Εκθεση επιχειρήσεων ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΛΟΥ-ΣΥΣΤΡΟΥΝΙΟΥ(29/5-3/6-1949),ΔΔΚ/10 Ιουν 1949


ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ
Ι ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

ΧΑΡΤΑΙ: ΕΛΛΑΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ
-//- – ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ
-//- – ΠΑΡΓΑ 1:100.000
-//- – ΑΡΤΑ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΛΟΥ – ΣΥΣΤΡΟΥΝΙΟΥ
(ΛΑΚΚΑ – ΣΟΥΛΙ)

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η
1. ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ: Δεν εδόθη διά την επιχείρησιν ταύτην.
2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Από 29 Μαίου μέχρι 3 Ιουνίου 1949.
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
α) Εχθρού: Εχθρός αγνώστου δυνάμεως την νύκτα της 28ης προς 29ης Μαίου προσέβαλεν ανεπιτυχώς ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΝ (R.920050) τραπείς εν συνεχεία πιθανώς προς Βορράν. Την 29ην Μαίου εχθρικόν τμήμα αγνώστου δυνάμεως προσέβαλεν λόχον 529 Τ.Π. εν κινήσει εις περιοχήν ΜΟΝΗΣ ΜΕΣΙΑΝΩΝ (R.930170) ον και διέλυσεν του λόχου απωλέσαντος τον ασύρματον και τον βαρύν όλμον του. Εν συνεχεία ετράπη προς άγνωστον κατεύθυνσιν (ΑΙ/VΙΙΙ Μ/χίας).
Ημέτερα στοιχεία πληροφοριών (Κ.Π) μετ΄ασυρμάτου απεσταλέντα από της 28ης Μαίου εις περιοχήν ΛΑΚΚΑ-ΣΟΥΛΙ σημειώνουν εχθρόν κινούμενον από Βορράν προς ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΛΟΝ (R.900160) (Α2/Ι Ταξ. Καταδρομών.
β) Φίλια Λόχος συν διμοιρία 529 Τ.Π. εις ΑΣΣΟΣ (R.920150).
4. ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Δ/γή Μ/χίας η Δ΄ Μ.Κ. εισερχομένη την εσπέραν της 29-5-49 εις ΛΑΚΚΑΝ-ΣΟΥΛΙ από περιοχής ΠΕΝΤΑΛΑΚΟΥ να αποκρυβή καθ’ όλην την ημέραν εις περιοχήν μεταξύ ΓΙΩΡΓΑΝΩΝ (R.9422) ΑΡΔΟΣΙ (R.8924) – ΛΙΠΑ (R.9027) και προσβάλη αιφνιδιαστικώς Συμμορίαν ΠΕΤΡΙΤΗ όπου και όταν ήθελεν εντοπίση τούτον.
43 Ταξιαρχία τηρούσα στενήν επαφήν μετά της Ι Ταξιαρχίας Καταδρομών να είναι ετοίμη, εκμεταλλευομένη αποτελέσματα Α΄.Μ.Κ. να προσβάλη τμήματα ΠΕΤΡΙΤΗ επιζητούσα πλήρη εξόντωση αυτών.
ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Εναλλαγή προσπαθειών εις τρόπον ώστε να μην δοθή ούτε στιγμή αναπαύσεως εις συμμορίτας. Εις περίπτωσιν αγκιστρώσεως σύγκλησις των δυνάμεων εις χώρον επαφής με κατά βάρος διάταξιν
5. ΜΕΘΟΔΟΣ: Την 16:00 ώραν της 29 Μαίου το Τακτικόν Στρατηγείον της Ταξιαρχίας μετά της Α΄ Μ.Κ. αναχώρησαν επ’ αυτοκινήτων εξ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ έφθασεν εις ΧΑΝΙ ΤΕΡΟΒΟΥ (R.993230). Εν συνεχεία η φάλαγξ ακολουθούσα την ημιονικήν ΧΑΝΙ-ΤΕΡΟΒΟΥ-ΚΑΤΩ ΡΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑ (R.985220) έφθασεν εις (R.955223) και το μεν Τ.Σ. εγκατεστάθη εκεί η δε Α΄ Μ.Κ. κατήλθεν εις ΓΙΩΡΓΙΑΝΟΥΣ (R.940220) αποκρυβείσα εις τας οικίας. Την 03:30 ώραν της 30-5-49 διετάχθη καταδρομή διά δύο λόχων εις (R.885255) όπου κατά πληροφορίας ευρίσκετο εχθρική δύναμις πλην αποδειχθείσης της πληροφορίας ανακριβούς οι Λόχοι επανήλθον εις ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΥΣ.
Την 06:30 ώραν διατάσσεται παρά του Τ.Σ. της Ταξιαρχίας επιθετική αναγνώρισις δύο λόχων προς (R.905190) και (R.893175) την δε 11:00 ώραν λόχος προς ΜΟΝΗΝ ΜΕΣΣΑΝΩΝ (R.920190).
Την 12:30 επέστρεψαν πληροφοριοδόται οίτινες ανέφερον ότι κύριος όγκος συμμοριτών ευρίσκεται εις υψώματα πέριξ ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΛΟΥ R 900165. Διατάσσεται ενέργεια διά διλοχίας από (R.9122) προς (R.8920) και εν συνεχεία ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΛΟΥ και διά τριλοχίας από (R.9219) προς ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΛΟΝ. Άπαντα τα τμήματα καθηλώθησαν μη δυνηθέντα να καταλάβουν εγκαίρως τους αντικειμενικούς των σκοπούς η δε διλοχία την εσπέραν λόγω εδάφους ανεδιπλώθη εις (R.915194). Τας πρωινάς ώρας της 31 τμήματα εισήλθον εις ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΛΟΝ άνευ αγώνος των συμμοριτών αναχωρησέντων την νύκτα μάλλον προς δυσμάς (ασαφείς πληροφορίαι χωρικών). Καθ’ όλην την μέραν εγένοντο αναγνωρίσεις και εξερευνήσεις χωρίς να συναντηθούν συμμορίται.
Περί τας εσπερινάς ώρας ΧΑΡΒΑΤ εκτελόν αναγνώρισιν τη αιτήσει Ταξιαρχίας εσημείωσε συμμορίτας εις ΑΛΟΓΟΜΑΝΔΡΙ – ΚΑΚΟΣΟΥΛΙ (R.8418)-(R.8320). Διετάχθη καταδρομή νυκτερινή εις τους στόχους τούτους διά τριλοχίας ήτις εγένετο πλην την 04:00 ώραν της 1-6-49 τα υψώματα κατελήφθησαν άνευ αγώνος αποχωρησάντων των συμμοριτών προς άγνωστον κατεύθυνσιν. Την 05:30 διετάχθη ν’ ανέλθη εις ΑΛΟΓΟΜΑΝΔΡΙ-ΚΑΚΟΣΟΥΛΙ και υπόλοιπον Μοίρας πλην όταν επλησίαζεν εις (R.866194) εβλήθη δι’ όλμων και πολυβόλων εκ του χωρίου ΡΩΜΑΝΟΝ (R.865200). Κατόπιν τούτου και διαπιστωθέντος ότι άπασα η συμμοριακή δύναμις ευρίσκεται εντός και περί το χωρίον ΡΩΜΑΝΟΝ, κατόπιν τούτου διετάχθη η προσβολή των Κ.Σ. διά της κινούμενης Διλοχίας ενώ η τριλοχία καταλαβούσα διαδοχικώς τα υψώματα ΑΛΟΓΟΜΑΝΔΡΙ (R.8418) – ΚΑΚΟΣΟΥΛΙ (R.8320) – ΚΑΣΤΡΙ (R.8321) – ΝΤΟΥΦΕΚΙ (R.840225) υπεβοήθη την κίνησιν της διλοχίας των συμμοριτών ανατρεπομένων κατόπιν αγώνος από θέσεις εις θέσιν προς βορράν. Την ενέργειαν της διλοχίας, συνέδραμεν και Διλοχία μείον Διμοιρία του 529 Τ.Π κινηθείσα από ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΛΟΥ προς R878208 και τεθείσης τακτικώς υπό διαταγάς Ταξιαρχίας. Την 19:00 ώραν και ενώ τα τμήματα ευρίσκοντο εις (R.865225) εκτοπίζουν τους μαχομένους και υποχωρούντας συμμορίτας, εξεδηλώθησαν πολλά πυρα τών μεταγωγικών από της θέσεως (R.876220) με αποτέλεσμα να φονευθούν ζώα τινά και να τραυματισθούν μερικοί στρατιώται.
Η παραλλήλως και επί της κορυφογραμμής κινουμένη τριλοχία κλιμακηδόν ανέτρεψεν αντιστάσεις επί ΚΑΣΤΡΙ-ΝΤΟΥΦΕΚΙ (R.83210) – (R.845215). Την νύκτα διεκόπη ο αγών των συμμοριτών αποχωρησάντων των δε ημετέρων εγκαταστηθέντων όπου ευρέθησαν. Την επομένην εγένετο 2.6.49 εξερεύνησις παρ’ όλης της Μοίρας και την εσπέραν εγκατάστασις ενεδρευτικώς από (R.880240) μέχρι (R.935210) προς απαγόρευσιν κινήσεως των συμμοριτών από βορρά προς νότον. Την επομένην εγένετο αποχώρησις της Μοίρας εκ της περιοχής ΛΑΚΚΑ – ΣΟΥΛΙ διά του δρομολογίου ΑΡΔΟΣΙ-ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΑ-ΧΑΝΙ-ΤΕΡΟΒΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Η Μοίρα αφίχθη εις ΙΩΑΝΝΙΝΑ την 18:30 της 3 Ιουνίου 1949.
6. ΑΠΩΛΕΙΑ:
(α) Κ.Σ Νεκροί ευρεθέντες 8
Τραυματίαι εξακριβομένοι και φερόμενοι επί ζώων 40
(β) Ημέτεροι Νεκροί οπλίται 1
Τραυματίαι οπλίται 14
Τραυματίαι Αξ/κοί 1
(γ) Κτήνη τραυματισμένα και νεκρά 18
Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ
7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ: Δεν υπήρχον πληροφορίαι που ευρίσκετο ο εχθρός.
Μετά την είσοδον της Μοίρας εις ΛΑΚΚΑ-ΣΟΥΛΙ ανεζητήσαμεν και ανεύρομεν τούτους δι΄ημετέρων Κ.Π.
8. ΠΟΡΕΙΑΙ-ΜΕΤΑΦ. Εγένετο καλώς ο φόρτος των ανωτέρω υπερβολικώς κυρίως των ενεργησάντων επί της κορυφογραμμής ΚΑΚΟΣΟΥΛΙ. Τούτο υπεβλήθη λόγω της σπάνεως των συγκοινωνιών και του δυσβάτου διά τα κτήνη εδάφους.
9. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ: Δεν ελειτούργησαν άριστα λόγω κακοκαιρίας εξαιρετικώς και του λίαν διεκεκομμένου του εδάφους.
10. ΔΙΑΚΟΜΗΔΑΙ: Οι τραυματίαι διεκομίσθησαν μετά 30 ώρας λόγω μεγάλης αποστάσεως και υπάρξεως εχθρού διεσπαρμένου εις την περιοχήν.
11. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΧΘΡΟΥ: Ζωηρός μαχητικός, ευέλικτος, δίδει μάχην πάντοτε, δεν κρύπτεται διά να την αποφύγη. Προσπαθεί σχεδόν πάντοτε να προσβάλη το επιβαλλόμενον πνεύμα δραστηρίων και αποφασιστικών ενεργειών.
Διλοχία κινηθείσα προς απόφραξιν διαφυγής των Κ.Σ. ηναγκάσθη λόγω κακής διατάξεως να συμπτυχθή προ τεσσάρων αυτομάτων και κατόπιν ελαχίστων απωλειών.
Τριλοχία διαθέτουσα όλα τα μέσα πυρός της Μοίρας δεν ηδυνήθη να καταλάβη τους αντικειμενικούς της σκοπούς παρά του κεκαλημμένου του εδάφους και της αεροπορικής υποστηρίξεως.
Εκ μέρους της Δ/σεως της Μοίρας ουδείς εγένετο ελιγμός παρά την παρουσιαζομένην ευχέρειαν του εδάφους.
Παρετηρήθη πνεύμα συγκεντρώσεως λόχων και ουχί τοιούτον αποκεντρώσεως και ελιγμών, αποτέλεσμα τούτων ήτο ο αναίτιος τραυματισμός πολλών κτηνών και οπλιτών υπό ενός αυτομάτου και ενός τυφεκίου.
Ο Αξκός πληροφοριών της Α΄ Μ.Κ. ήτο ανύπαρκτος και ουδέποτε εδόθη πληροφορία σαφής περί του εχθρού. Μετά και εκάστην καταδρομήν η Μοίρα ουδόλως ανέφερε αμέσως περί των αποτελεσμάτων ταύτης, ίνα η διοίκησις εγκαίρως γνωρίζει και λαμβάνει τας σχετικάς της αποφάσεις.
12. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΦΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ: Λίαν Καλήν.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: Η Ταξιαρχία χρησιμοποιούσα διά την περιοχήν ταύτην ασυρμάτους και Κ.Π γενικά εξ ιδιωτών και οπλιτών άτινα ανεύρισκον και παρηκολούθουν τον εχθρόν καθ’ όλον το 24 ωρον συνεχώς.
Δεν απομένει παρά να χρησιμοποιηθούν μετά της Μοίρας και δύο Τάγματα ή αι δύο Μοίραι και εν Τάγμα οπότε η συμμορία ΠΕΤΡΙΤΗ κυκλούται και κατασυντρίβεται ολοσχερώς.
ΣΤΓ 918 τη 10 Ιουνίου 1949
Ο Συντάξας
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αντ/χης – Διοικητής
Τ.Σ.Υ.

Advertisements