Εκθεση επιχείρησης ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΩΝ (16/5/1949), ΓΕΣ/ΔΙΤ/10 Ιουν 1949


ΘΕΜΑ :Έκθεσις επιχειρήσεως Τηλ. 25-724
ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ: Α1 Δ/νσιν ΓΕΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΚΟΙΝ: Αρχιστράτηγον – Α΄, Β΄, Γ΄ΣΣ                                        ΓΕΣ/20726/Α6/ΙΙ
Ι, ΙΙ, ΙΧ, ΧΙ, Σ.Α. -ΙΙ, ΙΧ -ΧΙ                                                                   ΒΣΤ 902/10-6-49
Ίλας Αρμάτων – Α6/ΙΙ ΓΕΣ

Έκθεσις Συμμετοχής Αρμάτων εις επιχειρήσεις
ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΩΝ – ΒΙΤΣΙ (16-5-49)

Την 15ην Μαΐου ο εις ΦΛΩΡΙΝΑ Ουλαμός της ΙΙας Ίλης Αρμάτων εκινήθη διά δρομολόγιον ΦΛΩΡΙΝΑ – ΣΚΟΠΙΑ υψ. 1414 μέχρι χώρου αναμονής (Ν.542662) ένθα διενυκτέρευσεν.
Την πρωίαν της 16ης εκινήθη προς την κατεύθυνσιν ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΩΝ και από εγγυτάτης από των εχθρικών Πολυβολείων αποστάσεως (150-200 μ) ήρξατο βολής κατά των εχθρικών Πολυβολείων με αποτέλεσμα την εξ ολοκλήρου καταστροφήν τούτων και την εξουδετέρωσιν των εντός αυτών Κ.Σ.
Το Πεζικόν ανήλθεν επί του υψώματος σχεδόν αμαχητί.
Απώλειαι Ουλαμού Αρμάτων
– 1 Στρατιώτης Τραυματίας
– Καταστροφή των εξωτερικών εξαρτημάτων των αρμάτων εκ της εχθρικής βολής των Όλμων, Πυρ/κού και Α/Α των 37
Απώλειαι Εχθρού
– 126 Κ.Σ. νεκροί εντός των Πολυβολείων.
– 5 Συλληφθένες
– Άφθονον Πολεμικόν υλικόν
– Καταστροφή 1 Α/Α Πυρ/λου.
Παρατηρήσεις
α) Τακτικής Φύσεως
-Η συνεργασία Πεζικού – αρμάτων υπήρξεν λίαν ικανοποιητική.
-Διετέθη Διμοιρία Πεζικού διά την συνοδείαν των αρμάτων και την εγγύς ασφάλειάν των.
β) Τεχνικής Φύσεως
-Το Μηχανικόν προέβη εις την διάνοιξιν δρομολογίων διά την προχώρησιν των αρμάτων, πλην λόγω του ότι το άνοιγμα ήτο στενόν άνευ αντιστηριγμάτων, μετά πτώσιν βροχής, το δρομολόγιον δεν προσεφέρετο δι’ επιστροφήν των και ούτω ταύτα δεν ηδυνήθησαν να επιστρέψωσι αυθημερόν εις την βάσιν των.
-Ο ανεφοδιασμός Πυρομαχικών δι’ ημιονηγών δεν υπήρξεν ικανοποιητικός.
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α
– Κατά την επιχείρησιν ταύτην κατεδείχθη η αξία των αρμάτων κατά τον σημερινόν αγώνα.
– Κατεδείχθη η πολύτιμος βοήθεια υλικώς και ηθικώς την οποίαν προσφέρουν εις το Πεζικόν τα άρματα.
– Κατεδείχθη η σοβαρά επί του εχθρού επίδρασις ηθική και υλική, λόγω των καταστρεπτικών αποτελεσμάτων.
– Κατεδείχθη και πάλιν, ότι έστω και με προχείρους επισκευάς των δρομολογίων τα άρματα δύνανται να αναριχηθώσιν και επί των υψηλοτέρων κορυφών των διαφόρων ορέων, χάρις εις την αποκτηθείσαν πείραν και ικανότητα των πληρωμάτων των αρμάτων.
– Δοθέντος ότι εν δεδομένη στιγμή η βοήθεια την οποίαν δύνανται να παρέξουν τα άρματα δύναται να είναι τεραστία, είναι επάναγκες, όπως ταύτα διαφυλάσσονται διά σοβαράς αποστολάς και μη φθείρωνται εις δευτερεούσας τοιαύτας διότι υπάρχει κίνδυνος να μη τα έχωμεν, όταν θα χρειασθούν διά να τα χρησιμοποιήσωμεν εις τας σοβαράς αποστολάς.

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ
Ταξίαρχος
Δ/ντής Δ/νσεως Ιππ-Τεθ/νων
Το Α6/ΙΙ τμήμα
Τ.Υ.
ΚΡΙΕΖΗΣ ΚΩΝ.
Επίλαρχος