Εκθεση επιχειρήσεων αρ.21 (20-27/6/1949), ΓΕΣ/30 Ιουν 1949


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ                                        ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΥΠ`ΑΡΙΘ. 21

Ιούνιος 1949
Εβδομαδιαία Έκθεσις επί των επιχειρήσεων
από 200001 μέχρι 27. 00. 00
————

Ι. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. 73 Ταξιαρχία εκ ΧΑΣΙΩΝ εις ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΝ
2. 2α Ταξιαρχία Καταδρομών εκ ΧΑΣΙΩΝ εις ΒΟΛΟΝ.
3. Εγένετο αμοιβαία αντικατάστασις 36 και 37 Ταξιαρχιών
4. 88 Τ.Ε. εκ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ εις διάθεσιν Β΄ΣΣ.
5. 26 Ταξιαρχία εκ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ εις ΜΠΕΛΛΕΣ.
ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ
6. ΠΥΡΑΥΛΟΣ
(α) ΑΣΔΣΕ (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΓΚΙΩΝΑ – ΟΙΤΗ – ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ – ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ – ΟΘΡΥΣ – ΕΥΒΟΙΑ)
ι. ΕΛΙΚΩΝ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΓΚΙΩΝΑ ΟΙΤΗ
Εξερευνήσεις άνευ επαφής μετά των Κ.
ιι. ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ
Εξωντώθησαν ολιγομελείς Κ. Σ. Μεταξύ τούτων και το Επιτελείον της ΙΙας ΚΣ Μεραρχίας ΔΙΑΜΑΝΤΗ, την 21/6 εις περ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ (Υ.0244) (Κ. Ν. 2, Σ. 20). Ανευρέθησαν επίσης διάφορα υλικά των Κ.
ιιι. ΞΥΝΙΑΣ
Το 591 Τάγμα Πεζικού (ΧV Μεραρχίας) την 21/6 προσέβαλε ισχυράν δύναμιν Κ. εις περ. ΑΝΩ ΚΤΗΜΕΝΗΣ (Υ.0580) – ΙΣΩΜΑ (Υ.0678) και την 22/6 εν συνδυασμώ με τμήματα του 7 ΕΤΠ εις περ. ΔΕΡΕΛΗ (Υ.1075), την οποίαν διεσκόρπισε (Κ.Ν. 32, Σ. 10, Π. 7).
ιv. ΟΘΡΥΣ
Συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις υπό του 4 ΕΣΠ. Την 22, 23, 24/6 έλαβον χώραν τρεις συμπλοκαί εις περ. ΚΑΡΑΒΙΓΚΑ (Υ.4081) (Κ.Ν. 26, Σ. 24, Π. 4).
Από 26/6 εις την εξερεύνησιν της περιοχής συμμετέχει η 72α Ταξιαρχία.
υ. ΕΥΒΟΙΑ
Την νύκτα 24/25, 50μελής ΚΣ προσέβαλε ημέτερον τμήμα εις περιοχήν ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΣΣΗΣ (Υ.9650). Απώλειαι ημετέρων Ν. 7 (1 Αξ.), Τ. 2 (1 Αξ/κός), Κ.Ν. 2).
(β) ΙΧ Μεραρχία (ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΝ – ΑΧΕΛΩΟΣ – ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)
Συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις καθ’ άπασαν την περιοχήν. Την 20/6 εξωντώθη Νοσοκομείον των Κ.Σ. εις περιοχήν ΚΑΜΝΩΝ (Κ. Ν. 1, Σ. 22, Π.1) και την 24/6 έτερον εις περ. ΡΩΣΚΑΣ (Χ.7241) (Κ.Ν. 1, Σ. 6) Την 22/6 εξωντώθη 20μελής ΚΣ ΣΤΕΦΟΥ εις περιοχήν ΒΑΘΥ ΡΕΜΜΑ (Σ.4822) (Κ. Ν. 5, Σ. 7, Π. 7) και την 24/6 ανευρέθη μεγάλη αποθήκη τροφίμων και συνελήφθησαν 6 Κ. εις περιοχήν ΒΥΝΙΑΝΗΣ (Χ.6668)
(γ) XV Μεραρχία (ΜΕΓΔΟΒΑΣ – ΝΕΥΡΟΥΠΟΛΙΣ –
ΑΡΓΙΘΕΑ – ΚΟΖΙΑΚΑΣ – ΜΕΤΣΟΒΟ – ΧΑΣΙΑ
Συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις καθ’ άπασαν την περιοχήν και η εξόντωσις ολιγομελών ΚΣ.
ι. Εις περιοχήν ΚΛΙΣΤΟΥ (Χ.7979) ανευρέθη μεγάλη αποθήκη υλικού διαβιβάσεων των Κ. και τυπογραφείον.
ιι. Εις περ. ΠΥΡΑΣ (Σ.4932), την 20/6 έλαβε χώραν συμπλοκή μετά υπολειμμάτων ΚΓΑΝΕ (Κ.Ν. 2, Π. 4).
ιιι. Εις ΟΡΛΙΑΚΑ (Σ.2985 ) ανευρέθη μεγάλη αποθήκη σιτηρών των Κ. και συνελήφθησαν 100 περίπου μέλη οικογενειών των Κ.
ιv. Εις ΧΑΣΙΑ εξερευνήσεις άνευ επαφής.
v. Εις περιοχήν ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (Χ.9996) (Σ.8407) (Σ.7811) εμφανισθείσαι ολιγομελείς ΚΣ κατεδιώχθησαν.
(δ) Σ.Δ. Θεσσαλίας (ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ – ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ –
ΤΙΤΑΡΙΟΝ – Κ. ΟΛΥΜΠΟΣ – ΟΣΣΑ)
Δραστηριότης ημερών ιδία εις περ. ΤΙΤΑΡΙΟΥ (Τ.1090) – εκβολών ΠΗΝΕΙΟΥ (Τ.6065), άνευ σοβαρών αποτελεσμάτων.
(ε) 83 Περιοχή (ΠΗΛΙΟΝ – ΒΟΛΟΣ)
Εξερεύνησις περ. ΠΗΛΙΟΥ μετά μικροσυμπλοκών, άνευ σοβαρών αποτελεσμάτων.
(στ) Αποτελέσματα της επιχειρήσεως κατά την εβδομάδα
Ημ. Ν. 7 (1 Αξ.), Τ. 12 (1 Αξ.) – 19
Κ. Ν. 113, Σ. 221, Π. 73- Σύνολον 407 Συλ. Αυτ/αι και μέλη οικογ. Κ. 202.
Περισυνελέγησαν. 130 τυφέκια, 14 αυτόματα, 11 μπρέν, 5 όλμοι, 2 πολυβόλα, 10 τηλέφωνα, 12 ασύρματοι, 26 κτήνη, 35.000 οκ. σιτηρά, 50 αλεξίπτωτα, ραπτομηχαναί, ραδιόφωνα, τυπογραφείον, πυρομαχικά τρόφιμα και αρχείον ΚΣ.
ΙΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ – ΣΥΜΒΑΝΤΑ
ΑΣΔΠ.
7. Πελοπόννησος
Εξερευνήσεις εις ΤΑΫΓΕΤΟΝ και ΠΑΡΝΩΝΑ. Εξωντώθησαν μεμονωμένοι Κ. Εις ΠΑΡΝΩΝΑ (ζ.3473) εξοντώθη η Κ. Σ. ΠΡΕΚΕΖΕ (Κ.Ν. 3, Σ. 5).
8. Κεφαλληνία
Τα εξερευνώντα την νήσον τμήματα ανεύρον είδη οπλισμού και πυρομαχικά των Κ. και εφόνευσαν 2 τοιούτους.

ΑΣΔΑΝ.
9. Σάμος
Συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις άνευ αποτελέσματος.
Οι Κ. ενήργησαν λεηλασίαν χωρίου και αρπαγάς τροφίμων εις περ. Ν. και Ν.Α. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ (9712) (0114) (0313)
ΣΗΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
10. VΙΙΙ Μεραρχία (ΗΠΕΙΡΟΣ – Δ. ΓΡΑΜΜΟΣ)
(α) Ήπειρος
ι. Συνεχίσθη δραστηρίως η καταδίωξις της ΚΣ ΠΕΤΡΙΤΗ (Ε.Ε. 20 παρ. 7α). Εκ της περ. ΜΟΥΡΓΚΑΣ (Ρ.8215) αυτή κατεδιώχθη προς Ν. και εν συνεχεία προς Δ. και Β. Κατά την καταδίωξιν έλαβον χώρα πολλαί συμπλοκαί, ων αι σπουδαιότεραι την 20/6 εις ΣΠΑΘΑΡΑΙΟΥΣ (Ρ.6914) την 21/6 εις περ. ΝΙΚΟΛΙΤΣΙΟΥ (Ρ.6230), την 22/6 εις περ. ΜΕΝΙΝΑ (Ρ.6537) και ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ (Ρ.6646) (Κ.Ν. 25, Σ.Π. 12), την 23/6 εις περ. ΡΑΒΕΝΙ (Ρ.7151) ΛΥΚΟΥ (Ρ.6955) (Κ.Ν. 32, Σ. 5, Π. 5), την 24/6 εις περ. ΤΣΑΡΑΚΛΙΜΑΝΙ (Ρ.7158) – ΦΩΤΕΙΝΟΥ (Ρ.7662) – την 25/6 εις περ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ (Ρ.7173) ΖΑΒΡΟΧΟΥ (Ρ.6680) (Ρ.6663). Τελικώς τα υπολείμματα διέφυγον προς ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΝ (Ρ.6991).
Συνολικά αποτελέσματα Κ.Ν. 88, Σ. 7, Π. 15 – 110. Επίσης 30 τραυματίαι. Παραληφθέντες. Εις τας απωλείας ταύτας περιλαμβάνονται πολλά στελέχη. Απηλευθερώθησαν 12 Β.Ε. και περισυνελέγησαν 27 τυφέκια, 4 μπρέν, 12 αυτόματα, 60 χειρ/δες, φορτίον εκρηκτικών υλών, 14 κτήνη ζώντα, ιματισμός κ. α. είδη των Κ.
ιι. Εις την περιοχήν ΔΟΛΙΑΝΩΝ – ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ – δράσις ημετέρων ενεδρών και περιπόλων. Εις ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ (Ρ.9962) (Σ. 0459) εξωντώθησαν μεμονωμένοι Κ.
(β) Γράμμος
ι. Ζωηρά παρενοχλητική δράσις εκατέρωθεν διά πυρ/κού κατά μήκος του μετώπου, ιδίως εις περ. ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ (Κ.9707) και Α. ΚΑΝΤΖΙΚΟΥ (Ν.1508).
ιι. Οι Κ. ενήργησαν πολλάς ναρκοθετήσεις εις τας περιοχάς ταύτας. Περίπολοι τούτων εις περ. ύψ. 1496 (Ν.1507) κατεδιώχθησαν.
ιιι. Επιδρομαί ημετέρων εις περ. ΜΟΚΟΛΙΒΟ (Μ.9909) και ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ (Ν.0309), ουδέν απέδωσαν.

Β΄ΣΣ
11. Τ.Σ. Πενταλόφου (Ν.Α. ΓΡΑΜΜΟΣ – ΟΡΛΙΑΚΑΣ – ΓΡΕΒΕΝΑ)
(α) Απώλειαι των Κ. από 14 – 20/6/49 εκ της προσβολής της φάλαγγος (Ε.Ε. 20 παρ. 9 β). Ημ. Ν. 4, Τ. 10 (1Αξ.). Κ.Ν. 10, Σ. 56, Π. 73 περισυνελέγησαν κτήνη και υλικά των Κ.
(β) Εξερευνήσεις των περ. ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ (Σ.2197) – ΣΠΗΛΑΙΟΥ (Σ.4284) ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ (Σ.3999), άνευ σοβαρών αποτελεσμάτων.
(γ) Δεν εσημειώθη δράσις των Κ.
12. Ι Μεραρχία (Α. ΓΡΑΜΜΟΣ – ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΑ – ΣΝΙΑΤΣΙΚΟΝ)
(α) Ι Γράμμος
Παρενοχλήσεις εκατέρωθεν και δράσις περιπόλων και ενεδρών. Την 26/6 οι Κ. παρηνώχλησαν διά πυρ/κού τμήματα ΑΛΕΒΙΤΣΗΣ (Ν.1936). Έν συνεχεία προσέβαλον προωθημένας θέσεις ημετέρων εις περ. ΒΔ ταύτης, ενώ τμήματα τούτων διήλθον διά ύψ. 1425 (ν.1737) εις ΑΛΒΑΝΙΚΟΝ έδαφος και εκείθεν εις ΚΑΛΗΝ ΒΡΥΣΗΝ (Ν.2038), ένθα προσεβλήθησαν υπό ημετέρων (Κ.Ν. 4, Π. 1). Τελικώς ούτοι διέφυγον προς ΒΙΤΣΙ.
(β) ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ – ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΑ
Την 21/6 διά τμημάτων των 37, 33 Ταξιαρχιών εγένετο εξερεύνησις ΣΝΙΑΤΣΙΚΟΥ,ένθα ευρίσκοντο 350 Κ.
Τμήματα του 568 Τ.Π. συνεπλάκησαν μετά τούτων εις περ. ΝΑΜΑΤΩΝ (Ν.6938) (Κ.Ν. 3, Σ. 6, Π. 1). Εν συνεχεία οι Κ. προσεπάθησαν να διαφύγουν προς Δ., προσβληθέντες υπό ημετέρων την 22/6 εις περιοχήν ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Ν.4225) (Κ.Ν. 2, Σ. 3, Π.1) και καταδιωχθέντες προς Β. Α. Η καταδίωξις συνεχίσθη υπό των ημετέρων. Έλαβον χώραν συμπλοκαί την 24/6 εις ΠΕΤΡΑΝ ΜΑΡΚΟΥ (Ν.6337) (Κ.Ν. 7, Σ. 7) και εις ΜΠΟΦΙΟ (Ν.6130) (Κ.Ν. 18, Σ. 11). Την 25/6 εις ΒΕΡΜΠΙΣΤΑΝ (Ν.6247), την 26/6 εις ύψ. 1546 (Ν.6249) (Κ.Ν. 6, Σ. 3) Τελικώς ούτοι εκινήθησαν προς Β.Α. καταδιωκόμενοι.
Τμήμα τούτων την νύκτα 24/25 προσέβαλε ημετέραν ενέδραν εις ύψ. 1011 (Ν.6451) (Απώλειαι ημετέρων Ν. 3, Τ. 7 ( 1 Αξ.), Α. 3.
13. ΣΔΔ Μακεδονίας (ΒΕΝΤΖΙΑ – ΒΟΥΡΙΝΟΣ – ΚΟΖΑΝΗ)
Συνήθης δράσις ημετέρων
14. Χ Μεραρχία (Νότιος τομεύς ΒΙΤΣΙ)
(α) Παρενοχλήσεις εκατέρωθεν κατά μήκος του μετώπου, διά πυρ/κού.
(β) Εσημειώθησαν ναρκοθετήσεις τινές Κ. εις περ. ΟΙΝΟΗΣ (Ν.3142).
(γ) Νυκτερινά εγχειρήματα ημετέρων προς ΙΕΡΟΠΗΓΗΝ (Ν.3149) και ΒΑΨΩΡΙ (Ν.5356) άνευ σοβαρών αποτελεσμάτων.
15. ΙΙ Μεραρχία (Α. Τομεύς ΒΙΤΣΙ- Δ.ΒΟΡΑΣ – ΠΤΟΛΕΜΑΪΣ)
(α) Παρενοχλήσεις διά πυρ/κού εκατέρωθεν εις ΒΙΤΣΙ.
(β) Εσημειώθησαν ναρκοθετήσεις εις πεδ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ (Ν.6664) (Ν.7365).
(γ) Αναγνωρίσεις ημετέρων μτά μικροσυμπλοκών εις περ. ΚΕΛΛΗΣ (Ν.8469) – ΑΧΛΑΔΑΣ (Ν.7877).

Γ΄ΣΣ
16. ΧΙ Μεραρχία (ΟΛΥΜΠΟΣ – ΠΙΕΡΡΙΑ – ΒΕΡΜΙΟΝ – ΒΟΡΑΣ – ΤΖΕΝΑ – ΠΑΪΚΟΝ)
(α) Οι Κ. ενήργησαν ναρκοθετήσεις τινάς και εστρατολόγησαν μικρόν αριθμόν ατόμων εκ περ. ΠΑΪΚΟΥ (Ο.3382).
(β) Από 23/6 τμήματα των ΤΣΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και ΒΕΡΡΟΙΑΣ εξερευνούν την περ. ΕΛΑΦΙΝΑΣ (Ο.3222) ΡΥΑΚΙΩΝ (Ο.4020) ΠΙΕΡΡΙΩΝ. Κατά τας εξερευνήσεις έλαβον χώραν συμπλοκαί τινες άνευ σοβαρών αποτελεσμάτων.
17. 31 Ταξιαρχία (ΚΟΡΩΝΑ-ΜΠΕΛΛΕΣ-ΚΡΟΥΣΙΑ-ΚΙΛΚΙΣ)
(α) Την 22/6 οι Κ. προσέβαλον αμαξοστοιχίαν και φυλάκια του Σ. Σταθμού εις ΔΟΒΑ ΤΕΠΕ (ζ.8914), αποκρουσθέντες. (Απώλειαι ημ. Ν. 1, Τ. 2, Κ. Ν. 9, Π. 4). Την 25/6 ενήργησαν παρομοίαν προσβολήν εις περ. ΘΡΑΚΙΚΟΥ (Κ.1311) καταδιωχθέντες προς Βρράν.
(β) Εξερεύνησις περ. Ν.Α. ΚΡΟΥΣΙΩΝ, υπό τμημάτων 31 Ταξ. ΔΕΣ και ΣΔΚΜ, άνευ σοβαρών αποτελεσμάτων.
(γ) Α. ΜΠΕΛΛΕΣ (Ε.Ε. 20 παρ. 14 β)
Την 21/6 κατόπιν αγώνος κατελήφθη το ύψ. ΟΓΚΡΑΝΤΕΝΑΣ (Κ.1916). Απώλειαι της φρουράς του Σημ. Στηρίγματος Ν. 10 (2 Αξ/κοί), Τ. 2, Α. 47 και εκ του αγώνος διά την ανακατάληψιν. Ημ. Τ. 5, Κ.Ν. 7, Π.4.
18. ΣΔΚ Μακεδονίας (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – ΒΕΡΤΙΣΚΟΣ)
Εξερευνήσεις εις περ. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, άνευ σοβαρών αποτελεσμάτων.
19. Διοικ.Επιχ.Σερρών (ΑΓΓΙΣΤΡΟΝ- Κοιλάς ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ – ΜΕΝΟΙΚΙΟΝ)
(α) Ολιγομελής Κ.Σ. ενεδρεύουσα εις περ. Ν. ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ (Κ.3822) προσέβαλε ημέτερον τμήμα (Η. Ν. 6, Τ. 2), καταδιωχθείσα.
(β) Εις περιοχήν ΕΛΑΙΩΝΟΣ (Π. 4895) – ΜΕΣΣΑΔΑΣ (Π.2577) ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ (Π.1894), εμφανισθείσαι ομάδες Κ. κατεδιώχθησαν.

 1. VII Μεραρχία (Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – Δ. ΘΡΑΚΗ)
  Αναγνωρίσεις ημετέρων προς ΣΤΡΑΓΓΑΤΣ (Κ.6320) – Β. ΕΧΙΝΟΥ (Φ.5816) – ΤΖΑΜΙ (Γ.3904) και ΜΠΟΥΚΑΤΕ (Μ.5286), άνευ σοβαρών αποτελεσμάτων.
  ΙV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  Απώλειαι της Εβδομάδος

Η Κ.
Νεκροί Τραυματ. Αγνοουμ. Σύν-ολον
ΑΞ. ΟΠΛΙΤ. ΑΞ. ΟΠΛΙΤ. ΑΞ ΟΠΛ Ν. Σ. Π. Σύνολο Συλ
ΜΟΚ
Α΄ΣΣ 1 11 1 14 – – 27 114 225 73 412 286
ΣΗΔΜ – 20 7 64 – 5 96 99 47 19 165 –
Γ΄ΣΣ 2 18 1 30 2 53 106 22 10 32 72 –
ΑΣΔΠ – – – – – – – 13 13 12 38 –
ΑΣΔΑΝ – – – 1 – – 1 – 3 – 3 –
Σύνολον 3 49 9 109 2 58 230 248 306 136 690 206

 1. Λοιπά αποτελέσματα
  (α) Εις περ. Α΄ΣΣ συνεχίσθη η καταδίωξις και εξόντωσις των υπολειμμάτων των ΚΣ. τα οποία είναι κατανεμημένα εις μικράς ομάδας, άνευ συνοχής και ηθικού.
  Ιδιαιτέρας σημασίας είναι η εξόντωσις στελεχών των Κ. μεταξύ των οποίων και του Δ/τού ΙΙας ΚΣ Μεραρχίας ΔΙΑΜΑΝΤΗ.
  (β) Εις ΗΠΕΙΡΟΝ, υπέστη μεγίστην φθοράν η ΚΣ ΠΕΤΡΙΤΗ.
  (γ) Εις περιοχήν ΣΝΙΑΤΣΙΚΟΥ η εξελθούσα εκ ΒΙΤΣΙ ΚΣ υπέστη επίσης μεγάλην φθοράν και ηναγκάσθη να επιστρέψη πάλιν, συνεχώς καταδιωκομένη.
  Συνεπεία της καταδιώξεως της ΚΣ. ταύτης και της τοιαύτης ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ, δεν εσημειώθη δράσις των Κ. εις ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ – ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΩΝ η οποία τας προηγουμένας εβδομάδας υπήρξεν έντονος.

Β΄. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ – ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
23. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Ουδέν άξιον λόγου.

ΣΤΕΡΕΑ – ΕΛΛΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑ
24. ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ – ΓΚΙΩΝΑ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Μετά την εξόντωσιν του Δ/τού και του Επιτελείου της ΙΙ Κ. Μεραρχίας, τα υπολείμματα ταύτης συν. δυν. 200 περιφέρονται κατά μικράς ομάδας εις δασώδεις περιοχάς.
25. ΟΘΡΥΣ – ΑΓΡΑΦΑ – ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΚΟΖΑΚΑΣ
Εις την περιοχήν ταύτην εξακολουθούν να παραμένουν τα υπολείμματα της 138, 192 Ταξ., 11, 15, 22, 25, 55, 60 Μ.Χ. και Ταξ. Ιππικού ΓΚΛΤΖΙΩΡΑ άνευ ουδεμίας δράσεως.
Η συν. δύναμις των υπολειμμάτων δεν υπερβαίνει τους 500.
26. ΧΑΣΙΑ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ – Κ. ΟΛΥΜΠΟΣ
(α) Μετά την κίνησιν της 192, 123 Ταξιαρχιών, 33 Μ.Χ. Διλοχίας ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ και φάλαγγος βιαίως επιστρατευθέντων και γυναικοπαίδων προς ΓΡΑΜΜΟΝ, εις την περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ παρέμεινε δύναμις 50 Κ.Σ. ΚΓΑΝΕ πιθανώς υπό Αξ/κόν πληροφοριών τούτου.
(β) Εις περιοχήν ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΡΙΩΝ εξακολουθεί να παραμένη η διλοχία ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ με πιθανήν πρόθεσιν να κινηθή προς ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ.
(γ) Φάλαγξ 50 ενόπλων και 100 περίπου αόπλων εκινήθη την 20/6 εκ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ προς Βορράν.
27. ΗΠΕΙΡΟΣ
Η Ταξ. ΠΕΤΡΙΤΗ μετά τας διαδοχικάς συγκρούσεις μετά ημετέρων περιοχήν ΣΟΥΛΙΟΥ – ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ ήχθη εις περιοχήν ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ένθα εσημειώθη την 26/6. Παρούσα δύναμις ταύτης 60 Κ.Σ. εξ ων 30 τραυματίαι.
Εις ΣΟΥΛΙ παρέμεινε ομάς 10 ΚΣ υπό ΕΚΤΟΡΑ διά συλλογήν πληροφοριών.
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
28. ΟΡΛΙΑΚΑΣ – ΣΜΟΛΙΚΑΣ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ – ΓΡΑΜΜΟΣ
(α) Η Ταξιαρχία ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ συν. δυνάμεως 150 περίπου εξακολουθεί να παραμένη εις περ. ΟΡΛΙΑΚΑ.
(β) Δεν εξηκριβώθη εισέτι εάν αι δυνάμεις της Ι Κ Μεραρχίας (192, 123 Ταξ.) εισήλθον εις ΓΡΑΜΜΟΝ μετά της εισελθούσης την 19/6 φάλαγγος βιαίως επιστρατευθέντων κ.λ.π. (ώς προηγούμενον δελ. παρ. 25 β).
Υπάρχουσιν ενδείξεις ότι αύται ευρίσκονται εις περ. ΒΩΒΟΥΣΗΣ (Σ.2278) και ΒΟΡΕΙΩΤΕΡΟΝ.
(γ) Η Ταξιαρχία Σχ. Αξ/κών υπό ΑΧΙΛΛΕΑ (3 Τάγματα δυν. 350) κινηθείσα την 25/6 εκ ΓΡΑΜΜΟΥ ήχθη διά δρομολογίου ΛΕΙΒΑΔΙΑ (Ν.1336) ύψ. 1422 (Ν.1738) ΑΛΒΑΝΙΚΟΝ έδαφος, ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ (Ν.2038) εις ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΝ (Ν.2745) με πρόθεσιν να διαπεραιωθή εις ΒΙΤΣΙ.
(δ) Η 75 Ταξιαρχία ΛΑΜΠΡΟΙ (πρώην ΦΩΚΑ αναλαβόντος Δ/νσιν VIII Μεραρχίας) αντικατεστάθη εις Τομέα ΖΕΓΜΑΣ (Ν.1512) υπό 3 Λόχων θέσεων αποτελουμένων εξ ιαθέντων τραυματιών Κ.Σ. Αυτή δέον να θεωρήται ως εφεδρεία των δυνάμεων ΓΡΑΜΜΟΥ.
Γενικώς κατά την διαρρεύσασαν εβδομάδα παρετηρήθη
α) σημαντική ύφεσις των ναρκοθετήσεων εις περιοχήν ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΩΝ.
β) Αι δυνάμεις ΓΡΑΜΜΟΥ επέδειξαν έντονον παρενοχλητικήν δραστηριότητα εις ΝΟΤΙΟΝ ΓΡΑΜΜΟΝ και σοβαράν προσπάθειαν διά συλλογήν πληροφοριών εις ίδιον Τομέα.
29. ΒΙΤΣΙ
(α) Την 19/6 εξήλθον εκ ΒΙΤΣΙ το 551 Κ.Τ. (105 Ταξ.) και η 713 Διλοχία ΒΑΓΓΕΛΗ (πρώην ΜΑΛΕΤΣΙΚΑ) κατευθυνθείσα προς ΝΑΜΑΤΑ – ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΥ (Ν.6828) ένθα και εσημειώθησαν την 21/6. Εκείθεν κινηθείσαι προς Δυσμάς ήχθησαν εις χωρίον ΤΣΟΥΚΑΛΟΧΩΡΙ (Ν.4226) ένθα προσβληθείσαι υπό ημετέρων ανεστράφησαν και πάλιν προς ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ και ΒΟΡΕΙΩΤΕΡΟΝ σημειωθείσαι την 26/6 εις περιοχήν Β. Α. ΒΕΡΜΠΙΣΤΑΣ (Ν.6148). Εις περιοχήν ταύτην ηνώθη μετ’ αυτών και η Διλοχία ΤΖΑΒΕΛΛΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ 350 – 400 περίπου).
(β) Την 20/6 επερατώθη η συγκρότησις της 102 Κ. Ταξιαρχίας εκ 3 Ταγμάτων συν. δυν. 600 περ. Αυτή απετελέσθη εκ των εργατών Κ.Σ. των Συνεργείων του Γ. ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ.
Γενικώς παρατηρείται έντασις επαγρυπνήσεως οχυρώσεως, ανεφοδι-ασμού, συγκροτήσεως νέων μονάδων και επάνδρωσις των εσωτερικών, αμυντικών γραμμών. Επίσης διά μετακινήσεως δυνάμεων εξ άλλων περιοχών εξακριβούται η δημιουργία εφεδρειών εν όψει αναμενομένης κατά πληροφορίας των εκδηλώσεως ημετέρας επιθέσεως ευρείας κλίμακος εις περιοχήν ταύτην.
30. ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ – ΒΕΡΜΙΟΝ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Ουδέν άξιον λόγου.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
31. ΜΠΕΛΛΕΣ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Αι ΚΣ δυνάμεις ΜΠΕΛΛΕΣ ουδεμίαν αξιόλογον δραστηριότητα επέδειξαν.
32. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ
Αι ΚΣ δυνάμεις VIII K. Μεραρχίας ΧΕΙΜΑΡΟΥ ουδεμίαν δραστηριότητα επέδειξαν.
Ο Δ/τής ταύτης ΧΕΙΜΑΡΟΣ κινηθείς την 18/6 μετά 250 ΚΣ εκ περ. ΧΑΙΝΤΟΥΣ (Φ.3820) προς Δ. και κατά μήκος των ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ, δεν εσημειώθη εισέτι.
33. ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
(α) Την 18ην Απριλίου παρελήφθησαν υπό ΚΣ. ΒΙΤΣΙ καινουργείς ΚΑΝΑΔΙΚΟΙ όλμοι των 60΄΄ αγνώστου προελεύσεως (Κατάθεσις Σ. ΚΣ.).
(β) Εις έμπεδα ΟΞΥΑΣ (Ν.3766) ΒΙΤΣΙ εκπαιδεύονται ΚΣ. διά την συγκρότησιν της 66 Μοίρας ΟΛΜΟΒΟΛΩΝ. Ανωτέρω όλμοι αποτελούνται εκ βάσεως τρίποδος και σωλήνος. Έκαστος τούτων φορτούται επί τριών ημιόνων. Διατίθενται βλήματα χρώματος ΚΙΤΡΙΝΟΥ βάρους 14 οκάδων και χρώματος ΚΑΦΕ βάρους 15 οκ. Επί σκοπευτικού μηχανήματος αναγράφεται βεληνεκές 10 χιλιόμετρα.
(γ) Από 20 – 25/6 παρετηρήθησαν κινούμενα από ΒΙΓΛΙΣΤΑ προς ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΝ περί τα 150 αυτοκίνητα. Ομοίως από ΒΙΓΛΙΣΤΑ προς ΒΙΝΤΕΧΟΒΑ περί τα 120 αυτοκίνητα.

ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Δύναμις ΚΣ την 192359΄ 17800
Απώλειαι εβδομάδος (μείον 25% εκ Δ. Π) 500

Στρατολογία 50
Είσοδοι έξ ΟΜΟΡΩΝ 250
Υπόλοιπων δυνάμεωςτην 262359΄ 17600

Τ.Σ.Υ.
Συν/ρχης Θ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Διευθυντής ΑΙ / ΓΕΣ
Α.Α. / Γ.Λ