Διαταγή επιχειρήσεων ΠΥΡΑΥΛΟΣ (συνέχεια), Α’ΣΣ/Α1/26 Ιουν 1949


EΞ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α΄ ΣΣ/Α1
Α.Π.Φ.3/973
Β.Σ.Τ.904/26.6.49
Α/Α Αντ…..4…

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Συνέχεια «Π Υ Ρ Α Υ Λ Ο Σ»

Επιβεβαίωσις προφορικών διαταγών δοθεισών εις συσκέψεις ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΛΑΜΙΑΣ και ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Ως συνημμένον ειδικόν Δελτίον Πληροφοριών
ΠΡΟΘΕΣΙΣ
2. Κατόπιν του επιτευχθέντος σοβαρού εκκαθαριστικού έργου εις την περιοχήν ΝΟΤΙΩΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-ΛΑΜΙΑΣ το Σ.Σ. θα μετατοπίση την προσπάθειαν του ΒΟΡΕΙΩΣ της γραμμής ταύτης διά την πλήρη συντριβήν των εναπομενόντων ΚΣ υπολειμμάτων.

ΜΕΘΟΔΟΣ
3. ΙΧ Μεραρχία
-Στρατηγείον ΙΧ Μεραρχίας
-41 Ταξιαρχία μείον Τάγμα, όπερ θα παραμείνη προσωρινώς εις ΜΙΚΡΟ-ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ (Χ.7151) υπό διοίκησιν Α.Σ.Δ.Σ.Ε.
-524 Τ.Π. όπερ από 0800 ώρας της 2ας Ιουλίου επανέρχετται υπό διοίκησιν ΙΧ Μεραρχίας με την καθορισθείσαν αυτώ αποστολήν διά της υπ΄αριθμ. Φ.7/1632/260900 Δ/γής.
α) Ζώνη ευθύνης
ΔΥΤΙΚΟΝ ΟΡ: ΜΕΓΔΟΒΑΣ ΠΟΤ. ΙΧ Μεραρχίας
ΒΟΡΕΙΟΝ ΟΡ: Ρέμμα ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΑ (Χ.8286)- όχι υψ. 1151 (Χ.8786) – υψ. 1006 (Χ.9490) – ΛΟΥΤΡΟΣ (Χ.9893)- ΚΕΔΡΟΝ (Υ.0191) ΙΧ Μεραρχίαν.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ: ΚΑΤΑΧΛΩΡΟΝ (Υ.0286)- ΚΑΤΩ ΚΤΗΜΕΝΗ (Υ.0682)- ΚΑΪΤΣΑ (Υ.0977) – ΠΑΛΑΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ (Υ0171)- ΤΣΟΥΚΑ (Χ.9963) ΙΧ Μεραρχίαν.
ΝΟΤΙΟΝ ΟΡ: Οδός ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (Υ.0461)- ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Χ.9162)- και εκείθεν ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ (Χ.8364)- ΑΓ.ΤΡΙΑΣ (Χ.7968)- ΔΟΜΝΙΑΝΟΙ (Χ.7571) – ΣΠΑΝΗ (Χ.7275) εις Α.Σ.Δ.Σ.Ε.
β) Αποστολή
Πλήρης εκκαθάρισις και συντριβή των εν τη καθοριζομένη ζώνη ευθύνης υπολειμμάτων ΚΣ και ανεύρεσις των πάσης φύσεως αποκεκρυμένων υλικών τη βοηθεία των ήδη υπό της ΧV Μεραρχίας χρησιμοποιουμένων οδηγών.
γ) 42 Ταξιαρχία και 40 Ε.Σ.Π. παραμένουσι υπό διοίκησιν ΙΧ Μεραρχίας με τας μέχρι τούδε αποστολάς.
δ) Διά του 40 Ε.Σ.Π. να αρχίση το ταχύτερον επιχείρησιν πλήρους εκκαθαρίσεως περιοχής ΧΟΡΙΓΚΟΒΟΝ (Χ.4992) – ΦΡΑΓΚΙΑΝΑ (Χ. 4898)- ΡΩΜΝΙΑ (Σ.5400)- ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ (Σ.5502)- ΣΜΙΝΙΚΟΝ (Σ.5004).
Έναρξις επιχειρήσεως ταύτης αναφερθή ΣΣ. Διάρκεια 5θήμερος.
4. ΧV Μεραρχία
α) Να αναπροσαρμόση προοδευτικώς την διάταξίν της με μεγαλυτέραν πυκνότητα εις τας περιοχάς:
– ΠΑΛΗΟΥΡΙ (Χ.9593)- ΑΜΠΕΛΙΚΟΝ (Σ.8600)- υψ. ΝΕΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ και ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ Π. (Σ.6320)- ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ (Σ.5130).
β) Να επιδιώξη την πλήρη συντριβήν των ΚΣ υπολειμμάτων των προσπαθούντων ν΄ανασυγκροτηθώσι εις τας ανωτέρω περιοχάς.
γ) Να οργανώση Μ.Ε.Α. περιοχής της και χωρίον ιδία πεδιάδας εν συνενόησει μετά Σ.Δ.Θ. εχούσης ευθύνην οργανώσεως Μ.Ε.Α.
5. Α.Σ.Δ.Σ.Ε.
α) Να συνεχίση την ήδη αρξαμένην πλήρη εκκαθάρισιν περιοχής ΟΘΡΥΟΣ επωφελουμένη και της ήδη παρουσίας της ΙΧ Μεραρχίας ΔΥΤ. ΞΥΝΙΑΔΟΣ.
β) Να αναπροσαρμόση την διάταξίν της εν τη μέχρι τούδε ζώνη ΙΧ Μεραρχίας διατηρούσα προσωρινώς υπό διοίκησιν της Τάγμα ΙΧ Μεραρχίας περιοχής ΜΙΚΡΟΥ-ΜΕΓΑΓΟΥ ΧΩΡΙΟΥ και να εξοντώση τα ΚΣ υπολείμματα εν τη ζώνη ευθύνης της.
γ) 39 Ε.Σ.Π. υπό διοίκησιν Α.Σ.Δ.Σ.Ε.
6. Χρονικαί λεπτομέρειαι
α) Ανάληψις νέας ζώνης ευθύνης υπό ΙΧ Μεραρχίας από 1200 ώρας 2ας Ιουλίου.
β) 524 Τ.Π. επανέρχεται υπό διοίκησιν ΙΧ Μεραρχίας από 1200 ώρας 2ας Ιουλίου.
γ) 39 Ε.Σ.Π. υπό διοίκησιν Α.Σ.Δ.Σ.Ε. από 0800 ώρας 1ης Ιουλίου.
7. Γενικαί εντολαί
α) Η πλήρης εξάρθρωσις και η αθλία κατάστασις, εις την οποίαν περιήλθον οι ΚΣ εν τη περιοχή ευθύνης του Σ.Στρατού, επιβάλλει την συνέχισιν της απηνούς καταδιώξεως των υπολειμμάτων και την πλήρη εξερεύνησιν ολοκλήρου της ζώνης ευθύνης εκάστης Μονάδος. Διά τον λόγον τούτον δέον όπως τα τμήματα κατατέμωνται μέχρι διμοιρίας και ομάδος ακόμη.
β) Η κίνησις διά νυκτερινής ενεργείας η ενέδρας δέον όπως αρχίζη με την επέλευσιν του σκότους. Κατά την ημέραν τα ενεδρεύοντα τμήματα να λαμβάνουν μέτρα πλήρους αποκρύψεως των. Κατ΄επανάληψιν ΚΣ διέφυγον διότι ενεδρεύοντα τμήματα επρόδιδον παρουσίαν των διά φωνών σιγάρων ή πυρών.
γ) Διά την ανεύρεσιν των αποκεκρυμένων πάσης φύσεως υλικών υπό των ΚΣ δέον όπως χρησιμοποιώνται ως οδηγοί οι συλλαμβανόμενοι ΚΣ οι ανήκοντες εις τα συνεργεία αποκρύψεως. Ούτοι δέον όπως αναζητώνται εκ των πρώτων άμα τη συλλήψει αιχμαλώτων.
δ) Κατά την έρευναν να χρησιμοποιώνται Μ.Ε.Α. και χωρικοί γνωρίζοντες το έδαφος και κύνες με τους κατόχους των. Επί του τελευταίου αποδοθή ιδιαιτέρα σημασία.
8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ
Τ.Σ. ΙΧ Μεραρχίας ΒΙΤΩΛΙ (Χ.9761) από 1200 ώρας 3ης Ιουλίου.
Κ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ
9. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΗΨΙΝ
– Οδηγίαι αποστολής
– Αντίτυπον ΙΧ Μερ/χίας αεροπορικώς δι΄Αξιωματικού
– Υπόλοιπα υπερεπείγοντα διά της Υ.Ε.Σ.Α.

Θ.ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Αντιστράτηγος – Διοικητής
Διά την ακρίβειαν
Τ.Σ.
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓ.
Αντ/ρχης Πεζικού
Α.Κ.Α.

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ Α/Α αντιτύπου
ΙΧ Μεραρχία 1
ΧΥ Μεραρχία 2
Α.Σ.Δ.Σ.Ε. 3

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΓΕΣ/Α1 4
Α΄.Σ.Σ./Α1 5
Σ.Δ.Θ./Α1 6