Διαταγή επιχειρήσεων αρ.2 ΦΛΩΡΙΝΑ, 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/31 Μαϊ 1949


ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α.Α αντιτύπου
ΣΤΓ 912
31 Μαΐου 1949

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 2
(Ουδεμία αλλαγή από τας προφορικάς δ/γάς)

ΧΑΡΤΑΙ 1:100.000: φύλ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Εχθρός
(α) Οι Κ.Σ. κατέχουν τα μεν συγκροτήματα ΘΥΣΙ ΣΤΑΝΟ ΝΙΒΑ 537765 – υψ. 1311 (514755) – υψ. 1431 (505722) – ΠΛΑΚΑ (492710) – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ 485695 – ΒΙΓΛΑ ΛΟΥΤΣΑ 495673 – ΠΟΛΕΝΑΤΑ 498621 – υψ. 1685 (521613) – ΠΛΑΤΥ 547594 – ΚΟΥΛΑ 557588, δι’ ισχυρών δυνάμεων αποτελουμένων υπό 3 Ταξιαρχιών εκ των οποίων 2 εν πρώτη γραμμή (της 14 και 18) και μίας οπίσω εν εφεδρεία (της 105 Ταξ/χίας), τα δε ΔΥΤ.Κ/Τ και ΒΕΡΜΙΟΥ δι’ ασθενεστέρων δυνάμεων αποτελουμένων υπό 3 Λόχων, μιάς Επιλαρχίας και τινών μκροομάδων σαμποτέρ.
(β) Τα ως άνω αναφερόμενα συγκροτήματα οι Κ.Σ. έχουν οργανώσει αρτίως δι’ ισχυρών πολυβολείων, σκεπάστρων, συρματοπλεγμάτων και ναρκοπεδίων.
(γ) Διαθέτουν προς υποστήριξιν της τοποθεσίας των τέσσαρας Μοίρας Πυρ/κού (τας 67, 34, 65 και 25), αποτελουμένας εν συνόλω:
(ι) Από 21 πυρ/λα Ορειβατικά των 75 χιλ.
(ιι) Από 9 πυρ/λα Πεδινά των 105 χιλ.
(ιιι) Από 2 πυρ/λα Ολμοβόλα των 120 χιλ.
(ιυ) Από 11 πυρ/λα Α/Τ (εξ ων 4 των 75 και 7 των 37)
(δ) Διαθέτουν ισχυράν Α/Α άμυναν αποτελουμένην εκ 12 Α/Α πυρ/λων.
(ε) Το ηθικόν των Κ.Σ. έπειτα από τας αλλεπαλλήλους ήττας των εις ΦΛΩΡΙΝΑ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΝ, ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΑ, ΔΕΡΒΕΝ ευρίσκεται εις χαμηλόν σημείον.
(στ) Αι πιθαναί προθέσεις και δυνατότητες των Κ.Σ. είναι:
(ι) Κυρία ενέργεια προς κατάληψιν της γραμμής ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΑ – ΔΕΡΒΕΝ – ΑΝΩΝΥΜΟΝ – υψ. 1695 και εν συνεχεία εκμετάλλευσιν επιτυχίας προς υψ. 1575 – ΠΑΝΑΓΙΑ – ΛΙΠΑ – ΓΚΙΟΥΠΚΑ.
(ιι) Σύγχρονος αντιπερισπαστική ενέργεια:
-Είτε από ΚΟΥΛΑΣ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ – υψ. 1104 – ΣΚΟΠΙΑ.
-Είτε από ΑΛΩΝΑ – υψ. 1218 – ΛΙΠΑ.
-Είτε από ΑΛΩΝΑ – υψ. 1017 μη αποκλειομένης και της ενεργείας από ΣΤΑΝΟ ΝΙΒΑ – ΚΕΤΚΟ ΚΑΛΕ – ΠΡΩΤΗ.
2. Φίλιαι δυνάμεις
(α) Η 3η Ταξ/χία
Η 21 -//- μείον Τάγμα
Η 22 -//-
(β) Συμπληρωματικαί δυνάμεις
Παραμένουσι υπό δ/σιν:
Ουλαμός Τεθωρακισμένων
104 Σ.Π. Πυρ/κού μείον Πυρ/χία
Πυρ/χία 143 Μ.Ο.Π
Πυρ/χία 151 Μ.Μ.Π
Ουλαμός Αρμάτων
ΠΡΟΘΕΣΙΣ
3. Η διατήρησις της ακεραιότητος της αμυντικής περιοχής της περιλαμβανούσης ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ 5980 – ΚΑΤΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ 6677 – ΜΕΛΙΤΗ 7574 – ΚΕΛΛΗ 8468 – ΑΡΝΙΣΣΑ – ΣΩΤΗΡ 8045 – ΠΤΟΛΕΜΑΪΣ – ΝΥΜΦΑΙΟΝ 6644 – υψ. 1001 (654589) – ΒΟΣΛΟ 618605 – ΛΙΟΥΤΑΤΟΝ 559645 – ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΑ 510631 – υψ. 1695 (518669) – υψ. 1414 (518708) – ΜΠΕΛΑ ΒΟΔΑ 532717 – ΚΕΤΚΟ ΚΑΛΕ 559765.
ΜΕΘΟΔΟΣ
4. Γενικαί γραμμαί
(α) Η αμυντική περιοχή χωρίζεται εις τρεις υποτομείς, τον ΒΟΡΕΙΟΝ, τον ΝΟΤΙΟΝ και τον ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ.
(β) Η αμυντική περιοχή να κρατηθή με τρεις τοποθεσίας Ταξιαρχιών, ανά μίαν εις έκαστον υποτομέα.
5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΣ ΥΠΟΤΟΜΕΥΣ 3η Ταξιαρχία μείον Τάγμα
Προς υποστήριξιν: -Δ΄ Πυρ/χία 104 Σ.Π.Π
-Διμοιρία Μέσων Πολ/λων
-Χ.Ε
Εις τοποθεσίαν: -Γ΄ Πυρ/χία 151 Μ.Μ.Π
-Ουλαμός Τεθωρακισμένων
-Ουλαμός Αρμάτων
-Στρατηγείον Μεραρχίας
ΝΟΤΙΟΣ ΥΠΟΤΟΜΕΥΣ 22 Ταξ/χία μείον Τάγμα συν Λόχος
Προς υποστήριξιν: -1ος Ουλ. της Α Πυρ/χίας 104 Σ.Π.Π
-Α΄ Πυρ/χία 143 Μ.Ο.Π
-Διμ. Μέσων Πολ/λων
-Χ.Ε.
Εις τοποθεσίαν : -Α΄ Πυρ/χία 104 Σ.Π.Π
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΥΠΟΤΟΜΕΥΣ 21 Ταξ/χία μείον Τάγμα.
Προς υποστήριξιν: -2ος Ουλ. της Α΄ Πυρ/χίας 104 Σ.Π.Π
-Διμ. Μέσων Πολ/λων
-Χ.Ε
6. Διάταξις και οργάνωσις υποτομέων
ΒΟΡΕΙΟΣ ΥΠΟΤΟΜΕΥΣ
(α) Κέντρον Αντιστάσεως: ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ 520706 – ΜΠΕΛΛΑ ΒΟΔΑ 530717 – ΜΠΑΣΔΡΟΒΙΤΣΑ 555720
(ι) Δύναμις:
-Τάγμα μείον Λόχος
-Σ.Δ. Τάγματος ΜΠΑΣΔΡΟΒΙΤΣΑ.
(ιι) Οργάνωσις: 3 Σ. Στηρίγματος.
-ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ: Λόχος
-ΜΠΕΛΑ ΒΟΔΑ: Λόχος
-ΜΠΑΣΔΟΒΙΤΣΑ: Λόχος
(β) Κέντρον Αντιστάσεως: ΠΡΩΤΗ (υψ.857) – ΤΡΥΠΙΑ ΠΕΤΡΑ (585742) – ΚΕΤΚΟ ΚΑΛΕ (560765) – ΔΥΤΙΚΗ παρυφή ΦΛΩΡΙΝΗΣ.
(ι) Δύναμις: Τάγμα
Σ.Σ. Τάγματος ΤΡΥΠΙΑ ΠΕΤΡΑ.

(ιι) Οργάνωσις: 4 Σ. Στηρίγματος
-υψ. 857: Λόχος με Διμοιρίαν ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ.
-ΤΡΥΠΙΑ ΠΕΤΡΑ: Λόχος
-ΚΕΤΚΟ ΚΑΛΕ: Λόχος
-ΔΥΤ. παρυφή ΦΛΩΡΙΝΗΣ: Λόχος
(γ) Αποστολαί υποτομέως:
Η διατήρησις πάση θυσία της ακεραιότητος των Κ.Α.
(δ) Εφεδρεία Υποτομέως: Δύναμις Λόχου παρά τον υψ. 1398 (564715) εις την διάθεσιν της Ταξιαρχίας και έτοιμος να επέμβη προς οιανδήποτε κατεύθυνσιν του υποτομέως τη Δ/γή αυτής.
ΝΟΤΙΟΣ ΥΠΟΤΟΜΕΥΣ
(ε) Κέντρον Αντιστάσεως: ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΑ – ΔΕΡΒΕΝ – ΑΝΩΝΥΜΟΝ 522695 – υψ. 1695.
(ι) Δύναμις: Τάγμα
Σ.Δ. Τάγματος ΔΕΡΒΕΝ
(ιι) Οργάνωσις: 4 Σ. Στηρίγματος
ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΑ: Διλοχία
ΔΕΡΒΕΝ ΑΝΩΝΥΜΟΝ: Λόχος
υψ. 1695: Λόχος
(στ) Κέντρον Αντιστάσεως: υψ. 1451 (575642) – ΛΙΟΥΤΑΤΟΝ – υψ. 1575 (541654) – υψ. 1414 (545665) – υψ. 1218 (545677).
(ι) Δύναμις: Τάγμα μείον Διλοχία
Σ.Δ. Τάγματος υψ. 1575
(ιι) Οργάνωσις: 2 Σ. Στηρίγματος
ΛΙΟΥΤΑΤΟΝ υψ. 1451: Λόχος
υψ.1414 – 1218: Λόχος
(ζ) Κέντρον Αντιστάσεως: ΑΝΩ ΥΔΡΟΥΣΑ – ΚΑΛΕΤΟ 633594 – ΚΡΙΘΑΡΙΣΙΟ ΝΕΡΟ 617605.
(ι) Δύναμις: Λόχος (εκ του τρίτου Τάγμ. εφεδρείας
(ιι) Οργάνωσις: 3 Σ. Στηρίγματος
ΑΝΩ ΥΔΡΟΥΣΑ ΚΑΛΕΤΟ ΚΡΙΘΑΡΙΣΙΟ ΝΕΡΟ:
Λόχος
(η) Αποστολαί Υποτομέως
Η διατήρησις πάση θυσία της ακεραιότητος των Κ.Α.
(θ) Εφεδρεία Υποτομέως: Δύναμις Διλοχίας παρά τον υψ. 1575 εις την διάθεσιν της Ταξ/χίας και ετοίμη να επέμβη ολόκληρος προς οιανδήποτε κατεύθυνσιν τη δ/γή αυτής.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΥΠΟΤΟΜΕΥΣ
(ι) Κέντρον Αντιστάσεως: ΚΑΡΑ ΝΤΟΥΡΟΥ – ΜΕΛΙΤΗ – ΛΟΦΟΙ – ΚΕΛΛΗ – ΒΕΥΗ.
(ι) Δύναμις: Τάγμα μείον Λόχος
Σ.Δ. Τάγματος εις ΒΕΥΗΝ
(ιι) Οργάνωσις: 8 Σ. Στηρίγματος
ΚΑΡΑ ΝΤΟΥΡΟΥ, ΚΛΕΙΔΙ (790606), Σιδ. γέφυρα (791606): Λόχος.
ΜΕΛΙΤΗ, 60 φυλάκιον, ΒΕΥΗ – ΛΟΦΟΙ – ΚΕΛΛΗ: Λόχος.
(κ) Κέντρον Αντιστάσεως: ΑΜΥΝΤΑΙΟΝ – ΑΡΝΙΣΣΑ – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ – ΝΥΜΦΑΙΟΝ.
(ι) Δύναμις: Τάγμα
Σ.Δ. Τάγματος ΑΜΥΝΤΑΙΟΝ
(ιι) Οργάνωσις: 10 Σ. Στηρίγματος
-ΑΜΥΝΤΑΙΟΝ
-ΠΥΡΓΟΙ
-ΑΓ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
-ΣΩΤΗΡ
-ΑΡΝΙΣΣΑ
-ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Λόχος
-ΓΕΦΥΡΑ
-ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
-ΜΟΥΡΙΚΙ
-ΝΥΜΦΑΙΟΝ
-ΞΥΝΟ ΝΕΡΟ
(λ) Αποστολαί Υποτομέως
Η διατήρησις των Σ.Σ. συνεχής καταδίωξις και συντριβή των Κ.Σ. και παρεμπόδισις στρατολογίας και λεηλασιών.
(μ) Εφεδρεία Υποτομέως: Δύναμις Λόχου εις ΒΕΥΗΝ εις την διάθεσιν της Ταξ/χίας και έτοιμος να επέμβη ολόκληρος προς οιανδήποτε κατεύθυνσιν τη δ/γή αυτής.

 1. Όρια
  (α) Μεταξύ 3ης και 22 Ταξ/χίας:
  ΑΛΩΝΑ – διακλ. καρροπ. 535687 – ΛΕΡΙΝΣΚΑ ΡΕΜΑ – ποτ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ – ΜΕΣΟΝΗΣΙ – ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ άπαντα ΝΑΙ εις 3 Ταξιαρχίαν.
  (β) Μεταξύ 3ης και 21 Ταξ/χίας:
  ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΟ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ – ΜΑΡΙΝΑ – ΜΕΣΟΧΩΡΙ – ΜΕΣΟΚΟΜΠΟΣ άπαντα ΝΑΙ εις 3ην Ταξιαρχίαν.
  (γ) Μεταξύ 22 και 21 Ταξ/χίας:
  ΣΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 656701 – ΑΜΜΟΧΩΡΙ – διακλ. καρροπ. 679650 – διακλ. καρροπ. 639617 – υψ. 1001 (654589) άπαντα ΝΑΙ εις την 21 Ταξ/χίαν.
 2. Εφεδρείαι
  Εις άμεσον διάθεσιν Μερ/χίας
  (α) Διοικητής: ο Ταγ/χης ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Δ/τής του 508 Τ.Π.
  (β) Δύναμις: 508 Ταγμ. μείον Λόχος
  Ουλαμός Τεθ/νων
  Ουλαμός Αρμάτων
  (γ) Θέσις: Σ.Δ. Ταγ. εις 565694
  -Λόχος εις ΛΙΠΑ – υψ. 1515 – ΓΚΙΟΥΠΚΑ
  -Λόχος εις 577672
  -Λόχος εις ΠΑΝΑΓΙΑ 555668
  (δ) Αποστολαί: Να είναι εις θέσιν να κινηθή εντός μιας ώρας:
  (ι) Επί της γεν. κατευθύνσεως ΠΑΝΑΓΙΑ – ΔΕΡΒΕΝ και εκείθεν:
  -είτε επί της κατευθύνσεως ΑΝΩΝΥΜΟΝ ΔΕΡΒΕΝ – υψ. 1695
  -είτε επί της κατευθύνσεως αυχήν ΔΕΡΒΕΝ – ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΑ.
  (ιι) Επί της γεν. κατευθύνσεως ΛΙΠΑ-υψ. 1218-ΑΥΛΩΝΑ
  (ιιι) Επί της γεν. κατευθύνσεως ΠΑΝΑΓΙΑ – υψ. 1575-ΛΙΟΥΤΑΤΟΝ – υψ. 1451.
  (ιυ) Επί της γεν. κατευθύνσεως ΣΚΟΠΙΑ – ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΣ και εκείθεν:
  -είτε επί της κατευθύνσεως ΤΣΕΡΝΟΥΒΑΛΙ-υψ. 1104
  -είτε επί της κατευθύνσεως ΚΡΙΘΑΡΙΣΙΟ ΝΕΡΟ – ΚΑΛΕΤΟ.
  (υ) Επί της γεν. κατευθύνσεως ΣΚΟΠΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ και εκείθεν:
  -είτε επί της κατευθύνσεως υψ. 1033 – ΜΠΑΣΔΡΟΒΙΤΣΑ
  -είτε επί της κατευθύνσεως ΠΡΩΤΗ-ΤΡΥΠΙΑ ΠΕΤΡΑ -ΚΕΤΚΟ ΚΑΛΕ.
  (ε) Κίνησις: Η εφεδρεία είναι δυνατόν, αναλόγως των πιθανών κατευθύνσεων, να κινηθή είτε επ’ αυτοκινήτων είτε πεζή.
  (ι) Διά την περίπτωσιν της κινήσεώς της επ΄αυτοκινήτων το Γ1 της Μεραρχίας να δύναται εντός ημισείας ώρας από της ειδοποιήσεώς του, να διαθέτη 30 οχήματα 3 τον. εις Σ.Δ του Τάγματος.
  (ιι) Διά την περίπτωσιν της κινήσεώς της πεζή
  Το Τάγμα να έχη ετοιμοκίνητα και άπαντα τα κτήνη Κ.Μ και Κ.Α. μεριμνόν να έχη από τούδε:
  -Πυρκά όλων των ειδών πρώτης και δευτέρας γραμμής.
  -Τρόφιμα και νομήν δύο ημερών.
  (στ) Ο Δ/τής της εφεδρείας να προβή εις αναγνωρίσεις των πιθανών κατευθύνσεων κινήσεώς του και να μελετήση τον τρόπον ενεργείας του.
  Γενική εφεδρεία εις διάθεσιν ΣΣ
  (ζ) Διοικητής: Ο Ταγ/χης ΛΙΑΡΑΚΟΣ Δ/τής του 503 Τ.Π.
  (η) Δύναμις: 503 Τ.Π.
  (θ) Θέσις: Περιοχή Σ. Σταθμού ΦΛΩΡΙΝΗΣ με Λόχον ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ – ΑΡΜΕΜΝΟΧΩΡΙ- ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ.
  (ι) Αποστολαί: Να έχη την δυνατότητα επεμβάσεως υπέρ ΒΟΡΕΙΟΥ και ΝΟΤΙΟΥ Υποτομέως, ενδεχομένως δε και υπέρ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ τοιούτου.
 3. Αλληλοϋποστήριξις Ταξ/χιών
  (α) Αι 21 Ταξ/χία δι’ ενός Λόχου και η 22α διά μίας διλοχίας να δύνανται, τη Δ/γή Μεραρχίας, να επεμβαίνουν υπέρ της 3ης Ταξιαρχίας εις περίπτωσιν προσβολής ταύτης.
  (β) Αι 3η Ταξιαρχία διά Διλοχίας και η 21η δι’ ενός Λόχου, να δύνανται, τη Δ/γή της Μεραρχίας, να επεμβαίνουν υπέρ της 22 Ταξ/χίας εις περίπτωσιν προσβολής ταύτης.
 4. Ουλαμός Αρμάτων:
  (α) Ο Ουλαμός Αρμάτων παραμένων εν ΦΛΩΡΙΝΗ τίθεται υπό Δ/σιν εις τον Ουλαμόν Τεθ/νων.
  (β) Αποστολαί: Να ενισχύση τον Ουλαμόν Τεθ/νων εις αποστολάς αντιδιεισδύσεως.
 5. Ουλαμός Τεθωρακισμένων
  Παραμένων εν ΦΛΩΡΙΝΗ και έχων υπό Δ/σιν τον Ουλαμόν Αρμάτων να είναι έτοιμος:
  (α) Να κινηθή εν τη κατευθύνσει ΦΛΩΡΙΝΑ – ΣΚΟΠΙΑ – ΠΑΝΑΓΙΑ – ΔΕΡΒΕΝ.
  (β) Να είναι έτοιμος να αποκρούση διείσδυσιν εκ της κατευθύνσεως ΔΥΤΙΚΟΥ διαδρόμου.
  (γ) Εκ της κατευθύνσεως ΣΚΟΠΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ
  (δ) Εκ της κατευθύνσεως του ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ διαδρόμου
  (ε) Εκ της κατευθύνσεως ΠΡΩΤΗ – ΦΛΩΡΙΝΑ
 6. Πυροβολικόν
  (α) Η Α΄ Πυρ/χία της 143 Μ.Ο.Π. και ο 1ος Ουλαμός της Α’ Πυρ/χίας 104 Σ.Π.Π. προς υποστήριξιν της 22ας Ταξ/χίας.
  (β) Ο 2ος Ουλαμός της Α’ Πυρ/χίας του 104 Σ.Π.Π προς υποστήριξιν της 21ης Ταξ/χίας.
  (γ) Η Δ΄ Πυρ/χία του 104 Σ.Π.Π προς υποστήριξιν της 3ης Ταξιαρχίας.
  (δ) Η Γ΄ Πυρ/χία του 104 Σ.Π.Π. υπερεπιθέση τα πυρά της επί
  του μετώπου των 3ης και 22ας Ταξιαρχιών.
  (ε) Η Β΄ Πυρ/χία της 151 Μ.Μ.Πυρ/κού ως αντιπυροβολικόν.
 7. Μηχανικόν
  (α) Εις διάθεσιν Ταξ/χιών διά την τοποθέτησιν ναρκοπεδίων και συμπλήρωσιν της οργανώσεως των Σ.Σ τη αίτησει Ταξ/χιών.
  (β) Συνεχίση αναληφθέντα έργα οδοποιΐας.
 8. Διαβιβάσεις
  Ως ειδική Δ/γή
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
 9. Ως ειδική Δ/γή

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ
16. Στρατηγεία
(α) Μεραρχίας ΦΛΩΡΙΝΑ
(β) 3ης Ταξιαρχίας υψ. 1033 (590704)
(γ) 21 -//- ΒΕΥΗ
(δ) 22 -//- εις 561670
ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΗΨΙΝ
Ω. υπογραφής 22:00
οδηγίαι αποστολής: διά της Υ.Ε.Σ.Α
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Διά την ακρίβειαν
Το
Γραφείον Α1
Τ.Σ.Υ.
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ Α/Α αντιτύπου
3η Ταξιαρχία 1
21 -//- 2
22 -//- 3
Δ/σις Πυρ/κού 4
Δ/σις Μηχ/κού 5
Δ/σις Διαβ/σεων 6
Ουλαμός Αρμάτων 7
Ουλαμός Τεθωρακισμένων 8
Β’Σ.Σ/Α1 9
Επιτελάρχης 10
Α. Κ. Α. 11
Α1 12
Α2 13
Α.Κ Β’ και Γ’ 14
Δ/τής 508 Τ.Π. 15
Δ/τής 503 Τ.Π. 16
Αρχείον (2) 17-18
Πολ. Ημερολόγιον (2) 19-20

Advertisements