Εκθεση επιχείρησης ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ(15-19/5/1949), 81 ΣΠΖ/25 Μαι 1949


ΘΕΜΑ:ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ                                                ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
» ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ»                                                                                         81 ΕΛ. ΣΥΝΤ. ΠΕΖΙΚΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΠ. 2063
ΠΡΟΣ: Σ.Δ.ΘΡ./Α1                                                                                    ΣΤΓ 915γ/25-5-49
ΚΟΙΝ: 39-40-93 Τ.-77 Ε.Τ.Π.
551 Τ.Π – 1/Α Ο.Π.Π

Ι. ΓΕΓΟΝΟΤΑ 15ης ΜΑΙΟΥ
1. Την πρωίαν 14-5-49 κατόπιν σχετικής Δ/γής Σ.Δ.ΘΡ. ανεχώρησα Σιδηροδρομικώς εις ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΝ δι΄εκτέλεσιν υπηρεσίας.
Φθάσας εις ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΠΟΛΙΝ την 16ην ώραν της ιδίας ημέρας έλαβον γνώσιν του υπ’ αριθ. 1824/14-5-49 σήματος του 81 Ε.Σ.Π. προς την Σ.Δ.ΘΡ. δι’ ου ανεφέρετο ότι – Συμμορία εκ 450 περίπου μετά 50 κτηνών εκινείτο την 21:30 ώραν της 13ης εκ ΤΣΟΥΚΑΣ προς ΤΖΙΒΑ ΚΟΥΡΟΥ.
Η πληροφορία αύτη ήτο αρκετή ώστε να σχηματίσω πεποίθησιν ότι ο εχθρός εκινείτο προς κοιλάδα ΚΙΖΙΑ ΝΤΕΡΕ με προθέσεις στρατολογία και ανεφοδιασμούς.
Αμέσως τότε υπηγόρευσα εις τον Υπασπιστήν του Συν/τος εξ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ την υπ’ αριθ. ΑΠ. 1826/14-5-49 Δ/γήν βάσει της οποίας θα εκτελούντο ωρισμέναι συγκεντρώσεις και μετακινήσεις των τμημάτων του Συν/τος εις τρόπον ώστε δύναμαι να επέμβω εις οιανδήποτε τακτικήν κατάστασιν ήτις θα εξελίσσετο βάσει κινήσεως συμ/τών.
Την πρωίαν της 15ης και 06:00 ώραν έλαβον γνώσιν του υπ’ αριθ. ΑΠ. 1831/15-5-49 αναφοράς Συν/τος δι’ ης αναφέρεται ότι προσβάλλονται οι ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ.
2. Αμεσως τότε και τη Δ/γή Σ.Δ.ΘΡ. επέστρεψα εις την έδραν μου (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΝ) σιδ/κώς και την 16ην ώραν αφίχθην εις ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ.
Φθάσας εις την άνω περιοχήν προωθήθην αμέσως εις χωρίον ΠΟΛΙΑΝ (Γ.6819) ένθα εύρον τον Δ/τήν του 40 Τ.Ε. Ταγ/ρχην ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΝ όστις υπό κάλυψιν μιας Διμοιρίας προσεπάθη διά πυρών να εξακριβώση θέσεις εχθρού εξασκών εν ταύτω μετωπικήν πίεσιν ενώ ταυτοχρόνως διά δύο εισέτι Διμοιριών εκαλύπτετο εκ της κατευθύνσεως ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ (Δύναμις ανωτέρω Διμοιριών άνδρες 18 εκάστης κλάσεων 1934, 1935, 1936).
3. Τόσον εκ των πληροφοριών Ταγ/ρχου ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ όσον και εξ ιδίας αντιλήψεως διεπίστωσα τα κάτωθι:
Ο εχθρός δυνάμεως 400 περίπου μετά βαρέως οπλισμού από το εσπέρας της 14ης είχεν καταλάβει αιφνιδιαστικώς και ισχυρώς την γραμμήν υψ. 218,4 ΠΑΛΙΟΥΡΙ (Γ.7114) υψ. ΓΕΛΑΔΑΡΑΣ (Γ.6715) ΒΟΥΛΓΑΡΑΣ ΧΩΡΑΦΙ (Γ.6613) υψ. 246 (Γ.640150) ΧΑΤΖΗ ΚΟΥΡΟΥ (Γ.6617) και όλα τα ενδιάμεσα υψώματα αποτελών ούτω συγκρότημα αμύνης άριστον από πάσης πλευράς και το οποίον του έδιδε πλεονεκτήματα διά την ενέργειαν επιθετικών ενεργειών.
Εις το μέσον του αμυντικού τούτου συγκροτήματος ευρίσκετο το χωρίον ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ με το συνεχόμενον αμέσως Ν. αυτού λόφον ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ εφ’ ου ήτο εγκατεστημένος λόχος Ανιχνευτών (32 άνδρες και 2 Αξ/κοί).
Επί του λόφου τούτου είχον αφ’ εσπέρας εγκελισθή και 800 περίπου άνδρες και γυναίκες πάσης ηλικίας εκ των πέριξ χωρίων ΠΑΛΙΟΥΡΙ – ΑΒΔΕΛΛΑ – ΠΟΛΙΑ οίτινες εκάστην εσπέραν μετέβαινον και διανυκτέρευον εκεί διά τον φόβον των συμ/τών.
Ο Λόφος ούτος είναι τελείων άνυδρος.
Ομοίως εκ παραδοθέντος συμμορίτου επληροφορήθην ότι όσοι ως άνω αριθμός Κ.Σ. μετ’ αναλόγου οπλισμού είχεν καταλάβει εν συνεχεία την γραμμήν από ΒΟΥΛΓΑΡΑΣ ΧΩΡΑΦΙ μέχρι ΤΑΤΑΡ ΠΑΝΗΓΥΡΙ (Ναί) ισχυρώς.
Το εσπέρας της ημέρας εκείνης και ώραν 17ην επεκοινώνησα δι’ ασυρμάτου με τον Δ/τήν του Λόχου ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ Εφ. Υπολ/γόν ΛΑΛΟΝ και του εζήτησα πληροφορίας περί της καταστάσεώς του.
Ο Δ/τής του Λόχου μοι ανέφερεν ότι το ηθικόν είναι άριστον αλλά έχει απόλυτον ανάγκη πυρ/κών και πρέπει να τον εφοδιάσω εντός της ημέρας.
Η αίτησις αύτη δικαιοτάτη διότι τα υπάρχοντα παρ’ αυτώ πυρ/κά ήσαν ελάχιστα.
Είμαι υποχρεωμένος να καταστήσω γνωστόν ότι το ζήτημα αυτό μοι απησχόλησεν από της πρώτης στιγμής που ανέλαβον την Δ/σιν του Συν/τος, διότι έχω αρκετά δείγματα τοιαύτης καταστάσεως εκ των επιχειρήσεων ΓΡΑΜΜΟΥ-ΒΙΤΣΙ-ΦΛΩΡΙΝΗΣ τόσον ως Επιτελάρχης της ΙΙας Μεραρχίας όσον και ως Δ/τής του 503 Τάγματος κατά την επίθεσιν εναντίον της ΦΛΩΡΙΝΗΣ. Η υπ’ αριθ. ΑΠ.1874/22-5-49 συνημμένη αναφορά μου αποδεικνύει τας προβλέψεις του Συν/τος.
Τον Δ/τήν του Λόχου ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ εβεβαίωσα ότι είναι ζήτημα τιμής δι’ εμέ όχι μόνον να τον εφοδιάσω διά πυρ/κόν αλλά και διά επιθετικής ενεργείας να τον ελευθερώσω.
Την 20:30 ώραν της ιδίας ημέρας ο εχθρός ενήργησεν σφοδροτάτην κυκλωτικήν επίθεσιν επί τω σκοπώ εξοντώσεως της Φρουράς.
Η επίθεσις διήρκησεν επί 1 ώραν.
Ο καθείς αντιλαμβάνεται την αδημονίαν μου διά την τύχην του λόχου καθ΄ ότι ως ανωτέρω ανέφερον εγνώριζον την κατάστασίν του από απόψεως πυρ/κών.
Καθ’ όλην την νύκτα οι συμ/ται τετράκις ενήργησαν επίθεσιν προς εξόντωσιν της φρουράς ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ, αίτινες και απεκρούσθησαν.
ΙΙ. ΓΕΓΟΝΟΤΑ 16ης ΜΑΙΟΥ
1. Την πρωίαν της 16ης εις σχετικήν συνομιλίαν μου από ασυρμάτου με τον Δ/τήν του Λόχου (δεδομένου ότι πολλάκις κατά την νύκτα συνωμίλησα μετ΄αυτού) ο Δ/τής του Λόχου με περιέγραψε την οικτράν κατάστασιν τόσον από απόψεως πυρ/κών όσον και από απόψεως ύδατος και μοι εξέφρασε την γνώμην ότι λόγω ελλείψεως πυρ/κών και ίνα μη περιέλθη ο λόχος εις χείρας των συμ/τών ίσω παραστή ανάγκη να ενεργήση έξοδον της φρουράς με τα ελάχιστα πυρ/κά που έχει και τούτο ίνα περισώση την ΤΙΜΗΝ των ΟΠΛΩΝ και των ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ.
Εις τούτον υπηγόρευσα αμέσως την κάτωθι Δ/γήν.
Λόχον Ανιχνευτών.ΑΠ. 12 Εθνική ανάγκη κρατηθή ύψωμα και με τα δόντια ακόμη από 10ης ώρας ενεργήσω επίθεσιν.
2. Την πρωίαν της 16ης και αφού εμελέτησα καλώς την κατάστασιν διέταξα όπως μετακινηθή ταχύτατα εκ ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ εις περιοχήν ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ διά των ΑΠ. 10 και 11 Δ/γών μου ο Ουλαμός Π.Π και εις Λόχος του 551 Τ.Π. ταυτοχρόνως δε διά των υπ’ αριθ. 7 και 9 αναφορών μου εζήτησα ενίσχυσιν μιάς Διλοχίας προς αντιμετώπισιν της καταστάσεως.
3. Την 10:30 ώραν αφίκοντο εις ΛΑΔΗΝ ο Ουλαμός Π.Π. και ο Λόχος του 551 Τ.Π. και ο μεν Ουλαμός ετάχθη εις ΛΑΔΗΝ και ήρξατο ευστόχων βολών ο δε Λόχος του 551 Τ.Π. διετέθη εις το 40 Τ.Ε. δι’ εκτέλεσιν αποστολής.
Καθ’ όλην την διάρκειαν της 16ης συνεχίζοντο μικροσυμπλοκαί μεταξύ ημετέρων και συμ/τών
4. Την μεσημβρίαν της 16ης κατόπιν Δ/γής Σ.Δ.ΘΡ. αφίχθησαν δι΄ενίσχυσιν του Συν/τος εις Λόχος του 39 Τ.Ε αποτελούμενος εκ ΜΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ως επί το πλείστον, απ΄΄ο ελάχιστους Εθνοφρουρούς, επί πλέον δε και αριθμός ΜΕΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ.
Οι ανωτέρω ήλθον δι’ ενίσχυσιν και διά σκληρόν αγώνα φέροντες άλλος 30 και άλλος 50 φυσίγγια.
Εύλογον είναι να σχηματίση αμέσως τις την γνώμην πως εσκέπτετο και ποιαν ιδέαν περί πολέμου έχει ο Αξκός εκείνος όστις απέστειλεν τους ανωτέρω δι’ ενίσχυσιν.
Επ’ αυτού το Σύνταγμα υπέβαλλεν την υπ’ αριθ.ΑΠ.40/18-5-49 αναφοράν του δι’ ης παρεπονείτο εις την Σ.Δ.ΘΡ. διά την ανωτέρω ενέργειαν.
5. Η Σ.Δ.ΘΡ. επί πλέον διά της υπ’ αριθ.ΑΠ.6191/16-5-49 Δ/γής της εγνώρισεν εις το Σύνταγμα ότι δι΄ενίσχυσιν διέταξε όπως το 38 Τ.Ε. συγκεντρούμενον εις ΚΑΛΛΙΘΕΑΝ (Μ.4583) μεταφέρθη δι΄αυτοκινήτων εις ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΝ και εις την διάθεσιν του Συντάγματος.
Επειδή όμως το εσπέρας της 16ης ο Λόχος ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ ανέφερεν ότι παρατηρεί κινήσεις συμ/τών από ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ και ΧΑΤΖΗ ΚΟΥΡΟΥ προς ΒΟΥΛΓΑΡΑΣ ΧΩΡΑΦΙ και Βουλγαρικήν ΜΕΘΟΡΙΟΝ εσχημάτισα την γνώμην ότι πιθανώς οι συμ/ται συμπτύσσονται.
Διά τον ανωτέρω λόγον το Σύνταγμα ίνα αποκόψη ενδεχομένην σύμπτυξιν αλλά και διά να διατηρήση την επιθετικήν αυτού κατεύθυνσιν διέταξε διά της υπ’ αριθ.ΑΠ.22/17-5-49 Δ/γής του όπως το 38 Τ.Ε. αντί να αχθή εις ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΝ να κατευθυνθή εκ ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ προς ΤΑΤΑΡ ΠΑΝΗΓΥΡΙ-ΤΖΙΒΑ ΚΟΥΡΟΥ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΧΩΡΑΦΙ – έθετε δε εις την διάθεσίν του και έναν λόχον του 93 Τ.Ε. όστις ευρίσκετο εις περιοχήν (Γ.680120).
Παραδόξως όμως το Σύνταγμα επληροφορήθη μέσω του 551 Τ.Π. ότι το 38 Τ.Ε. δεν είχεν επαρκή πυρ/κά διά να ενεργήση ως ανωτέρω ανέφερον.
Δι’ ο υπεβλήθη η υπ’ αριθ.ΑΠ.26/17-5-49 αναφορά προς την Σ.Δ.ΘΡ, εις ην ο υποφαινόμενος εν Θερά αγανακτήσει ευρισκόμενος μετεχειρίσθη και λέξεις μη Στρατιωτικά.
6. Δεν έπαυσα από πρωίας 16ης τρέχοντος να ζητώ από τας Προϊσταμένας Αρχάς τον ανεφοδιασμόν από ΑΕΡΟΣ εις πυρ/κά, τρόφιμα και νερό και εις σχετικήν τηλεφωνικήν συνομιλίαν μου μετά του Στρατηγού Δ/ΤΟΥ VΙΙ Μεραρχίας παρεκάλεσα τούτον όπως επέμβη και ενεργηθή ρίψης από αέρος, δεδομένου ότι οι αεροπόροι ενεργήσαντες αναγνώρισιν παρίστανον το πράγμα αδύνατον ως τούτο εγνώρισεν ημίν το Γ΄ΣΣ διά της υπ’ αριθ. ΑΠ. 348/1/16-5-49 Δ/γής.
Οι αεροπόροι είχον εν μέρει δίκαιον διότι η θέσις ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ εξέθετε εις άμεσον κίνδυνον το αεροπλάνον ρίψεως λόγω των δεσποζόντων σημείων των κατεχομένων υπό του εχθρού και άτινα είχον υψόμετρον κατά πολύ ανώτερον του λόφου ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ, ανέφερα επί πλέον εις τον Στρατηγόν Δ/ΤΗΝ Μεραρχίας ότι εάν το αεροπλάνον ρίψεως συνοδεύεται και υπό μαχητικής αεροπορίας ο ανεφοδιασμός θα ήτο εύκολος.
Και πράγματι τας εσπερινάς ώρας 16ης αεροπλάνον ΝΤΑΚΟΤΑ υποστηριζόμενον από δύο ΣΠΙΣΤΦΑΤΡ ενήργησεν ρίψεις, πλην όμως εκ μεγάλου ύψους και μόνον ελάχιστα πυρ/κά ελήφθησαν υπό των πολιορκουμένων.
ΙΙΙ. ΓΕΓΟΝΟΤΑ 17ης ΜΑΙΟΥ
1. Την επομένην 17ην Μαίου το Σύνταγμα επιθυμούν όπως δώση λύσιν εις την υπόθεσιν ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ διότι εις επανειλλημμένας επαφάς με τον λόχον τούτον διείδεν την μαρτυρικήν ζωήν των πολιορκουμένων και ιδίως από την έλλειψιν ύδατος απεφάσισεν διά των υπαρχόντων μέσων να ενεργήση αναλόγως.
Προς τούτο:
Εν στενή συνεργασία μετά του Δ/τού του 40 Τ.Ε ταγ/ρχου ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ οργάνωσε μίαν επιθετικήν ενέργειαν επί τω σκοπώ της απελευθερώσεως του σκληρώς πιεζομένου Λόχου.
Οργανώσαντες καταλλήλως άπαντα τα υπάρχοντα έμψυχα μέσα ενήργησα ως κάτωθι:
Καλυπτόμενος δι’ αναλόγου δυνάμεως εκ της κατευθύνσεως ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ προώθησα τον Λόχον του 39 Τ.Ε (Μ.Ε.Α. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ – ΣΟΥΦΛΙΟΥ) ίνα σχηματίσωσι στατικόν προγεφύρωμα Νοτίως ΚΙΖΙΛ-ΝΤΕΡΕ και εις το υψ. χωρίου ΑΒΔΕΛΛΑΣ, ο δε Λόχος του 551 Τ.Π. υποστηριζόμενος υπό των πυρών του ως άνω Λόχου του 39 Τ.Ε. και του Ουλαμού Π.Π εξορμήση προς ένωσιν μετά του Λόχου ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ.
Εκτός της ανωτέρω υποστηρίξεως είχε ρυθμισθή όπως επέμβη και η μαχητική αεροπορία.
Ο υποφαινόμενος μετά του Δ/τού του 40 Τ.Ε. Ταγ/ρχου ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ είχε προωθηθή εις εν πολυβολείων ευρισκόμενον αμέσως Ν. επί της Γεφύρας ΚΙΖΙΛ-ΝΤΕΡΕ και παρά το χωρίον ΑΒΔΕΛΛΑ.
Πλην όμως ο Λόχος του 39 Τ.Ε. ο ούτω συγκροτημένος (Μ.Ε.Α. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ και ΣΟΥΦΛΙΟΥ) μετά δύο ή τρεις πυροβολισμούς του εχθρού συνεπτύχθη άνευ Δ/γής προς ΛΑΔΗΝ εγκαταλείψας τον υποφαινόμενον εις το πολυβολείον όστις ομού μετά του Ταγ/ρχου ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ηγωνίζετο ως απλούς οπλίτης.
Επαύτου υπεβλήθη η ΑΠ. 28/17-5-49 αναφορά του Συν/τος εις ην εμφαίνεται η κατάστασις.
2. Καθ’ όλην την ημέραν της 17ης η μαχητική αεροπορία εξετέλεσεν αρίστου επεμβάσεις και χάρις εις αυτήν και μόνον ανεκουφίσθησαν ως επί το πλείστον οι πολιορκούμενοι των Μεταξάδων ο δε υποφαινόμενος εζήτησεν από το Γ΄ΣΣ διά της υπ’ αριθ. 15/16-5-49 αναφοράς του όπως τούτο να μη αφήση ουδ’ επί στιγμήν ακάλυπτον τον ουρανόν ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ.
Η αεροπορία εξετέλεσε πλήρως το καθήκον της και πολλάς χάριτας και ευγνωμοσύνην οφείλομεν εις αύτην, κατά δε τας εσπερινάς ώρας εγένετο λίαν επιτυχώς ο ανεφοδιασμός του Λόχου από ΑΕΡΟΣ.
3. Το εσπέρας της 17ης η Σ.Δ.ΘΡ. εγνώρισεν εις το Σύνταγμα ότι Διλοχία του 77 Ε.Τ.Π. υπό τον Ταγρχην ΔΙΜΗΔΗΝ φθάνει την νύκτα της 17 προς 18 εις ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΝ δι’ ενίσχυσιν του Συν/τος, τιθεμένη εις την διάθεσίν του.
Το Σύνταγμα εισηγήθη τότε εις Σ.Δ.ΘΡ. όπως η ανωτέρω Διλοχία αχθή εις ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ (Γ.7513) και ενεργήση εκ της κατευθύνσεως ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ υψ. 218.4 (Γ.7114) – ΓΕΛΑΔΑΡΑΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΑΣ ΧΩΡΑΦΙ, επί τω σκοπώ όπως υπερκουράση τους συμ/τας των ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ εκ των ΝΩΤΩΝ.
Η ανωτέρω ενέργεια του ανωτέρω Τάγματος θα συνεδιάζετο με παρομοίαν τοιαύτην και εκ της κατά μέτωπον επιθέσεως κατά ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ υπό του 40 Τ.Ε.
4. Ο Δ/τής Σ.Δ.ΘΡ. το εσπέρας της 17ης και κατόπιν συνεννοήσεως μετά του υποφαινομένου διά του υπ’ αριθ. Δ.Υ/18-5-49 σημειώματός του έδιδε οδηγίας διά την ενέργειαν της 18ης.
Επί πλέον δε η Σ.Δ.ΘΡ. εγνώρισεν εις το Σύνταγμα ότι η ανωτέρω επίθεσις θα ενισχύετο και υπό Ουλαμού Μιχανοκινήτων ο οποίος θα αφίκετο εξ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ.
5. Την πρωίαν της 17ης επιθυμών όπως και το 93 Τ.Ε. (Διοίκησις συν λόχος) ευρισκόμενον εις περιοχήν (Γ.685135) συμβάλλει και τούτο εις την ως άνω επιχείρησιν διέταξα όπως το Τάγμα τούτο ενούμενον μετά των υπολοίπων λόχων του ενισχύση την προσπάθειαν των φιλίων τμημάτων ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ πλην όμως το τάγμα τούτο λόγω του ότι δεν ήτο εις θέσιν ν’ αντιληφθή την τακτικήν κατάστασιν και ως εκ τούτου επήλθεν σύγχυσις εις τας ενεργείας του, συμπτυχθέντος ενός των λόχων του ανωμάλως το αόγευμα της 17ης και ούτω το Τάγμα τούτο ουδέν προσέφερεν εις τον αγώνα, πλην ενός Λόχου όστις παρέμεινεν άθιχτος εις περιοχήν (Γ.689115) και όστις αργότερον ηνώθη μετά του 77 Ε.Τ.Π. (επ’ αυτού έχει υποβληθή ιδιαιτέρα έκθεσις.)
ΙV. ΓΕΓΟΝΟΤΑ 18ης ΜΑΙΟΥ
1. Το 77 Ε.Τ.Π αφιχθέν εις ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΝ τας πρωϊνάς ώρας της 18ης-5-49 έλαβε την ΑΠ.42/18-5-49 Δ/γήν του Συν/τος δι’ ης ερυθμίζετο εν λεπτομερεία η αποστολή τούτου.
2. Βάσει του υπ’ αριθ.Δ.Υ./18-5-49 Δ/γής Σ.Δ.ΘΡ. το Σύνταγμα εξέδωκε και την υπ’ αριθ.ΑΠ.46/18-5-49 Δ/γήν του προς το 40 Τ.Ε., δι’ ης ερυθμίζετο η επιθετική ενέργεια προς ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ και ήτις είχεν συνδιασθή με την ΑΠ. 42 Δ/γήν προς 77 Ε.Τ.Π.
Το απόγευμα της 18ης αφίχθη ο Ουλαμός Μηχανοκινήτων υπό τον Ανθ/στήν Μηχανοκινήτων ΝΤΟΚΟΝ και παραλαβών τούτον μετέβημεν εις την Γέφυραν ΚΙΖΙΛ ΝΤΕΡΕ μεταξύ χωρίων ΠΟΛΙΑΣ-ΑΒΔΕΛΛΑΣ προς εκτέλεσιν αναγνωρίσεως.
Εις την αναγνώρισην ταύτην έλαβεν μέρος και ο Υπολ/γός ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ αρχηγός του ΠΚΠΕ όστις επί κεφαλής 15 ανδρών είχεν αφιχθή εκ ΣΟΥΦΛΙΟΥ εω εθελοντής ίνα λάβη μέρος εις τον αγώνα.
Υπό την κάλυψιν μιας περιπόλου προωθήθημεν εις ΚΙΖΙΛ ΝΤΕΡΕ και εξετελέσαμεν λεπτομερή αναγνώρισιν τόσον διά την διάβασιν του ΚΙΖΙΛ ΝΤΕΡΕ υπό των τεθωρακισμένων όσον και διά το δρομολόγιον που θα ακολουθούσεν ο Υπολ/γός ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ θα επλαισίωνε και θα εκάλυπτε την κίνησιν των αρμάτων.
Την αποστολήν ην έδωσα εις τούτους ήτο να καταλάβωσι το ανώνυμον υψ. (ΑΣΒΕΣΤΑΡΙΕΣ) το οποίον απείχεν περί τα 300 μέτρα Β.Δ. λόχου Μεταξάδων, ούτινος η πτώσις θα έφερε μοιραίως την εξάρθρωσιν της τοποθεσίας εν ταύτω δε και την απελευθέρωσιν του Λόχου.
Μετά την εκτέλεσιν της αναγνωρίσεως επιστρέφοντας εις Σ.Δ.40 Τ.Ε. συναντήσαμεν εις μικράν απόστασιν από του σημείου αναγνωρίσεως Δυτ. ΚΙΖΙΛ ΝΤΕΡΕ τον Ταγ/ρχην ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΝ όστις βάσει της ΑΠ. 46 Δ/γής μου είχεν λάβει την αναγκαίαν διάταξιν διά την εκτέλεσιν της επιθέσεως.
Την 16:45 ώραν ο Δ/τής Σ.Δ.ΘΡ. Ταξίαρχος Κ. ΠΡΟΚΟΣ εις σχετικήν ραδιοφωνικήν επικοινωνίαν μας με ηρώτησε διά την πρόοδον των ενεργειών μου όσον αφορά διά την ενέργειαν της επιθέσεως.
Εις τούτον ανέφερα ότι καλόν θα ήτο η ενέργεια να εγίνετο την πρωίαν της επομένης 19ης και τούτο διότι το 77 Ε.Τ.Π. ευρίσκετο εισέτι εις ΑΣΠΡΟΝΕΡΙΟΝ και ως εκ τούτο δεν ηδύνατο να βοηθήση την ενέργειαν.
Ο Ταξίαρχος κ. ΠΡΟΚΟΣ αρχικώς συνεφώνησε με την άποψίν μου, πλην όμως μετά 2′ διέταξε όπως η επίθεσις εκτελεσθή και άνευ της συμμετοχής του 77 Ε.Τ.Π. Τούτο μοι έκαμε να σκεφθώ επ΄ολίγον και απήντησα εις τον Δ/τήν Σ.Δ.ΘΡ. «ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΒΟΗΘΟΣ».
Ακολούθως μελετήσας την κατάστασιν και βλέπων ότι εάν η επίθεσις εγίνετο ως το υπ’ αριθ. Δ.Υ./19-5-49 σημείωμα Σ.Δ.ΘΡ δεν θα είχομεν επιτυχίαν και επιθυμών όπως εργασθώ με όλα τας δυνάμεις προς επιτυχίαν της Δ/γής της δοθείσης από του κ. Ταξιάρχου ότι έδει να γίνη η επιχείρησις εντός της ημέρας με τα υπάρχοντα μέσα, υιοθέτησα αμέσως πρότασιν του Ταγ/ρχου ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Δ/τού 40 Τ.Ε. όπως μεταβληθή η αποστολή των τμημάτων των επιτιθεμένων κατά μέτωπον επί τω σκοπώ όπως προσαρμόσωμεν και εκτελέσωμεν την αποστολή μας με τα υπάρχοντα μέσα εντός του επιθετικού πνεύματος και κατά τρόπον τοιούτων εξασφαλίζοντα την πλήρη επιτυχίαν και άνευ συμμετοχής του 77 Ε.Τ.Π.
Ούτω εκτελέσθη τακτικόν συγκρότημα αποτελούμενον εκ τεθωρακισμένων πλαισιούμενον υπό του ΠΚΠΕ με τον Υπολ/γόν ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ και υπό λόχον του 551 Τ.Π. το οποίον ούτω ισχυροποιούμενον θα είναι ένα ισχυρόν ΟΠΛΟΝ και το οποίον υποστηριζόμενον υπό της αεροπορίας και του Πυρ/κού να διαρρήξη την εχθρικήν τοποθεσίαν και να καταλάβη το υψ. ΑΣΒΕΣΤΑΡΙΕΣ ενούμενον ούτω μετά του Λόχου ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ.

V. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ
1. Αι λεπτομέρειαι καθωρίσθησαν μετά ακριβείας και την 17:15 ώραν της 18ης ενηργήθη εξόρμησις και διά όντως θαυμασίας συνεργασίας αρμάτων, αεροπορίας, πυρ/κού και πεζικού και διά αυτοθυσίας και αυταπαρνήσεως Μηχανοκινήτων και του τμήματος Υπολ/γού ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ οίτινες προηγούντο του Πεζικού εντός 30′ διεσπάσθη η εχθρική τοποθεσία, κατελήφθη το ύψωμα ΑΣΒΕΣΤΑΡΙΕΣ, συλληφθείσης αιχμαλώτου της φρουράς του και ούτω ηνώθησαν μετά του Λόχου ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ.
Η πτώσις του υψ. ΑΣΒΕΣΤΑΡΙΕΣ ηνάγκασε τους συμ/τας ν΄αποσυρθούν εις περιοχήν ΒΟΥΛΓΑΡΑΣ ΧΩΡΑΦΙ και ούτω το συγκρότημα ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ να περιέλθη εις χείρας μας.
Θεωρείται απαραίτητον εν σμικρώ να περιγράψωμεν την μαρτυρική θέσιν των ελευθέρων πολιορκουμένων επί του λόφου ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ.
Άνω των 800 εγκλεισθέντων εκεί από της 6ης ώρας της 15ης μέχρι το εσπέρας της 18ης ήτοι επί τετραήμερον επέρασαν μίαν ζωήν όντως μαρτυρικήν αλλά και αξιοθαύμαστον.
Παρετηρήθη ότι γυναίκες αντικαθίστων τους σκοπούς στρατιώτας εις τας θέσεις των ίνα δώσουν καιρόν εις αυτούς ν’ αναπαυθούν.
Εξηκριβώθη ότι πολλοί λόγω ελλείψεως ύδατος εχρησιμοποίσαν ως τοιούτον τα ούρα των, δι’ ο και παρετήρησα κατά την έχει μετάβασίν μου τα πρόσωπα πολλών ωχρά (κίτρινα).
Οσάκις οι συμ/ται κατά τας επιθέσεις των επλησίαζον τα συρματοπλέγματα εβάλλοντο υπό των πολιορκουμένων διά ξύλων και λίθων.
Εξηκριβώθη ότι επί τετραήμερον το σύνολον έμενε νήστεις, διότι οι πολιορκημένοι ουδεμίαν προμήθειαν είχον καθ’ ότι ουδόλως προέβλεπον τοιαύτην κατάστασιν.
Το ηθικόν των και το ψυχικόν σθένος ήτο και είναι άριστον, το δε Εθνικόν των φρόνημα εις άριστον επίπεδον. δι’ ο και τους αξίζει κάθε Εθνική ευγνωμοσύνη.
VΙ. ΓΕΓΟΝΟΤΑ 19ης ΜΑΙΟΥ
1. Την πρωίαν της 19ης το 77 Ε.Τ.Π. υπό τον Ταγ/ρχην ΔΙΜΗΔΗΝ κινούμενον βάσει της ΑΠ.42/18-5-49 Δ/γής Συν/τος ενήργησεν δραστηρίως εν τη κατευθύνσει ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ- τριγων. ΠΑΛΙΟΥΡΙ, ανατρέπον τας διαδοχικάς του εχθρού αντιστάσεις, την 14ην ώραν κατόπιν ΣΩΜΑΤΟΣ προς ΣΩΜΑ πάλης με τον εχθρόν κατέλαβε το υψ. ΓΕΛΑΔΑΡΑ και έλαβε στενωτάτην επαφήν με εχθρόν ευρισκόμενον εις ΒΟΥΛΓΑΡΑΣ ΧΩΡΑΦΙ.
Η Τοποθεσία ΒΟΥΛΓΑΡΑΣ ΧΩΡΑΦΙ έχει οργανωθή υπό ημετέρων τμημάτων κατά τρόπον θαυμάσιον με συρματόπλεγμα και πολυβολεία.
Τ’ ανωτέρω χαρακώματα είχον καταλάβει οι συμ/ται και ημύνοντο σθεναρώτατα.
Την 18ην ώραν της 19ης διά συνδεδιασμένης ενεργείας τεθωρακισμένων, πυρ/κού και αεροπορίας κατελήφθη το υψ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΣ ΧΩΡΑΦΙ συλληφθείσης ολοκλήρου της φρουράς του την 19ην ώραν και ούτω ολόκληρος η περιοχή ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ περιήλθεν εις χείρας μας.
2. Την πρωίαν της 20ης τμήματα του Συν/τος συνεχίζοντα τας επιθετικάς ενεργείας έφθασαν την 11:30 ώραν εις ΣΚΑΛΑΝ και ΤΖΙΒΑ ΚΟΥΡΟΥ ενωθέντα μετά του 553 Τ.Π. Νοτίου συγκροτήματος όπερ διοικείτο υπό του Υποδιοικητού Μεραρχίας.
3. Άπασαι αι εν τη παρούση αναφερόμεναι Δ/γαί επισυνάπτονται εν αντιγράφω.
4. Συνημμένως υποβάλλεται πίναξ συλληφθέντων, αιχμαλωτισθέντων κλπ.
ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤ/ΡΧΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Τ.Σ.Υ.

Advertisements