Επιχείρηση ΑΛΩΠΗΣ, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/8 Ιουν 1949


ΘΕΜΑ:Επιχείρησις «ΑΛΩΠΗΣ»        ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/Ι
ΑΡ.Φ. 245/8
ΣΤΓ 918.8.6.49

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΑΛΩΠΗΣ
(Επιβεβαίωσις προφορικώς λεχθέντων κατά την σχετικήν σύσκεψιν)

ΧΑΡΤΑΙ 1:100.000: Φυλ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ
ΑΡΤΑ
ΠΑΡΓΑ
1. Ε Χ Θ Ρ Ο Σ
(α) Κ.Σ. Ταξ. ΠΕΤΡΙΤΗ μαχητής δυνάμεως 130-150 περίπου μετά 45-50 τραυματιών και 40 στρατολογημένων μη δυνηθείσα να διαπεραιώση Β. ΚΑΛΑΜΑ του τραυματίας και στρατολογημένους, τας πρωϊνάς ώρας της 7 τρέχοντος εκκινήθη εκ περιοχής ΡΑΔΟΒΥΖΙΟΥ (Ρ.7844) και ήχθη εις κοιλάδα ΑΥΛΟΤΟΠΟΣ (Ρ.8024)-ΚΟΥΚΛΙ (Ρ.8126) καλυπτομένη από Α. επί της κορυφογραμμής από ΚΟΥΡΙΑ (Ρ.8131) μέχρι ΣΦΕΝΔΟΝΑΣ (Ρ.8322) διά φυλακίων επί υποχρεωτικών διαβάσεων.
(β) Πιθαναί προθέσεις αυτής: Απομάκρυνσις από Ημετέρας βάσεις εξορμήσεως, ανασυγκρότησις, περίθαλψις τραυματιών και επιμελητειακή εκμετάλευσις περιοχής Ν. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ.
2. Φ Ι Λ Ι Α Ι Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ
(α) 43 Ταξ/ρχία μειον Τάγμα με γνωστήν διάταξιν Ν. αρτηρίας ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.
(β) Α΄ Μ.Κ. εις ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΣΚΟΠΟΣ: Η εξόντωσις της Κ.Σ. Ταξ. ΠΕΤΡΙΤΗ. Εν αδυναμία η συνεχής δίωξις αυτής επί σκοπώ όπως μη δοθή χρόνος προς ανασυγκρότησίν της και απαλλαγήν της εκ των τραυματιών και τελικώς η πρόκλησις και άλλων απωλειών και εξαναγκασμός της να εγκαταλείψη το ΣΟΥΛΙ.
3. Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ
Η επιχείρησις θα διεξαχθή εις δύο φάσεις.
Φ Α Σ Ι Σ 1η
(α) Εξόρμησις τμημάτων εκ των αρχικών των θέσεως περιοχής ΒΡΟΥΣΥΝΑΣ (Ρ.7350) και ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και κίνησις εκκαθαριαστικώς προς τας γενικάς κατευθύνσεις:
(ι) ΒΡΟΥΣΥΝΑ (Ρ.7350) – ΣΤΡΑΓΑΝΕΤΣΙ (Ρ.7841) – ΖΥΓΑΡΙΑ (Ρ.8031) και
(ιι) ΚΟΣΜΗΡΑ (Ρ.9742) – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ (Ρ.8939)-ΡΚΟΡΙΛΑ (Ρ.8731) επί τω σκοπώ καταλήψεως ει δυνατόν αιφνιδιαστικώς της κορυφογραμμής ΓΚΟΡΙΛΑ-ΜΟΝΗ ΚΑΤΑΜΑΧΗΣ (Ρ.8533) – ΠΑΡΔΑΛΙΤΣΑ (Ρ.8234) – ΕΛΑΤΟΣ (Ρ.7832).
(β) Ταυτοχρόνως κάλυψις ωρισμένων ευπαθών χώρων και κατάληψις της διαβάσεως ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΛΟΥ – ΜΟΝΗΣ ΜΕΣΙΑΝΩΝ (Ρ.9118)
Φ Α Σ Ι Σ 2α
Αναλόγως των πληροφοριών περί εχθρού διατήρησις ωρισμένων υποχρεωτικών διαβάσεων και κρούσις δι’ υπολοίπων δυνάμεων βάσει νεωτέρων μερικών διαταγών της διευθύνσεως επιχειρήσεως.
4. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Α Ι
Φ Α Σ Ι Σ 1η
43 ταξ/ρχία
(α) Κάλυψις ευπαθών χώρων ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ – ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ και ΔΕΡΒΙΖΑΝΩΝ διά δυνάμεως Λόχου δι’ έκαστον, εις ΒΡΟΥΣΥΝΑ Λόχος 24 ΑΣΠ.
(β) Να κινήση εν τη κατευθύνσει ΒΡΟΥΣΥΝΑ – ΡΑΔΟΒΥΖΙ (Ρ.7844) – ΣΤΡΑΓΑΝΕΤΣΙ (Ρ.7849) το 527 Τάγμα μείον Λόχος αγόμενον την εσπέραν της 8ης εις περιοχήν ΣΤΡΑΓΑΝΕΤΣΙ. Την πρωίαν της 9ης να συνεχίση κίνησιν προς Ν. διά την κατάληψιν των θέσεων ΕΛΑΤΟΣ-ΠΑΡΔΑΛΙΤΣΑ
(γ) Να κινήση το 529 Τάγμα μείον Διλοχία από ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΩΝ, εντός της 8ης τρέχοντος προς τας διαβάσεις ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΛΟΥ – ΜΟΝΗΣ ΜΕΣΙΑΝΩΝ ας και να καταλάβη μέχρι μεσημβρίας της 9ης τρέχοντος.
(δ) Να καταλάβη εντός 8ης τρέχοντος διά ελαφρών τμημάτων εκ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ τας διαβάσεις ΤΣΙΑΝΤΙ (Ρ.7628) και ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ (Ρ.7629).
Α΄ Μ. Καταδρομών
(α) Να κινηθή την 8ην τρέχοντος εξ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ίνα αχθή την εσπέραν εις περιοχήν ΠΛΑΙΣΙΑ (Ρ.9139).
(β) Να συνεχίση την κίνησιν από πρωίας 9ης διά την κατάληψιν ΓΚΟΡΙΛΑ (Ρ.8731)-ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΑΜΑΧΗΣ (Ρ,8533).
Φ Α Σ Ι Σ 2α
Η διεύθυνσις της επιχειρήσεως από της εσπέρας 8ης τρέχοντος αναλαμβάνεται υπό του Διοικητού της 43 ταξ/ρχίας.
Βάσει του τιθεμένου σκοπού, των πληροφοριών και μερικών διαταγών υπό της Διευθύνσεως επιχειρήσεως.
(α) Διατήρησις των διαβάσεων ΕΛΑΤΟΥ – ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΛΟΥ και υψ. ΓΚΟΡΙΛΑ.
(β) Σύγκλισις των υπολοίπων δυνάμεων προς τας θέσεις του εχθρού προς συντριβήν τούτου και καταδίωξις υπολειμμάτων.
5. Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Α Μ Ε Σ Α
(α) Ουλαμός Θωρακισμένων εις ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΝ διά την κάλυψιν ταύτης.
(β) Αεροπορία τη αιτήσει της 43 Ταξ/ρχίας.
(γ) Μ.Ε.Α. περιοχής άτινα θα συνεργάζωνται μετά των Στρατιωτικών τμημάτων προς επέκτασιν των μέτρων επιτηρήσεως και συλλογήν πληροφοριών.
6. Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ
Δι’ ασυρμάτου και τηλεφώνου.Διαβίβασις σπουδαίων πληροφοριών εκτάκτως Τ.Σ. 43 Ταξ/ρχίας αρχικώς ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Ακολούθως εν τη εξελίξει της επιχειρήσεως κατά την κρίσιν του Διοικητού της Ταξ/ρχίας.
7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
(α) ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ – ΤΡΟΦΙΜΑ:
Τα Τμήματα να εφοδιασθώσι αρχικώς με τρόφιμα 4 ημερών και πυρομαχικά διά συντήρησιν 4ημέρου αγώνος.

(β) ΔΙΑΚΟΜΙΔΑΙ:
Μερίμνη των Μονάδων μέχρι του πλησιεστέρου σημείου της δημοσίας οδού. Εκείθεν μερίμνη της Ταξιαρχίας ενισχυομένης και υπό του Β.Γ. Κλάδου Μεραρχίας.
ΚΗΦΙΣΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤ/ΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ
ΔΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΣ/ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ
Αριθ. αντιτύπου: 2
ΑΠΟΔΕΚΤΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 43 Ταξ. – 1η Ταξ. Καταδρ.
ΚΟΙΝΟΠ.: Σ.Η.Δ.Μ./Α1-Τ.Σ./ΥΙΙΙ/Α1
Γραφεία Α1-Γ1
αύξ. αριθ. αντιτύπου Οδηγίαι αποστολής
υπ’ αριθ. 1 43 ταξ.
υπ’ αριθ. 2 Ι Τ.Κ
υπ’ αριθ. 3 Σ.Η.Δ.Μ./Α1
υπ’ αριθ. 4 Τ.Σ./ΥΙΙΙ/Α1
υπ’ αριθ. 5 Α1 Γραφείον
υπ’ αριθ. 6 Γ1 Γραφείον
Ακριβές αντίγραφον

Advertisements