Επιχείρησις ΟΛΥΜΠΟΣ (περιοχή ΧΑΪΝΤΟΥΣ), 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/8 Ιουν 1949


ΘΕΜΑ:Επιχείρησις εις περιοχήν ΧΑΪΝΤΟΥΣ «ΟΛΥΜΠΟΣ»
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Δι’ εκτάκτου Αγγελιοφόρου
ΠΡΟΣ: 25 Ταξιαρχίαν/Α1
Τ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ/Α1
Δ/σιν Πυρ/κού                                                                                                VΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1
Δ/σιν Διαβιβάσεων                                                                          ΑΡΙΘ.Α.Π. 3846/108
Δ/σιν Μηχανικού
ΚΟΙΝ: Γ΄ ΣΣ/Α1                                                                                     ΣΤΓ 915.8.6.49
Δ/ντήν Κλάδου Α’
Δ/ντήν Κλάδου Β/Γ
Επιτελάρχην
Μέραρχον
Γραφ. Συνδέσμων Αμερικ.
Γραφεία Α1, Α2, Γ1, Β6
Σχετικά: Α.Π. 7628/8.6.49 Γ΄ΣΣ /Α1

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι:
1. Μετά τας επιχειρήσεις ΚΑΛΟΤΥΧΟΥ – ΜΕΛΙΤΑΙΝΗΣ (2-6.6.49) ο απομείνας όγκος της VΙΙ Συμμοριακής Μεραρχίας (560 και 350 Τάγματα) δυνάμεως περίπου 400 συμμοριτών ήρχισε να συγκεντρούται εις την περιοχήν ΧΑΪΝΤΟΥ – ΚΑΛΥΒΙΑ ΛΕΠΙΔΑ (Φ.38.220) προς αναδιοργάνωσιν.
Συνήθη κρυσφύγετα εις περιοχήν Γιουνους ΛΟΦΟΣ (Φ.44.16).
Π Ρ Ο Θ Ε Σ Ι Σ:
2. (α) Αναζήτησις των συμμοριτών εις την περιοχήν ΧΑΪΝΤΟΥ – ΚΑΛΥΒΙΑ ΛΕΠΙΔΑ.
(β) Συντριβή και αποδιοργάνωσις των συμμοριτών.
(γ) Επιζήτησις αποκοπής διαφυγής συμμοριτών προς ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ

Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ :
3. ΓΕΝΙΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
(α) Γεν. κατεύθυνσις «Α» διά την Α΄ΦΑΛΑΓΓΑ:
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ – ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑ (Φ.2512) – ΠΟΤΑΜΑΚΙ (Φ.3113) – ΔΙΠΟΤΑΜΙΑ (Φ.3355) – ΒΑΡΒΑΡΑ (Φ.3618) – ΚΑΛΥΒΙΑ ΛΕΠΙΔΑ (Φ.3820) – ΓΙΟΥΝΟΥΣ ΛΟΦΟΣ (Φ.4316).
(β) Γεν. κατεύθυνσις «Β» διά την Β΄ΦΑΛΑΓΓΑ:
ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΝ (Φ.3704) – ΚΡΥΟΝΕΡΙ (Φ.3908) – ΠΙΛΑΦ ΤΕΠΕ (Φ.4008)- ΧΑΪΝΤΟΥ ΛΟΦΟΣ (Φ.4211) – ΓΙΟΥΝΟΥΣ ΛΟΦΟΣ (μέσω ΙΣΤΟΥΡ – Υψ. 1462 (Φ.4312)
(γ) Γεν. κατεύθυνσις «Γ» διά την Γ’ ΦΑΛΑΓΓΑ:
ΝΤΟΥΛΑΠ ΧΑΝ (Λ.5599) – ΩΡΑΙΟΝ (Φ51.05) – Υψ. 977 (Φ.4707) – ΚΟΥΒΑΤΣΟΒΙΤΣΑ (Φ.4610) – ΣΙΓΚΛΑ (Φ.4613) και εκείθεν προς ΓΙΟΥΝΟΥΣ ΛΟΦΟΝ αναλόγως της καταστάσεως είτε διά του παραλλήλου προς την μεθόριον δρομολογίου είτε διά ΖΙΓΓΟΥΡΙ (Φ.4412) – Υψ. 1462 (Φ.4312) – Υψ. 1431 (Φ.4315).
4. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΑΛΑΓΓΩΝ
(α) Την όλην επιχείρησιν θα διευθύνη το Τ.Σ. της Μεραρχίας. Β’ και Γ’ ΦΑΛΑΓΓΕΣ υπό την διοίκησιν του Τ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ.
(β) Αι φάλαγγες θα συγκροτηθώσιν ως εξής:
(ι) Α’ ΦΑΛΑΓΞ (Διοκητής 25 Ταξιαρχία)
553 Τ.Π. συν Λόχος Προσκόπων Μεραρχίας συν Ορειβατική Πυροβολαρχία ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ συν Διμοιρία 590 Λόου Πολ/λων συν Απόσπασμα Φωστερίδη συν 2 ομάδες Μηχανικού υπό αξ/κόν.
(ιι) Β΄ ΦΑΚΑΓΞ (Διοικητής 77 Ε.Τ.Π)
77 Ε.Τ.Π. συν Ορειβατική Πυρ/χία ΞΑΝΘΗΣ συν ομάς Μηχανικού.
(ιιι) Γ΄ ΦΑΛΑΓΞ . (Ταγ/ρχης ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ)
Διλοχία 559 Τ.Π
5. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (Χ-1 ημέρα)
Μέχρι της 12:00 ώρας της Χ-1 ημέρας αι Φάλαγγες να συγκεντρωθώσιν ως εξής:
-Α΄ ΦΑΛΑΓΞ περιοχήν ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ
-Β΄ ΦΑΛΑΓΞ περιοχήν ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ
-Γ΄ ΦΑΛΑΓΞ περιοχήν ΩΡΑΙΟΥ

 1. Α΄ ΦΑΣΙΣ (Χ-1 και Χ)
  (α) Α’ ΦΑΛΑΓΞ ενεργώσα εν τη δοθείση κατευθύνσει να ευρήσκεται την 24:00 ώραν της Χ-1 ημέρας εις ‘Υψωμα ΤΡΑΧΩΝΙ (Φ.33.14) εγγύς ΔΙΠΟΤΑΜΩΝ.
  Εκείθεν εκκινώσα την 03:00 ώραν της Χ ημέρας να αχθή ταχέως εις ΚΑΛΥΒΙΑ ΛΕΠΙΔΑ και εκείθεν ΓΙΟΥΝΟΥΣ ΛΟΦΟ εντός της Χ ημέας, επιζητούσα ανεύρεσιν, συντριβήν και αποκοπήν διαφυγής των συμμοριτών προς ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ.
  (β) Β΄ ΦΑΛΑΓΞ: Εκκινώσα με το τελευταίο φώς της Χ-1 ημέρας να αχθή εις ΧΑΪΝΤΟΥ ΛΟΦΟΣ – Υψ. 1462 μέχρι 06:00 ώρας της Χ ημέρας, όπου να έχη δυνατότητα επεμβάσεως είτε υπέρ της Α’ Φάλαγγος εις την περιοχήν ΓΙΟΥΝΟΥΣ ΛΟΦΟΣ ( διαβαίνουσα το ΑΡΚΟΥΔΟΔΕΡΜΑ) είτε υπέρ της Γ’ ΦΑΛΑΓΓΟΣ προς ΖΙΓΟΥΡΙ – ΤΣΙΓΚΛΑ.
  (γ) Γ΄ ΦΑΛΑΓΞ: Εκκινώσα με το τελευταίον φως της ημέρας να αχθή μέχρι 04:00 ώρας της Χ ημέρας εις Υψ. 1630 (Φ.4413) και να καταλάβη εκείθεν το ‘Υψωμα ΤΣΙΓΚΛΑ.
 2. Β’ ΦΑΣΙΣ (Χ+1 ημέρα)
  Μετά την κατάληψιν των ΓΙΟΥΝΟΥΣ ΛΟΦΟΣ , ΧΑΪΝΤΟΥ ΛΟΦΟΣ – Υψ. 1462, ΤΣΙΓΚΛΑ συνέχισις ενεργειών διά νεωτέρας διαταγής επί τη βάσει προσφάτων πληροφοριών.
 3. ΚΑΛΥΨΙΣ ΠΛΕΥΡΩΝ: Α΄ Και Γ΄ ΦΑΛΑΓΓΕΣ να καλύπτουν διαρκώς τα πλευρά των ιδία εγγύς ης μεθορίου.
 4. ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ:
  (α) Χώροι τάξεως κατά τους άξωνας των Φαλάγγων.
  (β) Αποστολή διά την Πυρ/χίαν Α’ ΦΑΛΑΓΓΟΣ. Αμεσος υποστήριξις Α’ Φάλαγγος.
  (γ) Αποστολή διά την Πυρ/χίαν Β’ ΦΑΛΑΓΓΟΣ. Αρχικώς άμεσος υποστήριξις Β’ και Γ΄Φαλάγγων. Βραδύτερον υποστήριξις και της Α’ Φάλαγγος όταν αυτή φθάση εις τον Υψ. 1490 (Φ.4319) και ΝΟΤΙΩΤΕΡΟΝ.
  (δ) Κατανάλωσις 75 βολαί κατά πυροβόλον και ημέραν επιχειρήσεως.
  (ε) ΑΠΑΡ, εις όλας τας Φάλαγγας.
  (στ) Στηρίγματα Πυρ/κού μερίμνη Φαλάγγων.
  (ζ) Τεχνικός σύμβουλος Πυρ/κού να διατεθή εις το Τ.Σ. 25 Ταξιαρχίας.

 5. ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ.
  (α) Μερίμνη Δ/σεως Μηχ. Μεραρχίας να διατεθώσιν εις Α’ ΦΑΛΑΓΓΑ δύο ομάδες Μηχανικού υπό αξ/κόν, εις Β’ ΦΑΛΑΓΓΑ μία ομάς.
  (β) Αποστολή Διευθετήσεως δρομολογίων ιδία διά το Ορειβατικόν Πυρ/κόν και συμβολή εις αποναρκοθετήσεις.

 6. Ημέρα Χ καθορισθήσεται διά νεωτέρας διαταγής. Προβλέπεται διά την 12.6.49.
 7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Εκδοθήσεται ιδία διαταγή.
 8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ
  Τ.Σ. Μεραρχίας από Χ-1 εις ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ
  Τ.Σ. 25ης Ταξιαρχίας ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ και είτα ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑ – ΤΡΑΧΩΝΙ.
  Τ.Σ. Τ.Σ.Ε.Ξ ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΝ και είτα κατά τον άξωνα της Φάλλαγος «Β».
 9. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΗΨΙΝ
  ΛΑΪΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  Υποστράτηγος – Διοικητής
  Κ.Σ./Μ.Ζ
  Ακριβές αντίγραφον
  Τ.Σ.Υ.
Advertisements