Διαταγή επιχειρήσεων ΔΟΡΚΑΣ, 15 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/16 Ιουν 1949


ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
XV ΜΕΡΑΡΧΙΑ Α/Α αντιτύπου
Αριθ.Δ/γής 7362/21
ΣΤΓ 917 τη 13.6.49

ΔΙΑΤΑΓΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΔΟΡΚΑΣ»
ΟΥΔΕΜΙΑ αλλαγή προφορικών διαταγών

ΚΟΖΑΝΗ
ΧΑΡΤΑΙ : ΤΡΙΚΑΛΑ 1:100.000
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
(1) Εχθρός
(α) Ως το συνημμένον δελτίον πληροφοριών.
(β) 123 ΚΣΤ ΦΕΡΡΑΙΟΥ μετά υπολειμμάτων ΓΙΩΤΗ ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ μετά μάχας ΟΛΥΜΠΟΥ – ΠΙΕΡΡΙΩΝ διέφυγον περιοχήν καμπής ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ – ΚΑΡΠΕΡΟΝ Σ.7075 – ΠΑΛΗΟΧΩΡΙ Σ.7374 – ΜΕΛΙΣΣΙ (Σ.6179).
(γ) Πρόθεσις
-Να αποφύγουν τον αγώνα ελισσόμενοι περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ
-Πιεζόμενοι θα επιζητήσουν διαφύγωσι Β.Δ. ΜΕΛΙΣΣΙ (Σ.6179) – ΚΗΠΟΥΡΓΙΟ (Σ.4878) – ΤΡΙΚΩΜΟΝ (Σ.4581) – ΟΡΛΙΑΚΑΣ (Σ.4085).
(δ) Μαχητική ικανότης περιορισμένη.
2. Φίλιαι Δυνάμεις
(α) Το ΣΣ προτίθεται να συντρίψη τα ΚΣ δυνάμεως εις την περιοχήν ΚΑΜΠΗΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ και να καταδιώξη ταύτας προς πλήρη εξάρθρωσίν των όπου ήθελον καταφύγη.
(β) Το Β΄ ΣΣ θα ενεργήση
(ι) Διά Ταξιαρχίας μείον Τάγμα εις την περιοχήν ΓΡΕΒΕΝΩΝ θα αποφράξη τας διαβάσεις ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ποταμού ιδίως εις τας περιοχάς ΤΡΙΚΩΜΟΝ (Σ.4581) – ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙΣ (Σ.4786) – ΚΑΛΛΟΧΙ (Σ.6390) και τας Βορείως καμπής Αλιάκμονος διαβάσεις προς απαγόρευσιν διαφυγής ΚΣ προς Βορράν και προς Δυσμάς.
(ιι) Διά Ταξιαρχίας μείον Τάγμα εις περιοχήν ΠΟΝΤΙΝΗΣ (Σ.7778) – ΣΑΡΑΚΙΝΑ (Σ.7484) προς απαγόρευσιν διαφυγής προς Βορράν.
(ιιι) Εις περίπτωσιν διαφυγής ΚΣ προς Βορράν να προσβάλη και επιβραδύνη τούτους μέχρι αφίξεως δυνάμεων XV Μεραρχίας.
γ) ΣΔΘ
Θα αποφράξη διαβάσεις ΛΑΖΑΡΑΔΕΣ (Σ.9181) – ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΝ (Σ.9285) προς αποφυγήν ΚΣ προς βορράν.
δ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
(ι) Τίθενται υπό διοίκησιν XV Μεραρχίας
-ΙΙ Ταξιαρχία Καταδρομών
-90 ΕΤΠ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
-142 ΜΟΠ
(ιι) παραμένουσιν υπό διοίκησιν XV Μεραρχίας
-Γ/144 ΜΟΠ
(ιιι) Η Μεραρχία την επιχείρησιν θα διαξαγάγη διά των κάτωθι δυνάμεων
-73 Ταξιαρχία μείον Τάγμα
-50 ΕΤΠ
-ΜΕΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
-Αι ως άνω τιθέμεναι υπό διοίκησιν Μεραρχίας δυνάμεις υποπαραγρ. (ι), (ιι).
Π Ρ Ο Θ Ε Σ Ι Σ
3. Περίσφιξις ΚΣ από Νότου – Ανατολών – Β.Α και Δυσμών.
Προσβολή και εξόντωσις εις άνω περιοχήν ΚΣ δυνάμεων.
Εδραίωσις Στρατού και ΜΕΑ εις περιοχήν ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΝ (Σ.6466) – ΚΑΡΠΕΡΟΝ (Σ.7075) – ΑΡΑΠΗ (Σ.7475) προς εξόντωσιν αυτοαμύνης ανεύρεσιν και καταστροφήν ΚΣ υλικών και εγκαταστάσεων.
Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ
4. Γενικαί γραμμαί
(α) Διά νυκτερινής αιφνιδιαστικής ενεργείας να επιτευχθή ο αιφνιδιασμός του εχθρού.
(β) Ταχεία κατάληψις διά ισχυρών δυνάμεων των διαβάσεων ΔΙΑΚΟΣ (Σ.5673) – ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ (Σ.5578) – ΜΕΛΙΣΣΙ (Σ.6179) και ΚΗΠΟΥΡΓΙΟ (Σ.4877)-ΠΗΓΑΔΙΤΣΑ (Σ.5381) επί τω σκοπώ απαγορεύσεως διαφυγής ΚΣ προς Β.Δ.
5. Σ υ γ κ ρ ό τ η σ ι ς
(α) 73 Ταξιαρχία τίθεται υπό διοίκησιν διά την επιχείρησιν:
-574 Τ.Π
-573 Τ.Π
-Λόχος 50 ΕΤΠ εις ΒΛΑΧΑΒΑ Σ.7256
-ΜΕΑ περιοχής ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
-Διλοχία 575 Τ.Π
-142 ΜΟΠ μείον Α’. Β΄ πυρ/χίαι
(β) ΙΙ Ταξιαρχία Καταδρομών υπό διοίκησιν διά την επιχείρησιν.
-Γ΄ -Δ’-Ε’ Μοίραι Καταδρομών.
-90 ΕΤΠ
-ΜΕΑ περιοχής
-Β΄ Πυρ/χία 142 ΜΟΠ
-Γ΄ Πυρ/χία 144 ΜΟΠ
(γ) Εφεδρεία
-Α΄ Πυρ/χία 142 ΜΟΠ εις ΛΑΡΙΣΣΑΝ.
6. Α π ο σ τ ο λ α ί
(α) 73 Ταξιαρχία
– Να καταλάβη διά νυκτερινής ενεργείας την γραμμήν ΑΓΝΑΝΤΙΑ (Σ.5668) – ΔΙΑΚΟΣ (Σ.5673) – ΚΗΠΟΥΡΓΙΟΥ (Σ.4878) – ΣΑΛΤΑΚΙΝΗ (Σ.4274) και εκείθεν να ενεργήση ταχέως προς κατάληψιν των κόμβων ΜΕΛΙΣΣΙ (Σ.6179) – ΠΗΓΑΔΙΤΣΑ (Σ.5381) προς απαγόρευσιν διαφυγής ΚΣ προς Δ. και Β.Δ.
(β) ΙΙ Ταξιαρχία Καταδρομών
– Κινουμένη εκ των κατευθύνσεων ΔΕΣΚΑΤΗ (Σ.8671) – ΑΡΑΠΗ (Σ.7474) και ΟΞΥΝΕΙΑ (Σ.5960) – ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΣ (Σ.6566) διά νυκτερινής ενεργείας να προσβάλη ΚΣ εις περιοχήν ΑΡΑΠΗ (Σ.7475) – ΚΑΡΠΕΡΟΝ (Σ.7075) – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (Σ.6574).
– Να φράξη διά νυκτερινής κινήσεως εγκαίρως τας διαβάσεις ΤΟΥΡΝΙΚΙ (Σ.8077) – ΓΟΥΡΝΑΚΙ (Σ.7780) – ΔΙΠΟΡΟΥ (Σ.7480).
– Να εξασφαλίση οπωσδήποτε τας διαβάσεις ΤΡΙΚΩΚΙΑΣ (Σ.7068) – ΑΓΙΟΦΥΛΟΣ (Σ.6566).
(γ) ι. Αμφότεραι αι Ταξιαρχίαι να έχωσι δυνατότητα ταχείας αναπροσαρμογής διατάξεως προς δίωξιν ΚΣ όπου ούτοι κατευθύνονται.
ιι. Εις περίπτωσιν διαφυγής ΚΣ προς Βορράν το Βόρειον όριον της Μεραρχίας επεκτείνεται αυτομάτως μέχρι της γραμμής ΠΟΝΤΙΝΗ (Σ.7788) – ΙΤΙΕΣ (Σ.7188) – ΚΑΤΩ ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ – ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ (Σ.4886) – ΟΡΛΙΑΚΑΣ (Σ.4085) προς δίωξιν ΚΣ εν συνεργασία μετά δυνάμεων Β΄ΣΣ.
7. ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
Υπό διοίκησιν διά την επιχείρησιν
(α) Εις 73 Ταξιαρχίαν.
-142 ΜΟΠ μείον Α΄ – Β΄ Πυρ/χίαι
(β) Εις ΙΙ Ταξιαρχίαν Καταδρομών.
-Γ΄ Πυρ/χία 144 ΜΟΠ
-Β΄ Πυρ/χία 142 ΜΟΠ
(γ) Εφεδρεία εις ΛΑΡΙΣΣΑ
-Α΄ Πυρ/χία 142 ΜΟΠ
8. Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Ν
Αποκατάστασις και βελτίωσις των αμαξιτών οδών.
ι. ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ – ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΣ – ΚΑΡΠΕΡΟΝ
ιι. ΔΕΣΚΑΤΗ-ΠΑΛΗΟΧΩΡΙ (Σ.7373) – ΚΑΡΠΕΡΟΝ (Σ.7176)
ιιι. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ – ΚΡΑΝΙΑ
9. Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Ι Α
-Υποστήριξις βομβαρδισμοί διά ΝΤΑΚΟΤΑ και αναγνωρίσεις εκ των αεροδρομίων ΛΑΡΙΣΣΗΣ – ΚΟΖΑΝΗΣ.
-Ενδεχομένως ανεφοδιασμός από αέρος περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ.

 1. Χ ρ ο ν ι κ α ί λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α ι
  (α) Έναρξις επιχειρήσεως από επελεύσεως σκότους 13 Ιουνίου επί τω σκοπώ όπως επιτευχθή βαθυτέρα προχώρησις κατά την νύκτα ιδία περιοχήν ΚΗΠΟΥΡΓΙΟ – ΔΙΑΚΟΣ.
  (β) Διάρκειαι περίπου εβδομαδιαία.
 2. Γ ε ν ι κ ά
  (α) Να καταβληθή ιδιαιτέρα προσπάθεια αποκρύψεως κινήσεων προς αρχικούς χώρους συγκεντρώσεως.
  (β) Ανάγκη τα τμήματα να έχωσι κλιμάκωσιν κατά βάθος προς απαγόρευσιν διαφυγής ΚΣ προς τα μετόπισθεν.
  (γ) Πάσα Μονάς να έχη διαθέσιμον αμέσως τμήμα ίνα ενισχύση εμπλακέντα γειτονικάς της τμήματα.
  (δ) Αι ενέδραι κατά την νύκτα να εγκαθίστανται άμα τη επελεύσει του εις τα χαμηλώτερα σημεία πιθανών διελεύσεων ΚΣ ίνα μη γίνωνται αντιληπταί παρά των ΚΣ. Ομοίως να επιστηθή η προσοχή των οπλιτών ότι η πρόωρος έναρξις πυρός είναι επιζημία.
  (ε) Επισημαίνεται ότι η ταχεία και ακριβής υποβολή εις τα προϊστάμενα κλιμάκια των συλλεγομένων πληροφοφριών θα επιφέρη την καλλιτέραν εκμετάλλευσιν τούτων και ταχεία συντριβήν των ΚΣ.
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
 3. Τρόφιμα, Νομή, Καύσιμα
  (α) 73 Ταξιαρχία εκ του κλιμακίου ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ της 840 ΑΤΧ ως μέχρι τούδε.
  (β) ΙΙ Ταξιαρχία Καταδρομών. Ανεφοδιασμός υπό του Α΄ΣΣ
 4. Πυρ/κά παντός είδους (πλην ειδών οπλισμού ΜΟΚ)
  (α) 73 Ταξιαρχία. Ανεφοδιασμός από ΠΑΠ ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ
  (β) ΙΙ Ταξιαρχία Καταδρομών. Ανεφοδιασμός υπό Α΄ΣΣ
 5. Υγειονομικόν
  (α) Διακομιδή τραυματιών εις:
  ι. 229 Στρατ. Νοσοκομείον ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ
  ιι. 243 ΧΜΕ ΤΡΙΚΚΑΛΑ
  (β) Κατανομή μέσων:
  Εις 73 Ταξιαρχίαν προς υποστήριξιν 4 διμ. 227 ΟΧΕ
  Εις Ε΄.Μ.Κατ. προς υποστήριξιν ομάς τραυματιοφόρων μεθ΄ενός υγειον/κού.
  (γ) Σταθμός Υγειονομικών αυτοκινήτων (δυνάμεως 3 οχημάτων) εις ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ.
  (δ) Η 73 Ταξιαρχία και η Ε΄ Μ. Καταδρομών να αναφέρωσι την θέσιν του ΣΣΤ
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ
 6. Διαβιβάσεις εκδοθήσσεται σχετική διαταγή
  16 Σ.Δ.
  Τ.Σ XV ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
  Τ.Σ 73 Ταξιαρχίας ΤΡΥΓΟΝΑ
  ΙΙ Ταξιαρχία Καταδρομών ΔΕΣΚΑΤΗ
 7. Συνθηματικόν επιχειρήσεως «Δ Ο Ρ Κ Α Σ»
  Α Ν Α Φ Ε Ρ Α Τ Ε Λ Η Ψ Ι Ν
  Ωρα υπογραφής…..17:00…..
  Ωρα Παραδόσεως εις τας διαβιβάσεις….17:30….
  Οδηγίαι αποστολής : Εις άπαντας Υπερεπείγουσαι.
  Ακριβές αντίγραφον ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ ΧΡ.
  Τ.Υ.Σ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
  ΣΥΡΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
  ΤΑΓ/ΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ
  ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ α/α αντιτύπου α/α παραρτ. (α)
  73 Ταξιαρχία 1 .
  ΙΙ Ταξ. Καταδρομών 2 .
  Δ. Πυρ/κού 3 .
  Διαβιβάσεις ΟΠ4 όχι
  Δ. Μηχανικού 5 όχι
  Α΄ΣΣ/Α1 6
  Β΄ΣΣ/Α1 7
  ΣΔΘ 8
  Α1 Γραφείον 9
  Α2 Γραφείον 10
  Β΄-Γ΄ Κλάδος 11
  Πολ. ημερολόγιον 12
Advertisements