Σχέδιον ενεργείας κατά ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ,Γ’ΣΣ/Α1/


ΘΕΜΑ: Σχέδιον ενεργείας κατά             ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Κ.Σ. ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ               ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ:ΓΕΣ τρατού/Α1                                Γ΄ Σώμα Στρατού/Α1
ΚΟΙΝ: Α1                                                           Αριθ.Α.Π.7652/Φ.766
ΒΣΤ 903 τη 8-ΥΙ-49
Αριθμ. αντιτ. 1

ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙ Κ/ΤΣΑΛΑΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ

Α΄ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Ως το συνημμένον δελτίον πληροφοριών και ο συνημμένος χάρτης εχθρικών οργανώσεων.
Οι Κ/Συμμορίται έχουσι την δυνατότητα να αμυνθώσι επί της κατεχομένης υπ’ αυτών τοποθεσίας και ιδίως να αντιτάξωσι διαδοχικήν κατά βάθος άμυναν μέχρι και της οροθετικής γραμμής.
2. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
(α) Η αφαίρεσις μιας συμμοριακής βάσεως παρά τα σύνορα και η ευρυτέρα κάλυψις των Αστικών Κέντρων και μετόπισθεν.
(β) Η απαγόρευσις ενδεχομένης χρησιμοποιήσεως της βάσεως ταύτης ως μεγάλης βάσεως εφοδιασμού και εξορμήσεως διά την μόλυνσιν της Κεντρικής Ελλάδος διά ΒΕΡΜΙΟΥ – ΠΙΕΡΡΙΩΝ προς ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ – ΧΑΝΙΑ ή προς ΟΛΥΜΠΟΝ – ΠΗΛΙΟΝ – ΟΡΘΡΥΝ.
(γ) Η εν τινι μέτρω φθορά των κατεχόντων ταύτην συμμοριακών δυνάμεων.
3. ΜΕΘΟΔΟΣ
Γενικά
Ισχυρά αιφνιδιαστική και ταχεία ενέργεια κατά της υπό των Κ.Σ. κατεχομένης τοποθεσίας.
Η επιχείρησις θα διεξαχθή εις τρεις φάσεις.
(α) Εις Α΄ Φάσιν
ι. Υπό του Γ΄ ΣΣ
Ενέργεια διά την κατάληψιν της περιοχής.
ΧΑΣΑΝΑΚΟΣ – ΣΑΜΠΑΝΑ – ΟΣΜΑΝΑΚΟΣ – ΤΣΟΥΚΑ και της τοιαύτης ΚΟΥΚΟΥΡΟΥ (Ο.1095) – ΠΟΠΟΒΟΛΟΖΙ (Ο.0594) – ΚΑΡΑΟΥΛΙ (Ο.0393). Ραγδαία προώθησις εν κατευθύνσει ΕΒΔΟΒΙΤΣΑ – Καλ. ΦΑΡΜΑΚΗ – ΚΡΥΑΡΟΓΡΙΚΟ – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ.
ιι. Υπό Β΄ ΣΣ
Κατάληψις ΒΥΣΙΝΑ και ΠΙΠΕΡΙΤΣΑ και κάλυψις των νώτων και πλευρών των ενεργούντων τμημάτων μας από ΕΒΔΟΒΙΤΣΑ – ΧΑΣΑΝΑΚΟΣ – ΣΑΜΠΑΝΑ προς ΟΣΜΑΝΑΚΟΝ και των τοιούτων εξ ΕΒΔΟΒΙΤΣΑ προς ΚΑΛΥΒΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ.
Απομόνωσις του εις περιοχήν ΠΑΠΑΔΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΑΧΛΑΔΑ εχθρού ώστε να μη καταστή δυνατόν εις αυτόν να επανδρώση τα αμυντικά του έργα και ενισχύση εν γένει την άμυναν του επί των συνόρων, εν τη περιοχή ΚΡΥΑΡΟΓΡΙΚΟ – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ.
ιιι. Λήψις μέτρων αποφράξεως διά την απαγόρευσιν διαφυγής των Κ.Σ. προς ΤΖΕΝΑΝ.
(β) Εις Β΄ Φάσιν
ι. Συνέχισιν της προσπαθείας εκ της περιοχής ΕΒΔΟΒΙΤΣΑ – ΣΑΜΠΑΝΑ – ΟΣΜΑΝΑΚΟΣ – ΚΑΛ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ προς ΚΡΥΑΡΟΓΡΙΚΟ – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ – ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΗ και εκείθεν κατά μήκος της οροθετικής γραμμής προς ΜΠΕΛΛΑ – ΓΚΡΟΤΑ – ΚΕΜΙΝΑΚ – ΚΙΛΙΝΤΕΡΚΑ ενώ χρόνω θα καταβάλλεται προσπάθεια εκ Βορρά από ΚΑΡΑΟΥΛΙ προς ΣΟΚΟΛ-ΚΙΛΙΝΤΕΡΚΑ.
ιι. Εκκαθάρισις της περιοχής Ανατολικώς ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ Ρ. ΜΠΙΛΙΤΣΑ Ρ. – ΟΡΜΑΣ – ΛΟΥΤΡΑΚΙΩν και της τοιαύτης επί Δυτ. Κ/ΤΣΑΛΑΝ, ΣΚΟΠΟΥ – ΑΧΛΑΔΑΣ μέχρις οροθετικής γραμμής.
γ) Εις Γ΄ Φάσιν
Πλήρης εκκαθάρισις της περιοχής μεταξύ της μεθορίου και γραμμής ΚΑΛ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ – ΟΡΙΑ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΠΡΟΜΑΧΟΙ διά συνδυασμού ενεργείας από της μεθορίου και της πεδινής περιοχής.
Εξερεύνησις της εκκαθαρισθησομένης περιοχής και πρώτη εδραίωσις επί της περιοχής ΚΑΪΚΜΑΤΣΑΛΑΝ.

 1. Κατευθύνσεις και Δυνάμεις Γ΄ ΣΣ
  α) Νότιον Συγκρότημα (Ταξιαρχία με 3 Τάγματα)
  ι. Φάλαγξ 1η Δύναμις Τάγματος
  ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (91-73) – ΕΒΔΟΒΙΤΣΑ (91-76) – ΧΑΛΑΝΑΚΟΣ – ΣΑΜΠΑΝΑ.
  ιι. Φάλαγξ 2α Δύναμις Τάγμα (Μείον Διλοχία)
  ΖΕΡΒΗ – ΑΥΧΗΝ ΣΑΜΠΑΝΑΣ – ΟΣΜΑΝΑΚΟΣ
  ιιι. Φάλαγξ 3η Δύναμις Διλοχίας
  ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ – ΤΑΠΑΝ – ΟΣΑΜΑΝΑΚΟΣ – ΚΑΛ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ.
  ιυ. Εφεδρεία: Τάγμα όπερ μετά κατάληψιν ΕΒΔΟΒΙΤΣΑΣ θα ωθηθή προς ΚΑΛ. ΦΑΡΜΑΚΗ – ΚΡΥΑΡΟΓΡΙΚΟ – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ.
  β) Ανατολικόν Συγκρότημα (Ταξιαρχία με 3 Τάγματα)
  ι. Φάλαγξ 4η Δύναμις Τάγματος
  ΝΗΣΙΟΝ – ΠΟΖΙΚΟΥΤ (04-73) ΚΑΛΟΓΕΡΙΤΣΑ (03-75) – ΤΣΟΥΚΑ προς Καλυβ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ.
  ιι. Φάλαγξ 5η Δύναμις Διλοχίας
  ΠΕΤΡΑ ΓΚΙΟΥΡΟΥ (10-73) – ΚΕΡΑΣΙΕΣ (08-76) – ΓΚΡΕΜΠΙΝ.
  ιιι. Φάλαγξ 6η Δύναμις Τάγματος
  εν τη κατευθύνσει
  ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ – ΣΑΡΑΚΗΝΟΙ – ΚΑΤΩ ΚΟΡΥΦΗ και εκείθεν προς ΚΟΤΣΙΝΤΕ υψ. 1113 (03-80) – ΒΥΣΣΟΚΑ ΒΟΡΦ (03-79) – ΤΕΧΟΒΟΝ προς υπερκέρασιν της τοποθεσίας ΤΣΟΥΚΑΣ από Βορρά.
  Ισχυρά κάλυψις από κατευθύνσεως ΑΝΩ ΡΟΔΟΒΟΥ.
  ιυ. Εφεδρεία Τάγμα μείον Διλοχία
  γ) Βόρειον Συγκρότημα (Τάγμα συν Διλοχία)
  ι. Φάλαγξ 7η Δύναμις Λόχου
  εν τη κατευθύνσει
  ΚΑΜΠΕΡΙΤΣΑ – (10-86) _ ΚΑΤΩ ΛΟΥΤΡΑΚΙ (0786) – ΟΣΤΡΑΝΙ (0687) δι’ απασχόλησιν του εχθρού διά στενής επαφής.
  ιι. Φάλαγξ 8η Δύναμις Τάγμα μείον Διλοχία
  εν τη κατευθύνσει:
  ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΝ (1088) – ΠΡΟΣΕΔΕΛΙΤΣ (0989) -ΣΚΑΛΑ (0691) και εκείθεν ενέργεια κατά ΚΑΡΑΟΥΛΙΕΝ συνδυασμώ με 9η Φάλαγγα.
  ιιι. Φάλαγξ 9η Δύναμις Διλοχίας εν τη κατευθύνσει:
  ΠΡΟΜΑΧΟΙ (12-92) – ΑΝΩ ΠΕΤΕΡΝΙΚ (07-93) – ΠΟΠΟΒΟΛΟΖΙ (06-94) – ΚΑΡΑΟΥΛΙ.
  Δι’ αιφνιδιαστικής ενεργείας και δι’ ειδικού τμήματος προκατάληψις του Βράχου ΓΚΡΑΒΙΣΤΑΣ (1 χιλ. Β.Δ. ΠΟΠΟΒΟΛΟΖΙ) και υπερκέρασις του ΠΟΠΟΒΟΛΟΖΙ.
  ιυ. Εφεδρεία Λόχος
  δ) Συγκρότημα Β΄ ΣΣ Δύναμις Ταξιαρχίας
  Να ενεργήση επί των κατευθύνσεων
  ι. ΚΕΛΛΗ – ΒΥΣΙΜΑ και
  ιι. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΠΙΠΕΡΙΤΣΑ προς κατάληψιν του αντικειμενικού σκοπού της α΄φάσεως.
  Εν συνεχεία και εν β΄ φάσει να ενεργήση επί των κατευθύνσεων ΠΙΠΕΡΙΤΣΑ – ΠΑΠΑΔΙΑ και ΠΙΠΕΡΙΤΣΑ – ΠΑΛΗΟΧΩΡΙ (88-79) ίνα απαγορεύση κίνησιν του εχθρού από περιοχής ΠΑΠΑΔΙΑΣ προς ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΝ με δυνατότητα περαιτέρω ενεργείας προς ΚΡΙΑΡΟΓΡΙΚΟ – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ.
  ε) Δυνάμεις Αποφράξεως
  Προ της ενάρξεως της επιχειρήσεως προώθησις δυνάμεων εις περιοχήν Βορείας ΑΕΤΟΧΩΡΙ – ΝΩΤΙΑΣ και εις περιοχήν ΠΛΑΤΣΑ Ζ (18-04) προς απαγόρευσιν διαφυγής των συμμοριτών του Κ/ΤΣΑΛΑΝ προς ΤΖΕΝΑΝ και ΠΑΪΚΟΝ.
 2. ΠΥΡ/ΚΟΝ
  α) Άμεσος υποστήριξις του Νοτίου συγκροτήματος διά μίας Μοίρας Πεδινού Πυρ/κού (8 πυρ/λα) και διάθεσις μίας πυρ/χίας Ορ. Πυρ/κού εις τον Δ/τήν της 1ης φάλαγγος.
  β) Αμεσος υποστήριξις του Ανατολικού συγκροτήματος διά Πυρ/χίας Πεδ. Πυρ/κού (4 Πυρ/λα) και διά Μοίρας Ορειβ. Πυρ/κού (μείον Πυρ/χίας)
  γ) Άμεσος υποστήριξις του Βορείου συγκροτήματος διά Πυρ/χίας Πεδ. Πυρ/κού (4 Πυρ/λα).
  δ) Δυνατότης αμοιβαίας υποστηρίξεως υπό το Πυρ/κού Α.Υ. των Νοτίων και Ανατολικών συγκροτημάτων.
  ε) Υποστήριξις των Νοτίων και Ανατολικών συγκροτημάτων υπό Μοίρας Μύσου Πυρ/κού.
  στ) Κατά την Β’ Φάσιν προώθησις του Πυρ/κού των Νοτίων και Ανατολικών συγκροτημάτων με δυνατότητα υπποστηρίξεως των φαλάγγων μέχρι της οροθετικής γραμμής.
  ζ) Ειδική Εντολή. Επ’ ουδενί λόγω βλήματα Πυρ/κού να πέσωσιν εντός του Γιουγκοσλαβικού εδάφου
 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ
  α) Εις την διάθεσιν της Μεραρχίας Λόχος Μηχ/κού.
  β) Προτεραιότης αποστολών.
  ι. Βελτίωσις οδεύσεως δι’ εξυπηρέτησιν του εφοδιασμού και των κινήσεων του Πυρ/κού.
  ιι. Διευθέτησις δρομολογίων προς την οροθετικήν γραμμήν και κατά μήκος ταύτης αναλόγως των αναγκών.
 4. ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΡΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ
  ‘Ιλη Τεθωρακισμένων και Ουλαμός αρμάτων (ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ) εις την διάθεσιν της ΧΙ Μεραρχίας κατά προτίμησιν υπέρ του Νοτίου Συγκροτήματος. Ενδεχομένως υπέρ Ανατολικού συγκροτήματος.
 5. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
  α) Πληροφορίαι επ’ ωφελεία της Διοικήσεως.
  β) Προσβολή των εχθρικών αντιστάσεων και συμμετοχή εις την προπαρασκευήν εν συνεργασία μετά του Πυρ/κού.
  γ) Επιζήτησις συνεχούς καλύψεως.
 6. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ
  Η Διεύθυνσις της επιχειρήσεως υπό της ΧΙ Μεραρχίας.
 7. ΕΔΡΑΙΩΣΙΣ
  α) Επί ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ
  ι. Αρχική εδραίωσις εν τη ζώνη του Γ’.Σ. Στρατούαπό ΚΡΥΑΡΟΓΡΙΚΟ και Ανατολικώς 4 Τάγματα μέχρις εγκαταστάσεως και αμυντικής οργανώσεως, ελαττουμένων των δυνάμεων συν τη προόδω εκκαθαρίσεως και βελτιώσεως της αμυντικής οργανώσεως.
  ιι. Τελική εδραίωσις 2.1/2-3 Τάγματα Στρατού. Επί πλέον εξοικονομηθησόμεναι δυνάμεις εκ των Τ. Εθν/ράς.
  Εν τη ζώνη του Β΄ Σ. Στρατού, 2 Τάγματα Στρατού δυνάμενα να ελαττωθώσι τελικώς εις 1.1/2 Τάγμα (περιοχή Δυτικής ΚΡΥΑΡΟΓΡΙΚΟ)
  Η εδραίωσις εις την ζώνην του Β΄ Σ. Στρατού προβλέπεται να γίνη Νοτίως ΠΑΠΑΔΙΑΣ – ΣΚΟΠΟΣ, της μεταξύ ΠΑΠΑΔΙΑΣ και ΚΡΥΑΡΟΓΡΙΚΟ περιοχής ελεγχομένης διά μίας κινητής διλοχίας εκ ΚΡΥΑΡΟΓΡΙΚΟ.
  Εις περίπτωσιν καθ’ ην η εδραίωσις θα γίνη επ’ αυτής ταύτης της μεθορίου εις το τμήμα μεταξύ ΚΡΥΑΡΟΓΡΙΚΟ – ΝΤΑΛΙΑΝΗ – ΜΝΗΜΑ τότε οπωσδήποτε δύο Τάγματα είναι αναγκαία.
  β) Επί ΒΕΡΜΙΟΥ
  Διά την τελικήν επί ΒΕΡΜΙΟΥ εδραίωσιν θα απαιτηθώσιν δύο Τάγματα, ανά εν Τάγμα διά την ζώνην εκάστου Σώματος Στρατού.
  γ) Επί ΠΙΕΡΡΙΩΝ
  Διά την επί ΠΙΕΡΡΙΩΝ εδραίωσιν θα απαιτηθώσιν εκτός των εις την περιοχήν του Τ.Σ.Ε.Κ. δυνάμεων Ι Τάγμα περίπου.

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Αντιστράτηγος – Διοικητής
Τ.Σ.
Δ Ι Α Ν Ο Μ Η
ΓΕΣ αντίτυπον υπ’ αριθ. 1
Γ΄ ΣΣ αντίτυπα υπ’ αριθ. 2,3,4.

Advertisements