Συγκρότηση ΣΗΔΜ, ΓΕΣ/Α1/12 Μαϊ 1949


ΘΕΜΑ: Προσωρινή Συγκρότησις Διοικήσεως ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΠΡΟΣ: Γεν . Επιθ. Στρατού. ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΝ
Α΄-Β΄-Γ΄ Σ.Σ – VΙΙΙ Μερ. ΓΕΣ ./Α1
Αριθ. Πρωτ.225277
ΚΟΙΝ: Α.Δ.Α Αριθ.Φ.4009/1
Α1,Α2,Α3,Α6,Α7,Α8,Α9,Α10,Α11 ΒΣΤ 902/12-5-49
Γ1, ΓΓ/ΓΕΣ – ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ

 1. Λόγω αναγκών επιχειρήσεων συγκροτείται προσωρινώς τακτική διοίκησις ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ υπό τον τίτλον ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Σ.Η.Δ.Μ.»
  Την Διοίκησιν ταύτην θέλει αναλάβη ο Γεν. Επιθεωρητής Στρατού Αντιστράτηγος Βεντήρης Κ. βοηθούμενος υπό του Επιτελείου του, ενισχυόμενος διά των απαραιτήτων συμπληρωματικών μέσων και ιδία μέσων διαβιβάσεων υπό του ΓΕΣ.
 2. Εις το Σ.Η.Δ.Μ θα υπάγονται οργανικώς το Β΄ΣΣ και η VΙΙΙ Μ. Δι’ ειδκών διαταγών θα καθορίζονται αι συμπληρωματικαί μονάδες και μέσα. Εις τον συνημμένον πίνακα εμφαίνονται αι μονάδες εκ του Δ’Σ.Σ. αίτινες αποσπώνται εις το Σ.Η.Δ.Μ.
  Αι εις την ζώνην ευθύνης ΣΗΔΜ εφεδρείαι Αρχιστρατήγου (43 Ταξιαρχία, Ι Ταξιαρχία Καταδρομών, 33 Ταξιαρχία (μείον Τάγμα) θα υπάγονται εις τούτο από πάσης πλευράς, πλην της τακτικής χρησιμοποιήσεως και σταθμεύσεως, ήτις θα καθορίζεται διά διαταγής του Αρχιστρατήγου.
  Η Διοικητικοδιαχειριστική μέριμνα θα λειτουργή ως μέχρι σήμερον.Το ΣΗΔΜ θα ασκή επίβλεψιν και θα την κατευθύνη μόνον εις ότι αφορά την εξυπηρέτησιν των τακτικών του αναγκών.
 3. Ζώνη ενεργείας
  Ανατολικόν όριον: το τοιούτον μεταξύ Β΄ και Γ΄ ΣΣ.
  Νότιον – Ν.Α. όριον: ΑΛΙΑΚΜΩΝ Π. από (Ο.1919) μέχρι συμβολής με ΒΕΝΕΤΙΚΟΝ π. – ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ μ. μέχρι (S.4981) (άπαντα ναι εις Β΄ ΣΣ) – ΚΗΠΟΥΡΙΟ (S.4878) – ΣΑΛΤΑΓΚΙΝΙ (S.4274) – ΣΗΜΑΝΤΡΟ (3772) – ΣΑΛΑΤΟΥΡΑ (S.3271) – ΚΡΟΥΜΠΟΗΛ (S.2168) – ΣΚΑΡΑ (S.2466) – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (S.2650) – ΠΡΟΣΗΛΙΛ (S.2238) – ΚΙΑΦΑ (S.1529) – ΜΟΝΟΛΙΘΙ (S.1524) – ΑΡΑΧΘΟΣ π. (άπαντα ναι εις Α΄ Σ.Σ).
  Βόρειον όριον: η μεθόριος.
  Δυτικόν – ΝΔ. όριον: η μεθόριος – ακτή (Νήσος Κύρκυρα υπάγεται εις την ζώνην του).
  Τα όρια θα τροποποιώνται αναλόγως της εξελίξεως επιχειρήσεων ΔΙΚΕΣ.
  Σ.Δ. εις ΙΩΑΝΝΙΝΑ ή ΚΟΖΑΝΗΝ ή εις οιονδήποτε έτερον σημείον επιβάλλει τούτο η τακτική κατάστασις.
 4. Αποστολή
  (α) Να εξασφαλίση την κατοχήν των ήδη θέσεων επί ΓΡΑΜΜΟΥ – ΒΙΤΣΙ και να μην επιτρέψη την επέκτασιν των συμμοριακών βάσεων ή δημιουργίαν νέων συμμ. εστιών εις την ζώνην του (ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ – ΠΩΓΩΝΙ) κ.λ.π. Πάσαν απόπειραν εξόδου των Κ.Σ εκ των ήδη βάσεών των να αντιμετωπίζη διά συνεχούς διώξεως και τελικής εξοντώσεώς των .
  (β) Να εκκαθαρίση τα μετόπισθεν της ζώνης του δι’ επιθετικής δραστηριότητος των μονάδων του.
  (γ) Να βελτιώση τας θέσεις των μονάδων του και να εξασφαλίση ει δυνατόν εν περιπτώσει ευνοϊκών συνθηκών την λειτουργίαν της θερινής οδού ΕΠΤΑΧΩΡΙ – ΚΑΝΤΖΙΚΟΝ – ΚΟΝΙΤΣΑ.
  (δ) Να δημιουργήση εφεδρείας διάτην εκπλήρωσιν των ανωτέρω α,β,γ, αποστολών.
  (ε) Να επιβλέψη ιδιαιτέρως διά την συμπλήρωσιν της εκπαιδεύσεως των μονάδων της και ιδία των εφεδρικών τοιούτων.
 5. Αμοιβαία συνδρομή
  Μεταξύ των μονάδων ΣΗΔΜ θα ρυθμισθή υπό τούτου.
  Μεταξύ ΣΗΔΜ και Γ΄ΣΣ ισχύει η τοιαύτη μεταξύ Β΄ Σ.Σ και Γ΄ΣΣ
  Μεταξύ ΣΗΔΜ και Α΄ΣΣ θα καθορίζεται δι΄ειδικών διαταγών μου.
 6. Ανάληψις ζώνης ευθύνης από 19 Μαίου.
 7. Αι αρμόδιαι διευθύνσεις του ΓΕΣ να προκαλέσουν τας σχετικάς διαταγάς εις ό,τι αφορά την εκτέλεσιν της παρούσης.
 8. Ειδικαί οδηγίαι επί της αποστολής Σ.Η.Δ.Μ θέλουσι εκδοθή.
  Αρχιστράτηγος Α. ΠΑΠΑΓΟΣ
  Θ.Π./Κ.Φ

Τ.Σ.Υ.

ΓΕΣ /Α1
Π Ι Ν Α Ξ
Εμφαίνων τας μονάδας
αίτινες αποσπώνται προσωρινώς εκ του Α΄ ΣΣ εις το Σ.Η.Δ.Μ.
1. Μονάδες μάχιμοι
Στρατηγείον VΙΙΙ Μ.
– 74 Ταξ. – 627,628,629 Τ.Π
– 75 Ταξ. – 582,583,584 Τ.Π
– 76 Ταξ. – 581,611,625 Τ.Π
– 77 Ταξ. – 105,597,612 Τ.Π
– 24 ΕΣΠ – 16, 65, 18 Ε.Τ.Π
– 15 ΕΣΠ – 17, 85 Ε.Τ.Π
– 18 Ε.Τ.Π
– 84 Περιοχή
– 382 Ιλη Αρμάτων
– ΙΧ Συν/μα Αναγν. μείον Ίλη
– 141 Μ.Ο.Π
– 105 Σ.Π.Π
– Α/151 Π.Μ.Π.
– 714 Λόχος Μηχανικού
– 722 Ορχος Μηχανικού
– 492 Τάγμα Διαβιβάσεων
– 43 Ταξιαρχία – 527, 528, 529 Τ.Π (εφεδρεία Αρχιστρατήγου).
– 1 Ταξιαρχία Καταδρομών (εφεδρεία Αρχιστρατήγου).
2. Μονάδες ΣΕΜ
– 758 – 761 ΑΟΜ
– 803, 810, 811 ΜΛΜ 817 ΜΛ.Μ
– 775 Μ.Λ.Μ. (ανήκει 43 Ταξ. εφεδρείαν Αρχιστρατήγου).
– 783 Λ.Γ.Μ.
– 830 – 885 Λ.Τ.Χ.
3. Μονάδες ΣΥΠ
– Αποθήκη VΙΙΙ Μ.
– Προκεχ. Αποθ. Πυρ. Ιωαννίνων
– 665 Ορχος Ανταλλακτικών
– 684 Λ.Υ.Π. Λιμένος Πρεβέζης
– 660 Π.Λ.Υ.Π.
– 659 Π.Λ. Πυρ/κών Πρεβ.
– 673 Ορχος Ανταλλακτικών.
4. Μονάδες ΣΤΥ
– 313 Συνεργ. Περιοχής
– 783 Συν. Επισκευών
– 318 Τμ. Περισυλλογής
– 324 Συν. Επισκευών
– 344 Συν. Τηλεπικοιν.
5. Μον. Υγειον. Υπηρεσίας
– 406 Στρ. Νοσ. Ιωαννίνων
– 413 -//- -//- Πρεβέζης
– 410 -//- -//- Κονίτσης
– 414 -//- -//- Κερκύρας
– 230 Χειρουργείον
– 244 – 245 Χειρ. Μονάδες
6. Μον. Κτηνιατρ. Υπηρεσίας
– 978 Αποσπ. Ιππωνειών
7. Ταχυδρ. Υπηρεσία
– 918 Στρ. Ταχ. Γραφ.
– 906 -//- -//- -//-
– 926 -//- -//- -//- Πρεβέζης
– 913 Γ -//- -//- -//-
8. Μονάδες ΕΣΑ
– 959 Ομάς ΕΣΑ
9. Λοιπαί Μονάδες – Υπηρεσίαι
– 736 Διεύθ. Εργ. Μηχανικού
– 935 Κεντρ. Διερχομ. Πρεβέζης
– 942 -//- -//- Ιωαννίνων
– Στρ. Λέσχη Ιωαννίνων
– Στρατ. Διαρκές Ιωαννίνων
– Στρατ. Φυλακαί -//-
– Εκτακτον Στρατοδ. -//-
– Πτέρυξ Ενισχύσεως -//-
– 990 Στρατ. Μουσική
– Εκπαιδ. Ομάς VΙΙΙ Μ.
– 125 Στρατολ. Γραφ. Ιωαννίνων
– 126 -//- -//- Πρεβέζης
– 128 -//- -//- Ηγουμενίτσας
– 129 -//- -//- Κερκύρας
ΒΣΤ 902/ 12.5.49
Αντ/χης Θ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Δ/τής Α1/ΓΕΣ
Θ.Π./Κ.Φ.
Τ.Σ.Υ.