Διαταγή επιχείρησης ΖΕΥΣ, Α’ΣΣ/Α1/30 Μαϊ 1949


ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Α΄ ΣΣ/Α1
Αριθ. Πρωτ.Φ.3/806
ΒΣΤ 904/30-5-49
α/α Αντιτύπου

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΖΕΥΣ»
(Επιβεβαίωσις προφορικών Διαταγών)

ΧΑΡΤΑΙ 1:100.000: ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Εχθρός
(α) Ως συνημμένον δελτίον πληροφοριών
(β) Προθέσεις – Δυνατότητες
Αι εις περιοχήν Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ δυνάμεις ΦΕΡΡΑΙΟΥ – ΓΙΩΤΗ ήδη κατέχουσι ωρισμένα επίκαιρα σημεία της περιοχής, ανεφοδιασθείσαι την νύκτα 29-30 διά φάλαγγος εκ ΠΙΕΡΡΙΩΝ.
Πιθανόν να παραμείνωσι εις την περιοχήν ταύτην προς ανασυγκρότησιν και ανάπαυσιν. Δεν πρέπει να αποκλεισθή και το ενδεχόμενον της διαφυγής των προς ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ή ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ – ΠΙΕΡΡΙΑ, πριν εκδηλωθή η επιχείρησις.
2. Φίλιαι δυνάμεις
Εις την επιχείρησιν θα συμμετάσχωσι αι κάτωθι δυνάμεις:
α) ΙΙ Ταξιαρχία Καταδρομών
Γ΄ Δ΄, και Ε΄ ΜΚ
β) Σ.Δ.Θ.
26,27,28 Ε.Τ.Π., Διλοχία 575 Τ.Π της Μεραρχίας

γ) Τ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Δι’ ενός Τάγματος Στρατού και ενός Τάγματος Εθνοφρουράς.
δ) Πυροβολικόν
-Ουλαμοί Π.Π. ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ-ΤΥΡΝΑΒΟΥ-ΛΑΡΙΣΗΣ
-Μοίρα Ορειβ. Πυρ/κού ΛΑΡΙΣΗΣ.
ε) Την διεύθυνσιν της επιχειρήσεως θα έχη το Σ.Σ.
ΠΡΟΘΕΣΙΣ
3. α) Συντριβή των Κ.Σ. δυνάμεων ΦΕΡΡΑΙΟΥ-ΓΙΩΤΗ των εγκατεστημένων ήδη εις την περιοχήν Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ:
-ΜΟΝΗ ΣΠΑΡΜΟΥ (Τ.3078).
-ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ (Τ.3274)
-Υψ. ΓΟΥΔΟΜΑ (Τ.3666)
-ΣΟΠΟΤΟΣ (Τ.4766)
-ΚΑΦΙΑ (Τ.4570)
β) Καταδίωξις των Κ.Σ. δυνάμεων τούτων εις την περίπτωσιν προσπαθείας διαφυγής τούτων προς περιοχήν ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ-ΧΑΣΙΩΝ αναλόγως ων πληροφοριών, δι’ αναστροφής των Μονάδων ιδία Καταδρομών.
γ) ‘Ερευνα και καταστροφή εγκαταστάσεων καυ υλικών ΚΣ. Περισυλλογή αιγοπροβάτων.
ΜΕΘΟΔΟΣ
4. Γενικαί γραμμαί
α) Ταυτοχρόνος προσβολή των ως ανωτέρω εντοπισμένων ΚΣ. δυνάμεων εκ κατευθύνσεων καθοριζομένων κατωτέρω εις τας αποστολάς. Διά νυκτερινής κινήσεως των Μονάδων προσέγγισις των ήδη υπό τούτων κατεχομένων θέσεων.
β) Δι’ απαραιτήτων Δυνάμεων απόφραξις διαβάσεων διαφυγής προς ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ή ΠΙΕΡΡΙΑ.
5. Α π ο σ τ ο λ α ί
α) ΙΙ Ταξιαρχία Καταδρομών
(ι) Αρχικοί χώροι συγκεντρώσεως Μοιρών: Εις περιοχήν ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ – ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ (Τ.1975) – ΚΑΤΩ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ (Τ.1970).
(ιι) Προκεχωρημένοι χώροι συγκεντρώσεως θα καθορισθώσιν υπό της Ταξιαρχίας κατόπιν αναγνωρίσεων επί του εδάφους.

(ιιι) Κατευθύνσεις ενεργείας
-ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ (Τ.2576)-ΜΟΝΗ ΣΠΑΡΜΟΥ (Τ.3078).
-Περιοχή ΝΟΤ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ (Τ.2574)-ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ (Τ.3174).
-ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ (Τ.2264)-ΓΥΝΑΙΚΕΣ (Τ.2866) – ΓΟΔΟΜΑΝ (Τ.3666).
(ιυ) Αντικειμενικοί σκοποί
-ΜΟΝΗ ΣΠΑΡΜΟΥ
-ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ
-ΓΟΔΟΜΑΝ
(υ) Περαιτέρω ενέργειαι ρυθμισθήσονται αναλόγως των πληροφοριών.
β) Σ.Δ.Θ.
(ι) Αρχικοί χώροι συγκεντρώσεως:
Περιοχήν ΡΟΔΙΑΣ – ΓΟΝΩΝ – ΤΕΜΠΩΝ.
(ιι) Κατευθύνσεις ενεργείας
-ΡΟΔΙΑ-ΓΟΥΔΟΜΑΝ
-ΓΟΝΟΣ-ΠΕΤΑΛΟ (Τ.4466)
-ΤΕΜΠΗ – ΡΑΨΑΝΗ – ΣΟΠΟΤΟ (Τ.4766)-ΓΚΟΛΙΑΝΗ (Τ.4868)
(ιιι) Αντικειμενικοί σκοποί
-Διατήρησις υψ. ΓΟΥΔΟΜΑ (Τ.3666) καταληφθησομένου υπό Μ. Καταδρομών ίνα το ταχύτερον απελευθερωθή η Μ.Κ.
-Συντριβή Κ.Σ. επί ΠΕΤΑΛΟ – ΣΟΠΟΤΟ.
(ιυ) Περαιτέρω ενέργειαι ρυθμισθήσονται αναλόγως των πληροφοριών.
(υ) Διά των στατικών δυνάμεών της ν’ αποφράξη πιθανάς διαβάσεις προς περιοχήν ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ μεταξύ ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ-ΔΟΛΙΧΗ (Τ.1885) και να εξασφαλίση τα αστικά Κέντρα της περιοχής της.
γ) Τ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
(ι) Αρχικοί χώροι συγκεντρώσεως περιοχαί ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ, υψ. ΠΑΠΟΥΣ (Τ.5375).
(ιι) Κατευθύνσεις ενεργείας
-ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ – ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΙΣΤΕΡΙΑ (Τ.4978) – ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ (Τ.4475) – ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ.
-Υψ. ΠΑΠΟΥΣ (Τ.5375)-ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΓΟΥΛΑΡΑ (Τ.4871)-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ (Τ.4571).
(ιιι) Αντικειμενικοί σκοποί
Συντριβή ΚΣ. περιοχής ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ.
(ιυ) Περαιτέρω ενέργειαι ρυθμισθήσονται αναλόγως των πληροφοριών .
(υ) Διά στατικών δυνάμεων απόφραξις των διαβάσεων ΜΟΝΗ ΚΑΝΑΛΩΝ (Τ. 4276), ΑΓ. ΤΡΙΑΣ (Τ.4475) και ΑΓ. ΤΡΙΑΣ (Τ.3878).
6. Γ ε ν ι κ ά
α) Δέον όπως καταβληθή ιδιαίτερα προσπάθεια διά την απόκρυψιν των κινήσεων των Τμημάτων τόσον προς τους αρχικούς χώρους συγκεντρώσεως, όσον και κατά την παραμονήν των Τμημάτων εις τους χώρους σταθμεύσεως και αποφράξεις διαβάσεων ώστε να επιτευχθή ο αιφνιδιασμός.
β) Η διάρκεια της επιχειρήσεως προβλέπεται επταήμερος περίπου ώστε να επιτευχθή πλήρης εκκαθάρισις της περιοχής.
γ) Τονίζεται ότι αι Μονάδες δέον όπως είναι προετοιμασμέναι διά την περίπτωσιν ανάγκης αναστροφής προς καταδίωξιν των ΚΣ. εάν προσπαθήσωσι να διαφύγωσι προς ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ-ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ.
7. Χρονικαί Λεπτομέρειαι
α) Η Κίνησις των Μονάδων προς τους αρχικούς χώρους συγκεντρώσεως να εκτελεσθή ως το ειδικόν σήμα.
Των τμημάτων της ΧΙ Μεραρχίας βάσει των καθοριζομένων εις την υποπαράγραφον (β) της ιδίας παραγράφου.
β) Έναρξις εκτελέσεως της επιχειρήσεως την νύκτα της 3/4 Ιουνίου.
Ακριβής ώρα εκκινήσεως βασισθή εξ εκάστης Μονάδος εις την ανάγκην καταλήψεως με πρώτον φως της ημέρας των πρώτων αντικειμενικών σκοπών.
γ) Εις περίπτωσιν αλλαγής της ημέρας ενάρξεως, η ακριβής ημερομηνία θα καθορισθή δι’ ειδικού σήματος εγκαίρως.
8. Επικοινωνίαι:
α) Δίκτυον ασυρμάτου: ως ειδικόν σήμα.
β) Στρατηγεία
ΤΣ ΙΙ Ταξιαρχίας Καταδρομών – ΕΛΑΣΣΩΝ
ΤΣ.Σ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΤΥΡΝΑΒΟΣ
ΤΣ.Κ.: Να καθορισθή υπό της ΧΙ Μεραρχίας και να κοινοποιηθή ημίν.
ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΗΨΙΝ

Ωρα υπογραφής 01:00 της 31 Μαΐου
Ωρα επιδόσεως εις Γραφείον Διαβιβάσεων 01:20
Οδηγίαι αποστολής: ΑΠΑΝΤΑ τα αντίτυπα ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝΤΑ δι’ Αξ/κού.
Θ.ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Αντιστράτηγος – Διοικητής
Διά την ακρίβειαν
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ Π.
Αντ/ρχης – Πεζικού
Α.Κ.Α
Τ.Σ.Υ.
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ α/α Αντιτύπου
Σ.Δ.Θ. 1
ΙΙ Ταξιαρχία Καταδρομών 2
Τ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 3
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Α.Σ.Σ/Α1 4
ΓΕΣ /Α1 5
Α.Σ.Σ/Α8 6
Γ.Σ.Σ/Α1 7
Β.Σ.Σ/Α1 8
ΧΙ Μεραρχία/Α1 9
Α.Δ.Α. 10

Advertisements