Διαταγή επιχειρήσεων ΔΟΡΚΑΣ,Α΄ΣΣ/Α1/12 Ιουν 1949


ΕΞ. Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α                     Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Α΄ΣΣ/Α1
Αριθ.Πρωτ. Φ.3/905
ΒΣΤ 904/12-6-49
α/α Αντιτύπου

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΔΟΡΚΑΣ «
Επιβεβαίωσις προφορικών διαταγών

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΛΑΡΙΣΗΣ
ΧΑΡΤΑΙ: ΚΟΖΑΝΗΣ – ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ 1:100.000
ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Εχθρός
α) Ως το συνημμένος δελτίον πληροφοριών.
β) 123 Κ.Σ. Ταξ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ μετά υπολειμμάτων ΓΙΩΤΗ – ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ δυνάμεις 600-800 περίπου μετά μάχας ΟΛΥΜΠΟΥ και εν συνεχεία ΠΙΕΡΙΩΝ διέφυγον περιοχήν καμπής ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ – ΚΑΡΠΕΡΟΝ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ (Σ.7374) – ΜΕΛΙΣΣΙ (Σ.6179).
γ) Π ρ ό θ ε σ ι ς: Να αποφύγουν τον αγώνα ελισσόμενοι περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ. Πιεζόμενοι θα επιζητήσουν διαφύγωσι προς Β.Δ. (ΜΕΛΙΣΣΙ) – ΚΗΠΟΥΡΙΟ – ΤΡΙΚΩΜΟΝ (Σ.4581) – ΟΡΛΙΑΚΑΣ.
δ) Μαχητική ικανότης περιορισμένη.
2. Φιλίων
α) Β΄ΣΣ θα βοηθήση ως κάτωθι:
(ι) Ταξιαρχία (μέιον Τάγμα) περιοχήν ΓΡΕΒΕΝΩΝ προς φράξιν διαβάσεων ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ποτ. και απαγόρευσιν διαφυγής προς Β. και Β.Δ.
(ιι) Ταξιαρχία (μείον Τάγμα) περιοχήν ΠΟΝΤΙΝΗΣ (Σ.7788) – ΣΑΡΑΚΙΝΑ (Σ.7484) προς απαγόρευσιν διαφυγής προς Β.
3. Μετέχουσαι δυνάμεις Σώματος:
α) Υπό Διοίκησιν XV Μεραρχίας.
– 73 Ταξιαρχία (μείον Τάγμα)
– 50 ΕΤΠ και ΜΕΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
– 90 ΕΤΠ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
– ΙΙ Ταξιαρχία Καταδρομών
– 142 ΜΟΠ
– Πυρ/χία 142 ΜΟΠ.
β) Την διεύθυνσιν επιχειρήσεως θα έχη η XV Μεραρχία.
4. Π Ρ Ο Θ Ε Σ Ι Σ :
α) Συντριβή Κ.Σ. δυνάμεων ΦΕΡΡΑΙΟΥ – ΓΙΩΤΗ περιοχήν ΚΑΜΠΗΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ και δίωξις τούτων προς πλήρη εξάρθρωσιν οπουδήποτε ήθελον καταφύγει.
β) Εδραίωσις Τμημάτων και Μ.Ε.Α. περιοχήν ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ – ΚΑΡΠΕΡΟΥ – ΑΡΑΠΗ προς εξόντωσιν αυτοαμύνης, ανεύρεσιν και καταστροφήν υλικών και εγκαταστάσεων.
ΜΕΘΟΔΟΣ
5. Γ ε ν ι κ α ί γ ρ α μ μ α ί
α) Νυκτερινή αιφνιδιαστική ενέργεια επί των κατευθύνσεων:
(ι) ΕΛΑΤΗ-ΖΑΒΟΥΡΔΑ (Σ.8679)-ΔΙΠΟΡΟΝ (Σ.7480).
(ιι) ΔΕΣΚΑΤΗ – ΚΑΤΑΚΑΛΗ – ΑΡΑΠΗ (Σ.7475).
(ιιι) ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΝ – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ (Σ.6574) – ΚΑΡΠΕΡΟΝ, προς συντριβήν των εν τη περιοχή ΑΡΑΠΗ – ΚΑΡΠΕΡΟΥ – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ (Σ.6574) ΚΣ. δυνάμεων.
β) Ταχεία κατάληψις δι’ ισχυρών δυναμεων των διαβάσεων ΔΙΑΚΟΣ (Σ.5673) – ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ – ΜΕΛΙΣΣΙ και ΚΗΠΟΥΡΓΙΟ – ΠΗΓΑΔΙΤΣΑ (Σ.5381) επί τω σκοπώ απαγορεύσεως διαφυγής ΚΣ. προς Β.Δ. και συντριβής τούτων εις άνω χώρους.
6. Α π ο σ τ ο λ α ί
α) ΧV Μεραρχία:
(ι) Να καταλάβη διά νυκτερινής κινήσεως ισχυρών δυνάμεων τας διαβάσεις ΑΓΝΑΝΤΙΑ (Σ.5668) – ΔΙΑΚΟΣ (Σ.5673) – ΚΗΠΟΥΡΓΙΟ (Σ.4878) και εν συνεχεία διά ταχείας κινήσεως τους κόμβους ΜΕΛΙΣΣΙ – ΠΗΓΑΔΙΤΣΑ προς απαγόρευσιν διαφυγής ΚΣ. προς ΔΥΣΜΑΣ και Β.Δ., και προσβολήν τυχόν συμπτυσσομένων προς τας κατευθύνσεις ταύτας.
(ιι) Να προσβάλη αιφνιδιαστικώς διά νυκτερινής ενεργείας τους εις περιοχήν ΑΡΑΠΗ-ΚΑΡΠΕΡΟΝ-ΠΡ. ΗΛΙΑΣ (Σ.6574) ΚΣ εκ των κατευθύνσεων ΔΕΣΚΑΤΗΣ και ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ.
(ιιι) Να φράξη εγκαίρως τας διαβάσεις ΤΟΥΡΝΙΚΙ (Σ.8077) – ΓΟΥΡΟΧΜΑΚΙ (Σ.7780) – ΔΙΠΟΡΟΝ (Σ.7480) προς απαγόρευσιν διαφυγής ΚΣ. Βορείως καμπής ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ.
(ιυ) Να τηρήση οπωσδήποτε απαραίτητα Τμήματα και ΜΕΑ διαβάσεις ΤΡΙΚΟΚΙΑΣ (Σ.7068) – ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ.
(υ) Να έχη δυνατότητα ταχείας αναπροσαρμογής διατάξεως προς δίωξιν ΚΣ. όπου ούτοι κατευθύνονται.
(υι) Διά περίπτωσιν διαφυγής ΚΣ. προς Βορράν όριον ενεργείας Μεραρχίας επεκτείνεται αυτομάτως μέχρι της γραμμής ΟΡΛΙΑΚΑΣ – ΜΑΥΡΑΝΕΟΙ – ΚΑΤΩ ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ – ΙΤΙΕΣ (Σ.7188) – ΠΟΝΤΙΝΗ (Σ.7788) προς δίωξιν εν συνεργασία με δυνάμεις Β΄ΣΣ.
β) Β΄ΣΣ παρακαλείται:
(ι) Αποφράξη διαβάσεις ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ιδίως εις περιοχάς ΤΡΙΚΩΜΟΝ (Σ.4581) ΜΑΥΡΑΝΕΟΙ – ΚΑΛΟΧΙ (Σ.6390) και τας Βορείως καμπής ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ διαβάσεις.
(ιι) Περίπτωσιν διαφυγής ΚΣ. προς Βορράν να προσβάλη και επιβραδύνη τούτους μέχρις αφίξεως δυνάμεων XV Μεραρχίας.
γ) ΣΔΘ
(ι) Να διαθέση προσωρινώς XV Μεραρχίαν 90 ΕΤΠ περιοχής ΔΕΣΚΑΤΗΣ.
(ιι) Να λάβη μέτρα αποφράξεως των διαβάσεων ΛΑΖΑΡΑΔΕΣ – ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΝ.
7. ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
α) Διάθεσιν XV Μεραρχίας
– 142 ΜΟΠ
– 144 ΜΟΠ
8. ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ
Βελτίωσις αμαξιτής ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ – ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΣ – ΚΑΡΠΕΡΟΝ.
9. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
α) Υποστήριξις, βομβαρδισμοί διά ΝΤΑΚΟΤΑ και αναγνωρίσεις εκ των αεροδρομίων ΛΑΡΙΣΗΣ – ΚΟΖΑΝΗΣ.
β) Ενδεχομένως ανεφοδιασμός από αέρος περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ.
10. Χρονικαί λεπτομέρειαι
α) Έναρξις επιχειρήσεως από επελεύσεως σκότους 13 Ιουνίου επί τω σκοπώ όπως επιτευχθή βαθυτέρα προχώρησις κατά την νύκτα ιδία εις το αριστερόν προς τας περιοχάς ΚΗΠΟΥΡΓΙΟ – ΔΙΑΚΟΣ.
β) Διάρκεια επιχειρήσεως περίπου εβδομαδιαία.
11. Γ ε ν ι κ ά
α) Καταβληθή ιδιαιτέρα προσπάθεια αποκρύψεως κινήσεων προς αρχικούς χώρους συγκεντρώσεως.
β) Επισημαίνεται η ανάγκη της κατά βάθος κλιμακώσεως των Τμημάτων προς απαγόρευσιν διαφυγής Κ.Σ. προς μετόπισθεν Μονάδων μας.
γ) Πάσα Μονάς αντιλαμβανομένη θόρυβον μάχης να διαθέτη αμέσως Τμήμα προς εμπλακέντα γειτονικά Τμήματα.
δ) Ανάγκη κατά την νύκτα ενέδραι εγκαθίστανται άμα τη επελεύσει του σκότους, ίνα μη γίνονται αντιληπταί από ΚΣ. Να αναπτυχθή εις τους οπλίτας η ζημία ην επιφέρει πρόωρος έναρξις του πυρός.
12. Διοιίκησις – Διαχείρησις ως ειδική διαταγή.
13. Ενδοεπικοινωνίαι
α) Δίκτυον ασυρμάτου ως ειδική διαταγή.
β) Σταθμοί Διοκήσεως
(ι) Τ.Σ. Σώματος ΤΡΙΚΚΑΛΑ
(ιι) Τ.Σ. XV Μεραρχίας ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ.
(ιιι) Τ.Σ. ΙΙ Ταξιαρχίας Καταδρομών ΔΕΣΚΑΤΗ.
14. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΗΨΗ
– Ώρα υπογραφής 16:00
– Ώρα επιδόσεως εις Γραφείον Διαβιβάσεων 16:30.
Οδηγίαι αποστολής: Άπαντα τα αντίτυπα ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ δι’ Αξιωματικού.
Θ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Διά την ακρίβειαν     Αντιστράτηγος – Διοικητής
Τ.Υ.Σ.
Ν. ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ
Αντ/ρχης – Πεζικού
Α.Κ.Α

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ α/α Αντιτύπου
Β΄ΣΣ 1
XV Μεραρχία 2
ΙΙ Ταξ. Καταδρομών 3
ΣΔΘ 4
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΓΕΣ/Α1 5
ΣΗΔΜ/Α1 6
Α΄ΣΣ/Α1 7
Αρχηγ. Β΄ και Γ΄ κλ. 8
ΔΑΥ/Α 9

Advertisements