Εκθεση επιχειρήσεως ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ-ΜΠΟΥΚΑΤΕ ΝΤΑΓ, Γ’ΣΣ/Α1/27 Ιουν 1949


ΘΕΜΑ: Έκθεσις Επιχειρήσεως                                               ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ – ΜΠΟΥΚΑΤΕ                                                  Γ΄ΣΣ Α1
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ /ΑΙ                                                                                ΑΡΙΘ: Α.Π. 7673/
ΚΟΙΝ: Α1                                                                                            ΒΣΤ 903 τη 27/6/1949

Υποβάλλεται εν αντιγράφω Έκθεσις VΙΙ Μεραρχίας Επιχειρήσεων ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ – ΜΠΟΥΚΑΤΕ – ΝΤΑΓ από 15 – 25/5/49.
ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛ.
Συν/ρχης – ΑΚΑ΄
Μ. Β.
Ακριβές Αντίγραφον

Τ.Σ.Υ.

ΣΤΡ/ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΝ
 «ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ – ΜΠΟΥΚΑΤΕ»

14 – 25/5/1949
Σ. Δ. ΘΡΑΚΗΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ
Επί της διεξαγωγής της Επιχειρήσεως
είς περιοχήν «ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ – ΜΠΟΥΚΑΤΕ«
14 – 25/5/1949

ΧΑΡΤΑΙ
) ΑΙΣΥΜΗΣ                                                                              ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
) ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ                                                             Αριθ. πρωτ. Α.Π. 6603/Φ.5
1:100000 ) ΟΥΖΟΥΝ ΚΙΟΠΡΟΥ                        Γραφείον Α1
) ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ                                                ΣΤΓ 922 τη 30. 5. 49

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
1. Η παρούσα έκθεσις αναφέρεται εις τας κάτωθι επικεφαλίδας:
(α) Η διάταξις τμημάτων Σ.Δ. εις περιοχήν εισβολής Κ.Σ.
(β) Ιστορικόν εισβολής – σκοπός – δύναμις Κ.Σ.
(γ) Πρώται ενέργειαι.
(δ) Συγκέντρωσις Τμημάτων δι’ επιχείρησιν.
(ε) Αποστολαί καθορισθείσαι υπό Σ.Δ. εις Τμήματα
(στ) Διεξαγωγή επιχειρήσεως.
(ζ) Διάταξις εσπέρας 25ης Τμημάτων Σ.Δ.
(η) Κατευθύνσεις υπολειμμάτων Κ.Σ. εσπέραν 25ης.
(θ) Δράσις ετέρων όπλων.
(ι) Πυρ/κού
(ιι) Τεθ/σμένων
(ιιι) Διαβιβάσεων
(ι) Δράσις Αεροπορίας
(ια) Συμπεράσματα
(ι) Γενικά
(ιι) Ηθικόν
(ιβ) Απώλειαι -Ανευρεθέντα υλικα(ώς παράρτημα Α΄)

ΔΙΑΤΑΞΙΣ Τμημάτων Σ.Δ. εις περιοχήν εισβολής Κ.Σ.
2. 81 ΕΣΠ Σ.Δ. ΔΙΔ/ΧΟΝ
551 Τ.Π. ΣΔΤ Ύψ. 235
Λόχος ,, 690
Διμοιρία ,, ,, ,,
Λόχος Ύψ. 400
Λόχος Ύψ. 601 ΚΟΥΜ-ΚΑΝΤΙΚ.
Διμοιρία ΑΙΒΑΤΖΙΚ
Λόχος Ύψ. 235
Διμοιρία ,, 152
93 Τ.Ε. ΣΔΤ ,, 222
Λόχος ,, ,, ,,
Διμοιρία ΤΣΟΥΚΑ
Ομάς Γεφ. ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ
Λόχος ΝΤΑΟΥΛ ΝΤΕΡΕ
Λόχος ΖΟΝΤΑΝ ΛΟΦΟΣ
40 Τ.Ε. ΣΔΤ ΚΥΠΡΙΝΟΣ
Διμοιρία ΛΑΔΗ
Λόχ.Ανιχνευτών ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ
Ομάς Γεφ. ΠΟΛΙΑΣ
Διμοιρία ΔΙΔ/ΧΟΝ
38 Τ.Ε. ΣΔΤ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Λόχος ΣΙΛΟ
Διμοιρία ΜΠΟΣΑΡΙΤΣ
Διμ. ΚΑΡΡΙΕΡΣ ΔΙΔ/ΧΟΝ
39 Τ.Ε. ΣΔΤ ΣΟΥΦΛΙ
Διμοιρία ΣΣ – ΔΙΔ/ΧΟΥ

ΙΣTΟΡΙΚΟΝ ΕΙΣΒΟΛΗΣ – ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ – ΔΥΝΑΜΙΣ
Κ.Σ.:
3. (α) Πρώτας νυκτερινάς ώρας 13. 5. 49 άγνωστος αριθμός έξ εκείνων Κ.Σ. οίτινες είχον συγκεντρωθή περιοχήν ΟΥΡΑΝΙΑΣ (Γ.4103) ήρξαντο κινούμενοι διά του δρομολογίου Ύψ. ΟΥΡΑΝΙΑΣ – ΤΡΙΑ ΣΠΙΤΙΑ – (Γ.540011) – Β. Δ. ΚΟΥΣ ΛΟΦΟΣ (Γ.586003) – ΤΣΟΥΚΑ (Γ.585030), απ’ όπου διήλθον (132145) – ΤΑΤΑΡ ΠΑΝΗΓΥΡΙ (Γ.615060) και ήχθησαν εις περιοχήν ΒΟΥΛΓΑΡΑΣ ΧΩΡΑΦΙ (Γ.660130).
Κ. Σ. ήρχισαν άμα τη αφίξει των εις ΒΟΥΛΓΑΡΑΣ ΧΩΡΑΦΙ να οργανούνται αμυντικώς εις τα πέριξ υψώματα με μικρά τμήματα, του υπολοίπου της δυνάμεως των συγκεντρωμένου διά την επίθεσιν εναντίον ΣΣ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ.
Επίσης έτεροι Κ.Σ. κινούμενοι κατά μήκος των συνόρων ήχθησαν περιοχήν ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ διά μέσου του Βουλγαρικού εδάφους.
Ούτω οργανώθησαν εις υψώματα:
ΤΑΤΑΡ ΠΑΝΗΓΥΡΙ
ΤΖΙΒΑ ΚΟΡΟΥ
ΣΚΑΛΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΣ ΧΩΡΑΦΙ
Ύψ. ΠΑΛΙΟΥΡΙ – 218,4
ΧΑΤΖΗ ΚΟΡΟΥ
ΛΟΦΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΑ
ΠΡ. ΗΛΙΑΣ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ
Ύψ. 181
την δε 15.05.45 ώραν διά της υπολοίπου δυνάμεως των (περίπου 300 – 400) ήρχισαν την επίθεσιν των κατά ΣΣ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ.
Κ.Σ. ήσαν βέβαιοι ότι ΣΣ δεν θα ηδύνατο αντισταθή, λόγω μικράς δυνάμεως 30 ανδρών αυτού, και λόγω απομονώσεως τούτου από ετέρων Φιλίων Τμημάτων.
(β) ΣΚΟΠΟΣ των Κ.Σ.: ήτο:
(ι) Η στρατολογία εκ του χωρίου ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ, ήτις ήτο δι’ αυτούς σημαντική (800 και πλέον άτομα εκ των ευρισκομένων εντός ΣΣ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ ηδύναντο να φέρωσι όπλον).
(ιι) Η δημιουργία ελευθέρας περιοχής εις ΕΒΡΟΝ εγγύς των Αστικών Κέντρων, ούτως ώστε να δύνανται εντός μιας νυκτός εκ της βάσεως των να εξορμούν διά λεηλασίας – στρατολογία – σαμποτάζ κ.λ.π. και να επιστρέψουν εις αυτήν.
(γ) ΔΥΝΑΜΙΣ:
(ι) 350 Τ. 370.
(ιι) 560 Τ. (ΧΑΙΝΤΟΥΣ) 350.
(ιιι) Ανεξάρτητος Λόχος 90.
(ιv) Διμοιρία σαμποτέρ 30.
(v) ,, επιλέκτων 30.
(vι) Λόχος Στρατηγείου Μεραρχίας 50.

(vιι) Μεταγωγικοί 100.

Σύνολον 1.020

ΠΡΩΤΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ:
4. (α) Την 14. 18. 00 εδόθη υπό 93 Τ.Ε. η πληροφορία ότι περίπου 400 Κ.Σ. μετά μεταγωγικών διήλθον 13.21.45 εκ ΤΣΟΥΚΑΣ (Γ.5803).
Πληροφορία εβράδυνε λόγω μη πλήρους εξακριβώσεως.
(β) Αμέσως άμα εγνώσθη ανωτέρω εισβολή, τμήματα 93 & 40 Τ.Ε. ετέθησαν εις κίνησιν και αναζήτησιν Κ.Σ.
(γ) Ούτω (ι) 15. 07. 00 τμήμα 40 Τ.Ε. (Λόχος μείον Διμοιρία) συνεπλάκη μετά Κ.Σ. εις ΠΑΛΗΟΥΡΙ Γ(705 – 160).
Έν συνεχεία το αυτό τμήμα μη δυνάμενον καταλάβη ΠΑΛΗΟΥΡΙ ήχθη ΠΟΛΙΑ όπου ήχθη και Διοίκησις Τάγματός του.
(ιι) 15. 18. 00 Δ/σις και Λόχος 93 Τ.Ε. εν κινήσει προς ΠΑΛΗΟΥΡΙ. Εις Γ(717 – 120).
(ιιι) Πρωίαν 16ην η κατάστασις εις περιοχήν ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ η αυτή.
Κ.Σ. ενήργησαν νύκτα 15ης προς 16ην ετέρας τρεις επιθέσεις διά κατάληψιν ΣΣ άνευ επιτυχίας.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙ’ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΝ
5. (α) Μόλις εγνώσθη σοβαρότης καταστάσεως και ο αριθμός Κ.Σ. η Σ. Δ./σις ήρχισε να μετακινή τμήματα προς την εκεί περιοχήν Μεραρχία αμέσως έθεσε διάθεσιν της 77 ΕΤΠ (μείον Λόχος) κατ’ αρχάς και είτα 553 Τ. Π. Ουλαμόν Πεδινού Πυρ/κού – Ουλαμόν Τεθ/νων. Ορειβατικήν Πυρ/χίαν.
(β) Η κίνησις και η συγκέντρωσις των Τμημάτων εις την περιοχήν ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ – ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ εγένετο ως κάτωθι:
(ι) 15.14.30΄ Τ. Σ./81 ΕΣΠ εις ΛΑΔΗΝ.
(ιι) 16.5.49 Λόχος 551 (Ύψ. ΑΙΒΑΝΤΖΙΚ) εις ΛΑΔΗΝ.
16.13.15΄ ομού με Ουλαμόν Πεδινού Πυρ/κού.
16.18.30΄ Λόχος 39 Τ.Ε. εις ΠΟΛΙΑΝ.
16.22.00΄ Δ/σις και Διλοχία 38 Τ.Ε. εκ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ εις ΜΙΚΡΟΝ ΔΕΡΕΙΟΝ
(ιιι) 17.5.49
17.01.30΄ 77 ΕΤΠ (μείον Λόχος) ΣΙΛΟ
17.11.00΄ Λόχος 38 Τ.Ε. εκ ΣΙΛΟ εις ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟΝ.
17.13.30΄ Τ.Σ. / Σ.Δ. Θρ. εις ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΝ.
17.22.00΄ 77 ΕΤΠ (μείον Λόχος συν 2 Διμοιρίαι εις ΜΙΚΡΟΝ ΔΕΡΕΙΟΝ.
(ιv) 18.5.49
18.11.00΄ 77 ΕΤΠ ΔΙΔΥΔΜΟΤΕΙΧΟΝ
18.12.00 Ουλαμός Τεθ/σμένων ,,
18.14.00΄ ,, ,, ΛΑΔΗΝ ΠΟΛΙΑΝ
18.14.00΄Διμοιρία ΚΑΡΡΙΕΡΣ ΛΑΔΗΝ ΠΟΛΙΑΝ
18.14.00΄ Τ.Σ./Σ.Δ. Θρ. ΛΑΔΗΝ
18.17.00΄ 77 ΕΤΠ ΙΑΤΡΑΔΕΣ
18.17.00΄ Λόχος 93 Τ. Ε. εκ ΖΩΝΤΑΝ – ΙΑΤΡΑΔΕΣ.
18.17.15΄ Υποδ/της ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ )
553 Τ. Π. )
Ουλ. ΠΕΔ. ΠΥΡ/ΚΟΥ )ΜΙΚΡΟΝ ΔΕΡΕΙΟΝ
,, ΤΕΘ/ΣΜΕΝΩΝ )
Ορειβατ. Πυρ/χία )
(γ) Ούτω εντός δύο (2) ημερών μετεφέρθησαν αρκεταί δυνάμεις εις περιοχήν συμπλοκής παρέχουσαι εις Δ/σιν δυνατότητας όχι μόνον καταλήψεως περιοχής αλλά και συντριβής Κ. Σ.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΔΟΘΕΙΣΑΙ ΥΠΟ Σ. Δ. ΘΡ. ΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ:
6. (α) Αφιχθέντα και υπάρχοντα τμήματα οργανώθησαν ως κάτωθι.
(ι) ΒΟΡΕΙΟΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ υπό Δ/γας Δ/τού 81 ΕΣΠ.
Δ/σις και Λόχος 40 Τ.Ε.
Λόχος 39 Τ.Ε. – Ουλαμός Τεθ/νων.
Δ/σις και Λόχος 93 Τ.Ε. – ,, Π. Πυρ/κού
Λόχος 551 Τ.Π. – Διμοιρία Κάριερς
Δ/σις Λόχ. συν Διμ. 77 ΕΤΠ – –
ΠΚΠΕ.
(ιι) ΝΟΤΙΟΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ: υπό δ/γάς Υποδ/τού Μ/ΧΙΑΣ
551 Τ.Π. μείον Λόχος – 553 Τ.Π.
38 Τ.Ε. – Ορειβατική Πυρ/χία.
Ουλαμός Τεθωρακισμένων
Ουλαμός Π. Πυρ/κού.
(β) Αποστολαί:
(ι) Ενέργεια Βου Συγκροτήματος διά συνένωσιν με ΣΣ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ.
Κατευθύνσεις:
ΠΟΛΙΑ – ΧΑΤΖΗ ΚΟΡΟΥ – Ύψ. 230 (Γ.6617) – (Γ.6514).
ΛΑΔΗ – ΠΟΛΙΑ – ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ.
Ύψ. ΠΑΛΗΟΥΡΙ (Γ.7114) – ΒΟΥΛΓΑΡΑΣ ΧΩΡΑΦΙ.
Ώρα εξορμήσεως η 14. 00΄ της 18ης.
(ιι) Ταυτόχρονος ενέργεια – Βου και Νου Συγκροτήματος ως κάτωθι:
ΒΟΡΕΙΟΝ Συγκρότημα προς ΣΚΑΛΑ – ΤΖΙΒΑ ΚΟΥΡΟΥ.
ΝΟΤΙΟΝ « προς ΝΤΑΟΥΛ ΝΤΕΡΕ – Ύψ. 268 (Γ.608089).
ΤΖΙΒΑΚ ΤΣΙΦΛΙΚΙ (Γ.615105) – ΣΚΑΛΑ και
ΤΑΤΑΡ ΠΑΝΗΓΥΡΙ – ΤΖΙΒΑ ΚΟΥΡΟΥ – ΣΚΑΛΑ.
Ώρα εξορμήσεως η 05. 00΄ της 19ης.
(ιιι) Άπαρ εις όλας τας φάλαγγας. Αεροπορία εζητήθη βοηθήση.
Πληροφορίαι θα δίδωνται διά νεωτέρων σημάτων.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ.
7. (α) 15.16.17 /5. 49.
Εγένοντο κινήσεις από όλας τας κατευθύνσεις προς διάσπασιν κλοιού Κ.Σ. Ενέργειαι απέτυχον λόγω μικράς δυνάμεως τμημάτων μας κυρίως.
(ι) 16. 16. 00΄ Δ/σις μετά Λόχου 93 Τ.Ε. εν τη προσπαθεία της όπως καταλάβη ΠΑΛΗΟΥΡΙ περιεκυκλώθη εις (Ο.693136) υπό 200 και πλέον Κ.Σ. Λόγω μειονεκτικής θέσεώς της ηναγκάσθη συμπτυχθή με αρκετάς απωλείας εις προσωπικόν και υλικά.
Λόχος ιδίου Τάγματος εις ΖΩΝΤΑΝ δεν ηδυνήθη ενισχύση ανωτέρω Λόχον λόγω παρενοχλήσεως.
(ιι) 17.08.00΄ Ενέργεια τμημάτων 40 Τ.Ε. & Τ.Ε. προς ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ ουδέν επέτυχεν.
(ιιι) 16.17/5/49: Νύκτα Κ.Σ. ενήργησαν 2 επιθέσεις διά κατάληψιν ΣΣ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ άνευ επιτυχίας.
Ομοίως Κ.Σ. παρενόχλησαν τμήματά μας επί ΝΤΑΟΥΛ ΝΤΕΡΕ και εις ΜΙΚΡΟΝ ΔΕΡΕΙΟΝ.
(ιv) 17.12.00΄ 38 Τ. Ε. ενήργησε επίθεσιν διά κατάληψιν ΤΑΤΑΡ ΠΑΝΗΓΥΡΙ, άνευ επιτυχίας.
(v) Εγένοντο ρίψεις πυρ/κών και τροφίμων εις ΣΣ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ την 16ην και 17ην.
(vι) Ενετάθη ναρκοπόλεμος εκ μέρους Κ.Σ.
(β) 18.5.1949
(ι) Κ.Σ. εξακολουθούν να κατέχουν κάτωθι γενικήν γραμμήν ΤΑΤΑΡ ΠΑΝΗΓΥΡΙ – ΤΖΙΒΑ ΚΟΥΡΟΎ – ΚΟΛΟΣΚΑ ΛΟΦΟΣ (Γ.6510) – Ύψ. 268 (Γ.6109) – Ύψ. 303 (Γ.6209) – ΣΚΑΛΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΑΣ ΧΩΡΑΦΙ – ΓΕΛΑΔΑΡΙ – ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΚΑΛΥΒΑ – Ύψ. ΠΑΛΗΟΥΡΙ 218,4 (Γ.7114) – ΧΑΤΖΗ ΚΟΡΟΥ – Ύψ. 181 (Γ.670163) – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ (Γ.685175) και υψώματα (Γ.675179).
17. 22. 30. Κ. Σ. ενήργησαν σφοδράν επίθεσιν κατά ΣΣ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ διαρκέσασαν μέχρι 18. 03. 00΄ Κ.Σ. απεκρούσθησαν με μεγάλας απωλείας. Ούτοι διά συνδέσμου εζήτησαν παράδοσιν Λόχου ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ. Εις απάντησιν εδέχθησαν βροχήν σφαιρών.
Επίσης Κ.Σ. παρηνώχλησαν τμήματα επί ΑΛΠΑΝ ΚΟΥΡΟΥ 38 Τ.Ε.
(ιι) Θέσεις φιλίων τμημάτων πρωίαν 18ης-5-1949 εις Τομέα Επιχειρήσεων:
551 Τ.Π. αμετάβλητον
Λόχος 551 Τ.Π. ΛΑΔΗΝ.
Λόχος 93 Τ.Ε. (Γ.7310) ομού και η Δ/σις.
Λόχος 93 Τ.Ε. ΝΤΑΟΥΛ ΝΤΕΡΕ
Λόχος ,, Ύψ. 222
77 ΕΤΠ (Δ/σις συν Λόχος συν Διμοιρ.) εν κινήσει διά ΙΑΤΡΑΔΕΣ.
Δ/σις και Λόχος 40 Τ. Ε. ΠΟΛΙΑ
38 Τ. Ε. ΑΛΜΠΑΝ ΚΟΡΟΥ
Ουλαμός Τεθ/νων εν κινήσει διά ΛΑΔΗΝ.
Ουλαμός Π.Πυρ/κού – Ορειβατική Πυρ. – Ουλ. Τεθ/νων εν κινήσει διά ΜΙΚΡΟΝ ΔΕΡΕΙΟΝ.
(ιιι) Ενέργεια:
Τμήματα (Διλοχία εκ 40-39-551 Ταγμάτων) και Ουλαμός Τεθ/νων μετά ΠΚΠΕ ενεργήσαντα 16.30΄ ώραν ήχθησαν, κατόπιν σφοδρού αγώνος, τη επεμβάσει και της Αεροπορίας και αφού κατέλαβον υψώματα (Γ.673176) – Ύψ. 181 (Γ.670162) συνηνώθησαν με ΣΣ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ την 19. 00΄ώραν.
Έτερα τμήματα (Δ/σις συν Λόχος συν Διμοιρία 77 ΕΤΠ και Λόχος 93 Τ.Ε.) ενεργήσαντα την 17.00΄ ώραν έξ ύψ. 132,9 (Γ.755147) κατέλαβον διαδοχικώς κατόπιν αγώνος υψώματα ΙΑΤΡΑΔΩΝ – ΠΑΛΗΟΥΡΙ – Ύψ. 218,4 (Γ.708140) και ήχθησαν την 19.30΄ εις (Γ.690145) όπου συνεχίζεται ο αγών των Κ.Σ. κατεχόντων τον ΛΟΦΟΝ ΓΕΛΑΔΑΡΑ (Γ.680145).
Απώλειαι Κ.Σ. βαρείαι. Μόνον Κ.Σ. συλληφθέντες 27 και Κ.Σ. νεκροί 42.
(ιv) Ούτω πρώτη φάσις σχεδίου εστέφθη υπό πλήρους επιτυχίας. Ηθικόν Τμημάτων άριστον.
(γ) 19.5.1949:
(ι) Κ.Σ. παρηνώχλησαν νύκτα τμήματά μας εις ΑΛΠΑΝ ΚΟΡΟΥ. Εξακολουθούν να κατέχουν την αυτήν γραμμήν Νως ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ και Δυτικώς ΠΑΛΗΟΥΡΙΟΥ.
(ιι) Θέσεις Φιλίων τμημάτων αμφοτέρων των συγκροτημάτων:
Τ.Σ./81 ΕΣΠ ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ.
77 ΕΤΠ και Λόχος 93 εν επαφή εις (Γ.680145).
Λόχος 551 και Λόχος 40 Τ.Ε. εις ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ.
Λόχος 39 Τ.Ε. ΠΟΛΙΑΝ
553 Τ.Π. ΑΛΜΠΑΝ ΚΟΡΟΥ.
Δ/σις και Διλοχία 38 Τ. Ε. ΝΤΑΟΥΛ ΝΤΕΡΕ.
Λόχος 38 Τ.Ε. ΠΡ. ΗΛΙΑΣ (Γ.6502)
Ουλαμός Π. Πυρ/κού ΛΑΔΗΝ.
Ουλαμός ,, ,, και Ορειβατική Πυρ/χία ΜΙΚΡΟΝ ΔΕΡΕΙΟΝ.
Ουλαμός Τεθ/σμένων ΛΑΔΗΝ.
Ουλαμός Τεθωρακισμένων ΜΙΚΡΟΝ ΔΕΡΕΙΟΝ.
(ιιι) Ενέργειαι:
Τμήματα Διλοχία (77 Τ.Ε. & 93) κινηθέντα 05. 30΄ ώραν κατέλαβον, κατόπιν σκληρού αγώνος 11.00΄ ώραν ύψωμα (γ.675145) συνενωθέντα με τμήματα (551 Τ.Π. και 40 Τ.Ε.) περιοχής ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ.
Έν συνεχεία τμήματα 40 Τ. Ε. κατέλαβον άνευ αγώνος ΧΑΝΤΖΙ ΚΟΡΟΥ.
Τα αυτά τμήματα Τριλοχία (77 ΤΕΤΠ – 551 Τ.Π. & 93 Τ.Ε.) συνεχίσαντα κίνησιν κατέλαβον 19. 00΄ ώραν, κατόπιν σκληροτάτου αγώνος τη βοηθεία της Αεροπορίας και Τεθ/σμένων το ύψωμα ΒΟΥΛΓΑΡΑΣ ΧΩΡΑΦΙ Ύψ. 306 (Γ.306134).
553 Τ. Π. κινηθέν 06. 00΄ ώραν κατέλαβε 09. 30΄ κατόπιν αντιστάσεως ΤΑΤΑΡ ΠΑΝΗΓΥΡΙ. Συνεχίζον κίνησιν ήχθη, κατόπιν σκληροτάτου αγώνος εις ύψ. 306 (Γ.635086). Έν συνεχεία 553 Τάγμα μετά σφοδράν προπαρασκευήν πυρ/κού ενήργησεν δις επίθεσιν κατά ύψ. 313 άνευ αποτελέσματος, λόγω ισχυροτάτης κατοχής τούτου υπό Κ.Σ.
Διλοχία 38 Τ.Ε. κινηθείσα 06. 30΄ ώραν από ΝΤΑΟΥΛ ΝΤΕΡΕ ήχθη κατόπιν αγώνος εις Ύψ. 268 (Γ.605089) και εν συνεχεία εις Ύψ. 303 (Γ.615090).
Λόχος 551 Τ.Π. κινηθείς εκ ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ εγκατεστάθη 19.00΄ ώραν εις Ύψ. 925 και 22.00΄ εις Ύψ. 1000 (Γ.420054).
Διμοιρία Λόχου ύψ. 690 του 551 Τ.Π. εγκατεστάθη εις Φυλάκιον 59 Γ(47 – 06).
(ιv) Απώλειαι Κ.Σ. Ν.Ε. 60 περίπου – ΚΣΣ ή Π. 18.
(δ) 20.5.49.
(ι) Κ.Σ. κατά την διάρκειαν από 19.20.00΄ – 19.22.00΄ ώρας ενήργησαν αλεπαλλήλους επιθέσεις εναντίον τμημάτων μας εις ΒΟΥΛΓΑΡΑΣ ΧΩΡΑΦΙ, αποκρουσθέντες.
Από 19.20.00΄ τμήματα ουδεμίαν κίνησιν Κ.Σ. παρετήρησαν των Κ.Σ. αποσυρθέντων προς άγωστον κατεύθυνσιν.
(ιι) Ενέργειαι:
Τμήματά μας συνεχίσαντα κίνησίν των την 05.30΄ ώραν ήχθησαν και κατέλαβον άνευ αντιστάσεως Ύψ. ΣΚΑΛΑ – ΤΖΙΒΑ ΚΟΡΟΥ.
Έν συνεχεία τμήματα ήρξαντο να εξερευνούν περιοχήν μαχών 20. 16. 00΄τμήματα μας ήρχισαν κινούμενα προς λήψιν διατάξεως εδραιώσεως.
(ιιι) Απώλειαι Κ.Σ. συνολικαί εις παράρτημα Α.
(ιv) Διάταξις τμημάτων εσπέρας 20. 5. 1949:
Λόχος ανιχνευτών ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ
ομάς Γεφ. ΠΟΛΙΑΣ
40 & 39 Τ.Ε. προς λήψιν διατάξεως ως προ εισβολείς Κ. Σ.
77 ΕΤΠΣΔΤ ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ
διμοιρία ,,
Λόχος ΒΟΥΛΓΑΡΑΣ ΧΩΡΑΦΙ
διμοιρία ΣΚΑΛΑ
93 Τ.Ε. ΣΔΤ Ύψ. 222
Λόχος ,,
Διμοιρία ΤΣΟΥΚΑ
Λόχος ΤΖΙΒΑ ΚΟΡΟΥ
Λόχος ΖΩΝΤΑΝ ΛΟΦΟΣ (έν κινήσει)
551 Τ.Π. – Σ. Δ/σις & Λόχος Περιοχή ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ
Λόχος Ύψ. 1000 (Γ.420054)
Διμοιρία ,, 925
Λόχος ,, 690
Διμοιρία Ε. Φυλ. 59 (Γ.4706)
Λόχος ΝΤΑΟΥΛ ΝΤΕΡΕ – Ύψ. 218 – Ύψ. 158
553 Τ.Π. & 38 Τ.Ε. εν κινήσει προς ΜΙΚΡΟΝ ΔΕΡΕΙΟΝ.
Πυρ/κόν – Τεθ/σμένα – Αμετάβλητα.
(ε) 21.5.1949:
(ι) Κ.Σ. 20.22.00΄ παρηνώχλησαν ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙΟΝ.
Αρκετά υπολείμματα Κ.Σ. (περίπου 400) αφού καθ’ όλην την διάρκειαν της 20.5.49 παρέμεινον εντός χαραδρών άνωθεν ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙΟΥ εκινήθησαν νύκτα προς (Μ.6659) ΜΠΟΥΚΑΤΕ.
Διέλθοντες ήσαν 350 Κ.Σ. – 560 Τ.
και 50 – 350 Τ. (ΔΗΜΑΔΗ).
(ιι) Ενέργεια:
558 Τ.Π. κινηθέν 11.00΄ ώραν ήχθη και εγκατεστάθη περιοχήν ΑΓ. ΤΡΙΑΣ – ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟΝ.
Ουλαμός Τεθ/σμένων από 10.00΄ εις ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟΝ εκτελών περιπολίας.
38 Τ.Π. από 17.00΄ εν κινήσει δι’ οχημάτων διά νέας του θέσεις.
Ουδεμία επαφή ελήφθη με Κ.Σ.
(ιιι) Διάταξις εσπέρας 21ης 38 & 553 Ταγμάτων. Λοιπή αμετάβλητος.
553 Δ/σις συν Λόχος συν Ορ. Πυρ. ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟΝ.
Λόχος Αγ. ΤΡΙΑΣ (Μ.5697)
Λόχος ΠΟΛΥΒΛΑΣΤΟΝ (Μ.5293)
Λόχος διαβάσεις (Μ.4992)
38 Τ.Ε. Δ/σις ΣΙΛΟ
Λόχος Ύψ. 804 (Γ.4300)
Διμοιρία ΜΠΟΣΑΡΙΤΣ
Λόχος ΣΙΛΟ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΣΑΠΚΑ
Λόχ. Δ/σεως ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Λόχος ΚΟΥΜ ΚΑΝΤΙΚ
Διμοιρία (Μ.5096)
Διμοιρία ΑΙΒΑΝΤΖΙΚ
Ουλαμός Π. Π. ΜΙΚΡΟΝ ΔΕΡΕΙΟΝ
,, Τεθ/σμένων ,, ,,
Τ.Σ./Σ.Δ. Θράκης ,, ,,

(στ) 22.5.1949 έως 25.5.1949:
(ι) Κ.Σ. συνεχώς καταδιωκώμενοι υπό ημετέρων τμημάτων απεκόπησαν εις δύο φάλαγγας και κατόπιν μικρών συμπλοκών κατώρθωσαν διαφύγουν προς Δυσμάς.
(ιι) Ενέργειαι:
22-5-1949:
Μικροσυμπλοκή 553 Τ.Π. εις Ύψ. 801 (Μ.5487).
Κ.Σ. συνεπτύχθησαν αμέσως.
Ετέρα – Αποσπάσματος ΑΧΙΛΛΕΥΣ εις (Μ.525825).
Τ.Σ. /Σ.Δ. Θρ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΝ.
23.5.1949.
Μικροσυμπλοκή 77 ΕΤΠ εις ΔΑΔΙΑ, Κ.Σ. συνεπτύχθησαν αμέσως.
553 Τ. Π. ανεύρεν εις ΟΥΤΣ ΜΠΟΥΝΑΡ 20 κτήνη Κ.Σ.
24.5.1949:
24.13.00΄ Απόσπασμα ΑΣΤΡΑΠΗ κατόπιν συμπλοκής με Κ.Σ. εις ΜΑΓΟΥΛΑΝ ΚΑΖΑΚΟΥ ηναγκάσθη συμπτυχθή.
Εκινήθησαν αμέσως τμήματα από όλας τας κατευθύνσεις.
Τμήματα κινηθέντα δραστηρίως ενετόπισαν Κ.Σ. εις περιοχήν (Μ.4077). Κατόπιν αγώνος τη επεμβάσει και της Αεροπορίας Κ.Σ. ανετράπησαν προς Δυσμάς.
Τμήματα (Λόχος 553 Τ.Π. – Διμοιρία 38 Τ.Ε. – Ουλαμός Τεθωρακισμένων και Αποσπάσματα ΑΣΤΡΑΠΗ – ΑΧΙΛΛΕΥΣ) συνεχίσαντα καταδίωξιν ήχθησαν μέχρι ΚΕΛΕΜΠΕΚ άνευ αγώνος.
Απώλειαι Κ.Σ.: Κ Σ. Ν. Ε. 2. – Κ. Σ. Παρ. 9.
25. 5. 1949:
25. 04. 30΄ 553 Τ.Π., Ορειβατική Πυρ/χία και Ουλαμός Τεθ/σμένων εν κινήσει δι’ ΑΡΙΑΝΑ.
Εξερευνήσεις 77 ΕΤΠ εις περιοχήν ΚΑΤΡΑΝΤΖΙΝ (Μ.6084) ΒΥΡΙΝΗΣ (Μ.0076) άνευ αποτελέσματος.
Τ.Σ./Σ.Δ. Θρ. από 25. 12. 00 έπαυσεν υφιστάμενον.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 25ης ΤΜΗΜΑΤΩΝ Σ. Δ./σεως.
8. 81 ΕΣΠ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΝ
39 Τ.Ε.
ΣΔΤ ΣΟΥΦΛΙ
Λόχος ΜΑΓΓΓΑΖΙ
Διμοιρία ΛΥΚΩΦΗ
,, ΑΤΕ
Λόχος ΜΑΝΔΡΑ
Διμοιρία ΣΣ ΔΙΔ/ΧΟΝ
Διμοιρία ΣΟΥΦΛΙ
Διμοιρία ΑΤΕ
Λόχος ΜΑΙΣΤΡΟΣ
Διμοιρία ΠΑΝΑΙΡΙ
,, ΤΣΑΝΑ ΚΑΛΕ
,, ΑΤΕ
40 Τ.Ε. ΣΔΤ ΚΥΠΡΙΝΟΣ
Λόχος ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ
Διμοιρία ΣΠΗΛΑΙΟΝ
,, ΣΙΒΡΙ ΤΕΠΕ (Ο.677377)
Λόχος ΚΥΠΡΙΝΟΣ
Διμοιρία ΧΕΛΙΔΩΝ
Λόχος ΟΡΕΣΤΙΑΣ
Διμοιρία ΔΙΔ/ΧΟΝ
2 Ομάδες ΒΑΛΤΟΣ
1 Ομάς ΓΕΦ. ΜΑΡΑΣΙΩΝ
1 ,, ,, ΠΥΘΙΟΥ
Λόχος Ανιχνευτών: ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ
Ομάς Γεφ. ΠΟΛΙΑΣ
77 ΕΤΠ ΣΔΤ ΤΣΑΤΑΛ ΚΑΓΙΑ
Λόχος συν Λόχος ,,
2 Διμοιρίαι ΑΛΕΞ/ΠΟΛΙΣ
93 Τ.Ε. ΣΔΤ Ύψ. 222
Λόχος ,, ,,
Διμοιρία ΤΣΟΥΚΑ
Λόχος ΒΟΥΛΓΑΡΑΣ ΧΩΡΑΦΙ
Διμοιρία ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ
Λόχος ΤΖΙΒΑ ΚΟΡΟΥ
Διμοιρία ΣΚΑΛΑ
551 Τ.Π.: ΣΔΤ Ύψ. 235
Λόχος ,, ,,
Διμοιρία Ύψ. 400
Ομάς Γέφ. ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ
Λόχος Ύψ. 690
Διμοιρία Φυλ. 59
Λόχος Ύψ. 1000
Διμοιρία ,, 925
Λόχος ,, 228
Διμοιρία ,, 152
,, ΝΤΑΟΥΛ ΝΤΕΡΕ
ΠΚΠΕ.: ΣΟΥΦΛΙ.
38 Τ.Ε.: Δ/σις ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Λόχος ,,
Διμοιρία ΣΙΛΟ
Ομάς ΣΑΠΚΑ
Λόχος ΚΟΥΜ ΚΑΝΤΙΚ
Διμοιρία ΑΙΒΑΝΤΖΙΚ
,, (Μ.503956)
Λόχος Ύψ. 804 (Γ.427003)
Διμοιρία ΜΠΟΣΑΡΙΤΣ
4/622 ΤΑΣ.: ΣΔΑ ΠΟΤΑΜΟΣ
221 Ορ. Χειρ.: ΔΙΔ/ΧΟΝ
ΠΕΔΙΝΟΝ ΠΥΡ/ΚΟΝ: Ουλαμός ΛΑΔΗ
,, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΟΥΛΑΜΟΣ ΤΕΘ/ΣΜΕΝΩΝ: AΛΕΞ/ΠΟΛΙΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Κ. Σ. ΕΣΠΕΡΑΝ 25ης
ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ.

 1. (α) Σ.Δ. 560 Τάγματος )
  Λόχος ΔΗΜΑΔΗ )
  ,, ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ )Από ΚΕΛΕΜΠΕΚ ) προς Δυσμάς.
  ,, ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΝ )
  Υπόλοιπα Λόχ. ΠΑΪΚΟΥ )
  Σύνολον 170 – 200 Κ.Σ.
  (β) Διμοιρία ΔΝΕ )
  Λόχος Στρατ. Μεραρχίας ) Από ΑΝΩ ΚΑΜΠΗ
  Υπόλοιπα Λόχου ΠΑΪΚΟΥ ) προς ΔΥΣΜΑΣ.
  Σύνολον 50 – 80
  (γ) Διμοιρία σαμποτέρ φέρεται ως παραμένουσα περιοχήν ΕΒΡΟΥ.

ΔΡΑΣΙΣ ΕΤΕΡΩΝ ΟΠΛΩΝ:
10. (ι) ΠΥΡ/ΚΟΥ:
Η δράσις του Πυρ/κού υπήρξεν εξαιρετική καθ’ όλην την διάρκειαν των επιχειρήσεων.
Η συνεργασία μετά του Πεζικού υπήρξε στενή.
Η βοήθεια εις αυτό μεγάλη.
(ιι) ΤΕΘ/ΣΜΕΝΩΝ:
Η δράσις των Τεθ/σμένων υπήρξε πραγματικώς αξία παντός επαίνου.  Κινούμενα ομού μετά του Πεζικού επέφερον πραγματικόν τρόμον εις τας τάξεις των Κ.Σ.
Μεγίστη υπήρξεν η συμβολή των εις την συνένωσιν των ημετέρων μετά ΣΣ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ.

(ιιι) ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ:
Το απόσπασμα Δ/σεως του Τ.Σ. της Σ.Δ. αντεπεξήλθεν πολύ καλά εις το έργον του.
Ουδέποτε εχάθη η επαφή με τα μαχόμενα τμήματα.

ΔΡΑΣΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ:
11. H Aεροπορία υπήρξεν πράγματι υπέροχος εις το έργον της. Πιστεύουσα εις τας δυσκολίας της προχωρήσεως του Πεζικού, λόγω του εδάφους και των οχυρώσεων των Κ.Σ. επετέλεσε πραγματικόν άθλον, τόσον κατά την ώραν της εξορμήσεως του Πεζικού όσον και κατά τας ρίψεις δι’ εφοδιασμόν του Λόχου ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ. Κατερχομένη εις χαμηλόν ύψος διαρκών πολυβολούσα επροκάλει αληθή πανικόν εις Κ.Σ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
12. (α) ΓΕΝΙΚΑ:
(ι) Οι Κ.Σ. θέλοντες να κρατήσουν οπωσδήποτε περιοχήν ηναγκάσθησαν να δώσουν μάχην μετώπου. Αυτό υπήρξεν η καταστροφή των .
(ιι) Η αντίστασις του Λόχου Ανιχνευτών, η ορμητικότης των ημετέρων, έφερον εις αυτούς σύγχισιν.
(ιιι) Πολλοί εκ των Κ.Σ. ιδίως οι βιαίως επιστρατευμένοι δεν εμάχοντο, πλην όμως η τρομοκρατία εκ μέρους των στελεχών τους εκράτει εις τας Κ.Σ. γραμμάς.
(ιv) Οι κάτοικοι των χωρίων ΕΒΡΟΥ έδειξαν πραγματικήν Εθνικήν στάσιν.
(β) ΗΘΙΚΟΝ:
(ι) Ηθικόν ημετέρων πολύ καλόν.
(ιι) Κ.Σ. εις πολύ χαμηλόν επίπεδον.

ΑΠΩΛΕΙΑΙ – ΑΝΕΥΡΕΘΕΝΤΑ ΥΛΙΚΑ:
13. Ως παράρτημα Α (Πίναξ Απωλειών).

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΡΟΙΚΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Τ.Σ.
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ:
VΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ / Α1 (Υ.Τ.Α.)
Μ. Β.
Ακριβές Αντίγραφον

Τ.Σ.Υ.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΘΡΑΚΗΣ                  ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
1. ΗΜΕΤΕΡΩΝ

ΝΕΚΡΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΙ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ
Αξ/κοι Οπλίται ΜΕΑ Αξ/κοι Οπλίται ΜΕΑ Αξ/κοι Οπλίται ΜΕΑ
2 13 6 5 66 4 0 3 2

Νεκροί Αξ/κοί
1) Έφεδρ. Ανθ/γός ΜΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛ. 93 Τ.Ε.
2) ΥΕΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛ.                    93 Τ.Ε.

Τραυματίαι Αξ/κοί
1) Υπ/γ. ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΑΝΔΡ. 77 ΕΤΠ.
2) « ΤΖΙΚΑΣ ΣΤΑΥ. 38 Τ.Ε.
3) Ανθ/γ. ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ,, 553 Τ.Π.
4) ΕΦ. Υπγ. ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΥΡΙΠ. 39 Τ.Ε.
5) Ανθγ. ΚΑΖΗΣ ΠΑΡΑΣ. 93 Τ.Ε.

ΑΠΩΛΕΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ 93 Τ.Ε. ΥΛΙΚΑ:
1 Όλμος 3 χιλ. – 2 μπρέν – 3- στέν
2 ,,              60 χιλ. – 5 τυφέκια – 7 – κτήνη

ΑΠΩΛΕΙΑΙ ΑΜΑΧΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ:
Απαχθέντες 11 (Γυναίκες 7- άνδρες 4) – Τραυματισθέντες – 3 –
Κ. Σ. αφήρεσαν εκ χωρίου ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ:
150 μικρά ζώα – 82 – μεγάλα.
15000 οκάδες σίτου – αρκετόν ιματισμόν.

 1. Κ.Σ.:
Νεκροί

ευρεθέντες

Τραυματ.

Συλληφθέντες

Τραυματίαι

οδηγηθέντες

Βουλγαρίαν

Συλληφθέντες

ή

παραδοθέντες

ΣΥΝΟΛΟΝ

 

164 10

Υπέκυψαν

140 98 412

Ανευρεθέντα Υλικά:
2 όλμοι Ομαδικοί – 2 περίστροφα – 20 κτήνη
1 όλμος 2΄΄ – 20 νάρκαι Τελερμάιν – 1 Τηλέφωνον
10 μυδράλλια – 32 ,, προσ/κού – Επίσης Πυρ/κά
όλμων
2 πολ/λα Βουλγαρικά – 74 χειροβομβίδες -Αντιαεροπορικού
τυφ.
4 αυτόματα – 1 κάννη αντιαρ/κού – Μπρέν – Στέν
1 Μπρέν – 3 κάννες μυδραλλ. – και αρκετός
ιματισμός
88 τυφέκια – 2 γεμιστ. Μπρέν

Μ. Β.
Ακριβές Αντίγραφον Το ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1
Τ.Σ.Υ. (Υ.Δ.)