Προπαρασκευή θερινών επιχειρήσεων, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/9 Ιουν 1949


ΘΕΜΑ: Προπαρασκευή θερινών                                                     Α.Α.Αντ. 3
επιχειρήσεων                                                                                       ΔΙ’ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ : Τον Γεν. Επιθεωρητήν Στρατού
(Στρατηγείον ΗΔΜ) ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΓΕΣ/Α1
Αριθ.Πρωτ 245149
ΚΟΙΝ : Α1-Α2/ΓΕΣ – Α/ΓΕΣ Αριθ. Φακ. 4009/39
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ. ΒΣΤ 902/9.6.49

  1. Κατόπιν των εν εξελίξει επιχειρήσεων ΠΥΡΑΥΛΟΣ εις ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ, προβλέπεται λίαν προσεχώς η δημιουργία συνθηκών επιτρεπουσών την διάθεσιν δυνάμεων δι’ επιχειρήσεις ευρείας εκτάσεως κατά των κατά μήκος των συνόρων συμμοριακών συγκεντρώσεων.
    Δημιουργία τοιούτων συνθηκών προϋποτίθεται όταν:
    α) Το Α΄ΣΣ θα έχη αποδιοργανώση και εξοντώση τας εις την ζώνην «Α» κομμουνιστοσυμμοριακάς δυνάμεις.
    β) Θα καταδιώξη τα τυχόν υπολείμματα τούτων Βορείως της γραμμής ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ π. – ΑΛΙΑΚΜΩΝ π. και θα εξασφαλίση πλήρως την μη επαναστροφήν των εις την εκκαθαρισθείσαν ζώνην.
  2. Το ΣΗΔΜ, εις την περίπτωσην ταύτην, ενισχυόμενον διά των κάτωθι δυνάμεων (πλέον των ήδη εις διάθεσίν του).

– Στρατηγείου Α΄ΣΣ
– Δύο Ταξιαρχιών Καταδρομών (μείον Μοίρα)
– 1-2 Ελαφρών Συν/των Πεζικού (Το εν – 12 Σ.Π. – διετέθη ήδη)
– Μιας Μεραρχίας (3 Ταξιαρχίαι)
– Δύο Συν/των Πεδ. Πυρ/κού (3-4 Μοίραι) (Το εν Συν/μα διετέθη ήδη)
– Μιας Μοίρας Μ. Πυρ/κού (διετέθη ήδη)
– ενδεχομένως μιας Ταξιαρχίας Πεζικού.
Θα είναι προητοιμασμένον να αναλάβη τας κάτωθι διαδοχικάς αποστολάς τας οποίας προτίθεμαι να αναθέσω εις τούτο:
α) Συμπλήρωσιν εκκαθαρίσεως των μετόπισθεν της ζώνης του, ήτοι ΒΕΝΤΖΙΑ, ΟΡΛΙΑΚΑ, ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΑ, ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ, ΒΕΡΜΙΟΝ.
Τούτο θα επιδιωχθή, είτε διά χρησιμοποιήσεως του Α΄ΣΣ ως ΔΑΚΕΣ άμα τη εισόδω υπό τας διαταγάς ΣΗΔΜ, είτε διά των επί τόπου δυνάμεων ενισχυομένων διά συμπληρωματικών μέσων ενισχύσεως, αναλόγως της εις την ζώνην ταύτην καταστάσεως από απόψεως συμμοριακής δράσεως.
β) Εκκαθάρισιν και έλεγχον ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ – ΒΕΡΜΙΟΥ εν συνεργασία μετά του Γ΄ΣΣ, εις ην περίπτωσιν δεν έχει μέχρι τότε πραγματοποιηθή αύτη, ως σχετική ειδική διαταγή μου.
-Αντιμετωπίζεται και η επέκτασις της ζώνης ΣΗΔΜ μέχρις ΑΞΙΟΥ π. αν τούτο καταστή αναγκαίον από απόψεως συμμοριακής δράσεως. Εις την περίπτωσιν ταύτην άπασαι αι εις την ζώνην ταύτην δυνάμεις θα υπαχθούν εις ΣΗΔΜ.
γ) Εξασφάλισιν των μετόπισθεν της ζώνης του ΣΗΔΜ δι’ ελαφρών ταγμάτων και ΜΕΑ, οργανουμένης της Διοικήσεως κατά τρόπον ώστε να απαλλαγούν της μερίμνης τούτων αι μέλλουσαι να αναλάβουν επί της μεθορίου αγώνα Μ.Μονάδες.
δ) Ανάληψιν επιθέσεως προς συντριβήν των εις περιοχήν ΒΙΤΣΙ – ΓΡΑΜΜΟΥ συμμοριακών δυνάμεων βάσει των κάτωθι ενδείξεων επί του τρόπου ενεργείας (ελιγμού).
(ι) Κυρία προσπάθεια αρχικώς προς κατάληψιν ΒΙΤΣΙ, συντριβήν των εν τη περιοχή ταύτη συμμοριακών δυνάμεων.
(ιι) Δευτερεύουσα προσπάθεια, συντονισμένη εν χρόνω μετά της ανωτέρω κυρίας τοιαύτης, κατά των εις ΓΡΑΜΜΟΝ συμμοριακών δυνάμεων, ιδιαιτέρως εις Βόρειον ΓΡΑΜΜΟΝ προς παρεμπόδισιν ενισχύσεως ΒΙΤΣΙ υπό των δυνάμεων τούτων ή και τανάπαλιν.
(ιιι) Μετά επίτευξιν του ανωτέρω σκοπού ή και ευθύς ως καταστή δυνατή η διάθεσις δυνάμεών μας εκ ΒΙΤΣΙ επιδίωξις συντριβής των συμμοριτών ΓΡΑΜΜΟΥ και ολοκληρώσεως και του ΓΡΑΜΜΟΥ.
(ιυ) Μετά την ολοκλήρωσιν εκάστου αντικειμ. σκοπού, εδραίωσις δυνάμεων με κλιμάκωσιν κατά βάθος εφεδρειών προς απαγόρευσιν επιστροφής των ΚΣ δυνάμεων εις τας εκκαθαρισθείσας περιοχάς.
3. Το ΣΗΔΜ να έχει υπ’ όψιν του ότι πλέον των άνω εις την διάθεσίν του δυνάμεων θα τηρώνται εις την διάθεσίν μου ως εφεδρείαι:
α) Μία Μεραρχία (2-3 Ταξιαρχίαι) ) Εις περιοχήν
Μία Μοίρα Καταδρομών )ΚΟΖΑΝΗΣ
β) Μία Ταξιαρχία εις ΗΠΕΙΡΟΝ (εάν η τακτική κατάστασις απαιτή τούτο τότε)
4. Αι προπαρασκευαί της εκτελέσεως των άνω αποστολών να γίνουν μετά μεθοδικότητος και να τηρηθή το άκρως απόρρητον επί των μελλοντικών προθέσεών μας.Μέτρον προνοίας επιβάλλει να λάβη γνώσιν των προθέσεων τούτων όσον το δυνατόν μικρότερος αριθμός αξιωματικών και μόνον διά τα ζητήματα τα αφορώντα ένα έκαστον τούτων.
Ειδικώς διά την εκτέλεσιν της αποστολής παράγραφος 2δ, να γίνουν από τούδε αι αναγκαίαι αναγνωρίσεις προς έγκαιρον λήψιν όλων των προπαρασκευαστικών μέτρων καλλιτέρας χρησιμοποιήσεως των μέσων μας (αρμάτων – πυροβολικού – καταδρομών – αεροπορίας).
Ιδιαιτέρως επισημαίνομεν το ζήτημα αναπτύξεως και βελτιώσεως του οδικού δικτύου του μέλλοντος να εξυπηρετήση τον ελιγμόν του ΣΗΔΜ.
5. Μέχρι 25 Ιουνίου να περιέλθη ημίν σχέδιον εν γενικαίς γραμμαίς περί του τρόπου καθ’ ον το ΣΗΔΜ προτίθεται να εκτελέση την διά της παρούσης καθοριζομένην εντολήν.
Η επεξεργασία των λεπτομερειακών σχεδίων θα γίνηται συν τω χρόνω και κατόπιν λεπτομερεστέρων οδηγιών μου αίτινες συν τη εξελίξει και αποσαφηνίσει της καταστάσεως θα διαβιβάζωνται εις ΣΗΔΜ.
Αρχιστράτηγος Α. ΠΑΠΑΓΟΣ
Θ.Π./Κ.Κ
Τ.Υ.Σ

Advertisements