Εκθεση επιχειρήσεων(23-30/5/1947) αρ.17, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/30/5/1949


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ                                                          Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ – ΠΛ/ΡΙΩΝ Υπ’ Αριθμ. 17
Μάιος 1949

Εβδομαδιαία έκθεσις επί των Επιχειρήσεων
από 23 00:01 μέχρις 30 00:00

Ι. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. 2α Ταξιαρχία Καταδρομών εξ ΟΘΡΥΟΣ εις ΠΗΛΙΟΝ -ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ δι’ επιχειρήσεις.
2. Ελαβε χώραν αμοιβαία αντικατάστασις 21-22 Ταξιαρχιών
3. Σ.Δ. Θράκης εκ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ εις ΑΛΕΞ/ΠΟΛΙΝ.
ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ
4. «ΠΥΡΑΥΛΟΣ»
(α) Α.Σ.Δ.Σ.Ε. (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΓΚΙΩΝΑ – ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ – ΞΥΝΙΑΣ – ΟΡΘΡΥΣ.
ι. Περ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ-ΓΚΙΩΝΑΣ-ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ
Οι Κ. την νύκτα 24/25 προσέβαλον την ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑΝ (Υ.2108) και ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ (Υ.3232), την νύκτα 26/27 ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΝ (Υ.4636), την 27/5 αυτοκίνητον εις περ. ΑΜΦΙΣΣΗΣ (Υ.2809) και την νύκτα 28/29 ΣΚΑΛΟΥΛΑΝ (Υ.1011). Κατά τας ανωτέρω προσβολάς διήρπασαν τρόφιμα.
Τμήματα των 71 Ταξ., 8 και 3 Ε.Σ.Π, συνέχισαν τας εξερευνήσεις. Την 29/5 συνεπλάκησαν μετά Κ. εις ΒΡΑΪΔΕΣ (Υ.1827)-ΛΥΡΙΤΣΑΝ (Υ.2228) ΓΚΙΩΝΑΣ. Ο αγών συνεχίσθη καθ’ όλην την ημέραν. Κατελήφθη ΛΥΡΙΤΣΑ (Υ.2228). Αποτελέσματα δεν ανεφέρθησαν.
ιι. περ. ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ
Κατά τας συνεχισθείσας εξερευνήσεις ανευρέθησαν εις περ. ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟΥ (Χ.8838) είδη οπλισμού των Κ. και τρόφιμα.
ιιι. Κοιλάς ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ
Οι Κ. παρηνώχλησαν τμήμα εις περ. ΛΕΥΚΑΔΟΣ (Χ.8257) και διήρπασαν τρόφιμα εκ ΖΗΛΕΥΤΟΥ (Υ.1658)
ιυ. ΞΥΝΙΑΣ  ΟΘΡΥΣ
Συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις μετά μικροσυμπλοκών. Ανευρέθησαν είδη οπλισμού των Κ. και μεταγωγικά κτήνη.
(β) ΙΧ Μεραρχία (ΑΧΕΛΩΟΣ-ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)
Κατά τας εξερευνήσεις των ημετέρων ανευρέθησαν τρόφιμα, σιτηρά και εγκαταστάσεις των Κ. Συμπλοκαί μετά του ΚΓΑΝΕ έλαβον χώραν την 24/5 εις (Σ.2150), την 25/5 εις περιοχήν ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Σ.2834) και την 28/5 εις ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ (Σ.4229) με αποτελέσματα. Κ.Ν. 9, Σ. 32, Π.4. Την 27/5 εξωντώθη Νοσοκομείον των Κ. εις περιοχήν ΜΗΛΙΑΣ (Σ.3838) (Κ.Ν. 15, Σ. 39).
(γ) ΧV Μεραρχία (ΦΟΥΡΝΑΣ-ΝΕΥΡΟΥΠΟΛΙΣ-ΑΓΡΑΦΑ-ΚΟΖΙΑΚΑΣ)
Εξερευνήσεις της περιοχής υπό των ημετέρων. Κατ’ αυτάς ανευρέθησαν είδη οπλισμού τρόφιμα, εγκαταστάσεις των Κ. και εξωντώθησαν ολιγομελείς Κ.Σ.
Άξιαι ιδιαιτέρας μνείας συμπλοκαί έλαβον χώραν, την 24/5 εις περιοχήν ΚΟΚΑΛΛΑ (Χ.8271) (Κ.Ν.20, Σ.10), την 29/5 εις ιδίαν περιοχήν (Χ.8071) (Κ.Ν 2 , Σ. 30, Π. 6). Την 24-28/5 εξωντώθη η 60 ΚΣ. Μονάς χώρου υπό τμημάτων της 45 Ταξιαρχίας εις περ. ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑΣ (Σ.5718) (Κ.Ν. 14, Σ. 111, Π. 18). Συνελήφθησαν επίσης συνεργάται των Κ.
(δ) Σ.Δ. Θεσσαλίας-83 Περιοχή (Α. ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ-ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ – Κ. ΟΛΥΜΠΟΣ – ΟΣΣΑ – ΠΗΛΙΟΝ)
Οι Κ. διήρπασαν τρόφιμα και ίππους εκ χωρίων ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ (Τ.0949)-ΠΡΑΙΤΩΡΙ (Τ.0753) και (Σ.9341). Επίσης παρηνώχλησαν ημέτερα τμήματα ΦΑΛΑΙΝΑΣ (Τ.3545)-ΓΟΝΝΩΝ (Τ.4360)-ΟΜΟΑΙΟΥ (Τ.5763).
Υπό των ημετέρων συνεχίσθη η καταδίωξις των διαφυγόντων εξ ΟΘΡΥΟΣ εις ΠΗΛΙΟΝ Κ. καθ’ ην έλαβον χώραν πολλαί μικροσυμπλοκαί, άνευ σημαντικών αποτελεσμάτων. Τελικώς οι Κ. διέφυγον εις ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΝ (Τ.4871).
(ε) Απώλειαι της Επιχειρήσεως από 5-29/5
Ημετέρων Ν. 27 (2 αξκοί), Τ.108 (8 αξκοί), Α. 2 = 137.
Κ. Ν. 416, Σ. 749, Π. 349 =1514.
ΙΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ και ΣΥΜΒΑΝΤΑ
5. Α.Σ.Δ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις εις ΤΑΫΓΕΤΟΝ και ΠΑΡΝΩΝΑ. Ανευρέθησαν εγκαταστάσεις και διάφορα υλικά και εξωντώθησαν μεμονωμένοι Κ.
Α.Σ.Δ.Α.Ν
6. Αττική
Την 26/5, 4μελής ΚΣ, διήρπασε τρόφιμα εκ ΣΚΟΥΡΤΩΝ (Ε.2372). Ημ. τμήματα κινηθέντα εις περιοχήν δεν είχον επαφήν μετ’ αυτής. Συνεχίζουν την εξερεύνησιν.
7. Σ.Δ. Σάμου
Εξερευνήσεις υπό ημετέρων εις Νότιον και Δυτικήν ΣΑΜΟΝ, μετά μικροσυμπλοκών εις περ. ΣΠΑΘΑΡΑΙΟΝ (0602). Ανευρέθησαν είδη οπλισμού των Κ.
Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
8. Σ.Δ. Ευβοίας
Ουδέν σημαντικόν
Σ.Η.Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
9. VΙΙΙ Μεραρχία (ΗΠΕΙΡΟΣ ΔΥΤΙΚΩΣ ΓΡΑΜΜΟΣ
(α) Οι Κ. διήρπασαν τρόφιμα εκ πολλών χωρίων περ. ΣΟΥΛΙΟΥ, ενήργησαν ναρκοθετήσεις τινάς και καταστροφάς έργων συγκοινωνίας και την νύκτα 28/29 προσέβαλον ΛΟΥΡΟΝ (Ω.8997) ένθα ενέπρησαν οικίαν και τον Αστυνομικόν – Σταθμόν. Εις την περιοχήν ΓΡΑΜΜΟΥ παρηνώχλησαν ημέτερα τμήματα και επετέθησαν κατά τοιούτου εις (Ν.0506) αποκρουσθέντες.
(β) Δραστηριότης ημετέρων περιπόλων και ενεδρών άνευ σημαντικών αποτελεσμάτων.

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
10. Τ.Σ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ (Ν.Α. ΓΡΑΜΜΟΣ-ΓΡΕΒΕΝΑ)
(α) Οι Κ. ενήργησαν ναρκοθετήσεις εις περ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ (Ν.3898).
(β) Την νύκτα 26/27 φάλαγξ μεταγωγικών των Κ., κινουμένη εκ ΓΡΑΜΜΟΥ προς Νότον προσεβλήθη υπό τμημάτων των 77 και 53 Ταξιαρχιών εις περ. ΤΣΟΥΚΑΣ (Ν.1904) και ΖΟΥΖΟΥΛΙΩΤΙΚΟΥ (Ν. 3205) εξοντωθείσα σχεδόν εξ ολοκλήρου. Περισυνελέγησαν άπαντα τα κτήνη (περίπου 150) και τα μεταφερόμενα δι’ αυτών είδη, οπλισμού, ιματισμού, νάρκαι, εκρηκτ. ύλαι κ.λ.π. Εκ των Κ. Ν.7, Σ 22,. Εξερευνήσεις της περιοχής ΚΟΤΥΛΗΣ (Ν.2122) – ΚΥΨΕΛΗΣ (Ν.2317). Ουδέν απέδωσαν.
11. Ι Μεραρχία (Α. ΓΡΑΜΜΟΣ)
(α) Οι Κ. παρηνώχλησαν διά πυρών ημέτερα τμήματα εις ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΝ (Ν.2626)-ΤΟΥΧΟΥΛΙ (Ν.1929)-ΑΛΕΒΙΤΣΑΝ (Ν.1837).
(β) Δραστηριότης ημετέρων αναγνωρίσεων εις περιοχήν ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΩΝ (Ν.3225) και ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ (Ν.6710).
12. Σ.Δ.Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΒΕΝΤΖΙΑ-ΒΟΥΡΙΝΟΣ-ΚΟΖΑΝΗ)
(α) Οι Κ. ενήργησαν αρπαγάς τροφίμων και ποιμνίων εκ χωρίων ιδία περ. ΒΕΝΤΖΙΩΝ (Σ.6789) (Σ.7092) και Ν.Δ. ΒΕΡΜΙΟΥ (Ο.1218) (Ο.1721).
(β) Εξερευνήσεις ημετέρων μετά μικροσυμπλοκών εις περ. Δ. ΠΟΝΤΙΝΗΣ (Σ.7090) ΒΟΥΡΙΝΟΥ (Σ.7599).
13. Χ Μεραρχία (Ν. Τομεύς ΒΙΤΣΙ)
(α) Οι Κ. ενήργησαν παρενοχλήσεις ημετέρων τμημάτων κατά μήκος του μετώπου εις ΒΙΤΣΙ.
(β) Τα ημέτερα τμήματα ενήργησαν επιδρομάς εις ΒΙΤΣΙ καθ’ ας συνέλεξαν πληροφορίας και συνέλαβον αιχμαλώτους.
14. ΙΙ Μεραρχία (Α. Τομεύς ΒΙΤΣΙ-ΠΤΟΛΕΜΑΙΣ-Δ. ΒΟΡΑΣ)
Συνήθης παρενοχλητική δράσις εκατέρωθεν εις περ. ΒΙΤΣΙΟΥ και ναρκοθετήσεις τινές εκ μέρους Κ. εις πεδιάδα ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ.

Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
15. ΧΙ Μεραρχίας (ΟΛΥΜΠΟΣ – ΠΙΕΡΡΙΑ – ΒΕΡΜΙΟΝ – ΒΟΡΑΣ – ΤΖΕΝΑ – ΠΑΙΚΟΝ
(α) Οι Κ. ενήργησαν ναρκοθετήσεις τινάς εις περ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Ο.5853) (Ο.3868) και διαπραγάς τροφίμων εκ της ιδίας περιοχής. Ομοίως προσέβαλον ημέτερον κινούμενον τμήμα εις περ. ΑΡΔΕΑΣ (Ο.1382) (Η.Ν. 5, Τ.7, – Κ.Ν. 5, Σ. 1).
(β) Τα ημέτερα τμήματα ενήργησαν αναγνωρίσεις εις περιοχήν ΠΑΪΚΟΥ (Ο.3385) (Ο.3477) ΠΙΕΡΡΙΩΝ (Ο.3221) (Ο.4322) – ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ (Τ.5173).
16. 31 Ταξιαρχία (ΚΟΡΩΝΑ – ΜΠΕΛΛΕΣ – ΚΡΟΥΣΙΑ – ΚΙΛΚΙΣ)
(α) Την νύκτα 25/26 οι Κ. προσέβαλον ΜΙΚΡΟΝ ΔΑΣΟΣ (Ο.6093) αποκρουσθέντες.
(β) Αναγνωρίσεις ημετέρων μετά μικροσυμπλοκών εις περ. ΜΠΕΛΛΕΣ (ζ.1217) ΚΡΟΥΣΙΑ (Π.0886) (Π.1293). Επίσης μικροσυμπλοκαί ημετέρων ενεδρών μετά ομάδων σαμποτέρ εις περιοχήν ΔΟΪΡΑΝΗΣ (ζ.7604) (ζ.8080).
17. Σ.Δ.Κ. Μακεδονίας (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ-ΒΕΡΤΣΙΚΟΣ)
(α) Οι Κ. διήρπασαν τρόφιμα εκ χωρίων περ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Π.2322), την 27/5 επυρπόλησαν δύο ιδιωτικά αυτοκίνητα εις περ. ΧΟΛΟΜΩΝΤΟΣ (Π.3821) και την 28/5 προσέβαλον ημέτερον τμήμα κινούμενον εις περ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ (Π.5231) [Απώλειαι ημετέρων Νεκροί 4, Τ.4 (2 Αξκοί)].
(β) Συνεχίσθησαν υπό των ημετέρων αι εξερευνήσεις εις ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΝ-ΒΕΡΤΣΙΚΟΝ άνευ σημαντικών αποτελεσμάτων.
18. Δ/σις Επιχ. Σερρών (ΑΓΓΙΣΤΡΟΝ – Πεδ. ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ-ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ-ΜΕΝΟΙΚΙΟΝ)
Ουδέν άξιον λόγου.
19. VΙΙ Μεραρχία (Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – Δ. ΘΡΑΚΗ)
(α) Συνολικαί απώλειαι των Κ. εκ της επιχειρήσεως περ. ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ.
Νεκροί 173, Σ. και Π. 108, Τ.Ε. 72-353.
(β) Οι Κ. ενήργησαν περιορισμένην στρατολογίαν εις περ. ΤΣΑΛΝΤΑΓ (Λ.1779) (Λ.3283), και καταστροφάς σιδ. γραμμής ιδία εις περ. ΙΑΣΜΟΥ (Λ.7786) και ΛΑΪΝΩΝ (Μ.7376) ΕΒΡΟΥ.
(γ) Τα ημέτερα τμήματα συνέχισαν την καταδίωξιν των Κ. εις περιοχήν ΜΠΟΥΚΑΤΕ (Γ.5481) και ΚΕΛΕΜΠΕΚ (Μ.3676), καθ’ ην ην έλαβον χώραν συμπλοκαί τινές.
Την 27/5 οι Κ. απεσύρθησαν εις περ. ΒΥΡΣΙΝΗΣ (Γ.3305) ΜΥΡΤΣΙΚΗΣ (Γ.2802). Τα ημέτερα τμήματα συνεχίζουν τας εξερευνήσεις.
ΙV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
20. Απώλειαι της εβδομάδος
Μ.Μ Η. Κ
Νεκροί Τραυματίαι Αγνοούμενοι ΣΥΝ-ΟΛΟ Νεκρ Συλλ Παρ Συν Αυτ
Αξ. Οπλ Αξ. Οπλ Αξ Οπλ.
Α’ Σ.Σ – 4 2 25 – 31 98 321 172 591 15
ΣΗΔΜ – 7 2 47 – 5 61 18 36 39 93 –
Γ’ Σ.Σ – 21 2 29 – 4 56 34 11 74 119 –
ΑΣΔΑΝ – – – 3 – 3 3 6 4 13 –
ΑΣΔΠΝ – – – 1 – 2 24 8 35 67 –
ΣΥΝ – 33 6 105 – 9 153 177 382 324 883 15
21. Λοιπά αποτελέσματα
(α) Κατά την λήξασαν εβδομάδα οι Κ., εις περιοχήν επιχειρήσεως ΠΥΡΑΥΛΟΥ υπέστησαν ικανάς απωλείας.
(β) Εξοντώθη σχεδόν εξ ολοκλήρου εφοδιαστική φάλαγξ επιχειρήσασα εκ ΓΡΑΜΜΟΥ να κατέλθη προς Νότιον Ελλάδα.
V. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΚΣ
(α) Διοίκησις Ι Κ Μεραρχίας ΓΙΩΤΗ και υπολείμματα 192 Ταξ. εξ ΟΘΡΥΟΣ εις ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΝ (συν. δυν. 200)
(β) 123 Ταξ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ και Διλοχία 33 Μ.Χ. εξ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ εις ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΝ (συνολ. δυν. 500).
VΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ – ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
22. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Ουδέν άξιον λόγου
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑ
23. ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ-ΟΙΤΗ-ΓΚΙΩΝΑ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Εις την ανωτέρω περιοχήν εξακολουθεί να ευρίσκεται η Δ/σις της ΙΙ Κ. Μεραρχίας ΔΙΑΜΑΝΤΗ μετά των 172,144 Ταξιαρχιών, 66 και 68 Μ. Χώρου ελισσομένη συνεχώς προς αποφυγήν αγγιστρώσεως της υπό των καταδιωκουσών Εθνικών δυνάμεων (συν. δυν. 600).
24. ΟΘΡΥΣ-ΑΓΡΑΦΑ-ΤΖΟΥΜΕΡΙΚΑ-ΚΟΖΑΚΑΣ
(α) Εις ΟΘΡΥΝ παραμένει η 22 Μ.Χ. (συν. δυν. 100)
(β) Εις ΑΓΡΑΦΑ ευρίσκονται η 138 Τ., υπολείμματα πεζών εφίππου Ταξιαρχίας ΓΚΑΤΖΙΩΡΑ, 15 και 55 Μονάδων Χώρου (συν. δυν. 500).
(γ) Εις ΚΟΖΑΚΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ, παραμένει η Διοίκησις ΚΓΑΝΕ μετά ΙΙ, 25 Μ.Χ. (συν. δυν. 350).
Τα ανωτέρω τμήματα ελίσσονται συνεχώς προς αποφυγήν αγγιστρώσεώς των υπό των Εθνικών δυνάμεων. Το ΚΓΑΝΕ επιχειρήσαν να διαπεραιωθεί, υπεχρεώθη να επαναστραφή προς ΚΟΖΑΚΑ.
25. ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ – ΚΙΣΣΑΒΟΣ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ – ΠΗΛΙΟΝ
(α) Η Διοίκησις της Ι Μεραρχίας ΓΙΩΤΗ μετά των υπολειμμάτων της 192 Ταξιαρχίας κατώρθωσε να διαπεραιωθή εξ ΟΘΡΥΟΣ εις ΠΗΛΙΟΝ και εκείθε να κινηθή προς ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΝ.
(β) Η 123 Ταξιαρχία ΦΕΡΡΑΙΟΥ μετά Διλοχίας 33 Μ.Χ. διεπεραιώθη εξ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ εις ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΝ.
Ηδη το σύνολον των δυνάμεων των ευρισκομένων από ΠΗΛΙΟΥ μέχρι ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ ανέρχεται εις 1.100 περίπου (Μάχιμα τμήματα, Υπηρεσίαι).
Εντύπωσις. Η Διοίκησις ΚΓΑΝΕ θα προσπαθήση να διαπεραιωθή και πάλιν προς Βορράν διά ΚΟΖΑΚΑ, είτε προς ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ είτε προς ΧΑΣΙΑ, ίνα δυνηθή να ασχοληθή εν ασφαλεία ευρισκόμενον, με την διάσωσιν των εις ΑΓΡΑΦΑ – ΡΟΥΜΕΛΗΝ ευρισκομένων Μονάδων του, επίσης με ανασυγκρότησιν και ανεφοδιασμόν των εις ΧΑΣΙΑ-ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ-Κ.ΟΛΥΜΠΟΝ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ευρισκομένων τοιούτων. Η εξόντωσις της ανεφοδιαστικής φάλαγγος εις περ. ΜΑΡΔΙΤΣΑ ποτ. ΝΟΤ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ήτις προορίζετο διά το ΚΓΑΝΕ θα έχη σοβαρώτατον αντίκτυπον επί της μελλοντικής δραστηριότητος των δυνάμεων τούτων.
26. ΗΠΕΙΡΟΣ
(α) Η Ταξιαρχία ΠΕΤΡΙΤΗ εξακολουθεί να ευρίσκεται εις περιοχήν ΣΟΥΛΙΟΥ. Τμήματα ταύτης επέδειξαν αρκετήν δραστηριότητα.
(β) Εξακολουθούν αι ναρκοθετήσεις επί της οδού ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ΚΟΝΙΤΣΗΣ.

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
27. ΟΡΛΙΑΚΑΣ-ΣΜΟΛΙΚΑΣ-ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ-ΓΡΕΒΕΝΑ
Συνεχίζονται υπό ομάδων ΣΑΜΠΟΤΕΡ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ αι ναρκοθετήσεις της οδού ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ.
28. ΓΡΑΜΜΟΣ
(α) Εκ των υπολειμμάτων της VΙΙΙ Κ. Μεραρχίας ΜΕΣΣΗΝΗ και εκ ΚΣ. εξ ΕΜΠΕΔΩΝ συνεκροτήθη η 75 Κ. Ταξιαρχία υπό ΦΩΚΑΝ (τέως Διοικητήν της 137 Ταξ.) ήτις αποτελείται εκ τριών Ταγμάτων συν. δυναμ. 600.
Αύτη αντικατέστησε εις Τομέα ΛΥΚΟΡΡΑΧΗΣ – ΖΕΡΜΑΣ – ΜΠΟΥΧΕΤΣΙ την Ταξιαρχία ΔΗΜΟΥ (ΤΕΩΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗ) ή τις απεχώρησεδι’ ανασυγκρότησιν εις περιοχήν ΠΛΗΚΑΤΙ.
(β) Την Δ/σιν της 16ης Κ. Ταξιαρχίας παρέλαβεν ο ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (τέως Δ/τής 139 Ταξιαρχίας). Ο τέως Διοικητής της 16ης Ταξιαρχίας ΑΛΕΥΡΑΣ ανεχώρησε διά ΒΙΤΣΙ πιθανώς δι΄ανάληψιν Δ/σεως Μεραρχίας.
(γ) Ο Διοικητής της 157 Ταξιαρχίας ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ευρισκόμενος μετά της εξοντωθείσης παρά τον ΜΑΡΔΙΤΣΑΝ ποτ. ανεφοδιαστικής φάλαγγος εξ 150 κτηνών είχεν εντολήν όπως αφικνούμενος εις περιοχήν ΚΓΑΝΕ μεριμνήση διά Στρατολογίαν προς ανασυγκρότησιν της διαλυθείσης Ταξιαρχίας του. Ούτος μετά προσβολήν επανέκαμψεν εις ΓΡΑΜΜΟΝ.
(δ) Εξακολουθεί η κίνησις αυτοκινήτων από ΒΙΓΛΙΤΣΑ προς ΒΙΝΤΕΧΟΒΑ.
(ε) Διεπιστώθη άφιξις ΚΣ. αποθεραπευθέντων εις ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ και νεοεπιστρατευθέντων ΤΣΑΜΗΔΩΝ (περίπου 80 εκ των τελευταίων).
(στ) Συνεχίζεται η οργάνωσις και ενίσχυσις των συμμοριακών θέσεων, υπό Λόχου Μηχανικού αποτελουμένου κατά το πλείστον εξ αιχμαλώτων οπλιτών.
Γενικώς κατά την διαρρεύσασαν εβδομάδα αι δυνάμεις ΓΡΑΜΜΟΥ επέδειξαν συνεχή παρενοχλητικήν δράσιν εις τομέα ΑΛΕΒΙΤΣΗΣ και έντονον αναγνωριστικήν τοιαύτην εις ΝΟΤΙΟΝ ΤΟΜΕΑ.
29. ΒΙΤΣΙ
(α) Εξακολουθεί η κίνησις αυτοκινήτων από ΒΙΓΛΙΤΣΑ προς ΓΕΡΟΠΗΓΗΝκαι ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΝ.
(β) Εξακολουθεί εντατικώς η οχύρωσις εσωτερικών αμυντικών γραμμών περιοχής.
(γ) Γενικώς αι Κ. δυνάμεις ΒΙΤΣΙΟΥ δεν παρουσίασαν κατά την διαρρεύσασαν εβδομάδα αξίαν λόγου δράσιν εκτός συνεχούς παρενοχλητικής τοιαύτης εις Τομέα ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΩΝ.
30. ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ – ΒΕΡΜΙΟΝ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
(α) Εις την περιοχήν Κ/Τ Βερμίου παρετηρήθη δραστηριότης των ΚΣ. εις στρατολογίαν και λεηλασίας.
(β) Εις περιοχήν ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ εξακολουθεί η ναρκοθέτησις οδικών αρτηριών υπό Ομάδων ΣΑΜΠΟΤΕΡ.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
31. ΜΠΕΛΕΣ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
(α) Εις ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΠΕΛΛΕΣ εξακολουθούν να παραμένουν αι δυνάμεις της VΙ Κ. Μεραρχίας εκτός της διλοχίας ΓΑΡΕΦΗ και Λόχου οχυρών οίτινες ευρίσκονται εις ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΠΕΛΛΕΣ.
(β) Εις ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΝ παραμένει δύναμις 70 ΚΣ. υπό τον ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ άνευ αξιολόγου δράσεως.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ
32. ΕΒΡΟΣ
Αι δυνάμεις της VΙΙ Κ. Μεραρχίας ΧΕΙΜΑΡΟΥ εκ περιοχής ΜΠΟΥΚΑΤΕ ΝΤΑΓ ήχθησαν προς ΜΥΡΤΣΙΚΗΝ (Γ. 2504). Ηδη φέρονται κινούμεναι εκ ΜΥΡΤΣΙΚΗΣ προς Δυσμάς κατευθυνόμεναι εις περιοχήν ΜΑΛΙΤΑΙΝΑΣ (Λ.8299) και εκείθεν πιθανώς προς ΧΑΪΝΤΟΥ (Φ.4211) (Συν. δυν 600 περίπου).
33. ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
(α) Εξακολουθεί η ενίσχυσις της ΑΛΒΑΝΙΑΣ προς Κ.Σ. ΒΙΤΣΙΟΥ – ΓΡΑΜΜΟΥ εκ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ προς Κ.Σ. ΜΠΕΛΛΕΣ – ΕΒΡΟΥ.
(β) 4/5 εις Στρατόπεδον ΣΟΥΧΤ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ευρίσκοντο 800 αναρρωνύοντες ΚΣ. εξ ων 500 ικανοί προς εξοπλισμόν. Ομοίως εις ΕΛΒΑΣΑΝ έτεροι 800.
(γ) Εξακολουθεί η ένταξις εις Μονάδας ΚΣ. νέων ηλικίας 14-16 προερχομένων εκ παιδομαζώματος.
(δ) Την 14.3.49 παρετηρήθησαν έξωθεν ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ κατευθυνόμενα εις ΒΙΤΣΙ δύο (2) ΤΑΝΚΣ οδηγούμενα υπό Ελλήνων ΚΣ.
(ε) Η εσχάτως συγκροτηθείσα εις ΒΙΤΣΙ 105 Ταξιαρχία αποτελείται κατά το πλείστον εκ νεοεισελθόντων εκ του εξωτερικού νέων ηλικίας 16-20 ετών, προερχομένων εκ ΣΛΑΥΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ οργανωμένων εκ Ν.Ο.Φ. και Α.Φ.Ζ.
34. ΕΚ ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
Ουδέν άξιον λόγου.
35. ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Δύναμις Κ.Σ 222359/5-49 18.910
Απώλειαι Εβδομάδος           850
Στρατολογία                              120
Είσοδοι εξ ΟΜΟΡΩΝ           300
Δύναμις Κ.Σ. την 222359/5-49 18.480

Αντ/ρχης ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Θ.
Διευθυντής Α1/ΓΕΣ
Τ.Σ.Υ.