Απόσπασμα απο τη δίκη του Κάλτσεφ (Βούλγαρου εγκληματία πολέμου, συνεργάτη του ΕΑΜ)


. ………………………………………………………………………………………………………….

Με αυτούς τους συνεργάτες κατάφερε ο Κάλτσεφ να κατευθύνει τόσο την σοβινιστική, όσο και τη κοµµουνιστική κίνηση των Βουλγάρων και να βρίσκεται σε στενές σχέσεις µε το ΕΑΜ, όπως θα δούµε αµέσως.

  1. Σχέσεις µε το ΕΑΜ

Τις σχέσεις του Κάλτσεφ µε το ΕΑΜ τις περιγράφει καλύτερα από κάθε άλλον, ο µάρτυρας Θ. Σκρέκας, που διαβλέπει επίσης καθαρότατα τους λόγους που οδήγησαν τον Κάλτσεφ σαυτήν την συνεργασία (προαν. Καταθ. Σελ. 5 κ. επ.): « Κατά το έτος 1944, και από της ανοίξεως ιδίως του έτους τούτου, ο Κάλτσεφ αναπτύσσει µεγάλη δραστηριότητα σχεδιάζων πλέον εις ευρεία κλίµακα την εξόντωση του Ελληνικού πληθυσµού και των ως είρηται περιφερειών. Προς τον σκοπό µάλιστα τούτο µετέρχεται παν µέσον και ειδικότερα αφ; ενός µεν δι; ορισµένων πρακτόρων του εξωθεί τους ελληνικούς πληθυσµούς να εκδηλωθούν υπέρ του ΕΑΜ; µε αντικειµενικό σκοπό ίνα λαµβάνων αφορµή εκ τούτου, προβεί µετά των εξοπλισµένων βουλγαρικών στοιχείων και των γερµανικών στρατευµάτων εις οµαδικές καταστροφές χωρίων ; αφ; ετέρου δι άλλων πρακτόρων του εξωθεί όσους δεν ήταν διατεθειµένοι να προσχωρήσουν εις το ΕΑΜ, να συνεργασθούν µε τα τάγµατα ασφαλείας ή µε παρεµφερείς οµάδες συνεργαζόµενες µε τους Γερµανούς, και τούτο προς τον σκοπό όπως δηµιουργηθεί πρόσφορος κατάσταση για να επιτεθούν κατά των Ελληνικών πληθυσµών και χωρίων τα δρώντα εις την περιφέρεια τµήµατα του ΕΛΑΣ µε αποτέλεσµα τη καταστροφή των εν λόγω χωριών. (Όπως συνέβη δι; ορισµένα εξ; αυτών τα οποία καταστράφηκαν από τµήµατα του ΕΛΑΣ). Η δράση του Κάλτσεφ από το 1944 γίνεται τόσο πολύµορφος πλέον, ώστε δεν διστάζει να συνεργασθεί µε τη ΣΝΟΦ, εφ; όσον είχε βεβαιωθεί εν τω µεταξύ ότι οι βούλγαροι κοµµουνιστές δεν ήταν αντίθετοι προς την άποψη της αυτονοµήσεως της Μακεδονίας υπό Σλαβική επιρροή, αλλά αντίθετα εµφανώς διακήρυτταν τούτο. Εις την τοιαύτη κατεύθυνση ο Κάλτσεφ ενισχύθηκε από τις εκδηλώσεις ορισµένων στοιχείων του ΕΑΜ τα οποία δεν δίστασαν να εκδηλωθούν υπέρ της αυτονοµήσεως της Μακεδονίας. Συγκεκριµένα έχω υπόψη µου τα έξης περιστατικά: Κατά την άνοιξη του 1943 εις την περιφέρεια Πτολεµαΐδας την διεύθυνση του ΕΑΜ είχε ο Παραστρατίδης, καταγόµενος εξαυτής. Ούτως περιφερόµενος εις διάφορα χωρία, προπαγάνδιζε υπέρ της αυτονοµήσεως της Μακεδονίας και της ιδρύσεως αυτονόµου σοβιετικής σοσιαλιστικής δηµοκρατίας της Μακεδονίας, εις την οποίαν επίσηµος γλώσσα -όπως έλεγε στις οµιλίες του ; θα είναι η σλαβική. Για να καταστήσει µάλιστα τελεσφόρον το ανόσιο έργο του διένειµε και δια των οπαδών του σλαβικά αλφαβητάρια. Πλην τούτου και άλλοι παράγοντες του ΕΑΜ κινήθηκαν προς την κατεύθυνση αυτή, για να φτάσουµε στο κορύφωµα κατά τα τέλη Οκτωβρίου και αρχές Νοεµβρίου 1944, ότε η κίνηση πλέον έλαβε σαφή χαρακτήρα ανταρσίας µε επί κεφαλής τον Γκότσεφ ανώτερο στέλεχος του ΕΑΜ Καστοριάς, όστις κατόπιν καταρτισθέντος σχεδίου µεταξύ αυτού και ορισµένων στελεχών του ΕΑΜ και ΕΛΑΣ και σε επαφή µε τον Κάλτσεφ ή των ανθρώπων του, δεν δίστασε να κηρύξει την ανεξαρτησία της Μακεδονίας, και να δηµιουργήσει κατάσταση επί δυο µήνες περίπου εις τη περιφέρεια Καστοριάς και τµήµα της Φλώρινας. (Σελίδες 128 ; 129)

Τα σχετιζόµενα µε τη προπαγάνδα υπέρ της αυτονόµησης της Μακεδονίας, εκ µέρους τουλάχιστον στοιχείων του ΚΚΕ και του ΕΑΜ, καθώς και τη γνωστότατη συνεργασία ΕΑΜ µετά του ΣΝΟΦ είναι βέβαιο ότι είχε υπόψη του ο Κάλτσεφ και γιαυτό ακριβώς το λόγο εν τη καταχθόνια επίτευξη των σκοπών του ήλθε σε επαφή µε ορισµένα στελέχη του ΚΚΕ και ΕΑΜ και συνεργάσθηκε µε αυτούς. Οι εξοπλισθέντες υπό του Κάλτσεφ προσχωρήσαν τελικά οι περισσότεροι εις τα συγκροτηθέντα µακεδονικά τάγµατα οι δε υπόλοιποι διασκορπίστηκαν εις τα χωριά. Όσο αφορά τους σκοπούς των µακεδονικών ταγµάτων αυτοί είναι έκδηλοι. Ουδένα άλλο σκοπό επιδίωκαν παρά την απόσπαση της Μακεδονίας από την Ελλάδα, µε το πρόσχηµα της αυτονοµήσεως, συνεχίζοντας µε άλλο τρόπο το έργο του Κάλτσεφ, της ΣΝΟΦ και των Ελλήνων οι οποίοι ετάχθησαν εις την υπηρεσία των εχθρών της πατρίδας.

Με αυτή τη προοπτική προσπάθησε και έστειλε τους οπαδούς του στον ΕΛΑΣ. Σχετικά καταθέτουν οι µάρτυρες Τζωρτζής, Αναγνωστόπουλος, Λιάκος και άλλοι (στεν. Πρακτ. Σελ. 3, 4, 28 ,29 ,72 ,73 κ.ά.)

Advertisements