Αντιμετώπιση κομμουνιστικής προπαγάνδας, Γ’ΣΣ/Α2/29 Μαϊ 1949


ΘΕΜΑ:ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ Ο.Π ΕΙΡΗΝΕΥΣΕΩΣ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: ΧΙ, VΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ                                                             Γ΄ ΣΣ Α2/ΙΙΙ-Υ.Δ.Ε.Ζ
31 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ                                                                                    Αριθ.Φ.1771/ΙΙ/Ι
Σ.Δ.Κ.Μ. Αρ.Τηλ. 81-007 42-10
Δ.Ε.ΣΕΡΡΩΝ
Σ.Δ.ΘΡΑΚΗΣ
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ Δ/σιν Τύπου                                                                 ΒΣΤ 908 29.5.1949
ΓΕΣ / Α1
Α2/ΙΙΙ (Υ.Δ.Π.Ε)

Σχ. 225206/Φ. 4009/Ι/ΑΙ/10.5.1949
203030/Φ. 98903/Δ/ας Τύπου/10.5.49/Δ/γαί ΓΕΣ τρατού
1. Κατ’ αυτάς εις τον τύπον και από ραδιοφώνου ανακοινούνται επανειλημμένως πληροφορίαι και απόψεις επί κομμουνιστικών δήθεν συμφιλιωτικών και ειρηνευτικών προτάσεων. Τας πληροφορίας ταύτας φροντίζουν να διασπείρουν οι ίδιοι ΚΣ, με την διακρίνουσαν αυτούς διαστρεβλωτικήν προπαγανδιστικήν ικανότητα.
2. Είναι προφανές ότι η όλη προσπάθεια των ΚΣ, αποβλέπει εις τον κλονισμόν του ηθικού του Ελλην. Λαού, ως και την διάβρωσιν του επιθετικού πνεύματος του Στρατού.
3. Είναι επίσης γνωστόν ότι ο Κ.Σ. υπό οιανδήποτε μορφήν και αν εμφανίζεται δεν πρόκειτε να παύση το ανατρεπτικόν και προδοτικόν έργον του αν δεν εξουδετερωθή πλήρως και αν δεν υποταγή εις τας νομίμους αρχάς του Κράτους άνωδρων.
Η υποταγή δε του Κ.Σ. δεν επιτυγχάνεται διά συμβιβασμών ή κατευνασμών αλλά διά της ισχύος των ενόπλων δυνάμεων αι οποίαι τότε και μόνον θα θεωρήσουν το έργον των λήξαν, όταν ο Σλαβοκίνητος Κ . συμμοριτισμός καταθέση άνευ όρων τα όπλα τα οποία ήγειρε κατά της πατρίδος, οι δε εγκληματίαι αρχηγοί και καθοδηγηταί του δώσουν λόγον των πράξεών των.
Υπό το ως άνω πνεύμα οι Διοικηταί των κ.Μονάδων να αναπτύξωσιν ευρέως το θέμα τούτο εις τας Μονάδας των και να επιβλέψωσιν ώστε ουδ’ επί στιγμήν να χαλαρωθή η πίστις του Στρατού προς τον διεξαγόμενον αγώνα, να μη δίδεται η πίστις του Στρατού προς τον διεξαγόμενον αγώνα, να μη δίδεται δε προσοχή ούτε και πίστις εν τας διαδόσεις ταύτας.
Ιδιαιτέρως να τονισθή ότι εφ’ όσον συνεχίζονται αι αλλεπάλληλοι επιτυχίαι του Στρατού, τόσον ταχύτερον θα πεισθούν οι Κ.Σ. ότι δεν υπάρχει δι’ αυτούς διέξοδος και σωτηρία από την άνευ όρων παράδοσιν. Τότε και μόνον αι εθνικαί δυνάμεις θα έχουν εκπληρώσει το ιερόν έργον των και θα αποθέσωσι τα τιμημένα όπλα των.
4. Παραλλήλως επιβάλλεται όπως διά των οικείων Γραφείων διαφωτίσεως των Μονάδων γίνη ευρυτάτη διαφώτισης του λαού δι’ όλων των εις την διάθεσίν των μέσων (ήτοι: ομιλιών, συζητήσεων, ραδιοφωνικών εκπομπών, προκηρύξεων, ορθογραφίας, επιγραφών κ.λ.π) και να αναφερθή εις το Σ.Σ. η γενομένη εργασία.
Επισυνάπτεται διάγραμμα όπερ δέον να ακολουθηθή έναντι της Κ.Σ. προπαγάνδας ειρηνεύσεως.
Αντ/γος ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ.
Ε.Ε
Ακριβές αντίγραφον

Τ.Σ.Υ.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΕΑ ΓΡΑΜΜΗ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΕΙΡΗΝΕΥΣΕΩΣ

Από τινών ημερών δημοσιεύονται εις τον τόπον διάφοροι πληροφορίαι και απόψεις περί της ειρηνικής λύσεως του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ προβλήματος:
1. Είναι φανερόν ότι η Κ.Σ. ηγεσία από τας αλλεπαλλήλους ΝΙΚΑΣ του Στρατού επείσθη ότι αργά ή γρήγορα ο αγών δι’ αυτήν είναι χαμένος και ότι η μόνη απομένουσα δι΄αυτήν ελπίς σωτηρίας, προ της τελικής καταρρεύσεως είναι να επιτύχη ένα συμβιβασμόν και να παραπλανήση και πάλιν – όπως φαντάζεται- τους ευπίστους αστούς.
2. Τον συμβιβασμόν αυτόν – αν τον επιτύχη- η Κ.Σ. ηγεσία δεν θα τηρήση.
Διότι συμφώνως προς την Κομμουνιστικήν κοσμοθεωρίαν η τήρησις δοθέντος λόγου ή υπογραφής αποτελεί «αστικήν πρόληψιν». Έχομεν άλλωστε αναρρίθμητα παραδείγματα εις το παρελθόν. Η επίθεσις εναντίον εθνικών ομάδων αντιστάσεως ΖΕΡΒΑ, ΨΑΡΡΟΥ, Π.Α.Ο. ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ (1943-1944) κατά παράβασιν ρητών συμφιλιωτικών συμφωνιών με την εγγύηση των συμμάχων.
α) Δεκεμβριανόν έγκλημα κατά παράβασιν των συμφωνιών ΛΙΒΑΝΟΥ – ΚΑΖΕΡΤΑΣ.
β) Τρίτον γύρον ως επακόλουθων του «κατευναστικού» συμβιβασμού της ΒΑΡΚΙΖΑΣ κλπ.
3. Εν περιπτώσει αποτυχίας η επίθεσις ειρήνης επιδιώκει άλλον σατανικόν σκοπόν:
Να παραπλανήση τους αφελείς με απατηλάς ελπίδας, να παραλύση την αντίστασιν του λαού μας ο οποίος, όπως κάθε λαός, έδει φυσικόν να ποθή την ειρήνην και εν τω μεταξύ να παρασκευάζη υπούλως τον αιφνιδιασμόν διά του οποίου ελπίζει να τον πλήξη.
4. Διά τους ανθρώπους οι οποίοι ως έμβλημα έχουν την βίαν δεν υπάρχει άλλο μέσον πειθούς παρά η δύναμις του ΕΘΝΙΚΟΥ Στρατού, αι Νίκαι του οποίου έφερον τας σημερινάς «προτάσεις» και ο οποίος με ολίγην ακόμη προσπάθειαν θα επισπεύση την τελικήν κατάρρευσιν και συντριβήν των Κ.Σ.
5. Είναι αληθές ότι ο Στρατός έχων επίγνωσιν της δυνάμεώς του δεν διαπνέεται υπό αδιαλλαξίας.
Απέδειξε προ πολλού ότι προσφέρει την ειρήνη εις τους παραδιδομένου άνευ όρων. Δέχεται τους παραπλανημένους χωρίς μνησικακόν και τους εξασφαλίζει τροφήν, περίθαλψιν και ελευθερίαν επανόδου εις τα χωρία των και τα σπίτια των.
Την τακτικήν αυτή θα τηρήση και εις το μέλλον
6. Το κράτος όμως την φοράν αυτήν έχει υποχρέωσιν να κάμη εξαίρεσι διά τους αρχιεγκληματίας, τους αρχηγούς και καθοδηγητάς των Κ.Σ.
Αυτοί πρέπει να δώσουν λόγο των πράξεών των, διά να μη υπάρξη «τέταρτος γύρος». Είναι η μόνη εγγύησις μιας πραγματικής και διαρκής ειρήνης.
Συνεπώς
Η θέσις ημών απέναντι του ζητήματος των «ειρηνευτικών» ή συμφιλιωτικών προτάσεων της Κ.Σ ηγεσίας και των απολυομένων εσχάτως «επιθέσεων ειρήνης «είναι η εξής:
(α) Αι συμμοριακαί «προτάσεις» αποτελούν επικίνδυνον παγίδα.
(β) Το τέρμα της Κ.Σ. ανταρσίας θα επέλθη μόνον διά της άνευ όρων παραδόσεως των συμμοριτών.
(γ) Οι αρχηγοί και καθοδηγηταί θα δώσουν λόγον των πράξεών των.
(δ) Συμβιβασμοί, κατευνασμοί, νέαι βάρκιζαι ως μας εδίδαξε το παρελθόν όχι μόνον δεν τερματίζουν τον αγώνα, αλλά τουναντίον τον διαιωνίζουν.
(ε) Ο Στρατός διά των συνεχών επιτυχιών του θα επισπεύσει το τέρμα του αγώνος, αποδεικνύον εις τους Κ.Σ. το μάταιον της αντιστάσεώς των.

Advertisements