Διαταγή επιχειρήσεων ΧΑΣΙΑ-ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ, Α’ΣΣ/12 Ιουν 1949


Άκρως Απόρρητος
Εξ. Επείγουσα
Β΄ΣΣ
Αριθ. Α.Α.Π. 107/15
ΣΤΓ 904α τη 12.6.49
α.α. αντιτυπ. 4

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

                                                ΚΟΖΑΝΗ
ΧΑΡΤΑΙ : 1:100.000 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
1. Το Α΄ΣΣ προς τον σκοπόν της εκκαθαρίσεως της περιοχής ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ, όπου από τινός κατέφυγον αι Κ.Σ. Ταξ/χίαι ΦΕΡΡΑΙΟΥ – ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ θέλει προβή κατά την νύκτα 13/14 εις ενεργείας επί των κάτωθι κατευθύνσεων:
α) ΖΑΒΟΥΡΔΑ (Σ.8780)-ΔΙΠΕΡΟΝ (Σ.7480)
β) ΔΕΣΚΑΤΗ-ΑΡΑΠΗ (Σ.7475)
γ) ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΣ-ΚΑΡΠΕΡΟΝ (Σ.7176)
δ) ΑΓΝΑΝΤΙΑ (Σ.5768) – ΑΝΘΡΑΚΙΑ (Σ.6274) – ΜΕΛΙΣΙ (Σ.6179)
ε) ΚΡΑΝΙΑ (Σ.4172)-ΚΗΠΟΥΡΙΟ (Σ.4878)
2. Το ημέτερον ΣΣ προτίθεται όπως απαγορεύση εις τον εκ νότου πιεζόμενον εχθρόν την είσοδον τούτου εντός της περιοχής ευθύνης του Σώματος διά κατοχής και επιτηρήσεως των κυριωτέρων κόμβων διαβάσεως βορέιως ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ και επί ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ μεταξύ των νοτίων κλιτίων ΛΑΜΠΟΥΡΟΥ όρους (Σ.8282) – ΤΡΙΚΩΜΟΥ (Σ.4581)
3. Προς τούτο το ΣΣ συγκροτεί δύο Μ. Αποσπάσματα ως κάτωθι:
α) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΕΝΤΖΙΩΝ:
– 32 Τ.Ε Διοικητής
– Δ/σις και Τάγμα 506 Τ.Π Αντ/χης
– Β/143 Πυρ/χία Ορειβατικού Πυρ/κού Ταζίφ
– Ουλαμός Ανιχνευτών ΣΣ Δουράτσος
– ΜΕΑ περιοχής ΒΕΝΤΖΙΩΝ
β) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
– 31 Τ.Ε.
– Δ/σις και 564 Τ.Π Διοικητής Ταξίαρχος
– Τάγμα ΜΕΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Καφετζόπουλος
– Γ/101 Πυρ/χία Π.Π
γ) ΟΡΙΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ: ΑΛΙΑΚΜΩΝ Π.
4. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ:
α) ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΕΝΤΖΙΩΝ:
Απαγόρευσις της εισόδου των ΚΣ εις την περιοχήν ΒΕΝΤΖΙΩΝ διά της κατοχής των κάτωθι κυριωτέρων κόμβων διαβάσεως επί της γραμμής ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ (Σ.7785) – ΝΗΣΙ (Σ.7082) και διά της επιτηρήσεως των εκατέρωθεν τούτων διαβάσεων:
– ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ (Σ.7785)
– ΣΑΡΑΚΙΝΑ (Σ.7484)
– ΚΕΝΤΡΟΝ (Σ.7183)
– ΝΗΣΙ (Σ.7082)
– ΚΕΝΤΡΩΝ βάρους εις περιοχήν ΚΕΝΤΡΟΝ – ΣΑΡΑΚΙΝΑ
– Σύνδεσμος μετά Αποσπάσματος Α΄ΣΣ επί κατευθύνσεως ΖΑΒΟΥΡΔΑ – ΔΙΠΕΡΟΝ.
β) ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ:
Απαγόρευσις της κινήσεως των ΚΣ βορείως ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ δι΄επιτηρήσεως των κάτωθι επί τούτου πόρων και διά της δημιουργίας δυνάμεως κρούσεως δυτικώς ΓΡΕΒΕΝΩΝ εις περιοχήν ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ δυναμένης να προσβάλη παν εχθρικόν τμήμα όπερ ήθελε επιτύχη την διείσδυσιν βορείως του ποταμού:
– Πόροι νοτίως ΚΑΛΟΧΙ
– Γέφυρα ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ (Σ.595877)
– Γέφυρα ΣΠΑΝΟΥ
– Γέφυρα ΑΖΙΖ ΑΓΑ
– Διαβάσεις περιοχής ΤΡΙΚΩΜΟΥ.
5. Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Ι Σ :
α) ΚΙΝΗΣΙΣ:
-Κίνησις των αποτελούντων το Συγκρότημα ΒΕΝΤΖΙΩΝ τμημάτων εκ ΚΟΖΑΝΗΣ από έω 13ης τρέχοντος υπό τον Διοικητήν του 506 Τ.Π. διά μεταφορικών μέσων διατεθησομένων υπό του Γ΄ΣΣ.
-Κίνησις Δ/σεως και Διλοχίας 564 Τ.Π. εντός πρωίας 13ης τρέχοντος μερίμνη 37ης Ταξ/χίας διά των εις την διάθεσιν ταύτης μεταφορικών μέσων.

β) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
-Από της επελεύσεως του σκότους κατά την 13ην τρέχοντος.
-Πέρας εγκαταστάσεως ουχί βραδύτερον της 23:00 ώρας.
-Αναφορά εγκαταστάσεως μέχρι 24:00 ώρας ιδίας.
6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ (ως ειδική Δ/γή):
α) Στ. ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ:
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΕΝΤΖΙΩΝ: ΠΟΝΤΙΝΗ-ΔΟΥΡΑΤΣΟΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ: ΓΡΕΒΕΝΑ – ΚΑΦΕΝΤΖΟ-ΠΟΥΛΟΣ
β) ΜΕΣΑ:
-Δι’ ασυρμάτου.
-Διά τηλεφώνου
7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ:
α) ΔΙΑΚΟΜΙΔΑΙ:
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΕΝΤΖΙΩΝ:
Μέχρι ΛΙΑΝΗΣ μερίμνη τούτου
Από ΛΙΑΝΗΣ – ΚΟΖΑΝΗΝ μερίμνη ΣΣ αιτήσει Αποσπάσματος.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ:
Μέχρι ΓΡΕΒΕΝΩΝ μερίμνη Αποσπάσματος.
β) ΤΡΟΦΑΙ:
4 ημερών. Μετά των ανδρών 2 ημερών.
γ) ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ:
Μετά των μονάδων Α΄ και Β΄ Γραμμής.
Δημιουργία σχετικού αποθέματος εις ΓΡΕΒΕΝΑ διά το Απόσπασμα ΓΡΕΒΕΝΩΝ.
8. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΗΨΙΝ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.
Ακριβές αντίγραφον Αντ/γος-Διοικητής
Τ.Υ.Σ.

ΠΙΝΑΞ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ       Αριθ. αντιτύπου
Διοικητής ΣΔΔΜ 1
Διοικητής 32 Τ.Ε. 2
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΣΗΔΜ 3
Α΄ΣΣ/Α1 4
ΧV Μεραρχία /Α1 5
ΣΔΔΜ 6
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 7
37 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 8
Διοικητής 506 Τ.Π 9
Διοικητής 564 Τ.Π 10
Δ/σις Πυροβολικού 11
Δ/σις Μηχανικού 12
Δ/σις Διαβιβάσεων 13
Α1 14
Α2 15
Γ1 16
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 17

Τ.Σ.Υ.