Εκθεση επιχειρήσεων(30/5-6/6/1949), ΓΕΣ/6 Ιουν 1949


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ                                ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ – ΠΛΗΡ/ΩΝ                               Υπ’ Αριθμ. 18
Ιούνιος 1949

Εβδομαδιαία έκθεσις επί των Επιχειρήσεων
από 30 00:01 Μαΐου μέχρι 06 00:00 Ιουνίου 1949

Ι. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. 22 Ε.Τ.Π εξ ΑΧΑΪΑΣ εις ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ δι’ επιχειρήσεις.
2. 12 Ε.Σ.Π. (21, 72, 75 Ε.Τ.Π) συνεκεντρώθη εις περ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
3. 147 Μ.Ο.Π εκ ΘΗΒΩΝ εις ΚΑΒΑΛΑΝ.
4. 148 Μ.Ο.Π εκ ΘΗΒΩΝ εις ΚΟΖΑΝΗΝ διά ΦΛΩΡΙΝΑΝ
5. 2α Ταξ. Καταδρ. δι΄επιχειρήσεις εκ ΠΗΛΙΟΥ εις Κ.ΟΛΥΜΠΟΝ.
6. Ι/101 Μ.Π.Π εξ Α΄ Σ.Σ εις VΙΙΙ Μεραρχίαν.
7. 43 Ταξιαρχία εκ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ εις ΙΩΑΝΝΙΝΑ.
ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ
8. «ΠΥΡΑΥΛΟΣ»
(α) Α.Σ.Δ.Σ.Ε. (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΓΚΙΩΝΑ – ΟΙΤΗ – ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ – ΞΥΝΙΑΣ – ΟΡΘΡΥΣ
Τα ημέτερα τμήματα συνέχισαν τας εξερευνήσεις καθ’ άπασαν την περιοχήν συμφώνως προς τας πληροφορίας, την 30/5 εις περ. ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ (Υ.2130) συνέλαβον 37 Κ. μεταξύ των οποίων 3 στελέχη. Εις την λοιπήν περιοχήν εξωντώθησαν μικραί Κ.Σ., κατεστράφησαν εγκαταστάσεις και περισυνελέγησαν κτήνη και διάφορα υλικά των Κ. Εμφανισθείσαι μικραί ομάδες Κ.Σ. εις περ. ΚΑΣΤΕΛΛΑ (Υ.2932) την νύκτα 2/3 και εις περιοχήν (Υ.0303) την νύκτα 3/4 κατεδιώχθησαν υπό των ημετέρων.
(β) ΙΧ Μεραρχία (ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΝ – ΑΧΕΛΩΟΣ-ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)
Συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις άνευ σοβαρών αποτελεσμάτων.
Εις περιοχήν ΚΡΙΚΕΛΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (Χ.7343) (Κ.Ν. 2, Σ.15, Π.11).
(γ) ΧΥ Μεραρχία (Περ.. ΦΟΥΡΝΑ – ΝΕΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ -ΑΓΡΑΦΩΝ – ΚΟΖΙΑΚΑ – ΠΕΤΣΟΒΟΥ – ΧΑΣΙΩΝ – Δ. ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ)
Εξερευνήσεις καθ’ άπασαν την περιοχήν.Εξωντώθησαν ολιγομελείς Κ.Σ., ανευρέθησαν υλικά και εγκαταστάσεις των Κ. και συνελήφθησαν συνεργάται τούτων. Μεταξύ των ανευρεθέντων περιλαμβάνεται και πυροβόλον των 75 χιλ. Γερμανικόν εις αρίστην κατάστασιν μετά 56 βλημάτων.
(δ) Σ.Δ. Θεσσαλίας-83 Περιοχή (Θεσ. Πεδιάς – ΟΣΣΑ – ΠΗΛΙΟΝ- ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ)
(ι) Εξερευνήσεις εις περ. ΠΗΛΙΟΥ – ΟΣΣΗΣ, άνευ σοβαρών αποτελεσμάτων.
(ιι) Εναρξις ενεργειών την νύκτα 3/4 διά τμημάτων της 2ας Ταξ. Καταδρομών, 2 και 27 Ε.Σ.Π. και τριών Ταγμάτων του Γ΄ΣΣ εις περιοχήν ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ.
Την 4/5 τμήματα της 2ας ταξ. Καταδρομών εκ Ν. και Δ. συνήντησαν αντιστάσεις των Κ. εις ΡΙΤΣΟΝ (Τ.3080) – υψ. 1260 ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ (Τ.3274) – ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΝ (Τ.3574) τας οποίας ανέτρεψαν και κατεδίωξαν τους υποχωρούντας Κ. προς Β.
Συνεχίζεται η εξερεύνησις της περιοχής.
(ε) Απώλειαι της Επιχειρήσεως από 5 Μαΐου μέχρι 5 Ιουνίου 1949:
Ημετέρων Ν. 33 (2 αξκοί), Τ.123 (8 αξκοί), Λ. 3= 159
Κ. Ν. 497, Σ. 1004, Π. 424 =1925 Αυτ/ται Σ.157.
Περισυνελέγησαν 203 τυφέκια, 32 αυτόματα, 28 Μπρεν, 8 πολ/λα, 8 όλμοι, 4 Τηλέφωνα, 6 ασύρματοι, 2 πυροβόλα των 75 χιλ. (εν οι κατεστραμμένον) 103 μεταγωγικά κτήνη, 10.000 οκ. σιτηρών, 1.500 οσπρίων κ.λ.π.
ΙΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ και ΣΥΜΒΑΝΤΑ
10 Α.Σ.Δ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΠΕΛ/ΣΟΣ – ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ)
11. ΠΕΛ/ΣΟΣ
(α) Την 5/6 20μελής Κ.Σ. διήρπασε τρόφιμα εκ χωρίων περ. Ν. ΣΠΑΡΤΗΣ.
(β) Υπό των ημετέρων τμημάτων συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις ιδία εις ΜΑΙΝΑΛΟΝ – ΤΑΫΓΕΤΟΝ – ΠΑΡΝΩΝΑ και η εξόντωσις μεμονωμένων Κ. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται και ο Υπουργός ψευδοκυβερνήσεως Μουλόπουλος. Εις ΠΑΡΝΩΝΑ (ζ.2867) ανευρέθη αποθήκη οπλισμού των Κ.
12. Σ.Δ. Κεφαλληνίας
Εις ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΝ από 4/6 ήρξατο τοπική επιχείρησις διά του 22 Ε.Τ.Π εις περ. ΛΙΝΟΥ (Β.6585) ανευρέθησαν εγκαταστάσεις και διάφορα είδη των Κ.
Εις την ιδίαν νήσον συνελήφθησαν 400 περίπου συνεργάται των συμμοριτών.
Α.Σ.Δ.Α.Ν
13. Σ.Δ. Σάμου
Συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις Νοτίου και Δυτικής ΣΑΜΟΥ, άνευ αξίων λόγου αποτελεσμάτων.
14. Λοιπή περιοχή Α.Σ.Δ.Α.Ν.
Ουδέν σημαντικόν
Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
15. Εκτός των αναφερθέντων ανωτέρω παράγραφοι 8 και 9 έτερον άξιον λόγου.
Σ.Η.Δ.Μ.
16. VΙΙΙ Μεραρχία (ΗΠΕΙΡΟΣ – ΔΥΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΟΣ)
(α) Ενετάθη η δράσις των Κ. εις περ. ΣΟΥΛΙΟΥ. Λόχος του 529 Τ.Π. την 29/5 ενεργών καταδίωξιν των επιτεθέντων κατά ΛΟΥΡΟΥ (Ω.8997) Κ. (Ε.Ε 17 παρ. ωα) ενέπεσεν εις ενέδραν ισχυρών Κ.Σ. δυνάμεων εις περιοχήν ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΛΟΥ (Ρ.9318) και ηναγκάσθη να συμπτυχθή.
Απωλέσθησαν βαρύς οπλισμός και κτήνη.
Τμήματα της Α΄ Μ.Ο.Κ. και του 529 Τ.Π κινηθέντα συνεπλάκησαν μετά των Κ. την 30/5 εις ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΝ (Ρ.9119) και την 1/6 εις ΡΩΜΑΙΟΝ (Ρ.8720) ΣΙΣΤΡΟΥΝΙΟΝ (Ρ.8723) και κατεδίωξαν τούτους προς Β.
(β) Την 4/6, Κ. ενεδρεύοντες Β. ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ (Ρ.6975) προσέβαλον ημετέραν ανεφοδιαστικήν φάλαγγα (Λ.Η.Ν. 10, Λ.5, διηρπάγησαν 39 κτήνη)
(γ) Οι Κ. ενήργησαν επίσης ναρκοθετήσεις οδών, καταστροφάς έργων συγκοινωνιών και παρενοχλήσεις τμημάτων.
(δ) Την 30 05:15 ισχυρά δύναμος Κ., υποστηριζόμενη υπό πυρ/κού επετέθη κατά Διλοχίας του 582 Τ.Π. εις ΠΑΤΩΜΑ (Ν.1015). Οι Κ.Σ. κατόπιν επανειλημμένων επιθέσεων κατώρθωσαν να εξουδετερώσουν την φρουράν την 30 14:00 και να καταλάβουν το Σημ. Στηρίγματος (Λ.Η.Ν. 31 (3 αξ/κοί), Τ.28 (4 αξ/κοί), Α.131).
Την 1/6 ενέργεια των 582 και 583 Τ.Π. προς ανακατάληψίν του απέτυχε (Λ.Η.Ν.6, Τ.55 (1 αξ/κός). Αι απώλειαι των Κ. κατά τους ανωτέρω αγώνας υπήρξαν σημαντικαί. Δεν ανεφέρθησαν ως μη εξακριβωθείσαι.
(ε) Αναγνωρίσεις και ενέδραι ημετέρων εις την περιοχήν ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ (Ρ.6068) (Ρ.7060) ουδέν εσημείωσαν.
Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
17. Τ.Σ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ (Ν.Α. ΓΡΑΜΜΟΣ – ΣΚΟΥΡΤΖΑ – ΟΡΛΙΑΚΑΣ – ΓΡΕΒΕΝΑ)
(α) Οι Κ. παρηνόχλησαν ημέτερα τμήματα εις ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ (Ν.1910) και ενήργησαν ναρκοθετήσεις εις περ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ (Ν.4009).
(β) Αναγνωρίσεις και ενέδραι ημετέρων εις περ. ΣΚΟΥΡΤΖΑΣ (Σ.2698) – ΓΟΜΑΡΑΣ (Σ.2692) – ΚΥΨΕΛΗΣ (Ν.2317), ουδέν εσημείωσαν.
(γ) Αναγνωρίσεις μετά μικροσυμπλοκών εις περ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Ν.5300) – ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ (Ν.4815).
18. Ι Μεραρχία (Α. ΓΡΑΜΜΟΣ – ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΑ)
(α) Εντατική παρενοχλητική δράσις εκατέρωθεν εις περ. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ (Ν.2626) ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ – ΤΟΥΧΟΥΛΙ (Ν.1929)-ΑΛΕΒΙΤΣΗΣ (Ν.1837).
(β) Την 04 23:00 κατόπιν προπαρασκευής Κ. επετέθησαν κατά ΤΟΥΧΟΥΛΙ (Ν.1929) αποκρουσθέντες.
(γ) Αναγνωρίσεις και ενέδραι ημετέρων ιδία εις περ. Β.Δ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ – ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ άνευ σοβαρών αποτελεσμάτων.
19. Σ.Δ.Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΒΕΝΤΖΙΑ-ΒΟΥΡΙΝΟΣ-ΚΟΖΑΝΗ)
(α) Διαρπαγαί τροφίμων υπό Κ. εκ χωρίων περ. ΒΟΥΡΙΝΟΥ (Ν.7807) και (Σ.9097) (Σ.9297).
(β) Αναγνωρίσεις ημετέρων εις περ. Β.Δ. ΠΟΝΤΙΝΗΣ (Σ.7398) (Σ.7694) και Ν.Δ ΒΕΡΜΙΟΥ (Ο.0830).
20. Χ Μεραρχία (Ν. Τομεύς ΒΙΤΣΙ)
(α) Παρενοχλήσεις υπό Κ. ημετέρων τμημάτων κατά μήκος του ΒΙΤΣΙΟΥ.
(β) Την 02 07:00 ημέτερα τμήματα κατόπιν αιφνιδιαστικής ενεργείας κατέλαβον την ΓΚΛΑΒΑΤΑΝ (Ν.5757). Η Φρουρά εξωντώθη (Κ.Ν.20. Σ.9). Περισυνελέγη ο οπλισμός και είδη των Κ.
(γ) Ημέτεραι Περίπολοι ενήργησαν διεισδύσεις εις τοποθεσίαν των Κ. ένθα εναρκοθέτησαν οδούς και συνέλεξαν πληροφορίας.
21. ΙΙ Μεραρχία (Α. Τομεύς ΒΙΤΣΙ – Πεδ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ – ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ-Δ. ΒΟΡΑΣ)
(α) Παρενοχλήσεις υπό Κ. ημετέρων τμημάτων ιδίως εις ΚΟΥΛΘΟΥΡΙΑ (Ν.5254) και ΚΕΤΚΟ ΚΑΛΕ (Ν.5476) – Επίσης παρηνώχλησαν διά πυρ/κού ΦΛΩΡΙΝΑΝ (Ν.6069) και ΜΕΛΙΤΗΝ (Ν.7775).
Εις την πεδιάδα ΦΛΩΡΙΝΗΣ και ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ, ενήργησαν ναρκοθετήσεις οδών.
(β) Ημέτερα τμήματα ενηργήσαντα εν συνδυασμώ μετά τοιούτων της Χ Μεραρχίας κατέλαβον την 2/6 το ΚΑΠΑΛΙΣΚΕΤΟ (Ν.5857) ενώ έτερα κινηθέντα προς ΚΟΥΛΑΝ (Ν.5558) – ΠΛΑΤΥ (Ν.5459) καθηλώθησαν προ ισχυρών αντιστάσεων των Κ.
Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
22. ΧΙ Μεραρχίας (ΟΛΥΜΠΟΣ – ΠΙΕΡΡΙΑ – ΒΕΡΜΙΟΝ – ΒΟΡΑΣ – ΤΖΕΝΑ – ΠΑΙΚΟΝ
(α) Ναρκοθετήσεις υπό Κ. εις περ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Ο.5269) – ΝΑΟΥΣΗΣ (Ο.1348) και περιωρισμένη στρατολογία ιδίως εις κοιλάδα ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Ο.3556).
(β) Αναγνωρίσεις ημετέρων εις ΚΡΟΥΣΙΑ (Π.0695), ουδέν εσημείωσαν.
23. 31 Ταξιαρχία (ΚΟΡΩΝΑ – ΜΠΕΛΛΕΣ – ΚΡΟΥΣΙΑ – Πεδιάς ΚΙΛΚΙΣ)
(α) Συμπλοκαί μεταξύ ενεδρών ημετέρων και Κ.Σ. εις περ. ΧΕΡΣΟΥ (Ο.7639) – ΔΟΪΡΑΝΗΣ (ζ.7800) και ΜΠΕΛΛΕΣ (Κ.0517).
(β) Αναγνωρίσεις ημετέρων εις ΚΡΟΥΣΙΑ (Π.0695), ουδέν εσημείωσαν.
24. Σ.Δ.Κ. Μακεδονίας (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ-ΒΕΡΤΣΙΚΟΣ)
(α) Την νύκτα 2/3 προσέβαλον το ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ (Π.5025) και την 4/5 το ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΝ (Π.6225) . Ενήργησαν επίσης διαρπαγάς τροφίμων εκ χωρίων και τινάς ναρκοθετήσεις.
(β) Συνήθης δραστηριότης ημετέρων. Κατ’ εξερεύνησιν εις ΒΕΡΤΣΙΚΟΝ (Π.3464) ανευρέθη οπλισμός των Κ.
25. Δ/σις Επιχ. Σερρών (ΑΓΓΙΣΤΡΟΝ-Πεδ. ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ-ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ-ΜΕΝΟΙΚΙΟΝ)
Ουδέν άξιον λόγου.
26. VΙΙ Μεραρχία (Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – Δ. ΘΡΑΚΗ)
(α) Οι Κ. ενήργησαν ναρκοθετήσεις τινάς εις περ. ΞΑΝΘΗΣ (Λ.4173) (Φ.5201) και διαρπαγάς τροφίμων εκ μικρών χωρίων.
(β) Την 4/6 ήρξατο τοπική επιχείρησις διά των 553 και 559 Τ. Πεζικού εις περ. ΚΑΡΤΛΑ ΝΤΑΓ.
Τα ημέτερα τμήματα ανέτρεψαν αντιστάσεις των Κ. εις υψ. 799 (Λ.8398) – ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ (Λ.8597) υψ. 725 (Φ.8005) και κατεδίωξαν τους Κ. προς το Βουλγαρικόν έδαφος.
Το εσπέρας της 5/6 ευρίσκοντο εν επαφή μετά τοιούτων εις υψ. (Φ.8105) Β. ΚΑΛΟΤΥΧΗ. Η επιχείρησις συνεχίζεται.
Αποτελέσματα δεν ανεφέρθησαν..
ΙV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
27. Απώλειαι της εβδομάδος

 

Μ.Μ

Η.ΜΕΤΕΡΩΝ

Κ

Νεκροί

Τραυματίαι

Αγνοούμενοι

ΣΥΝ-ΟΛΟ

Νεκρ

Συλλ

Παρ

Συν

Αυτ

Αξ.

Οπλ

Αξ.

Οπλ

Αξ

Οπλ.

Α’ Σ.Σ

11

19

30

81

249

93

423

82

ΣΗΔΜ

4

81

13

173

169

440

52

 28

18

 98

 –

Γ’ Σ.Σ

1

10

2

12

2

27

8

 16

23

 47

 –

ΑΣΔΠΝ

7

  11

22

 40

 –

ΑΣΔΑΝ

1

 1

 2

4

   –

  1

  5

400

ΣΥΝ

5

103

15

205

171

499

152

304

157

613

482

 

 1. Απώλειαι του μηνός Μαΐου
  Ημετέρων Ν.Α.22, Ν.Ο.217, Τ.Α. 61, Τ.Ο. 806, Λ.Λ.Λ,Α.Ο.144=1252
  Κ.Ν. 1, 320, Σ. 1.218, Π.1.055 = 3593., Σ. Αυτ.ται 209
 2. Λοιπά αποτελέσματα
  Συνεχίσθη η φθορά των Κ. εις περ. επιχειρήσεως ΠΥΡΑΥΛΟΥ, ιδιαιτέρως δε επετεύχθη η καταδίωξις των εις περιοχήν ΟΛΥΜΠΟΥ καταφυγόντων συγκεκροτημένων ομάδων με αρκούντως ικανοποιητικά αποτελέσματα
  V. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ – ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
 3. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
  Ουδέν άξιον λόγου

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑ
31. ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ-ΟΙΤΗ-ΓΚΙΩΝΑ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Εις την ανωτέρω περιοχήν εξακολουθεί να ευρίσκεται η Δ/σις της ΙΙ Κ. Μεραρχίας ΔΙΑΜΑΝΤΗ μετά των 172,144 Ταξιαρχιών, 66 και 88 Μ.Χ. ελισσομένη συνεχώς προς αποφυγήν αγγιστρωσεώς της υπό των καταδιωκουσών Εθνικών δυνάμεων (Σύνολον 400 περίπου).
32. ΟΘΡΥΣ-ΑΓΡΑΦΑ-ΤΖΟΥΜΕΡΙΚΑ-ΚΟΖΑΚΑΣ
(α) Εις ΟΘΡΥΝ παραμένει η 22 Μ.Χ. και 60 Κ.Σ. της 192 Κ.Σ.Τ. ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ οίτινες απεκόπησαν ταύτης κατά την κίνησίν της προς ΠΗΛΙΟΝ (Συνολικής δυνάμεως 100)
(β) Εις ΑΓΡΑΦΑ ευρίσκονται η 138 Τ., υπολείμματα πεζών εφίππου Ταξιαρχίας ΓΚΑΤΖΙΩΡΑ, 15 και 55 Μονάδων Χώρου (συν. δυν. 400).
(γ) Εις ΚΟΖΑΚΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ, παραμένει η Διοίκησις ΚΓΑΝΕ ήτις την 29/5 εσημειώθη εις ΚΡΑΝΙΑ (Σ.4442) με πρόθεσιν να κινηθή προς Β. Επίσης αι 11, 25 Μ.Χ. (συν. δυν. 300 περίπου).
Γενικώς τ’ ανωτέρω τμήματα ελίσσονται συνεχώς προς αποφυγήν αγγιστρώσεώς των υπό των Εθνικών δυνάμεων.
32. ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ – ΚΙΣΣΑΒΟΣ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ – ΠΗΛΙΟΝ
(α) Εις περιοχήν Κ. ΟΛΥΜΠΟΣ μέχρι 2/6 ευρίσκοντο η 123 Τ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ και πιθανώς η Δ/σις της Ι Κ.Σ. Μεραρχίας ΓΙΩΤΗ μετά 192 Τ. ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ.
Την 5/6 η 123 Τ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ υπό την πίεσιν των Ημετέρων υπεχρεώθη να τραπή προς ΑΝΩ ΟΛΥΜΠΟΝ, σημειωθείσα εις περιοχήν ΧΤΕΝΙΑ (Τ.3488).
(β) Ενδείξεις ότι Κ.Σ. Δυνάμεις ΟΛΥΜΠΟΥ θα επιζητήσουν διαφύγουν προς ΧΑΣΙΑ.
33. ΗΠΕΙΡΟΣ
(α) Η Ταξιαρχία ΠΕΤΡΙΤΗ εξακολουθεί να ευρίσκεται εις περιοχήν ΣΟΥΛΙΟΥ.
(β) Παρετηρήθη δραστηριότης μικροομάδων σαμποτέρ περιοχής ΠΩΓΩΝΙΟΥ.

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
34. ΟΡΛΙΑΚΑΣ-ΣΜΟΛΙΚΑΣ-ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ
Συνεχίζονται αι ναρκοθετήσεις επί της οδού ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ υπό ομάδων ΣΑΜΠΟΤΕΡ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ.
35. ΓΡΑΜΜΟΣ
(α) Επίθεσιν κατά ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ενήργησεν η Ταξιαρχία ΔΙΠΙΟΥ (αποτελουμένη εκ Κ.Σ. Σχολής Αξκών) μετά 2 Ταγμάτων της 75 ταξιαρχίας ΦΩΚΑ.
Επίθεσις υπεστηρίχθη διά 4 Α/Τ Πυρ/λων και 4 ορειβ. πυρ/λων (2/75, 2/105).
(β) Διεπιστώθη ενίσχυσις Κ.Σ. διά Ολμοβόλων των 120 χιλ., ανεξακριβώτου προελεύσεως.
(γ) Συνεχίζεται η οργάνωσις και ενίσχυσις των συμμοριακών θέσεων.
(δ) Εξακολουθεί η κίνησις αυτοκινήτων από ΒΙΓΛΙΤΣΑ προς ΒΙΝΤΕΧΟΒΑ.
Γενικώς κατά την διαρρεύσασαν εβδομάδα αι δυνάμεις ΓΡΑΜΜΟΥ επέδειξαν έντονον αναγνωριστικήν δράσιν δι’ επιλέκτων Κ.Σ. ιδία εις Τομέα ΤΟΥΧΟΥΛΗΣ (Ν.2029) – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ (Ν.1626) – ΝΙΑΣΑ (Ν.1726) ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ (Ν.1826), ήτις δίδει την εντύπωσιν προπαρασκευαζομένης Κ.Σ. ενεργείας εις ανωτέρω Τομέα.
36. ΒΙΤΣΙ
(α) Εφοδιασμός των Κ.Σ. της περιοχής διά ολμοβόλων των 120 χιλιοστών.
(β) Εξακολουθεί εντατικώς η οχύρωσις από των ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ μέχρις ΑΝΑΤ. Βραχίονος ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ.
Γενικώς αι Κ. δυνάμεις ΒΙΤΣΙΟΥ ήτοι 107,18,14 και 105 Ταξιαρχίαι δεν παρουσίασαν αξίαν λόγου δράσιν εκτός συνεχούς προσπαθείας δι’ ανακατάληψιν του απωλεσθέντος υψ. ΓΚΛΑΒΑΤΑ.
37. ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ-ΒΕΡΜΙΟΝ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
(α) Εις ανωτέρω περιοχήν παρετηρήθη δραστηριότης των ΚΣ. εις στρατολογίαν και διά αρπαγάς τροφίμων.
(β) Εις περιοχήν ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ εξακολουθούν αι ναρκοθετήσεις.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
38. ΜΠΕΛΕΣ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
(α) Αι εις ΜΠΕΛΛΕΣ δυνάμεις της VΙ Κ. Μεραρχίας δεν παρουσίασαν αξιόλογον δράσιν.
(β) Η εις ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΝ παραμένουσα δύναμις 80 ΚΣ. υπό ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ επέδειξε περιωρισμένην δραστηριότητα εις διαρπαγάς τροφίμων.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ
39. ΕΒΡΟΣ
Αι δυνάμεις της VΙΙ Κ. Μεραρχίας ήχθησαν την 31/5 εις περιοχήν ΜΕΛΙΤΑΙΝΑΣ (Λ.8299) εις ην εξακολουθούν κατά το μείζον μέρος να ευρίσκωνται.
Μικρά τμήματα παρέμειναν πιθανώς εις ΜΠΟΥΚΑΤΕ ΟΡ.
40. ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
(α) Εξακολουθεί η ενίσχυσις εξ ΑΛΒΑΝΙΑΣ των Κ.Σ. ΒΙΤΣΙ – ΓΡΑΜΜΟΥ και εκ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ προς Κ.Σ. ΜΠΕΛΛΕΣ – ΕΒΡΟΥ.
(β) Ενίσχυσις των Κ.Σ διά νέων τύπων Βαρέων όπλων (Ολμοβόλα 120) και Πυρ/κού διαφόρων διαμετρημάτων.
41. ΕΚ ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
Ουδέν άξιον λόγου.
42. ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Δύναμις Κ.Σ  292359/5-49                18.480
Απώλειαι Εβδομάδος                           500
Στρατολογία                                                 120
Είσοδοι εξ ΟΜΟΡΩΝ                            200
Δύναμις Κ.Σ. την 052359/6/49     18.300

Ο
Διευθυντής Α1/ΓΕΣ
Αντ/ρχης ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Θ.
Τ.Σ.Υ.