Εκθεση επιχειρήσεων (13-20/6/1949) αρ.20, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/20 Ιουν 1949


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΥΠ. ΑΡΙΘ. 20
ΙΟΥΝΙΟΣ 1949

Εβδομαδιαία έκθεσις επί των επιχειρήσεων
από 130001 μέχρι 200000

Ι. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. 73 Ταξιαρχία και 2 Ταξ. Κατ. εις περ. ΧΑΣΙΩΝ δι’ επιχειρήσεις.
2. 43 ,, εις περιοχήν ΣΟΥΛΙΟΥ δι’ επιχειρήσεις.
ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ
3. ΠΥΡΑΥΛΟΣ
(α) ΑΣΔΣΕ (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΓΚΙΩΝΑ – ΟΙΤΗ – ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ – ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ – ΟΘΡΥΣ)
ι. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΓΚΙΩΝΑ – ΟΙΤΗ
Συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις υπό των 3, 6, 8 ΕΣΠ άνευ επαφής μετά Κ.
Ολιγομελής Κ.Σ. διήρπασε την 15/6 άλευρα εκ ΜΥΛΩΝ (Υ.5310) ΔΑΥΛΕΙΑΣ και ετέρα τρόφιμα εκ ΠΕΝΤΕΡΙΩΝ (Υ.1801) ΙΤΕΑΣ.
ιι. ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ
Κατά τας εξερευνήσεις των τμημάτων 71, 72 Ταξ. έλαβον χώραν περί τας 10 μικροσυμπλοκάς, με ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Εξοντώθησαν επίσης μεμονωμένοι Κ. και συνελήφθησαν αύτ/ται. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται και στελέχη των Κ.Σ.
ιιι. ΟΘΡΥΣ
Συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις υπό του 4 ΕΣΠ άνευ επαφής.
(β) ΙΧ Μεραρχία (ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΝ – ΑΧΕΛΩΟΣ –
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)
Εξερευνήσεις καθ’ άπασαν την περιοχήν μετά μικροσυμπλοκών καθ’ ας εξωντώθησαν ολιγομελείς Κ.Σ.
(γ) XV Μεραρχία (ΜΕΓΔΟΒΑΣ – ΝΕΥΡΟΥΠΟΛΙΣ – ΑΡΓΙΘΕΑ – ΚΟΖΙΑΚΑΣ – ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΧΑΣΙΑ).
ι. ΧΑΣΙΑ
Την νύκτα 13/14 ήρξατο επιχείρησις κατά των εις ΧΑΣΙΑ καταφυγόντων Κ.Σ. διά δυνάμεων 73 Ταξ., 2ας Ταξ. Καταδρ. και τοιούτων του Β΄ΣΣ.
Τα ημέτερα τμήματα κινηθέντα εκ διαφόρων κατευθύνσεων εκ Ν. και Ν. Α. ανέτρεψαν την 14/6 αντιστάσεις των Κ., εις ΑΡΑΠΗ (Σ.7075) ΑΓΙΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ (Σ.6375) – ΦΙΛΟΡΕΣ (Σ.5375) – ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΝ (Σ.5576) και απώθησαν τούτους προς Βορράν.
Οι Κ. προσκρούσαντες εις τμήματα του Β΄ΣΣ περ. ΤΡΙΚΩΜΟΥ (Σ.4882), ετράπησαν προς ΟΡΛΙΑΚΑΝ (Σ.4085) την 15/6 τμήματα του 575 Τ.Π. συνεπλάκησαν μετά τούτων εις ΚΕΡΑΣΙΕΣ (Σ.4784) και τη βοηθεία ετέρων προστρεξάντων τμημάτων τους απώθησαν προς Β.Δ.
Τας υπολοίπους ημέρας συνεχίσθη η εξερεύνησις των περιοχών ΧΑΣΙΩΝ ΟΡΛΙΑΚΑ μέχρι ΓΟΜΑΡΑΣ, άνευ επαφής μετά των Κ.
Αναφερθείσαι απώλειαι εκ της περιοχής ΧΑΣΙΩΝ.
Η. Ν. 1 Αξ/κός, Τ. 2.
Κ. Ν. 33, Σ. 46, Π. 36. Περισυνελέγησαν διάφορα υλικά των Κ.
ιι. Λοιπή Περιοχή XV Μεραρχία.
Εξερευνήσεις καθ’ ας ανευρέθη οπλισμός των Κ. και εξωντώθησαν μεμονωμένοι τοιούτοι.
(δ) Σ. Δ. Θεσσαλίας (ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ – ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ – Κ. ΟΛΥΜΠΟΣ – ΟΣΣΑ)
Εξερευνήσεις περ. ΟΞΥΑΣ (Σ.9653) ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ, ουδέν απέδωσαν.
(ε) 83 Περιοχή (ΠΗΛΙΟΝ ΒΟΛΟΣ)
Μικροσυμπλοκαί μεταξύ ημετέρων τμημάτων αναγνωρίσεων και ολιγομελών ΚΣ. εις περ. Β. ΒΟΛΟΥ (Τ.7808) ΔΡΑΚΕΙΑΣ (Τ.9005)
(στ) Αποτελέσματα της επιχειρήσεως κατά την Εβδομάδα.
Η. Ν. 13 (1 Αξ.), Τ. 9 – 22
Κ. Ν. 95, Σ. 189, Π. 140 – 424 Αύτ/ται Σ. 147
Περισυνελέγησαν 112 τυφ., 16 αυτόματα, 62 Μπρέν, 12 όλμοι, 13 πολυβόλα, 4 ασύρματοι, 54 κτήνη, 15.000 οκ. σιτηρών, οσπρίων, κ. λ. π.
ΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ – ΣΥΜΒΑΝΤΑ
ΑΣΔΠ.
4. Πελοπόννησος
Συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις ιδίως εις ΠΑΡΝΩΝΑ – ΤΑΥΓΕΤΟΝ. Εις τον ΤΑΥΓΕΤΟΝ εξωντώθη η ΚΣ ΞΥΔΕΑ.
5. Κεφαλληνία
Κατά τας εξερευνήσεις ανευρέθησαν υλικά και εγκαταστάσεις των Κ.
ΑΣΔΑΝ.
6. Σ.Δ. Σάμου
Εξερευνήσεις άνευ σοβαρών αποτελεσμάτων
ΣΗΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
7. VIII Μεραρχία (ΗΠΕΙΡΟΣ ΔΥΤΙΚ. ΓΡΑΜΜΟΣ)
(α) Ήπειρος
ι. Συνεχίσθη η καταδίωξις των Κ. Εκ της περιοχής ΝΤΟΥΦΕΚΙ (Ρ.8421) Ε.Ε. 19 παρ. 9 α ούτοι κατεδιώχθησαν προς Βορράν μέχρι ΠΑΡΔΑΛΙΤΣΑΣ (Ρ.8234). Ένθα συνεπλάκησαν την 15/6 με τμήματα του 529 Τ. Π. ηναγκάσθησαν να αναστραφούν προς Νότον. Την 16/6 έλαβον χώραν συμπλοκαί εις περ. ΕΛΑΦΟΥ (Ρ.9025) ΠΑΛΗΟΧΩΡΙΟΥ (Ρ.8716) και την 19/6 εις περιοχήν ΜΟΥΡΓΚΑΣ (Ρ.8215), καθ’ ας οι Κ. υπέστησαν απωλείας. Η καταδίωξις συνεχίζεται.
ιι. Εις την λοιπήν περ. της Ηπείρου δράσις ημετέρων ενεδρών και περιπόλων.
(β) Γράμμος
ι. Οι Κ. παρηνώχλησαν κατ’ επανάληψιν διά πυρ/κού τα τμήματα των 74 και 76 Ταξιαρχιών. Την 13/6 κατεδιώχθη ολιγομελής ΚΣ εκ περ. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ (Ν.0807) και την 17/6 εκ περ. ΛΑΓΚΑΔΑΣ (Ν.0810). Την 180330 Λόχος Κ. ανέτρεψε φυλάκιον έξ ύψ. 970 (Ν. 0611) και εν συνεχεία επετέθη κατά τμήματος ύψ. 1202 (Ν.0710), αποκρουσθείς.
ιι. Εις την περ. ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ (Ν.0409), δύο επιθ. εγχειρήματα την 18 και 19/6, έσχον ως αποτέλεσμα την σύλληψιν αιχμαλώτων και συλλογήν πληροφοριών.
Ημέτερον Πυρ/κόν παρηνώχλησε Κ. εις περ. ΓΚΟΛΙΟ (Μ.9712) ΚΑΡΔΑΡΙ (Μ.9912) ΖΕΡΜΑΣ (Ν.1612)
ιιι. Τμήματα της 77 Ταξιαρχίας συμμετέσχον εις ενεργείας περ. ΜΑΡΔΙΤΣΑ (Ν.1806), περί ων κατωτέρω (παρ. 8).
Β΄ΣΣ
8. Τ. Σ. Πενταλόφου (Ν.Α. ΓΡΑΜΜΟΣ – ΟΡΛΙΑΚΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΑ)
(α) Από 13 – 15/6 τμήματα του Συγκροτήματος απέφραξαν διαβάσεις εις περιοχήν ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Σ.5591) – ΤΡΙΚΩΜΟΥ (Σ.4581). Από 15/6 εν συνδιασμώ μετά τμημάτων της 77 Ταξιαρχίας τας τοιούτας εις περιοχήν ΚΥΡΚΟΥΡΙ (Σ.2199) – ΣΚΟΥΡΤΖΑΣ (Σ.2697) ΛΥΚΟΠΕΡΑΣ-ΜΑΤΟΣ (Ν. 2803), ενώ έτερα ηκολούθησαν τους Κ. εκ περ. ΟΡΛΙΑΚΑ (Σ. 3485) μέχρι ΚΥΡΚΟΥΡΙ (Σ.2199), άνευ επαφής.
(β) Την νύκτα 17/18 εξεδηλώθη ταυτόχρονος ενέργεια των Κ. εκ ΓΡΑΜΜΟΥ προς κατάληψιν των ορεινών όγκων εκατέρωθεν ΜΑΡΔΙΤΣΑ (Ν.2807) και προσπάθεια διελεύσεως φάλαγγος Κ. από ΜΠΟΓΔΑΝΙ (Σ.1798) – διά ΖΕΚΙΡΙ (Ν.1501) προς Βορράν. Η φάλαγξ αυτή εγένετο αντιληπτή υπό ενεδρών εις περ. ΦΟΥΡΚΑΣ (Ν.1504) και προσεβλήθη. Τμήματα της 77 Ταξιαρχίας εις περ. ύψ. 1496 (Ν.1507) ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ (Ν.1509) και της 53 Ταξ. εις περ. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ (Ν.1908) ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ, διεξήγαγον αγώνα κατά των Κ., τους οποίους την μεσημβρίαν της 18/6 κατώρθωσαν ν’ ανατρέψουν.
Το μείζον μέρος της φάλαγγος φαίνεται ότι συνηνώθη μετά τούτων και εισήλθεν εις ΓΡΑΜΜΟΝ.
(γ) Οι Κ. παρηνώχλησαν κατ’ επανάληψιν διά πυρ/κού τα τμήματα εις ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ (Ν.1910).

 1. Ι Μεραρχία (Α. ΓΡΑΜΜΟΣ)
  ι. Παρενοχλήσεις εκατέρωθεν και δράσις ενεδρών και περιπόλων ιδία εις περιοχήν ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ (Ν.1626) ΤΟΥΧΟΥΛΙ (Ν.1929) ΑΛΕΒΙΤΣΗΣ (Ν.1836)
  ιι. Εξερεύνησις περ. ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΩΝ (Ν.3329) (Ν.3927) και περ. ΣΝΙΑΤΣΙΚΟΥ (Ν.6830), ουδέν απέδωσεν.
 2. Χ Μεραρχία (Ν. Τομεύς ΒΙΤΣΙ)
  ι. Παρενοχλήσεις, διά πυρών εκατέρωθεν κατά μήκος του μετώπου.
  ιι. Περίπολοι των Κ. κατεδιώχθησαν εκ περ. ΦΛΑΤΣΑΤΑΣ (Ν.3123) (Ν.2524)
 3. ΙΙ Μεραρχία (Α. ΒΙΤΣΙ – Δ. ΒΟΡΑΣ – ΠΤΟΛΕΜΑΙΣ)
  ι. Παρενοχλήσεις διά πυρών εκατέρωθεν εις περ. ΒΙΤΣΙ.
  ιι. Εις περ. Δ. ΚΛΕΙΝΩΝ (Ν.5776) εσημειώθη δραστηριότης περιπόλων των Κ.
  ιιι. Αναγνωρίσεις προς ΒΥΣΙΜΑΝ (Ν.8375) Δ. ΒΟΡΑ, ουδέν εσημείωσαν.
  ΣΔΔ Μακεδονίας (ΒΕΝΤΖΙΑ ΒΟΥΡΙΝΟΣ ΚΟΖΑΝΗ)
  Την 16/6 ημετέρα τμήματα κινηθέντα εκ διαφόρων κατευθύνσεων προς ΒΟΥΡΙΝΟΝ (Ν.7700), συνεπλάκησαν μετά τμημάτων της ΚΣ. Ταξ. ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ εις ΑΓΙΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΝ (Σ.8099) – ΚΡΟΚΟΝ (Ν.7401) – 1294 (Ν.7303). Η επαφή διετηρήθη μέχρι της νυκτός ότε οι Κ. διέρρευσαν προς Δυσμάς.
  Γ΄ΣΣ
 4. ΧΙ Μεραρχία (ΟΛΥΜΠΟΣ – ΠΙΕΡΡΙΑ – ΒΕΡΜΙΟΝ – ΒΟΡΑΣ – ΤΖΕΝΑ – ΠΑΪΚΟΝ)
  Την 17 και 18/6 αναγνωρίσεις προς ΒΕΡΜΙΟΝ, άνευ σοβαρών αποτελεσμάτων.
 5. 31Ταξιαρχία (ΚΟΡΩΝΑ-ΜΠΕΛΛΕΣ) ΚΙΛΚΙΣ-ΚΡΟΥΣΙΑ)
  (α) Οι Κ. ενήργησαν ναρκοθέτησιν σιδ. γραμμής εις περ. ΛΟΒΑ ΤΕΠΕ (ζ.8815) και διήρπασαν ποίμνιο εκ περ. ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Κ.1710). Την 13/6 αφήρπασαν φυλάκιον εκ 5 ανδρών σιδ. γεφύρας εις περ. ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ (Κ.1811).
  (β) Την 180430 ισχυρά δύναμις τούτων επετέθη αιφνιδιαστικώς κατά Σημείου Στηρίγματος ΟΚΡΑΝΤΕΝΑΣ (Κ.1916), το οποίον υπέκυψεν την 0530. Απώλειαι δεν αναφέρθησαν. Ενισχύσεις κινηθείσαι εκ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ (Κ.1611) και Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ (Κ.2212) καθηλώθησαν προ ισχυρών αντιστάσεων 500 μέτρα προ του Σημ. Στηρίγματος.
  (γ) Εις την λοιπήν περιοχήν αναγνωρίσεις και ενέδραι άνευ αποτελέσματος.
 6. ΣΔΚ Μακεδονίας (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – ΒΕΡΤΙΣΚΟΣ)
  Εξερευνήσεις εις περ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Π.5618) (Π.5434) και αναγνωρίσεις προς ΜΠΕΣΙΚΙΑ (Π.3750) – ΒΕΡΤΙΣΚΟΝ (Π.2062),άνευ αποτελέσματος.
 7. Διοικ. Επιχ. Σερρών (ΑΓΓΙΣΤΡΟΝ – ΣΤΡΥΜΩΝ – ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ – ΜΕΝΟΙΚΙΟΝ)
  Ουδέν σημαντικόν.
 8. VII Μεραρχία (Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – Δ. ΘΡΑΚΗ)
  (α) Την 14/6 ήρξατο τοπική επιχείρησις εις περ. ΧΑΙΝΤΟΥΣ (Φ.4211) ΒΑΡΒΑΡΑΣ (Φ.3618) διά τμημάτων της 25ης Ταξιαρχίας και Τ. Συγκρ. ΞΑΝΘΗΣ την 14/6 κατόπιν αγώνος ανετράπησαν οι Κ. εκ ΧΑΙΝΤΟΥΣ (Φ.4218) ΠΟΝΑΚ (Φ.3517) – ΒΑΡΒΑΡΑΣ (Φ.3718) και κατεδιώχθησαν προς την οροθετικήν γραμμήν. Κατά τας υπολοίπους ημέρας εξερευνήσεις άνευ επαφής μετά τούτων. Η επιχείρησις έληξε την 19/6.
  (β) Από 17/6 τμήματα εξερευνούν την περ. ΜΠΟΥΚΑΤΕ (Π.6080). Εις ΟΥΤΣ ΜΠΟΥΝΑΡ (Μ.5183), ανευρέθη μεγάλη αποθήκη οπλισμού των Κ.
  (γ) Εις περ. εκβολών ΝΕΣΤΟΥ (Λ.4973) (Λ.3880), οι Κ. ενήργησαν αρπαγάς τροφίμων.
  IV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 9. Απώλειαι της εβδομάδος
  Η Κ
  Μεγ. Νεκροί Τραυματίαι Αγνοούμενοι Συν Ν Σ Π Συν Αυτ
  Μον Αξ Οπλ Αξ Οπλ Αξ Οπλ
  Α΄ΣΣ 1 12 – 8 – – 21 95 197 140 432 173
  ΣΗΔΜ 1 22 3 74 – 3 103 65 40 37 142 14
  Γ΄ΣΣ 2 11 1 24 – 5 43 22 3 14 39 –
  ΑΣΔΠ – 1 – – – – 1 7 7 13 27 –
  ΑΣΔΑΝ – 1 2 6 – – 9 1 – 1 2 –
  Συν. 4 47 6 112 – 8 177 190 247 205 642 187
 10. Λοιπά αποτελέσματα
  Συνεχίσθη η καταδίωξις και η φθορά των Κ. εις περ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΥΡΑΥΛΟΥ. Εξοντώθησαν πολλά στελέχη τούτων. Οι απομένοντες εκτός των συγκροτημάτων ΦΕΡΡΑΙΟΥ – ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ – ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ οίτινες απωθήθησαν προς Βορράν είναι κατανεμημένοι εις μικροομάδας και αποκρύπτονται επιμελώς. Το ηθικόν των είναι μειωμένον.

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ – ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
20. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Ουδέν άξιον λόγου.
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑ
21. ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ – ΓΚΙΩΝΑ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Τα υπολείμματα της ΙΙ Κ. Μεραρχίας ΔΙΑΜΑΝΤΗ κατετμημένα εις μικράς ομάδας των 20 – 30 ΚΣ προσπαθούν διά της συνεχούς κινήσεως των και αποκρύψεως των εις δασώδους περιοχάς να αποφύγουν πάσαν εμπλοκήν των μετά των καταδιωκουσών ημετέρων δυνάμεων. Ο αριθ. τούτων δεν υπερβαίνει τους 250 – 300 ΚΣ.
22. ΟΘΡΥΣ – ΑΓΡΑΦΑ – ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΚΟΖΑΚΑΣ
(α) Εις την περιοχήν ταύτην εξακολουθούν να παραμένουν τα υπό δράσεως.
(β) Η Κ. Επιλαρχία ΤΖΗΜΑ (δυν. 75 διεπεραιώθη την 15 – 16/6 έξ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ εις ΝΕΥΡΟΠΟΛΙΝ ΑΓΡΑΦΩΝ (Σ.7509).
Το σύνολον των ΚΣ. εις άνω περιοχήν δεν υπερβαίνει τους 500.
23. ΧΑΣΙΑ ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ – Κ. ΟΛΥΜΠΟΣ
(α) Την 11/3 ανεχώρησαν εκ χωρίου ΕΛΑΦΙ (Σ.6680) ΧΑΣΙΩΝ 150 περίπου βιαίως επιστρατευθέντες, 50 τραυματίαι ΚΣ., 150 γυναικόπαιδα και 150 κτήνη διά ΟΡΛΙΑΚΑ με πρόθεσιν να διαπεραιωθώσιν εις ΓΡΑΜΜΟΝ.
(β) Την 14 – 15/6 τμήματα 123 Ταξ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ και 33 Μ. Χ. ενωθέντα με υπολείμματα 192 Ταξ. ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ εις περ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ (Σ.3578) εκινήθησαν διά ΠΗΓΑΔΙΤΣΑΣ (Σ.5381) προς ΟΡΛΙΑΚΑ. Ανωτέρω τμήματα ηκολούθησα και η Ανεξ. Διλοχία ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ.
Ηδη εις περ. ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ πιθανώς παραμένουσι ομάδες της 33 Μ.Χ. εντεταλμέναι με την επιτήρησιν της περιοχής, συλλογήν πληροφοριών και εξασφάλισιν του συνδέσμου μεταξύ ΓΡΑΜΜΟΥ – ΑΓΡΑΦΩΝ και Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ.
(γ) Εις περιοχήν ΟΛΥΜΠΟΥ εξακολουθεί να παραμένη η Διλοχία ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ άνευ δράσεως.
(δ) Ο Δ/τής ΚΓΑΝΕ ΚΟΛΙΓΙΑΝΝΗΣ μετά 50 ΚΣ διεπεραιώθη 13/6 εκ περιοχής ΚΟΖΑΚΑ διά ΒΑΝΙΑΣ (Σ.5043) 8χιλ. Βορ. ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ εις ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ.
24. ΗΠΕΙΡΟΣ
Η Ταξ. ΠΕΤΡΙΤΗ (συν. δύναμις 170 περίπου) ελισσομένη συνεχώς αποφεύγει πάσαν εμπλοκήν της μετά των καταδιωκουσών ημετέρων δυνάμεων. Την 18/6 εσημειώθη εις περ. ΚΑΤΩ ΣΚΑΦΙΔΩΤΗΣ (Ρ.8007) περ. ΣΟΥΛΙΟΥ.
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
25. ΟΡΛΙΑΚΑΣ – ΣΜΟΛΙΚΑΣ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ –
ΓΡΑΜΜΟΣ
(α) Η Ταξιαρχία ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ κινηθείσα την 11/6 εκ περιοχής ΟΡΛΙΑΚΑ ήχθη εις ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΝ. Εκείθεν μέσω ΒΟΥΡΙΝΟΥ επανέκαμψεν 17 – 18/6 περιοχήν ΟΡΛΙΑΚΑ.
(β) Αι κινηθείσαι εκ περιοχής ΧΑΣΙΩΝ προς ΟΡΛΙΑΚΑ ΚΣ. δυνάμεις ως παραγρ. α, β συνεχίσασαι κίνησίν των προς Βορράν ήχθησαν 15 – 16/6 περιοχήν ΚΥΡΚΟΥΡΗ (Σ.2299) με πρόθεσιν να διαπεραιωθώσιν εις ΓΡΑΜΜΟΝ. Προσκρούσασαι επί ημετέρων αντιστάσεων ανεστράφησαν κατευθυνθείσαι εις δασώδη περιοχήν αμέσως Βορ. ύψ. ΜΠΟΓΔΑΝΗ ένθα και σημειώθησαν πρωίαν 18/6. Νύκτα ιδίας ημέρας κινηθείσαι διά δρομολογίου μεταξύ ΡΩΜΗΟΥ (Ν.1700) – ΖΕΚΙΡΙ (Ν.1502) χαράδρας ΣΒΑΡΝΑ και αντερείσματος ΓΚΡΙΜΠΟΜΑΝ (Ν.1706) διεπεραιώθησαν ΓΡΑΜΜΟΝ. Διά υποδοχήν και κάλυψιν φάλαγγος, είχε αχθή εκ ΓΡΑΜΜΟΥ ΝΟΤ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ και εις ύψ. ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ (Ν.1609) Τάγμα Σχολής Αξ/κών.
(γ) Σχολή Αξ/κών διαλυθείσα εσχάτως κατά επίθεσιν ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ λόγω σοβαρών απωλειών ανεσυγκροτήθη εις ΠΕΤΡΑ ΜΟΥΚΑ εκ 2 Ταγμάτων δυνάμεως 100 περίπου ΚΣ. έκαστον, Διοικητής Σχολής ανέλαβε ΑΧΙΛΛΕΑΣ.
(δ) Γενικώς κατά την διαρρεύσασα εβδομάδα αι δυνάμεις ΓΡΑΜΜΟΥ ουδεμίαν αξιόλογον δράσιν επέδειξαν εκτός παρενοχλητικής τοιαύτης.
Εις Νότιον τομέα εξηκολούθησαν εγχειρήματα διά δυνάμεως λόχου προς υφαρπαγήν ημετέρου φυλακίου διά συγκέντρωσιν πληροφοριών (17 – 18/6 περ. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑΣ (Ν.1910).

 1. ΒΙΤΣΙ
  (α) Η Διλοχία ΤΖΑΒΕΛΑ ήτις είχε εξέλθει εκ ΒΙΤΣΙ την 8 – 9/6 εξακολουθεί να ευρίσκεται εις περ. ΡΑΔΟΣΙ – ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ασχολουμένη μέχρι τούδε εις συγκέντρωσιν και διαβίβασιν πληροφοριών.
  (β) Εντός ΒΙΤΣΙ εξακολουθεί η οχύρωσις των εσωτερικών αμυντικών γραμμών.
  Γενικώς παρατηρείται έντασις επαγρυπνήσεως, οχυρώσεως, ανεφοδιασμού και συμπληρώσεως των Μονάδων των διά ΚΣ έξ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, οφειλομένη εις πληροφορίας των περί επικειμένης εκδηλώσεως ημετέρας επιθέσεως ευρείας κλίμακος προς εκκαθάρισιν της περ. ταύτης.
 2. ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ – ΒΕΡΜΙΟΝ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
  Ουδεμίαν δραστηριότητα επέδειξαν σχετικώς με τοιαύτην προηγουμένων εβδομάδων.
  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
 3. ΜΠΕΛΛΕΣ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
  Αι εις ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΠΕΛΛΕΣ ΚΣ δυνάμεις 132 Ταξιαρχίας διά δυνάμεως 4 – 5 Λόχων ενήργησαν πρωίαν 19/6 επίθεσιν κατά ημετέρου ΣΣ ΟΚΡΑΝΤΙΝΑΣ (Κ.1916).
  Εις υπόλοιπον περιοχήν ουδεμίαν δραστηριότητα επέδειξαν.
 4. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ
  Αι Κ.Σ. δυνάμεις VII Κ. Μεραρχίας ΧΕΙΜΑΡΟΥ ουδεμίαν δραστηριότητα επέδειξαν.
 5. ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
  (α) Από 13 – 18/6 παρετηρήθησαν κινούμενα από ΒΙΓΛΙΣΤΑ προς ΚΡΥΣΤΑΛΟΠΗΓΗΝ περί τα 150 αυτοκίνητα.
  Ομοίως από ΒΙΓΛΙΣΤΑ προς ΒΙΝΤΕΧΟΒΑ περί τα 200 αυτοκίνητα.
  (β) Εξακολουθεί η άφιξις ΚΣ έξ ΑΛΒΑΝΙΑΣ εις ΒΙΤΣΙ και ΓΡΑΜΜΟΝ.
  (γ) Διεπιστώθη εσχάτως ένταξις παίδων προερχομένων εκ παιδομαζώματος εις ΚΣ. Μονάδας ΒΙΤΣΙ (425 Τάγμα 18ης Ταξιαρχίας).
 • ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
  Δύναμις ΚΣ. 122359/6/49 18030
  Απώλειαι εβδομάδος (μείον 25% εκ των Δ. Π. 440
  Στρατολογία 60
  Είσοδοι έξ ΟΜΟΡΩΝ 150
  Υπόλοιπον 17800

 • Τ. Σ. Υ.
  Αντ/ρχης Θ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
  Διευθυντής ΑΙ / ΓΕΣ
  Α. Α. / Γ. Λ.