Χρησιμοποίση καταδρομέων, ΓΕΠΣ/9 Ιουν 1949


ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 9.VΙ.1949
ΣΗΔΜ απόρρητος
αρ. απορρ. 507
(θα επιδοθή διά του υποστρατήγου
Καλλίνσκυ εις χείρας Αρχιστρατήγου εις μοναδικόν αντίτυπον)

ΓΕΣ/Α1
Κύριον Αρχιστράτηγον
1. Κατόπιν των εν εξελίξει επιχειρήσεων ΠΥΡΑΥΛΟΣ εις ΣΤ.
2. Από 8.VΙ εις Κόνιτσαν και 9.VΙ εις Κοζάνην είχομεν επανειλημμένας συσκέψεις μετά του διοικητού δυνάμεων Καταδρομών υποστρατήγου Καλλίνσκυ περί:
α) αναγκαιότητος Καταδρομών
β) Τρόπον χρησιμοποιήσεως αυτών
και μένομεν με την πεποίθησιν ότι περισσότερον από κάθε άλλην περιοχήν εις ΣΗΔΜ είν’ ενδεδειγμένη η δράσις των ή τε ως έχει νυν το θέατρον επιχειρήσεων ή τε εις γενικωτέρας ενεργείας.
Εάν τελικώς επίκειται εις το μέτωπον Γράμμος Βίτσι ευρεία ενέργεια τότε η κυριωτέρα των Καταδρομών δράσις είν’ αι προπαρασκευαστικαί ενέργειαι:
Προπαρασκευαστικαί ενέγειαι: 2-3 εβδομάδες προ της επιθέσεως αι Μον. Καταδρομών ενεργούν επιδρομάς
α) διά να καταστρέψουν συγκοινωνίας
β) διά ν’ ανατινάξουν πυρομαχικά
γ) Να φονεύουν κατά τας κινήσεις των
δ) Να φονεύουν εις Σ.Δ. συμμορ. Μονάδων
ε) Να συλλέγουν πληροφορίας
στ) Να εκτελούν κατοπτεύσεις επιτελ. σημασίας.
ζ) Να αρπάζουν αιχμαλώτους και ολόκληρα φυλάκια
η) Να εκνευρίζουν τον εχθρόν, σύγχισιν πτώσιν του ηθικού του.
Κατά την φάσιν των προπαρασκευαστικών ενεργειών ενδείκνυνται ακόμη ευρύτεραι ενέργειαι των Καταδρομών εναντίον σημείων του οχυρωμένου μετώπου, εις μικρότερον ή μεγαλείτερον βάθος επιμελώς εκλεγομένων βάσει εξηκριβωμένων πληροφοριών και μελετημένου σχεδίου.
Αι ευρύτεραι αύται καταδρομαί θα έχουν ως σκοπόν:
-Να επιφέρουν σοβαράς απωλείας προσωπικού εις τον εχθρόν.
-Να καταστρέψουν τας οργανώσεις μικρών ή μεμονωμένων σημείων στηρίγματος του εχθρού.
-Να υποχρεώσουν τον εχθρόν εις ενίσχυσιν του μετώπου του διά διαθέσεως και κατατμήσεως μέρους ή του συνόλου των εφεδρειών του.
Κατά την εκτέλεσιν επιχειρήσεως ευρείας εκτάσεως εναντίον αμυντικώς οργανωμένου εχθρικού μετώπου, αι δυνάμεις Καταδρομών δύνανται:
α) Διά μέρους ή του συνόλου των δυνάμεων των να καταλάβουν επίκαιρα σημεία της εχθρικής τοποθεσίας, δι’ αιφνηδιαστικής αστραπιαίας ενεργείας και να δημιουργήσουν ευνοϊκήν βάσιν διά την είσοδον εις τον αγώνα των Ταγμάτων Πεζικού και την συνέχισιν, εκ της βάσεως ταύτης, βαθυτέρας επιθέσεως.
β) Μετά την δημιουργίαν ευρέος ρήγματος εις την εχθρικήν τοποθεσίαν υπό των Μονάδων Πεζικού, αι Δυνάμεις Καταδρομών να εκμεταλλευθούν την επιτυχίαν και να εισδύσουν εις μέγα βάθος, εις τα νώτα της εχθρικής τοποθεσίας, προς εξάρθρωσιν και πλήρη σύγχυσιν της εχθρικής διατάξεως.
γ) Δι’ ισχυράς δυνάμεως Καταδρομών να ενεργηθή εις τόπον και χρόνον κατάλληλον, παραπλανητική επίθεσις ευρυτέρας εκτάσεως, με τον σκοπόν την αγγίστρωσιν δυνάμεων του εχθρού και των εφεδρειών του και διευκόλυνσιν ούτω της κυρίας επιθέσεως εις το εκλεγέν τμήμα του μετώπου.
3. Διά την δίωξιν κινουμένων ή διεσκορπισμένων συμμοριτών.
Αι Δυνάμεις Καταδρομών δεν δύνανται ν’ αποδώσωσι πολύ περισσότερα των άλλων Μονάδων Πεζικού. Λόγω όμως των ληφθέντων διά την συγκρότησιν, οργάνωσιν και εκπαίδευσιν αυτών μέτρων και του διατηρουμένου πάντοτε εις υψηλόν επίπεδον ηθικού και μαχητικότητος, αι Μονάδες Καταδρομών δύνανται ν’ αναπτύσσουν τα τμήματα αυτών επί ευρυτέρας εκτάσεως ή αι λοιπαί Μονάδες Πεζικού. Προσέτι δύναται να γίνη καλή εκμετάλλευσις της κτηθείσης πείρας και ικανότητος αυτών εις νυκτερινάς μετακινήσεις.
4. Αι ανωτέρω απόψεις ημών εκτίθενται κατά σειράν προτιμήσεως του τρόπου χρησιμοποιήσεως των Μονάδων Καταδρομών
αντιστράτηγος Βεντήρης
Τ.Υ

Advertisements