Εκθεση επιχειρήσεων(5-12/6/1949), ΓΕΣ/12 Ιουν 1949


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ                                                  Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦ.                                                   Υπ’ Αριθμ. 19
Ιούνιος 1949

Εβδομαδιαία Έκθεσις επί των Επιχειρήσεων
από 06 00:01 μέχρις 13 00:00

Ι. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. 12 ΕΣΠ Εκ ΝΑΥΠΛΙΟΥ εις περ. ΚΟΖΑΝΗΣ.
2. 101 Σ.Π. Πυρ/κού (-μοίρα) Εκ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ εις ΚΟΖΑΝΗΝ εις διάθεσιν Β΄ΣΣ.
ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ
3. «ΠΥΡΑΥΛΟΣ»
(α) ΑΣΔΣΕ (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΓΚΙΩΝΑ – ΟΙΤΗ- ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ – ΟΘΡΥΣ

ι. ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ
Συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις υπό των ημετέρων, καθ΄ας ανευρέθησαν εγκαταστάσεις και είδη των Κ. και εξοντώθησαν μεμονωμένοι τοιούτοι.Έλαβον χώραν αι κάτωθι άξιαι λόγου συμπλοκαί. Την 6/6 εις ΚΟΥΚΟΝ (Χ.8654) (Κ.Ν.6, Σ.19)-Την 8/6 και την 12/6 εις ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ (Χ.8151), την 10/6 εις ΔΑΦΝΟΝ (Υ.0027) και την 11/6 εξωντώθη Νοσοκομείον των Κ. εις περιοχήν ΝΙΚΟΛΙΤΣΙΟΥ (Χ.9747) (Κ.Σ. 11).
ιι. Εις την υπόλοιπον περιοχήν παρά τας εξερευνήσεις δεν επετεύχθη επαφή μετά των Κ.
ιιι. Ομάς Κ. διήρπασε τρόφιμα την νύκτα 8/9 εξ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ (Υ.2108). Ετέρα δε την 10/6 προσέβαλε στρατιωτικόν αυτοκίνητον Β. ΕΛΑΙΩΝΟΣ (Υ.2817).
(β) ΙΧ Μεραρχία (ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΝ – ΧΕΛΙΔΩΝ – ΑΧΕΛΩΟΣ – ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)
Συνέχισις των εξερευνήσεων καθ΄ άπασαν την περιοχήν. Εξωντώθησαν ολιγομελείς Κ.Σ. εις περιοχήν ΔΟΜΝΙΤΗΣ (Χ.7643) – ΜΑΡΑΘΟΥ (Χ.6680) και έτεραι πέντε εις περ. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ (Σ.2838).
(γ) XV Μεραρχία (ΜΕΓΔΟΒΑΣ – ΝΕΥΡΟΥΠΟΛΙΣ – ΑΡΓΙΘΕΑ – ΚΟΖΙΑΚΑΣ – ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΧΑΣΙΑ)
Εξερευνήσεις μετά συμπλοκών εξ ων αι σπουδαιότεραι την 6/6 εις περ. Δ. ΞΥΝΙΑΔΟΣ (Υ.0675) (Κ.Ν. 8, Σ.7, Π.2) και την 8/5 εις περ. ΦΟΥΡΝΑ (Χ.8375) (Κ.Ν.7, Σ.20, Π.5).
Συνελήφθησαν οικογένειαι των Κ. κρυπτόμεναι εντός σπηλαίων και αυτ/ται.
Εις ΠΡΟΣΗΛΙΑΚΟ (Χ.6880) ανευρέθησαν τα τεμάχια πυρ/λου των 3.7″ πλην του σωλήνος.
(δ) Σ.Δ. Θεσσαλίας-83 Περιοχή (Θεσ. Πεδιάς – ΟΣΣΑ – ΠΗΛΙΟΝ – Κ. ΟΛΥΜΠΟΣ – ΟΛΥΜΠΟΣ – ΤΙΤΑΡΙΟΝ – ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ)
ι. Εις περ. ΠΗΛΙΟΥ κατ’ εξερεύνησιν ημετέρων τμημάτων κατεδιώχθησαν ολιγομελείς ΚΣ.
ιι. Εις περιοχήν ΟΛΥΜΠΟΥ και Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ (Ε.Ε.18 παρ. 8.δ.ιι.) τα ημέτερα τμήματα κατά τας εξερευνήσεις των, την 7 και 8/6 ανεύρον υλικά, εγκαταστάσεις και ποίμνια των Κ..
ιιι. Την 8/6 τμήματα ενεργούντα εις ΤΙΤΑΡΙΟΝ συνεπλάκησαν μετά των Κ. κατεχόντων τα υψ. ΒΟΥΛΓΑΡΙ (Τ.0996) – 1610 (Τ.1295) – ΠΥΡΓΟΣ (Τ.1495), οίτινες την νύκτα 8/9 διέφυγον προς Ν.Δ., προσβληθέντες υπό της Αεροπορίας την 9/6 εις ΡΑΧΗ ΘΑΝΑΣΗ (Σ.9090). Εν συνεχεία διέρρευσαν δυτικώτερον.
ιυ. Αποτελέσματα εκ των ενεργειών εις περ. ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ – ΤΙΤΑΡΙΟΥ.
Ημ. Ν.1, Τ.6
Κ. Ν.25,Σ.50,Π.42
Περισυνελέγησαν δύο όλμοι, 3 πολυβόλα, 7 αυτόματα, 17 τυφέκια, 41 κτήνη, 3000 αιγοπρόβατα, 3000 οκ. τρόφιμα και είδη των Κ.
(ε) Αποτελέσματα της επιχειρήσεως κατά την εβδομάδα:
Ημ. Ν. 11 (3 αξκοί), Τ.17 (1 αξ.)
Κ. Ν. 123, Σ. 234, Π. 101 Συλ. Αυτ/ται 281
111 τυφέκια – 17 αυτόματα – 10 μπρεν – 5 όλμοι – 7 πολυβόλα – 5 τηλέφωνα – 3 ασύρματοι – 63 κτήνη – 1 πυρ/λον 3,7 κ.α. υλικά.
ΙΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ και ΣΥΜΒΑΝΤΑ
ΑΣΔΠ (ΠΕΛ/ΣΟΣ – ΚΕΦΑΛΗΝΙΑ)
4. Πελοπόννησος
Συνεχίσθησαν υπό των ημετέρων τμημάτων αι εξερευνήσεις εις ΜΑΙΝΑΛΟΝ-ΠΑΡΝΩΝΑ και ΤΑΫΓΕΤΟΝ. Ικανοποιητικά υπήρξαν τα αποτελέσματα εις περ. ΤΑΫΓΕΤΟΥ, ένθα εξωντώθησαν ολιγομελείς ΚΣ.
5. Κεφαλληνία
Ανευρέθησαν εγκαταστάσεις των Κ. είδη οπλισμού, εστιάσεως και τρόφιμα.
ΑΣΔΑΝ (ΑΤΤΙΚΗ – ΝΗΣΟΙ)
6. Αττική
Εξερευνήσεις των περιοχών ΠΑΡΝΗΘΟΣ – ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ – ΓΕΡΑΝΕΙΩΝ – ΠΑΤΕΡΑ, ουδέν απέδωσαν.
7. Σ.Δ. Σάμου
α. Εις ΙΚΑΡΙΑΝ, την 6/6 τμήμα Χωρ/κής συνεπλάκη μετά Κ. εις περ. ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ (Β.5696), τους οποίους διεσκόρπισε (Κ.Ν.1, Π.1).
β. Εις ΣΑΜΟΝ συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις άνευ επαφής μετά των Κ. Ανευρέθησαν διάφορα υλικά τούτων.
8. Λέσβος
Την 7/6 τμήμα Χωρ/κής συνεπλάκη μετά 35μελούς ΚΣ εις περ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ (Ω.5877) (Κ.Ν.1, Σ.3).

ΣΗΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
9. VIΙΙ Μεραρχία (ΗΠΕΙΡΟΣ ΓΡΑΜΜΟΣ
(α) Ηπειρος
ι. Οι Κ. ενήργησαν αρπαγάς τροφίμων, ζώων, ιδίως εκ περ. ΣΟΥΛΙΟΥ – ΔΟΛΙΑΝΩΝ και ναρκοθετήσεις οδού ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ – ΚΟΝΙΤΣΗΣ.
ιι. Ημέτερα τμήματα ενεργούντα εις περ. ΣΟΥΛΙΟΥ, αφού ανέτρεψαν αντιστάσεις των Κ. εις ΑΛΥΣΣΟΝ (Ρ.8229)-ΖΥΓΟΝ (Ρ.827) – ΠΕΖΟΥΛΙΑ (Ρ.8225), απώθησαν τούτους εις περ. ΚΑΣΤΡΙ (Ρ.8321) – ΝΤΟΥΦΕΚΙ (Ρ.8421) – ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ (Ρ.8517), ένθα ευρίσκονται εν επαφή.
ιιι. Ετερα τμήματα κατεδίωξαν ΚΣ. εις περ. ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ (Ρ.7872) και ΛΑΧΑΝΟΚΑΣΤΡΟΥ (Ρ.7986).
(β) Γράμμος
ι. Ζωηρά παρενοχλητική δράσις διά πυρών εκατέρωθεν. Περίπολοι των Κ. εισέδυσαν εις το εσωτερικόν της διατάξεως των ημετέρων ιδία εις περιοχ. ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ (Μ.9609) ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ (Ν.0608) – ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Ν.1205), ένθα ενήργησαν ναρκοθετήσεις και προσβολάς τμημάτων.
ιι. Την νύκτα 7/8 τα ημέτερα τμήματα οικεία βουλήσει και άνευ πιέσεως των Κ. απεσύρθησαν εκ της περ. ΟΞΥΑΣ (Ν.0614) – ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Ν.0813), νοτίως του ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ.
ιιι. Το 105 Τ.Π. ενεργούν αναγνώρισιν την 9/6 εις περ. ΚΥΡΚΟΥΡΗ (Σ.9717), συνήντησε αντιστάσεις των Κ., τας οποίας ανέτρεψεν.
Β΄ΣΣ
10. Τ.Σ. Πενταλόφου – 37 Ταξ. (Ν.Α. ΓΡΑΜΜΟΣ-ΟΡΛΙΑΚΑΣ-ΓΡΕΒΕΝΑ-ΝΕΑΠΟΛΙΣ)
(α) Εντατική δράσις μικρών ΚΣ ομάδων καθ’ άπασαν την περιοχή.
Αύται διήρπασαν τρόφιμα και κτήνη εκ χωρίων και ενήργησαν ναρκοθετήσεις.
(β) Τα ημέτερα τμήματα επέδειξαν εξαιρετικήν δραστηριότητα, δι’ αναγνωρίσεων, εξερευνήσεων και ενεδρών. Πολλαί συμπλοκαί έλαβον χώραν μετά ολιγομελών ΚΣ. Ανευρέθησαν επίσης διάφορα υλικά των Κ. κτήνη, νάρκαι και εκρηκτικαί ύλαι.

 1. Ι Μεραρχία (Α. ΓΡΑΜΜΟΣ)
  (α) Παρενοχλήσεις διά πυρών εκατέρωθεν, ιδία εις περ. ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ (Ν.2626) και ΑΛΕΒΙΤΣΗΣ (Ν.2836) και συμπλοκαί μεταξύ ενεδρών και περιπόλων.
  (β) Την νύκτα 6/7 επυρπόλησαν 19 βαρέλια βενζίνης εις Αεροδρόμιον ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ.
 2. ΣΔΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΒΕΝΤΖΙΑ-ΒΟΥΡΙΝΟΣ-ΚΟΖΑΝΗ)
  (α) Ναρκοθετήσεις υπό Κ. οδών εις περ. ΒΟΥΡΙΝΟΥ
  (β) Μικροσυμπλοκαί εις περ. ΒΕΝΤΖΙΩΝ
 3. Χ Μεραρχία (Ν. Τομεύς ΒΙΤΣΙ)
  (α) Οι Κ. παρηνώχλησαν κατ’ επανάληψιν διά πυρών, τα ημέτερα τμήματα κατά μήκος του μετώπου. Ενήργησαν επίσης ναρκοθετήσεις τινάς εις περιοχήν ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ (Ν.3843) και προσβολήν Αξ/κών κινουμένων εις περ. Μ. ΓΚΛΑΒΑΤΑΣ (Ν.5756).
  (β) Ημέτεραι περίπολοι διεισδύσασαι εις περ. ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ (Ν.3148)- ΓΑΒΔΟΥ (Ν.4153) ΧΑΛΑΡΑΣ (Ν.4455), παρηνώχλησαν τους Κ. διά πυρών.
  Τμήματα μετέσχον της καταδιώξεως των Κ. εις περ. ΡΑΔΟΣΙ, περί ης κατωτέρω (παρ 14 β).
 4. ΙΙ. Μεραρχία (Α. Τομεύς ΒΙΤΣΙ-Πεδιάς ΦΛΩΡΙΝΗΣ – Δ.ΒΟΡΑΣ – ΠΤΟΛΕΜΑΙΣ)
  (α) Εις περιοχήν ΒΙΤΣΙΟΥ, παρενοχλήσεις εκατέρωθεν και δράσις περιπόλων και ενεδρών.
  Αναγνωρίσεις ημετέρων προς ΣΚΟΠΟΝ (Ν.8177) και Β. ΚΕΛΛΗΣ (Ν.8372), ουδέν εσημείωσαν.
  Εσημειώθη έντασις ναρκοθετήσεων υπό των Κ. εις περ. Πεδ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ και ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ.
  (β) Την 8/6 ημέτερα τμήματα ανεύρον ίχνη διαβάσεως διλοχίας Κ., εκ περ. Ν. ΛΟΦΩΝ (Ν.7567) προς Δ. Κινηθέντα αμέσως συνεπλάκησαν μετά ταύτης εις υψ. 1008 (Ν.7459) και την κατεδίωξαν προς ΣΤΡΟΥΓΚΑΝ (Ν.6656).
  Την νύκτα 8/9 ΚΣ Τάγμα εκ ΒΙΤΣΙΟΥ κινούμενον προς Α. ενέπεσεν εις ημετέραν ενέδραν εις περ. ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ (Ν.6263) (Κ. Ν.7, Σ.8), ένθα εγκατέλειψε υλικά, μεταγωγικά και διάφορα είδη. Εν συνεχεία κατεδιώχθη προς ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΝ (Ν.6357) όπου συνηνώθη μετά της Διλοχίας.
  Την 10/6 τα ημέτερα τμήματα κινηθέντα εκ διαφόρων κατευθύνσεων ενετόπισαν και προσέβαλον τους Κ. εις περ. ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ (Ν.6357) – ΓΟΝΑΡΑ (Ν.6354).
  Την νύκτα 10/11 ούτοι κατετμήθησαν. Το μείζον μέρος κινηθέν προς ΒΔ. ανέτρεψεν ημετέραν Διμοιρίαν εις περιοχήν ΚΑΠΑΛΙΣΚΕΤΟ (Ν.5857) και διέφυγε προς ΚΟΥΛΑΝ,
  Έτερον μέρος ενετοπίσθη την 11/6 εις ΓΚΡΑΔΙΣΤΑΝ (Ν.5952) όπου προσεβλήθη και τρίτον μέρος εκινήθη προς ΝΑ, απήγαγε 14 χωρικούς εκ ΦΙΛΩΤΑ (Ν.8449) και εν συνεχεία καταδιωκόμενον προσεβλήθη υπό ημετέρων την 11/6 εις ΤΣΟΥΚΑΝ (Ν.6847).
  Κατά την νύκτα 11/12 οι Κ. διέρρευσαν προς Δ. απωλεσθείσης της επαφής.
  Αποτελέσματα εκ των ανωτέρω ενεργειών:
  Ημ. Ν.8, Τ.49 (4 Αξκοί) Α.10 – 67
  Κ. Ν.114, Σ. και Π. 38 – 152
  Περισυνελέγησαν 38 τυφέκια, 1 μπρεν, 1 αυτόματον, 102 νάρκαι, 104 χειρ/δες, 3 τόννοι αραβοσίτου, 35 κτήνη ζώντα, εφονεύθησαν δε έτερα 57 κ.λ.π.
  Γ΄ΣΣ
 5. ΧΙ Μεραρχίας (ΟΛΥΜΠΟΣ – ΠΙΕΡΡΙΑ – ΒΕΡΜΙΟΝ – ΒΟΡΑΣ – ΤΖΕΝΑ – ΠΑΪΚΟΝ
  (α) Ναρκοθετήσεις υπό Κ. και περιωρισμένη στρατολογία εις περ. ΠΑΪΚΟΥ
  (β) Συνήθης δραστηριότης ημετέρων.
  Τμήματα μετέσχον της καταδιώξεως των Κ. εις περ. ΟΛΥΜΠΟΥ – ΠΙΕΡΡΙΩΝ (παρ. 3δ).
 6. 31 Ταξιαρχία (ΚΟΡΩΝΑ – ΜΠΕΛΛΕΣ – ΚΙΛΚΙΣ – ΚΡΟΥΣΙΑ)
  (α) Οι Κ. παρηνώχλησαν την ΜΙΚΡΟΒΡΥΣΙΝ (ζ.8313) διά πυρ/κού και εναρκοθέτησαν σιδ/κήν γραμμήν εις περ. ΔΟΪΡΑΝΗΣ (ζ.8210).
  (β) Δραστηριότης ημετέρων τμημάτων, μετά συμπλοκών εις περ. ΚΟΡΩΝΑΣ (Ο.6597) – ΚΡΟΥΣΙΩΝ (ζ.8405) – ΜΠΕΛΛΕΣ (ζ.9317).
 7. Σ.Δ.Κ. Μακεδονίας (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ-ΒΕΡΤΙΣΚΟΣ)
  (α) Την νύκτα 6/7 οι Κ. προσέβαλον το ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΝ (Π.6224) και το ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ (Π.4925) αποκρουσθέντες και την νύκτα 10/11 ΝΕΑ ΡΟΔΑ (Π.6910). Κατά την αποχώρησίν των εκ ΝΕΩΝ ΡΟΔΩΝ, συνεπλάκησαν μετά ημετέρων εις περ. ΓΟΜΑΤΙΟΥ (Π.5312) (Κ.Ν.3, Σ.6).
  (β) Αναγνωρίσεις ημετέρων εις περ. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ-ΜΠΕΣΙΚΙΩΝ άνευ επαφής.
 8. Δ/σις Επιχ. Σερρών (ΑΓΓΙΣΤΡΟΝ-ΣΤΡΥΜΩΝ-ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ-ΜΕΝΟΙΚΙΟΝ)
  (α) Σαμποτέρ ανετίναξαν δύο γεφύρας εγγύς ΣΕΡΡΩΝ (Π.8888)
  (β) Συνήθης δράσις ημετέρων.
 9. VIΙ Μεραρχία (Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – Δ. ΘΡΑΚΗ)
  (α) Οι Κ. ενήργησαν περιωρισμένην στρατολογίαν εις περ. ΤΣΑΛ ΝΤΑΓ (Λ.2080) και τινάς ναρκοθετήσεις εις περ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γ.5203)
  (β) Περ. ΚΑΡΤΑΛ ΝΤΑΓ (ΕΕ 18 παρ. 26β)
  Την νύκτα 5/6 οι Κ. εκ περ. ΚΑΛΟΤΥΧΗ (Φ.8105) διέρρευσαν προς Δ.
  Κατά τας υπολοίπους ημέρας συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις των ημετέρων εις την περ. ταύτην μέχρι ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ (Λ.8099), άνευ επαφής μετά των Κ.
  (γ) Εις την λοιπήν περιοχήν ουδέν αξιόλογον.

ΙV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
20. Απώλειαι της εβδομάδος

Μ.Μ


Η.


Κ

 

 

Νεκροί

Τραυματίαι

Αγνοούμενοι

ΣΥΝ-ΟΛΟ

Νεκρ

Συν.

Παρ

Συν

Αυτ

 

Αξ.

Οπλ

Αξ.

Οπλ

Αξ

Οπλ.

 

 

 

 

 

 

Α΄ΣΣ

2

6

2

17

 

27

99

174

85

358

216

ΣΗΔΜ

2

26

5

111

1

13

158

100

16

 41

157

 –

Γ΄ΣΣ

 4

1

15

20

32

 20

 41

  93

 –

ΑΣΔΠ

 1

  –

 

 1

 19

   8

 31

  58

 8

ΑΣΔΑΝ

 1

  –

 

 1

  2

   5

   1

   8

 –

ΣΥΝ

4

38

8

143

1

13

207

252

223

199

674

224

 1. Λοιπά αποτελέσματα
  (α) Συνεχίζεται η φθορά και αποδιοργάνωσις των Κ.Σ. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ διά της συνεχούς καταδιώξεώς των. Το ηθικόν των μειούται καθημερινώς.
  (β) Οι εκ ΒΙΤΣΙ ΚΑΙ ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ επιδραμόντες εις περ. ΡΑΔΟΣΙ προς παρενόχλησιν των μετόπισθέν μας ΚΣ. υπέστησαν σοβαράς απωλείας. Εκτός των απωλειών των εις προσωπικόν, απώλεσαν ούτοι τα μεταγωγικά των και τα πλείστα των υλικών των.

Β΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ – ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
22. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Ουδέν άξιον λόγου
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑ
23. ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ-ΓΚΙΩΝΑ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
(α) Εις την περιοχήν ταύτην εξακολουθούν να ευρίσκωνται αι δυνάμεις της ΙΙ Κ. Μεραρχίας ΔΙΑΜΑΝΤΗ (172,144 Ταξ., 88 και 66 Μ. Χ.).
(β) Αύται έχουν κατατμηθεί εις ομάδας των 30-40 ΚΣ. με επικεφαλής στελέχη, αίτινες ελισσόμενοι συνεχώς, αποφεύγουν συστηματικώς πάσαν εμπλοκήν των μετά των καταδιωκουσών ημετέρων δυνάμεων. (Εναπομένουσα δύναμις 350 περίπου)
24. ΟΘΡΥΣ-ΑΓΡΑΦΑ-ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ-ΚΟΖΑΚΑΣ
(α) Εις τας ανωτέρω περιοχάς παραμένουσιν αι ίδιαι Μονάδες ως και κατά την προηγουμένην εβδομάδα άνευ ουδεμιάς εκδηλώσεως.
(β) Γενικώς αι ανωτέρω δυνάμεις, αίτινες δεν υπερβαίνουν τους 500-600 ΚΣ. είναι κατετμημέναι εις ομάδας των 30-50 Κ. και ελίσσονται προς αποφυγήν αγγιστρώσεώς των υπό του Στρατού.
25. ΧΑΣΙΑ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ – ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ
(α) Την 5/6 αι δυνάμεις της ΙΚ Μεραρχίας ΓΙΩΤΗ, αίτινες ευρίσκοντο εις Κ. ΟΛΥΜΠΟΝ (ήτοι 192 Ταξ. ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ-143 Ταξ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ)
– Διλοχία 33 Μ.Χ. (υπό ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΝ) υπό την πίεσιν των ημετέρων υπεχρεώθησαν να εγκαταλείψουν την περιοχήν ταύτην, να τραπούν προς ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ και εν συνεχεία προς περιοχήν ΑΡΑΠΗ-ΧΑΣΙΩΝ (Σ.7875), ένθα φέρονται αφιχθείσαι την 10/6.
(β) Η διλοχία ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ (ΚΩΣΣΑΡΗ) της 123 Ταξ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ δεν ηκολούθησε τας ανωτέρω δυνάμεις, αλλά ετράπη προς Β.Α. ΠΙΕΡΡΙΑ.Πιθανώς διά την παραλαβή πυρ/κών και μεταφοράν των εις ΧΑΣΙΑ.
26. ΗΠΕΙΡΟΣ
(α) Η Ταξιαρχία ΠΕΤΡΙΤΗ ουδεμία αξιόλογον δραστηριότητα επέδειξε.
(β) Παρετηρήθη δραστηριότης μικροομάδων ΣΑΜΠΟΤΕΡ εις περιοχήν Ν. ΠΩΓΩΝΙΟΥ.

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
27. ΟΡΛΙΑΚΑΣ-ΣΜΟΛΙΚΑΣ-ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ
Αι εις την περιοχήν ταύτην δρώσαι συμμοριακαί δυνάμεις Ταξ. ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ (δυν. 250) και τοιαύται υπό ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΝ (πρώην Διοικητήν 157 Ταξ.) δυν. περίπου 300 επέδειξαν αρκετήν δραστηριότητα εις ναρκοθετήσεις οδού ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ, παρενοχλήσεις ημετέρων και συλλογήν πληροφοριών.
28. ΓΡΑΜΜΟΣ
(α) Γενικώς κατά την διαρρεύσασαν εβδομάδα αι δυνάμεις ουδεμίαν αξίαν λόγου δραστηριότητα επέδειξεν εκτός παρενοχλητικής τοιαύτης, ιδία διά πυρ/κού. Εις Νότιον Τομέα εξετέλεσαν διά δυνάμεως δύο Διμοιριών εγχείρημα προς διαρπαγήν ημετέρου φυλακίου εις ΚΑΝΤΖΙΚΟΝ ανεπιτυχώς, με σκοπόν την συγκέντρωσιν πληροφοριών.
29. ΒΙΤΣΙ
(α) Η Σ. Ηγεσία έχουσα πιθανώς πληροφορίας περί επικειμένης εκδηλώσεως ημετέρας επιθέσεως ευρείας κλίμακος δι΄ εκκαθάρισιν περιοχής ΒΙΤΣΙ, απεφάσισε την έξοδον ισχυράς δυνάμεως ΚΣ. εις τα μετόπισθεν των ημετέρων δυνάμεων δι’ αντιπερισπασμόν.
Ούτω την 8-9/6 η Διλοχία ΜΑΛΕΤΣΙΚΑ και Διμοιρίας Διλοχίας ΜΑΥΡΟΥ της 24 Ταξ. με τον Δ/τήν ταύτης ΝΕΜΕΡΤΣΙΚΑΝ, εκκινήθη εκ ΚΑΪΚΜΑΤΣΑΛΑΝ προς υψώματα ΡΑΔΟΣΙ. Την ιδίαν νύκτα το 1ον Τάγμα της 105 Κ. Ταξ. και Διλοχία ΤΖΑΒΕΛΑ (πιθανώς 425 Τ. της 13 Ταξ.) εξήλθεν εκ ΒΙΤΣΙ διά ΚΟΥΛΑΣ (Ν.5659) προς ΡΑΔΟΣΙ ένθα συνηνώθη μετά δυνάμεων Κ/Τ. Φέρεται εξελθών και ο Δ/τής της ΧΙ Μεραρχίας ΒΑΪΝΑΣ.
Κατόπιν εγκαίρου επεμβάσεως ημετέρων υπεχρεώθησαν να επαναστραφούν και να εισέλθουν εις ΒΙΤΣΙ πλην Διλοχίας ΤΖΑΒΕΛΛΑ, όστις μέχρι 11-12/6 ευρίσκετο περιοχήν ΣΚΛΗΘΡΟΥ (Ν.6750).
(β) Από 6-9/6 αφίχθησαν εξ ΑΛΒΑΝΙΑΣ εις ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΝ περίπου 150 αυτοκίνητα.
(γ) Εντός ΒΙΤΣΙΟΥ έχουσι αφιχθή μέχρι τούδε περί τους 600 ΤΣΑΜΗΔΕΣ εκ των επιστρατευθέντων εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ (ΒΙ).
(δ) Συνεχίζεται εντατικώς η οχύρωσις των εσωτερικών αμυντικών γραμμών των.
30. ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ-ΒΕΡΜΙΟΝ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Εξακολουθεί η δραστηριότης των ΚΣ. διά στρατολογίαν και διαρπαγάς τροφίμων και ναρκοθετήσεις εις περιοχήν ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ. 31.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
32. ΜΠΕΛΕΣ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
(α) Αι εις ΜΠΕΛΛΕΣ δυνάμεις της VI Κ Μεραρχίας δεν παρουσίασαν αξιόλογον δράσιν εκτός παρενοχλητικής τοιαύτης, ιδία διά πυρ/κού εις ΜΙΚΡΟΒΡΥΣΗ.
(β) Η εις ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΝ παραμένουσα δύναμις 80 ΚΣ. υπό ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ επέδειξε αρκετήν δραστηριότητα κυρίως εις διαρπαγάς τροφίμων και προσβολάς χωρίων.
33. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ
(α) Αι δυνάμεις της VIΙ Κ. Μεραρχίας ΧΕΙΜΑΡΟΥ, αίτινες είχον αχθή την 31/5 εις περιοχήν ΜΕΛΙΤΑΙΝΑΣ (Λ.8299) εξηκολούθησαν την κίνησίν των προς Δ. αφιχθείσαι εις ΧΑΪΝΤΟΥ όπου και εξακολουθούν να ευρίσκωνται.
(β) Η διάταξις των τμημάτων της κατά την 11/6 είναι η ακόλουθος. 100 περ. ΚΣ. περιοχήν ΜΠΟΥΚΑΤΕ – ΕΒΡΟΥ, 90 ΚΣ. περιοχήν ΜΕΛΙΤΑΙΝΑΣ (Λ.8299) – 500 ΚΣ περίπου ΧΑΪΝΤΟΥ (Φ.4614) και 110 ΚΣ περίπου εις υπόλοιπον περιοχήν ΠΑΓΓΑΙΟΥ – ΤΣΑΛ ΝΤΑΓ – ΚΟΤΖΑ ΟΡΜΑΝ.
34. ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
(α) Κατά μήνα ΑΠΡΙΛΙΟΝ έλαβε χώραν συγκέντρωσις αριθμού ΚΣ. εκ διαφόρων Μονάδων κατόπιν επιλογής εις χωρίον ΒΑΤΟΧΩΡΙΟΝ (Ν.3751) ίνα αποσταλώσι εις λαϊκάς δημοκρατίας προς εκπαίδευσιν διά αεροπορίαν και Τανκς (Κατάθεσις ΣΚΣ).
35. ΕΚ ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
Ουδέν άξιον λόγου.
35. ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Δύναμις Κ.Σ        052359/6/49                             18.300
Απώλειαι Εβδομάδος                                              600
Στρατολογία                                                                     110
Είσοδοι εξ ΟΜΟΡΩΝ                                               220
Δύναμις Κ.Σ. την 122359/6/49                        18.030

Τ.Υ.Σ.
Αντ/ρχης ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Θ.
Α.Α./Γ.Λ.

Διευθυντής Α1/ΓΕΣ