Εκθεση επιχειρήσεων (16-23/5/1949) αρ.16, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/23 Μαϊ 1949


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ – ΠΛ/ΡΙΩΝ Υπ’ Αριθμ. 16
Μάιος 1949

Εβδομαδιαία έκθεσις επί των Επιχειρήσεων
από 16 00:01 μέχρις 23 00:00

Ι. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Ε΄ Μ.Ο.Κ. εξ ΑΘΗΝΩΝ περ. ΟΘΡΥΟΣ.
2. Ι Σ. αναγνωρίσεως εκ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ εις ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ.
3. ΙΧ Μεραρχία (Τ.Σ.) εκ περ. ΛΟΓΓΙΣΤΗΣ εις περ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ.
4. ΧΥ Μεραρχία (Τ.Σ.) εκ ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ εις ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ.
5. 76 Ταξιαρχία εκ ΓΡΑΜΜΟΥ εις περ. ΚΟΝΙΤΣΗΣ.
6. 26 Ταξιαρχία εκ ΜΠΕΛΛΕΣ εις ΘΕΣ/ΚΗΝ.
7. Σ.Δ. Θράκης – 553 Τ.Π., 81 Ε.Σ.Π., 77 Ε.Τ.Π. εις περ. ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ δι’ επιχειρήσεις.
8. Από της 19/5 συνεκροτήθη το Στρατηγείον Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (Σ.Η.Δ.Μ.) υπό το οποίον υπήχθησαν το Β΄ΣΣ και η VΙΙΙ Μεραρχία.
ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ
9. «ΠΥΡΑΥΛΟΣ»
(α) Α.Σ.Δ.Σ.Ε. (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΓΚΙΩΝΑ – ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ – ΞΥΝΙΑΣ – ΟΡΘΡΥΣ)
ι. Περ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
Την νύκτα 16/17 προσέβαλον ΕΛΛΙΩΝΑ (ζ. 2413), την 21/5 ΜΑΡΓΙΟΛΑΤΑ (Υ.3327), και την 22/5 ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ (Υ.2932) αποκρουσθέντες.
Τα ημέτερα τμήματα συνέχισαν τας εξερευνήσεις εις ΠΑΡΝΑΣΣΟΝ καθ’ ας έλαβεν χώραν συμπλοκή, την 20/5 εις (Υ.4313) άνευ σοβαρών αποτελεσμάτων. Η εξερεύνησις συνεχίζεται διά τμημάτων της 71 Ταξιαρχίας και των 3, 8, Ε.Σ.Π.
ιι. Β Α Ρ Δ Ο Υ Σ Ι Α
Συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις άνευ επαφής μετά των Κ. Ανευρέθησαν τρόφιμα, υλικά των Κ. και εξωντώθησαν ολιγομελείς Κ.Σ.
ιιι. Ο Ι Τ Η
Την νύκτα 18/19 Κ. προσέβαλον την ΥΠΑΤΗΝ (Υ. 1452) καταδιωχθέντες υπό ημετέρων προς Ν.
ιυ. Ξ Υ Ν Ι Α Σ ( Ε.Ε 15 και 126)
Τμήματα της 2ας Ταξιαρχίας Καταδρομών διώκοντας τους προς Α, κινουμένους Κ. της 192 Κ.Σ. Ταξιαρχίας και της τοιαύτης Ιππικού, προσέβαλον τούτους την 16 και 17/5 εις περ. ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑΣ (Υ. 1767) – ΜΕΓΑΛΗ ΛΑΚΚΑ (Υ. 2367) (Κ.Ν. 84, Σ. και Π. 164). Τα υπολείμματα των Κ. διεσκορπίσθηκαν, διωκόμενα.
υ. Ο Θ Ρ Υ Σ
Ημέτερα τμήματα ενεργούντα εξερεύνησιν ΟΘΡΥΟΣ, συνεπλάκησαν την 21 22:00 μετά Κ. εις περ. ΤΣΟΥΡΝΑΚΙ (Υ. 82). Αι συμπλοκαί εις την ιδίαν περιοχήν συνεχίσθησαν την 22/5. Αποτελέσματα δεν ανεφέρθησαν. Η εξερεύνησις της ΟΘΡΥΟΣ συνεχίζεται διά τμημάτων της 2 Ταξιαρχίας Καταδρομών, 4 Ε.Σ.Π., Β.Σ. Ι και 1 Σ. Αναγνωρίσεως.

(β) ΧV Μεραρχία (ΣΜΟΚΟΒΟΝ – ΜΕΓΔΟΒΑΣ – ΑΓΡΑΦΑ – ΚΟΖΙΑΚΑΣ)
ι. Εξερεύνησις της περιοχής υπό των ημετέρων. Ανευρέθησαν τρόφιμα, είδη οπλισμού των Κ. και συνελήφθη ικανός αριθμός εκ τούτων ως και αυτοαμυνιτών.
ιι. Την 16/5 ημέτερον τμήμα συνεπλάκη μετά κρυπτομένου Κ.Σ. Τάγματος εις περ. ΒΑΘΥΛΑΚΟΝ (Χ.9283) όπερ διέφυγε προς Β. (Κ.Ν. 7, Σ.25).
ιιι. Την 20 και 21/5 ημέτερα τμήματα κατεδίωξαν Κ.Σ. εκ περ. ΚΕΔΡΟΥ (Ν.5435) προς Δ.
ιυ. Την 22/5 εξωντώθη νοσοκομείον των Κ. εις ΤΡΙΔΕΝΔΡΟΥ (Χ. 6489) (Κ.Ν».5, Σ. 61, Π. 7).
(γ) ΙΧ Μεραρχία (ΑΧΕΛΩΟΣ – ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)
Εξερευνήσεις υπό των ημετέρων καθ’ άπασαν την περιοχήν μετά μικροσυμπλοκών, άνευ σοβαρών αποτελεσμάτων και αναπροσαρμογή διατάξεως.
(δ) Σ.Δ. Θεσσαλίας (ΘΕΣ. ΠΕΔΙΑΣ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ – ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ – Κ. ΟΛΥΜΠΟΣ – ΟΣΣΑ) (Από 19/5)
Ουδέν άξιον λόγου
(ε) Απώλειαι της Επιχειρήσεως από 5-22/5
Ημετέρων Ν. 21 (2 αξκοί), Τ. 83 (6 αξκοί), Α. 2= 106
Κ. Ν. 319, Σ. 443, Π. 210 = 972
Συνελήφθησαν επίσης 115 Αυτ/ται.
ΙΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ και ΣΥΜΒΑΝΤΑ
Α.Σ.Δ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
10. Συνέχεια των εξερευνήσεων εις περ. ΤΑΥΓΕΤΟΥ. Ανευρέθησαν διάφορα υλικά και είδη οπλισμού των και εξωντώθησαν στελέχη Κ.Σ.
Α.Σ.Δ.Α.Ν.
11. Σ.Δ. Σάμου
Εξερευνήσεις άνευ σοβαρών αποτελεσμάτων.
Την 22/5 ημέτερα τμήματα συνεπλάκησαν μετά 80μελούς Κ.Σ. εις περ. ΤΣΑΜΑΔΙΩΝ (0699). Αποτελέσματα ελλείπουσι.
Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
12. Σ.Δ. Ευβοίας – 83 Περιοχή: Ουδέν σημαντικόν.
Σ.Η.Δ.Μ.
13. VΙΙΙ Μεραρχία (ΗΠΕΙΡΟΣ Δυτικώς ΑΡΑΧΘΟΥ – Δ. ΓΡΑΜΜΟΣ)
(α) Την 20/5 οι Κ. προσέβαλον τω χωρία ΓΛΥΚΥ (Ρ. 7815) – ΧΟΙΚΑ (Ρ. 7616), ΕΛΑΤΑΡΙΑ (Ρ. 7239) ΣΟΥΛΙΟΥ, καταδιωχθέντες υπό ημετέρων.Εις περ. ΓΡΑΜΜΟΥ παρενόχλησαν διά πυρ/κού ημέτερα τμήματα περ. ΣΤΡΑΤΣΙΑΝΗΣ (Μ.9806) – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ (Ν.0616) ΟΞΥΑΣ, ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ (Ν.1016).
(β) Δράσις ημετέρων περιπόλων και ενεδρών.
Την νύκτα 19/20 κατά επιδρομήν εις ΒΩΒΟΥΣΑΝ (Σ.2278) Κ.Ν 3, Σ.10. Συνελήφθησαν επί πλέον οι αυτ/ται του χωρίου.
Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
14. Τ.Σ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
(Ν.Α. ΓΡΑΜΜΟΣ – ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΑ – ΓΡΕΒΕΝΑ)
(α) Οι Κ. παρηνώχλησαν διά πυρών ημέτερα τμήματα εις περ. ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ (Ν. 2110) και ενήργησαν ναρκοθετήσεις τινάς εις περ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ (Ν.3907).
(β) Αναγνωρίσεις ημετέρων και εξερευνήσεις των περ. ΜΑΡΔΙΤΣΑ (Ν.1807)- ΖΟΥΖΟΥΛΙΩΤΙΚΟΥ (Ν.2306). Ομοίως εις περ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Σ.5592) καθ’ ας ασημειώθησαν Κ.Σ. εις ΡΟΔΙΑΝ (Ν.4900) ΣΕΙΡΗΝΙ (Σ. 5497), ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΝ (Σ.6199) (Ν.6202) και περ. ΚΑΛΟΧΙ (Σ.6389) (Σ.6088).
15. Ι Μεραρχία (Α. ΓΡΑΜΜΟΣ)
Παρενοχλητική δράσις εκατέρωθεν εις περ. ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ (Ν.1626) – ΤΟΥΧΟΥΛΙ (Ν. 2029) – ΑΛΕΒΙΤΗΣ (Ν.1836).
16. Χ Μεραρχία (Ν. Τομεύς ΒΙΤΣΙ – Περ. Ν. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ)
Την 20 και 21/5 ημέτερα τμήματα εκ διαφόρων κατευθύνσεων ενήργησαν εξερεύνησιν περ. ΓΕΡΜΑ (Ν.5833) καθ’ ην ανεύρον εγκαταστάσεις των Κ. τας οποίας κατέστρεψαν και περισυνέλεξαν είδη τούτων. Την νύκτα 21/22 ημέτεραι περίπολοι προώθησαν εις περ. ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ (Ν.3648) – ΓΑΒΡΟΥ (Ν.4153) – Β. ΜΑΥΡΟΚΑΜΠΟΥ (Ν.4455). Εις ΓΑΒΡΟΝ (Ν.4153) – εβλήθησαν υπό Κ. ανεπιτυχώς.
17. ΙΙ Μεραρχία (Α. Τομεύς ΒΙΤΣΙ – Περ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ – Δ. ΒΟΡΑΣ)
Την 16/5 κατόπιν επιθέσεως ημετέρων τμημάτων, μετά τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης, κατελήφθη το ανώνυμον Ν. ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΩΝ (Ν.5262) (Ε.Ε. 15 και 24α).
Συνολικαί απώλειαι εκ των αγώνων εις περ. ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΩΝ:
Ημετέρων Ν. 28 (4 αξκοί), Τ. 165 (9 Αξκοί), Α. 31 (1 Αξκός)
Κ. Ν. 197, Σ. 61, Π. 5. Περισυνελέγη μεγάλη ποσότης οπλισμού των Κ.
Κατά τας υπολοίπους ημέρας οι Κ. παρηνώχλησαν κατ΄επανάληψιν ημέτερα τμήματα εις ΒΙΤΣΙ και ιδίως ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΑ (Ν.5263) (Ν.5262).
18. Σ.Δ.Δ. Μακεδονίας (ΒΕΝΤΖΙΑ-ΒΟΥΡΙΝΟΣ-ΚΟΖΑΝΗ)
(α) Εσημειώθησαν ναρκοθετήσεις τινές των Κ. εις περ. ΚΟΜΑΝΟΥ (Ν.8831) (Ν.9332).
(β) Συνήθης δράσις ημετέρων.
Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
19. ΧΙ Μεραρχίας (ΟΛΥΜΠΟΣ – ΠΙΕΡΡΙΑ – ΒΕΡΜΙΟΝ – ΒΟΡΑΣ – ΤΖΕΝΑ – ΠΛΙΚΟΝ
(α) Εσημειώθησαν ναρκοθετήσεις τινές εκ μέρους Κ. και διαρπαγαί τροφίμων εκ μικρών χωρίων.
(β) εξερευνήσεις ημετέρων Β. ΒΕΡΜΙΟΥ (Ο.0554) (Ο.0455) – ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟΥ (Ο.1039) – ΠΙΕΡΡΙΩΝ (Ο.2704), Περ. ΒΡΟΝΤΟΥΣ (Τ.3895) ΟΛΥΜΠΟΥ, ουδέν απέδωσαν.
20. 31 Ταξιαρχία (ΚΟΡΩΝΑ – ΜΠΕΛΛΕΣ – ΚΡΟΥΣΙΑ – Πεδιάς ΚΙΛΚΙΣ)
(α) Οι Κ. ανετίναξαν τμήματα σιδ/κής γραμμής εις περ. ΓΑΛΛΙΚΟΥ (Ο. 7574) ΔΟΪΡΑΝΗΣ (ζ.8008).
(β) Δράσις ημετέρων αναγνωρίσεων και ενεδρών μετά μικροσυμπλοκών ιδία εις περ. ΒΛΑΝΤΑΓΙΑΣ (ζ. 7802).
21. Σ.Δ.Κ. Μακεδονίας (ΘΕΣ/ΚΗ- ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ-ΒΕΡΤΙΚΟΣ)
Εξερεύνησις ημετέρων εις ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ – ΑΓΓΙΣΤΡΟΝ, ουδέν απέδωσαν.
22. VIΙ Μεραρχία (Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – Δ. ΘΡΑΚΗ)
(α) Την 16/5 ισχυρά δύναμις Κ. επετέθη κατά Λόχου του 40 Τ.Ε. εις ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ. Ο Λόχος αντέστη πεισμόνως. Ενισχύσεις κινηθείσαι εκ διαφόρων κατευθύνσεων προσέκρουσαν εις ισχυράς αντιστάσεις των Κ. εις ΑΒΔΕΛΛΑ (Γ.6818) – ΠΛΗΓΟΥΡΙ (Γ.7016) – ΚΑΛΥΒΙΑ (Γ. 6814) – ΒΟΥΛΓΑΡΑΣ ΧΩΡΑΦΙ (Γ. 6513) – ΣΚΑΛΑ (Γ. 6410) – ΤΖΙΒΑ ΚΟΥΡΟΥ (Γ.6308) – ΤΑΤΑΡ ΠΑΝΗΓΥΡΙ (Γ.6306). Κατόπιν σκληρού αγώνος εισήλθον εις ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ, τας απογευματινάς ώρας της 18/5 και εν συνεχεία ανέτρεψαν τους Κ. εκ των ανωτέρω θέσεων. Ούτοι διέφυγον προς ΜΠΟΥΚΑΤΕ (Μ. 5893) ένθα κινούνται ημέτερα τμήματα.
Απώλειαι εκ του αγώνας εις ανωτέρω περιοχήν από 16-18/5.
Ημετέρων Ν. 16 (2 αξκοί), Τ. 38 (1 αξκός).
Κ. Ν. 159, Σ. 84, τραυτ. εξηκριβ. 72.
Περισυνελέγησαν πολλά είδη οπλισμού των Κ. και πυρ/κά.
(β) Εις την λοιπήν περιοχήν ουδέν σημαντικόν
ΙV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
24. Απώλειαι της εβδομάδος
Μ.Μ ΗΜΕΤΕΡΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
Νεκροί Τραυματίαι Αγνοούμενοι ΣΥΝ-ΟΛΟ Νεκρ Συλλ Παρ Συν Αυτ
Αξ. Οπλ Αξ. Οπλ Αξ Οπλ.
Α’ Σ.Σ 1 14 1 40 – 3 59 157 285 191 633 115
Β’ Σ.Σ 2 15 1 64 – 4 86 139 60 5 204 –
ΣΗΔΜ – 3 – 27 – – 30 18 10 17 45 –
Γ’ Σ.Σ 5 16 3 50 2 4 80 197 103 33 333 –
ΑΣΔΠ 1 2 3 27 12 38 77 –
ΑΣΔΑΝ 2 2 4 – – 4 –
ΣΥΝ 8 51 5 183 2 11 260 542 470 284 1296 115
25. Λοιπά αποτελέσματα
(α) Αι Μονάδες επιχειρήσεως ΠΥΡΑΥΛΟΥ, προϋξένησαν σοβαρά απωλείας εις του Κ. (587 περίπου) κατά την λήξασαν εβδομάδα. Δύο Τάγματα της 192 Κ.Σ. Ταξιαρχίας διελύθησαν. Οι υπόλοιποι Κ. καταδιώκονται συνεχώς καθ’ άπασαν την περιοχήν.
Εκ της συνεχούς καταδιώξεως και των απωλειών, ούτοι έχουν περιέλθει εις αθλίαν κατάστασιν. Μέρος τούτων (ΚΓΑΝΕ, Ταξ. Ιππικού ΓΚΑΤΖΙΩΡΑ) προσπαθεί να διαφύγη προς Β.
(β) Εις την περ. ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ, οι Κ. υπέστησαν σοβαράς απωλείας και ηναγκάσθησαν να διαφύγουν προς ΜΠΟΥΚΑΤΕ, ένθα θα ευρίσκωναι μακράν των βάσεων ανεφοδιασμού των εκ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ και η δίωξίς των θα είναι ευχερεστέρα.
Β΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ – ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
26. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Ουδέν άξιον λόγου
27. ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑ
(α) Η ΙΙ Κ. Μεραρχία ΔΙΑΜΑΝΤΗ μετά 144,172 Ταξιαρχιών, 66 και 88 Μονάδων (συνολικής δυνάμεως 700) εξακολουθεί να ευρίσκεται εις περιοχήν ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ-ΟΙΤΗΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ελισσομένη συνεχώς προς αποφυγήν αγγιστρώσεώς της υπό των καταδιωκουσών Εθνικών δυνάμεων.
(β) Εις περιοχήν ΚΟΖΑΚΑ-ΑΓΡΑΦΩΝ-ΟΘΡΥΟΣ ευρίσκονται κατετμημέναι αι κάτωθι δυνάμεις.
ι) Διοίκησις Κ.Γ.Α.Ν.Ε. μετά σχολής Αξ/κών, Λόχου Ασφαλείας 60 και 25 Μ.Χ. συνολικής δυνάμεως 300 εις ΝΕΡΑΙΔΟΧΩΡΙ (Σ.5130) περιοχής ΚΟΖΑΚΑ.
ιι) Διοικήσεις Ι Κ.Σ. Μερ. και 192 Ταξιαρχίας μετά της 22 Μ.Χ. συνολικής δυνάμεως 250 περίπου εις ΟΘΡΥΝ, πιθανώς με πρόθεσιν να κινηθώσιν προς ΠΗΛΙΟΝ.
ιιι) 138 Ταξιαρχία, Διοίκησις Ιππικού μετά Επιλαρχίας ΤΖΗΜΑ, 55 και 15 Μ.Χ. ως και συνεργείον και υπηρεσίαι Ι Κ. Μεραρχίας εις περιοχήν ΡΕΝΤΙΝΑ (Χ.9375) ΚΛΕΙΣΤΟΥ (Χ.8080) – ΜΟΛΟΧΑ (Χ.8886) – ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ (Χ.8693) – ΚΑΡΙΤΣΑΣ (Χ.7199) – ΑΓΡΑΦΑ (Χ.6585). Συνολική δύναμις 500.
(γ) Η 123 Ταξιαρχία ΦΕΡΡΑΙΟΥ 33 Μ.Χ. και Διλοχία ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ συνολικής δυνάμεως 900 περίπου εντοπιζόμεναι εις περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ-ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ ουδεμίαν δράσιν παρουσίασαν. Διλοχία 123 Ταξιαρχίας ενετοπίσθη 19/5 εις περιοχήν ΛΑΖΑΡΑΔΕΣ (Σ.9182). Πιθανώς η 123 Ταξιαρχία να κινηθή προς ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΝ. Δεν εξηκριβώθησαν οι λόγοι διά τους οποίοις εκινήθη εις περιοχήν ΣΠΗΛΑΙΟΥ (Σ.4352) και ήδη επανέρχεται.
28. ΗΠΕΙΡΟΣ
(α) Η Ταξιαρχία ΠΕΤΡΙΝΗ εξακολουθεί να ευρίσκεται εις περιοχήν ΣΟΥΛΙΟΥ. Αύτη επέδειξε δραστηριότητα δι’ επιμελητειακήν εκμετάλλευσιν.
(β) Εξακολουθούν αι ναρκοθετήσεις επί της οδού ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΚΟΝΙΤΣΗΣ.
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
29. ΟΡΛΙΑΚΑΣ-ΣΜΟΛΙΚΑΣ-ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ-ΓΡΕΒΕΝΑ
(α) Η εις την περιοχήν ταύτην ευρισκομένη δύναμις 300 Κ. υπό ΒΡΑΤΣΑΝΟΝ ουδεμίαν αξίαν λόγου δράσιν παρουσίασε. Ομάδες ταύτης διασκορπισμέναι εις την περιοχήν ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ προέβησαν εις Ναρκοθετήσεις της δι’ οδού.
(β) Εις περιοχήν ΓΡΕΒΕΝΩΝ ομάδες ελευθέρων σκοπευτών προέβησαν εις λεηλασίας και στρατολογίαν μεμονωμένων ιδιωτών.
30. ΓΡΑΜΜΟΣ
Εξακολουθεί η κίνησις αυτοκινήτων από ΒΙΓΛΙΤΣΑ προς ΒΙΝΤΕΧΟΒΑ. Από 16-21/5 παρετήθησαν περί τα 70 αυτοκίνητα, κινούμενα προς ΒΙΝΤΕΧΟΒΑ.
Γενικώς κατά διαρρεύσασαν εβδομάδα αι δυνάμεις ΓΡΑΜΜΟΥ δεν παρουσίασαν αξίαν λόγου δράσιν, εκτός συνεχούς παρενοχλητικής τοιαύτης, ιδία εις Τομέα ΑΛΕΒΙΤΣΗΣ.
31. ΒΙΤΣΙ
(α) Εξακολουθεί η κίνησις αυτοκινήτων από ΒΙΓΛΙΤΣΑ προς ΙΕΡΟΠΗΓΗΝ και ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΝ.
(β) Αφίχθη εις Εμπεδα ΒΙΤΣΙΟΥ η πρώτη αποστολή εκ των επιστρατευθέντων εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ ΤΣΑΜΗΔΩΝ.
(γ) Το 425 Κ. Τάγμα της 18 Κ. Ταξιαρχίας όπερ ενήργησε την επίθεσιν κατά ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΩΝ δέον να θεωρήται ως διαλυθέν λόγω των απωλειών του.
(δ) Γενικώς αι Κ. δυνάμεις ΒΙΤΣΙΟΥ δεν παρουσίασαν κατά την διαρρεύσασαν εβδομάδα αξίαν λόγου δράσιν εκτός συνεχούς παρενοχλητικής τοιαύτης ιδία διά πυρ/κού συνάγεται ότι τούτο εκτός της αριθμητικής του αυξήσεως εις πυρ/λα διαθέτει και επάρκειαν βλημάτων. Πιθανώς αι δυνάμεις ΒΙΤΣΙΟΥ ανασυγκροτούνται διά προσεχή δράσιν.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
32. ΜΠΕΛΕΣ
Αι δυνάμεις της VΙ Κ. Μεραρχίας ΠΕΤΡΗ μετεκινήθησαν εκ του ΑΝΑΤ. ΜΠΕΛΛΕΣ εις το ΔΥΤ. ΜΠΕΛΛΕΣ. Η εις την περιοχήν ταύτην δύναμις των Κ.Σ. ανέρχεται εις 1300 (132 Τ., 20 Τ., Στατικαί δυνάμεις, Πυρ/κόν, Υπηρεσίαι).
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ
33. ΕΒΡΟΣ
(α) Αι δυνάμεις της VΙΙ Κ. Μεραρχίας υπό ΧΕΙΜΑΡΑΝ (800 περίπου) αίτινες εκινήθησαν εκ περιοχής ΜΥΡΤΣΙΚΗΣ (Γ.2504) προς ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ (Γ.6817) με σκοπόν την κατοχήν και διατήρησιν της περιοχής ταύτης δι’ οριστικήν εγκατάστασίν των, υπεχρεώθησαν υπό την πίεσιν Ημετέρων ν’ αναστραφούν προς τα ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ και εκείθεν να διαρρεύσουν προς ΝΟΤΟΝ σημειωθείσαι εις (Μ.5216) επί του ΜΠΟΥΚΑΤΕ ΝΤΑΓ 15 χιλ. ΔΥΤ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ.
(β) Εις περιοχήν ΜΥΡΤΙΣΚΗΣ (Γ.2504) παρέμεινε δύναμις 140 Κ.Σ. αποτελουμένη από υπερήλικας και αποθεραπευθέντας τραυματίας.
34. ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
(α) Εξακολουθεί η ενίσχυσις της ΑΛΒΑΝΙΑΣ προς Κ.Σ. ΒΙΤΣΙΟΥ – ΓΡΑΜΜΟΥ και ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ προς Κ.Σ. ΜΠΕΛΛΕΣ – ΕΒΡΟΥ.
(β) Συνεχίζονται αι ναρκοθετήσεις συγκοινωνιακών αρτηριών και δολιοφθοραί.
35. ΕΚ ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
Ουδέν άξιον λόγου.
36. ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Δύναμις Κ.Σ 152359/5-49 19.820
Απώλειαι Εβδομάδος 1.200
Στρατολογία 140
Είσοδοι εξ ΟΜΟΡΩΝ 150
Δύναμις Κ.Σ. την 222359/5-49 18.910

Ο
Διευθυντής Α1/ΓΕΣ
Αντ/ρχης
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Θ.
T.Σ.Υ.