Εκθεση επιχειρήσεων αρ.22 27/6-4/7/1949, ΓΕΣ/Α1


ΓΕΣ /Α1 – Α2 ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 22
Ιούνιος – Ιούλιος 49

Εβδομαδιαία Έκθεσις επί των Επιχειρήσεων
από 270001 Ιουνίου μέχρι 040000 Ιουλίου

Ι. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. ΙΧ Μεραρχία (Τ.Σ.) και 41 Ταξ. εκ περιοχ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΛΟΓΓΙΣΤΗΣ εις περ. Δ. ΞΥΝΙΑΔΟΣ.
2. 72 Ταξιαρχία εκ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ εις περ. ΟΘΡΥΟΣ δι’ επιχειρήσεις.
3. 12ον ΕΣΠ εκ περιοχής ΚΟΖΑΝΗΣ εις περ. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ.
4. 21 Ταξ. εκ περ. ΒΕΥΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ εις περ. ΚΟΖΑΝΗΣ δι’ εκπαίδευσιν.
5. 33 Ταξ. εις θέσεις 21ης Ταξιαρχίας.
6. Σ. Δ. Θράκης ανέλαβε υπό την ευθύνην της την περ. μεταξύ ΝΕΣΤΟΥ – ΕΒΡΟΥ.
7. Η VII Μεραρχία ομοίως την περιοχήν μεταξύ ΑΞΙΟΥ – ΝΕΣΤΟΥ (πλήν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ) με την 26ην Ταξ. εις περ. ΚΙΛΚΙΣ – ΜΠΕΛΕΣ, 27ην Ταξ. εις περ. Α. ΜΠΕΛΕΣ ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ, 25ην Ταξ. εις περ. ΔΡΑΜΑΣ, ΤΣΕ ΣΕΡΡΩΝ, Λαγκαδά εις περ. ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ – ΚΕΡΔΥΛΛΙΩΝ.
8. Η Διοικ. Επιχ. ΣΕΡΡΩΝ εις ΚΑΒΑΛΑΝ, υπό την VIII Mεραρχίαν ως ΔΕΚ.
9. 31η Ταξιαρχία εκ περ. ΜΠΕΛΕΣ εις εφεδρείαν, αντικατασταθείσα υπό της 26ης Ταξ.
10. ΤΣ Γ΄ΣΣ, ΧΙ Μερ. και 31, 32 Ταξ. Ε΄ ΜΟΚ εις περ. ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ δι’ επιχειρήσεις.

ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ
11. ΠΥΡΑΥΛΟΣ
(α) ΑΣΔΣΕ (περ. Ν. ΑΛΜΥΡΟΥ – ΞΥΝΙΑΔΟΣ – ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ – ΑΓΡΑΦΩΝ )
ι. ΟΘΡΥΣ
Συνεχίσθησαν δραστηρίως αι εξερευνήσεις. Την 30/6 έλαβε χώραν συμπλοκή εις ΨΗΛΟΡΑΧΗΝ (Υ.3977) (Κ. Ν. 9, Σ. 9) μετά την οποίαν το μείζον μέρος των Κ. διέφυγε προς ΠΗΛΙΟΝ.
Την 3/7 εις περ. ΑΡΚΟΥΔΟΡΕΜΜΑ (Υ.5077) ανευρέθη νοσοκομείον των Κ. (Κ.Ν. 8, Σ. 16).
ιι. Εις την υπόλοιπον περιοχήν επίσης συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις καθ’ άς εξοντώθησαν ολιγομελείς Κ.Σ. μεταξύ των οποίων αρκετά στελέχη (Δ/τής 172 Ταξ., Διοικ. ΙΙ /172 Ταγμ. κά.) και περισυνελέγησαν υλικά και είδη οπλισμού.
(β) ΙΧ Μεραρχία (Δ. ΞΥΝΙΑΔΟΣ – περ. ΦΟΥΡΝΑ – ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)
Κατά τας γενομένας εξερευνήσεις έλαβον χώραν συμπλοκαί τινες, εξ ων αι σπουδαιότεραι την 28/6 εις περ. ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ (Χ.8578) (Κ.Ν. 4, Σ. 18, Π. 3) και την 29/6 εις περ. ΑΝΩ ΑΧΕΛΩΟΥ (Κ.Ν. 6, Σ. 11 εκ του Επιτελείου ΚΡΑΝΕ).
Συνελήφθησαν αυτοαμυνίται, μέλη οικογενειών των Κ. και περισυνελέγησαν υλικά τούτων.
(γ) XV Mεραρχία (ΝΕΥΡΟΥΠΟΛΙΣ – ΑΡΓΙΘΕΑ – ΚΟΖΙΑΚΑΣ – ΧΑΣΙΑ – ΟΡΛΙΑΚΑΣ)
Εξερευνήσεις καθ’ άπασαν την περιοχήν μετά μικροσυμπλοκών. Την 27/6 εξοντώθη Λόχος Κ. εις περ. ΕΛΑΦΙ (Σ.6679) ΧΑΣΙΩΝ (Κ.Ν. 26, Σ. 9).
(δ) 83 Περιοχή (ΠΗΛΙΟΝ – ΒΟΛΟΣ)
ι. Την 1/7 τμήματα της Δ΄ ΜΟΚ προσέβαλον διαφυγόντας έξ ΟΘΡΥΟΣ Κ. (Ίδε ανωτέρω παρ. ΙΙ α ι) εις περ. ΚΕΡΑΣΙΩΝ (Τ.7812) (Κ.Ν. 19, Σ. 8, Π. 2. Μεταξύ τούτων πολλά στελέχη.
Συνεχίζονται αι εξερευνήσεις.
ιι. Εις την περ. ΠΗΛΙΟΥ (Τ.9005) εξερευνήσεις μετά μικροσυμπλοκών άνευ σοβαρών αποτελεσμάτων.
(ε) Σ.Δ. Θεσσαλίας (ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ – ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ – Κ. ΟΛΥΜΠΟΣ – ΟΣΣΑ)
Δραστηριότης ημετέρων αναγνωρίσεων και ενεδρών εις περ. ΟΣΣΗΣ (Τ.6052) Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ και ΠΙΕΡΡΙΩΝ. Περισυνελέγησαν πολλά αιγοπρόβατα και βοοειδή των Κ. και κατεστράφησαν εγκαταστάσεις τούτων.
(στ) Αποτελέσματα της επιχειρήσεως κατά την εβδομάδα:
Hμετέρων Ν. 5, Τ. 17, Α. 3 Σύνολον 25
Κ.Σ. Ν. 101, Σ. 222, Π. 74 Σύνολον 397 Αυτ/ται 105
Περισυνελέγησαν: 109 τυφέκια, 36 αυτόματα, 33 οπλ/λα, 6 πολ/λα, 83 κτήνη, 17 νάρκαι, 4500 αιγοπρόβατα κλπ.
ΙΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ και ΣΥΜΒΑΝΤΑ
ΑΣΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
12. Πελοπόννησος
Συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις με ικανοποιητικά αποτελέσματα.
13. Κεφαλληνία
Εξερευνήσεις άνευ επαφής μετά των Κ. Ανευρέθησαν υλικά τούτων.
ΑΣΔΑΝ.
14. Σ.Δ. Σάμου
Εξερευνήσεις άνευ σοβαρών αποτελεσμάτων.
ΣΗΔΜ.
15. VIII Μεραρχία (ΗΠΕΙΡΟΣ – Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)
(α) Ήπειρος
ι. Συνεχίσθη η καταδίωξις των υπολειμμάτων Κ.Σ. εις περ. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ.
Τμήματα της Ιης Ταξ. Καταδρομών και του 528 Τ.Π. συνεπλάκησαν μετά τούτων την 29/6 εις περ. ΣΤΑΥΡΟΣΚΙΑΔΙ (Ρ.7193) και την 1/7 εις ΜΑΚΡΥΚΑΜΠΟΝ (Ρ.6770) – ΑΓ. ΣΩΖΩΝΤΟΣ (Ρ.7192) – ύψ. 1002 (Ρ.6894). Ούτοι αφού ανετράπησαν από τας ανωτέρω θέσεις διέφυγον την 2/7 εις Αλβανικόν έδαφος εκ περιοχής ΔΡΥΜΑΔΩΝ (Ρ.7198). Συνέχεια των εξερευνήσεων ουδέν απέδωσεν.
ιι. Εις την λοιπήν ΗΠΕΙΡΟΝ, δράσις αναγνωρίσεων και περιπόλων.
(β) Γράμμος
ι. Ζωηρά παρενοχλητική δράσις διά πυρών εκατέρωθεν, κατά μήκος του μετώπου.
ιι. Περίπολοι των Κ. εις περ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ (Ν.0708) και ύψ. 1496 (Ν.1507) κατεδιώχθησαν.
ιιι. Την 1/7 τμήμα ενεργήσαν νυκτερινόν εγχείρημα εις ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ (Ν. 0309) κατέστρεψε αμυντικά έργα των Κ. και εξώντωσε τμήμα τούτων (Κ.Ν. 28).
Β΄ΣΣ
16. Τ.Σ. Πενταλόφου (Ν. Δ. ΓΡΑΜΜΟΣ – ΟΡΛΙΑΚΑΣ – ΓΡΕΒΕΝΑ)
(α) Οι Κ. ενήργησαν ναρκοθετήσεις εις περ. ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ (Ν. 2713) και παρενοχλήσεις τμήματος εις ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ (Ν.1810).
Την 29/6 φάλαγξ 250 περίπου Κ. εκ ΓΡΑΜΜΟΥ διά ΖΟΥΖΟΥΛΙΩΤΙΚΟΥ ΡΕΜΜΑΤΟΣ (Ν.2207), αφού παρηνώχλησε ημέτερα τμήματα εις (Ν.2107) διέφυγε προς Ν.
Κινηθέντα τμήματα προς καταδίωξιν της συνεπλάκησαν μετ’ αυτής την 29/6 εις ΡΕΝΤΑΝ (Σ.2497). Τελικώς αύτη διέφυγε νοτιώτερον. Εξερευνήσεις της περ. ΓΟΜΑΡΑΣ (Σ.2692) – ΒΑΣΙΛΙΤΣΗΣ (Σ.2688) – ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.2088) – ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ (Σ.2097), ουδέν απέδωσαν.
17. Ι Μεραρχία (Δ. ΓΡΑΜΜΟΣ – ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΑ)
Παρενοχλήσεις εκατέρωθεν κατά μήκος μετώπου εις ΓΡΑΜΜΟΝ και ιδίως περ. ΑΛΕΒΙΤΣΗΣ (Ν.1837).
18. ΣΔΔ Μακεδονίας (ΒΕΝΤΖΙΑ – ΒΟΥΡΙΝΟΣ – ΚΟΖΑΝΗ)
Αναγνωρίσεις ημετέρων μετά μικροσυμπλοκών εις περ. καμπής ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ (Σ.6988) (Σ.7382) και ΒΟΥΡΙΝΟΥ (Ν.7903).
19. Χ. Μεραρχίας (Ν. τομεύς ΒΙΤΣΙ)
(α) Οι Κ. παρηνώχλησαν διά Πυρ/κού ημέτερα τμήματα κατά μήκος του μετώπου. Ενήργησαν επίσης αριθμόν τινα ναρκοθετήσεων.
(β) Συνήθης δράσις ημετέρων.
20. ΙΙ Μεραρχία (Α΄ Τομεύς ΒΙΤΣΙ – ΑΜΥΝΤΑΙΟΝ – ΠΤΟΛΕΜΑΙΣ – Δ. ΒΟΡΑΣ)
(α) Οι Κ. παρηνώχλησαν κατ’ επανάληψιν, διά Πυρ/κού, τα τμήματα περ. ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΩΝ (Ν.5364) – ΔΕΡΒΕΝ (Ν.5266) και την 30/6 την ΦΛΩΡΙΝΑΝ. Ενήργησαν επίσης ναρκοθετήσεις τινας εις πεδ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ και αρπαγάς τροφίμων εκ χωρίων Δ. ΒΕΡΜΙΟΥ (Ν.9245).
(β) Δράσις ημετέρων ενεδρών και αναγνωρίσεων άνευ σημαντικών αποτελεσμάτων.

Γ΄ΣΣ
21. ΧΙ Μεραρχία (ΟΛΥΜΠΟΣ – ΠΙΕΡΡΙΑ – ΒΕΡΜΙΟΝ – ΒΟΡΑΣ – ΤΖΕΝΑ – ΠΑΪΚΟΝ)
(α) Οι Κ. ενήργησαν παρενοχλήσεις τινάς ημετέρων τμημάτων διά πυρών και προξένησαν ζημίας εις εκσκαφέα περ. ΣΚΥΔΡΑΣ (Ο.2063).
(β) Αναγνωρίσεις ημετέρων εις περ. Νοτίου ΒΕΡΜΙΟΥ (Ο.1042) (Ο.1537) (Ο.1433), ουδέν εσημείωσαν.
22. VII Μεραρχία ΚΟΡΩΝΑ – ΜΠΕΛΛΕΣ – ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ – ΜΕΝΟΙΚ. – ΤΣΑΛ – ΦΑΛΑΚΡΟΝ
(α) Οι Κ. ενήργησαν ναρκοθετήσεις σιδ. γραμμής εις περ. ΔΟΙΡΑΝΗΣ (ζ. 8109) και προσβολήν αμαξοστοιχίας εις ΔΟΒΑ ΤΕΠΕ (ζ. 9015).
Την 291720 κατόπιν αιφνιδιαστικής επιθέσεως κατέλαβον το Σημ. Στηρ. ΟΚΡΑΝΤΕΝΑΣ (Κ.1916) (Η. Αγν. 10 (1 Αξ.). Την 30/6 ημέτερα τμήματα ανακατέλαβον τούτο.
(β) Δράσις ημετέρων αναγνωρίσεων και ενεδρών καθ’ άπασαν την περιοχήν: Εις ΜΕΝΟΙΚΙΟΝ (Κ.6102) ανευρέθη αποθήκη οπλισμού των Κ.
23. ΣΔΚ Μακεδονίας (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ)
Συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις. Την 28/6 εις περ. ΠΛΙΒΟΥΝΙ (Π.5415) ανευρέθη Νοσοκομείον των Κ. (Κ.Σ. 10.).
24. Σ.Δ. Θράκης (ΘΡΑΚΗ)
(α) Οι Κ. ενήργησαν ναρκοθετήσεις τινας εις περ. ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γ.4803) (Γ.5102).
(β) Εξερευνήσεις ημετέρων. Εις περ. Β. ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ (Λ.9697) ανευρέθη αποθήκη οπλισμού των Κ. και εις περ. ΜΠΟΥΚΑΤΕ (Μ.3576) τρεις τοιαύται με τρόφιμα.

ΙV. AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
25. Απώλειαι της εβδομάδος

Μ.Μ ΗΜΕΤΕΡΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
Νεκροί Τραυματ. Αγνοουμ. ΣΥΝΟΛ. ΝΕΚΡΟΙ ΣΥΛΛ. ΠΑΡ ΣΥΝΟΛ. ΑΥΤ
Αξ Οπλ. Αξ. Οπλ. Αξ. Οπλ.
ΑΣΣ 8 1 26 3 38 112 246 80 438 148
ΣΗΔΜ 4 20 9 97 1 131 56 2 24 82
ΓΣΣ 8 5 1 7 21 6 3 47 56
ΑΣΔΑΝ 1 1 1 3
ΑΣΔΠ 5 7 22 34
ΣΥΝ 4 36 10 128 1 11 190 180 259 174 612 148

 1. Απώλειαι μηνός Ιουνίου
  Ημετέρων Ν. Α. 16, Ν. Ο. 274, Τ. Α. 40, Τ. Ο. 590, Α. Α. 3, Α. Ο 242.
  Σύνολον 1165
  Κ.Ν. 898 – (Σ.1168) – Π. 749 Σύνολον 2815.
  Αυ/ται Σ. και Π. και Μέλη οικογενειών Κ. 816.
 2. Λοιπά αποτελέσματα
  Συνεχίσθη η καταδίωξις και φθορά των Κ. εις περ. Επιχειρήσεως ΠΥΡΑΥΛΟΥ όπου οι απομένοντες στερούνται παντός εφοδίου και προσπαθούν να σωθούν κρυπτόμενοι ατομικώς ή κατά μικράς ομάδας.
  Β΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ – ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
 3. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
  Ουδέν αξιόλογον.
 4. ΠΑΡΝΑΣΟΣ – ΓΚΙΩΝΑ – ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ
  Υπολείμματα 200 ΚΣ. περίπου της ΙΙ ΚΣ Μ. προσπαθούν να σωθούν δι’ αποκρύψεως.
 5. ΟΘΡΥΣ – ΞΥΝΙΑΣ
  Εις την περιοχήν ταύτην ευρίσκοντο η 22 Μ. Χ. και υπολείμματα 192 Ταξ. υπό ΦΙΤΣΙΛΗΝ και διεπεραιώθη εκ ΔΥΣΜΩΝ η έφιππος Ταξ. ΓΚΑΤΖΙΩΡΑ. Κατά την λήξασαν εβδομάδα προσεβλήθησαν επανειλημμένως υπό των ημετέρων και υπέστησαν σοβαράν μείωσιν.
  Υπολείμματα 75 ΚΣ. εκ τούτων μετά Επιλαρχίας ΤΖΗΜΑ της Ταξ. ΓΚΑΤΖΙΩΡΑ εκινήθησαν 30/6 προς ΠΗΛΙΟΝ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ εν κακή καταστάσει, προσβληθέντα κατά την κίνησίν των και φονευθέντος του ΤΖΗΜΑ Δ/τού Επιλαρχίας και συλληφθέντος του ΠΕ της Ταξ. ΜΙΜΗ.
 6. ΑΓΡΑΦΑ – ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΚΟΖΙΑΚΑΣ
  Εις την περιοχήν ταύτην εξακολουθούν να παραμένουν υπολείματα Δ/σεως ΚΓΑΝΕ, 138 Ταξ., 11, 15, 25, 55 και 60 Μ. Χ., δυνάμεως περίπου 350 ΚΣ. άνευ δράσεως. Προσπαθούν ατομικώς ή κατά μικράς ομάδας να σωθούν κρυπτόμενοι και τελούντες υπό αθλίας συνθήκας.
 7. ΧΑΣΙΑ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ
  Μετά την εξόντωσιν του ΜΠΑΜΠΑΝΗ δεν απέμεινεν οργανωμένον ΚΣ. τμήμα.
 8. ΟΛΥΜΠΟΣ – ΠΙΕΡΡΙΑ
  Παραμένει η Διλοχία ΜΑΥΡΟΥΔΗ μετά τινων Λ.Π. και αόπλων δυνάμεως περίπου 200 άνευ ουδεμιάς δράσεως.
 9. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ – ΟΣΣΑ – ΠΗΛΙΟΝ
  Γιάφκαι και Λ. Π. Επίσης διεπεραιώθησαν υπολείμματα Ταξ. Ιππικού έξ ΟΡΘΡΥΟΣ, άνευ δράσεως τινός.
 10. ΟΡΛΙΑΚΑΣ – ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΑ
  Παραμένει η Ταξ. ΒΡΑΤΣΙΑΝΟΥ, ήτις στερουμένη ίσως σαμποταριστικού υλικού και υποστάσα κτυπήματα τινά δεν παρουσίασε δράσιν κατά την λήξασαν εβδομάδα.
 11. ΠΩΓΩΝΙ
  Τα υπολείμματα της Ταξ. ΠΕΤΡΙΤΗ προσπαθούντα να διατηρηθούν εις ΠΩΓΩΝΙ μετά των εκεί ΚΣ. υπέστησαν επανειλημμένας προσβολάς.
 12. ΓΡΑΜΜΟΣ
  Σημειούνται τα κάτωθι γεγονότα της εβδομάδος ταύτης:
  (α) Δράσις αναγν. Περιπόλων ΚΣ. εις τα μετόπισθεν του Νοτίου τομέως.
  (β) Επιβεβαιούται η είσοδος των Ταγ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ και ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ από 19/6.
  (γ) Έξοδος ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ με τρεις Λόχους προς ΝΟΤΟΝ.
  (δ) Ανασυγκρότησις 108 Ταξ. εκ 3 Ταγμάτων εις περιοχήν ΓΕΡΑΚΟΦΩΛΗΑΣ (Ν.0318) φερομένης και ταύτης ως εφεδρείας εις ΓΡΑΜΜΟΝ. Εκ τούτων συνάγεται ότι οι ΚΣ. έχουν δυνατότητα ν’ αναπτύξουν επιθετικήν δράσιν και δεν πρέπει να αποκλεισθή τοιαύτη των ενέργεια, μάλλον συντόμως με προτεραιότητα εν τη περιοχή των ΖΟΥΖΟΥΛΙΩΤΙΚΟΥ και ΜΑΔΡΙΤΣΑ προς διεύρυνσιν του ελεγχομένου χώρου των και αντιπερισπασμόν των υπ’ αυτών αναμενομένων ενεργειών ημών κατά ΒΙΤΣΙ.
 13. ΒΟΥΡΙΝΟΣ – ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ
  Η Διλοχία ΤΖΑΒΕΛΑ εισήλθεν εις ΒΙΤΣΙ. Η 713 Διλοχία και το 551/105 Τ. μετά την καταδίωξίν των μέχρι ΒΑΣΙΛΙΑΔΟΣ δεν έδωσαν σημεία ζωής. Φαίνεται ΔΕΝ εισήλθον εις ΒΙΤΣΙ, παραμένουσαι εις περιοχήν ΡΑΔΟΣΙ εν κακή καταστάσει και αποδεκατισμέναι.
  Μία ετέρα Διλοχία, μη εξακριβωθείσα, εξήλθεν προς ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ, φαίνεται μάλλον προς αντικατάστασιν εισελθούσης Διλ. ΤΖΑΒΕΛΑ. Η προσπάθεια της ΚΣ. ηγεσίας ΒΙΤΣΙ προς δημιουργίαν αντιπερισπαστικής δράσεως εις τα μετόπισθεν ημετέρας διατάξεως ΒΙΤΣΙ φαίνεται μάλλον αποτυχούσα. Έν τούτοις η προσπάθεια προς δράσιν εις τα μετόπισθεν ημών δεν φαίνεται να εγκατελήφθη.
 14. ΒΙΤΣΙ
  Παρατηρείται έντασις επαγρυπνήσεως και προσπάθεια ενισχύσεως γενικώς της αμύνης του χώρου τούτου. Κ ΚΣ. ηγεσία αποδίδει σοβαρωτάτην σημασίαν εις την διατήρησιν του ΒΙΤΣΙ, εξ ού και η προσπάθεια προς εξοικονόμησιν εφεδρειών. Ήδη διαθέτει προς τούτο τρεις Ταξιαρχίας.
  102 Ταξ. νεοσυσταθείσα (εγκατεστημένη εν Β. γραμμή)
  105 Ταξ.
  Ταξ. Σχ. Αξ/κών προελθούσα εκ ΓΡΑΜΜΟΥ.
  Δεν παρετηρήθη ετέρα αύξησις του Πυρ/κού της περιοχής ταύτης, όπερ όμως είναι ήδη αρκετόν. Οι ΚΣ. ήδη έχουν δυνατότητας διά τοπικάς κρούσεις εις το μέτωπον τούτο με σκοπόν την βελτίωσιν των αμυντικών θέσεών των, και η εκδήλωσις τοιαύτης δράσεως δεν πρέπει ν’ αποκλείεται. Αν και προς το παρόν φαίνεται ότι τους απασχολεί μάλλον η βελτίωσις και ισχυροποίησις της αμυντικής των διατάξεως.
 15. ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ – ΒΕΡΜΙΟΝ
  Το μόνον αξιόλογον γεγονός είναι η μεταβίβασις εις ΒΙΤΣΙ και επιστροφή εντός 8ημέρου της επιλαρχίας ΘΑΝΑΣΗ δυν. 140 ΚΣ. διά δρομολογίου: ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ (Ν.6180) – ΚΑΛΙΝΙΚΗ (Ν.6577) – ΣΚΟΠΟΣ (Ν.8177). Σκοπός της κινήσεως ταύτης ήτο ο ανεφοδιασμός.
 16. ΜΠΕΛΛΕΣ – ΚΡΟΥΣΙΑ
  Εις την περιοχήν ταύτην ευρίσκεται η VI ΚΣ. Μερ. ήτις έχει τρεις κυρίας βάσεις:
  ΚΟΡΩΝΑ (677 Μονάς).
  ΔΥΤ. ΜΠΕΛΛΕΣ (20 ΚΣ. Ταξ.).
  ΑΝΑΤ. ΜΠΕΛΛΕΣ (132 ΚΣ. Ταξ.)
  Ανέπτυξε δράσιν εις παρενοχλήσεις ημετέρων θέσεων λεηλασίας χωρίων και σαμποτάζ επί της σιδηρ. γραμμής.
  Δεν πρέπει να αποκλείεται προσπάθεια αναμολύνσεως περιοχής ΚΡΟΥΣΙΩΝ και προς ΝΟΤΟΝ.

 17. ΣΤΡΥΜΩΝ – ΕΒΡΟΣ
  Ουδεμία δράσις της VII ΚΣ. Μερ.
 18. ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
  Δύναμις ΚΣ. την 26 23 59 17600
  Απώλειαι εβδομάδος (μείον 25ο/οέκ Δ. Π. 450
  Στρατολογία αναφερθείσα 120
  Είσοδοι έξ ΟΜΟΡΩΝ εξακριβωθείσαι 130
  Υπόλοιπον δυνάμεως την 03 23 59 17400

Ο Διευθυντής ΑΙ/ΓΕΣ
Τ.Σ.Υ.
Συν/χης Θ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Advertisements