Εκθεση προσβολής Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ και επιχείρηση ΑΝ.ΜΠΕΛΕΣ(5-10/3/1949), Γ’ΣΣ/Α1/11 Μαι 1949


Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ                                                                        Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Γραφείον Α1

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Επί της προβολής Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ  υπό Κ.Σ και
Επιχείρησις ΑΝ. ΜΠΕΛΛΕΣ
Διάρκεια: 5-10 Μαίου 1949

Χάρται 1:100.000: ΠΟΡΡΟΙΑ 18, ΣΕΡΡΑΙ 19
1:50.000 ΠΟΡΡΟΙΑ, ΑΓΓΙΣΤΡΟΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ
1. Εις την περιοχήν ΑΝ. ΜΠΕΛΛΕΣ μέχρι 30 Απριλίου 1949 υπήρχε μικρά δύναμις Κ/Σ 30-50 ανδρών κατέχουσα τα Οχυρά ΙΣΡΙΜΠΕΗ (Κ.1719) ΑΡΠΑΛΟΥΚΙ (Κ.1920).
2. Την νύκτα 18/19 Απριλίου υπολείμματα 20 Κ.Σ Ταξιαρχίας αποτελούμενα εκ του Λόχου Διοικήσεως 20 Ε.Σ Ταξ/χίας δυνάμεως 20, διλοχίαν υπό ΑΚΡΙΤΑΝ δυνάμεως 200 μετά του ΦΟΙΒΟΥ – Δ/τού της 20 Κ.Σ Ταξιαρχίας ανεχώρησαν εκ ΚΟΡΩΝΑΣ διά ΔΥΤ. ΜΠΕΛΛΕΣ.
3. Από της νυκτός 30 Απριλίου μέχρι 4 Μαίου διεπεραιώθηκαν εις ΑΝ. ΜΠΕΛΛΕΣ προερχόμενοι εκ ΔΥΤ. ΜΠΕΛΛΕΣ αι άνω δυνάμεις 20 Κ.Σ Ταξιαρχίας, εις Λόχος ΔΥΤ. ΜΠΕΛΛΕΣ δυνάμεως 60 και 1-2 Πυροβόλα.
4. Τας νύκτας από 1 με 3 Μαίου διά Βουλγαρικού εδάφους και διά του πόρου ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ εις θέσιν (Κ.270207) πεζή και διά λέμβων διεπεραιώθη εις ΑΝ. ΜΠΕΛΛΕΣ εκ περιοχής ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ ή 132 Κ.Σ Ταξ/χία υπό τον ΔΙΠΛΑΡΑΚΟΝ αποτελουμένη εκ του Κ.Σ Τάγματος ΑΛΕΚΟΥ δυνάμεως 275, Διλοχίας ΓΑΡΕΦΗ δυνάμεως 180, Διλοχίας ΑΝΑΝΙΑ δυνάμεως 180, Λόχος ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ δυνάμεως 100, 1 πυροβόλον 75 δυνάμεως 30 καίτινες άλλοι βοηθητικοί σχηματισμοί δυνάμεως 100.
5. Σύνολον αφιχθέντων Κ.Σ εις ΑΝ. ΜΠΕΛΛΕΣ από 30 Απριλίου με 4 Μαίου 1.100, 2 ή 3 πυροβόλων.
6. Το Γ΄ ΣΣ την πληροφορίαν περί της κινήσεως των δυνάμεων ΚΟΡΩΝΑΣ και ΔΥΤ. ΜΠΕΛΛΕΣ προς ΑΝ. ΜΠΕΛΛΕΣ είχεν από 2-5-49 την δε περί προθέσεως κινήσεως του Τάγματος ΑΛΕΚΟΥ από ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ προς ΑΝ. ΜΠΕΛΛΕΣ είχε την 28-4-49.
Η κίνησις δε του Τάγματος ΑΛΕΚΟΥ επραγματοποιήθη την νύκτα 30/4 προς 1/5. Εγένετο δε γνωστή εις το Σ.Σ την 3 Μαίου.
7. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ΄ ΣΣ ΠΡΟ ΤΗΣ Κ.Σ. ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ
(α) Από των αρχών Απριλίου λόγω και άλλων πληροφοριών περί ενδεχομένης ενεργείας Κ.Σ από Βορρά συγκεντρωθέντων εις ΠΕΤΡΙΤΣΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, το Σ.Σ διά της Α.Π 5467/794 γ/13.4.49 και Α.Π 5466/794γ/13-4-49 δγών του διέταξε την 31 Ταξ/χίαν ν’ αναπτύξη εξαιρετικήν δραστηριότητα των Ομάδων πληροφοριών και αναγνωρίσεων προς εξακρίβωσιν καταστάσεως επί ΜΠΕΛΛΕΣ να οργανώσει επιμελημένην επίγειον παρατήρησιν προς παρακολούθησιν τυχόν κινήσεων επί Ν. Κλιτύων ΜΠΕΛΕΣ.
Προώθησε την Δ/σιν και Διλοχίαν 511 Τ.Π την 14 Απριλίου εκ ΚΙΛΚΙΣ εις Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ.
(β) Την 19 Απριλίου κατόπιν αιτήσεως της 31 Ταξιαρχίας η Διοίκησις και λόχος των 511 Τ.Π επανήλθον εις ΚΙΛΚΙΣ παρέμεινε δε εις ΠΕΤΡΙΤΣΙ εις Λόχος του 511 Τ.Π.
(γ) Λόγω της επιχειρήσεως «ΑΡΗΣ» το Σ.Στρατού διά της ΑΠ 5910/794γ/22-4-49 και ΑΠ 6090/794γ/24-4-49 διαταγών του διέταξε την συγκέντρωσιν την 28 Απριλίου εις Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ της Δ/σεως και Διλοχίας 511 Τ.Π. και εκείθεν την κίνησιν διά ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΝ κατά την νύκτα της 28-29 δεδομένου όντως ότι η επιχείρησις προβλέπετο διά την 30 Απριλίου.
Εις αντικατάστασιν του Λόχου 511 Τ.Π. εις ΠΕΤΡΙΤΣΙ το Σ.Σ διέθεσε εις 31 Ταξιαρχίαν λόχο νεοσυλλέκτων του 58 ΤΕ.
(δ) Λόγω της αναβολής επί 7ήμερον της επιχειρήσεως «ΑΡΗΣ» το Σ.Σ έλαβε τα κάτωθι μέτρα ασφαλείας διά της ΑΠ 6187/30-4-49 δ/γής του.
(ι) Διέταξε την μεταστάθμευσιν εκ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ της Δ/σεως και Διλοχίας 511 Τ.Π εις ΛΟΥΤΡΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ (Κ.2612) εντός της 30 Απριλίου με αποστολήν αμέσου επεμβάσεως προς ΠΕΤΡΙΤΣΙ δι’ ενίσχυσην τμημάτων ΑΝ. ΜΠΕΛΛΕΣ εις περίπτωσιν ανάγκης.
(ιι) Διέταξε την μεταστάθμευσιν Δ/σεως και Διλοχίας 558 ΤΠ εντός της 30 Απριλίου εις περιοχήν ΓΚΟΛΙΑΜΑ (Κ.2815) – ΤΣΟΝΑ (Κ.2713) με ετοιμότητα να κινηθή είτε Δυτικώς του ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ είτε προς αποκοπήν τυχόν αποπειραθησομένων Κ.Σ. να κατέλθωσι προς Νότον προς την Πεδινήν περιοχήν ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΣΕΡΡΩΝ διά της Α. όχθης του Στρυμώνος (ο όγκος της 132 Ταξ/χίας ευρίσκετο εις περιοχήν Αγγίστρου ακόμη).
(ιιι) Υποστήριξις τμημάτων ΑΝ. ΜΠΕΛΕΣ και Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ τουλάχιστον διά πυρών ενός Ουλαμού Π. Πυρ/κού και της Μοίρας Μ. Πυρ/κού εκ του ΑΝ. του ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ τεταγμένου Πυρ/κού.
(ιυ) Απαντα τα τμήματα ταύτα διά την περίπτωσην ταύτην υπήχθησαν υπό την 27 Ταξ/χίαν ήτις είχε προσανατολισθεί επί ενδεχομένης ενεργείας προς ανωτέρω περιοχήν και βάσει Δ/γής Σ.Σ περί αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ γειτονικών Μεγ. Μονάδων.
(ε) Την 4 Μαίου κατόπιν εξοικονομήσεως ετέρων δυνάμεων διά την επιχείρησιν «ΑΡΗΣ», το ΣΣ διά της Α.Π. 6364/794γ/4-5-49 δ/γής του διέταξε όπως η Δ/σις και Διλοχία 511 Τ.Π. από πρωίας 5 Μαίου τεθή εις διάθεσιν 31 Ταξ/χίας κινούμενη οδικώς από ΛΟΥΤΡΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ (Κ.2612) εις Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ.
(στ) Κατόπιν πληροφοριών περί διαπεραιώσεως εις ΑΝ. ΜΠΕΛΛΕΣ μέρους Τάγματος ΑΛΕΚΟΥ του Σ.Σ διά των Α.Π. 6319/041230 και Α.Π. 6347/042255 δ/γών του διέταξε να προωθηθή Τ.Σ. 31 Ταξιαρχίας εις Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ από πρωίας 5 Μαίου να λάβη δε άπαντα τα αναγκαιούντα μέτρα διά την ενίσχυσιν και επαγρύπνησιν των Σ. Στηρίγματος Α. ΜΠΕΛΕΣ καθ’ όσον δεν αποκλείεται η εκδήλωσις ενεργείας αντιπερισπασμού Κ.Σ. ΑΝ. ΜΠΕΛΕΣ προς περιοχήν ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ – ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ και γενικώς ΣΤΡΥΜΩΝΟΧΩΡΙΟΝ διά λεηλασίας και στρατολογίαν.

8. ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ
(α) 612 Τ.Π.
Σ.Δ/σεως Τ.
Λόχος Δ/σεως συν Διμοιρία
Λόχος μείον Διμοιρία
Λόχος μείον Διμοιρία
Διμοιρία
2 Λόχοι συν Διμ.
και Λόχος Νεοσυλ. 58 Τ.Ε.

Υποτομεύς Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ Σ.Δ
Δύο Διμοιρίαι
Διμοιρία μείον ομάς
Διμοιρία συν ομάς
Διμοιρία συν ομάς
Διμοιρία
Διμοιρία
Διμοιρία συν ομάς
Διμοιρία μείον ομάς
Διμοιρία μείον ομάς ΛΕΙΒΑΔΙΑ (Κ.04010)
ΛΕΙΒΑΔΙΑ
ΡΟΔΟΠΟΛΙΣ(Κ.9812)-Κ.ΠΟΡΡΟΙΑ
Α.ΠΟΡΡΟΙΑ (Κ.0014)
ΜΑΝΔΡΑΚΙ (Κ.0911)
Εις Υποτομέα Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ
(ως κάτωθι)
υψ. 208 ΒΕΤΡΙΝΑ (Κ.224126)
υψ. 208 ΒΕΤΡΙΝΑ
Σ.Στηρ. ΑΝΩΝΥΜΟΝ (Κ.218129)
Σ.Σταθ. ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ (Κ.1910)
ΟΓΚΡΑΝΤΙΝΑ (Κ.192159)
υψ. 801 (Κ.216164)
ΜΙΤΣΙΤ (Κ.2417)
υψ. 358 (Κ.2519)
ΑΝΩΝΥΜΟΝ (Κ.258178)
Γέφυρα ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Κ.1809)
(β) 513 Τ.Π.
Σ.Δ/σεως Τάγματος
Λόχος Δ/σεως συν δύο Διμ.
Λόχος μείον Διμοιρία
Λόχος μείον Διμοιρία
Λόχος μείον Ομάς
Διμοιρία συν Ομάς
Λόχος μείον Διμοιρία
ΜΙΚΡΟΒΡΥΣΗ (ζ.8413)
ΜΙΚΡΟΒΡΥΣΗ
ΣΟΥΡΜΕΝΑ (ζ.8615)
ΜΟΥΡΙΕΣ (ζ.8012)
ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ (Κ.9415)
ΔΙΣΣΩΡΟΝ (ζ.9105)
Εις διάθεσιν Συγκροτήματος ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
(γ) Πυρ/κόν
Ο.Π Πυρ/κού
Ο.Π Πυρ/κού
Μ.Ε.Α Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ
ΜΙΚΡΟΒΡΥΣΗ
ΛΕΙΒΑΔΙΑ
Δυνάμεως 150 διατεταγμένοι επί των φυλακίων Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
9. Ενέργεια Κ. Συμμοριτών κατά την 5 Μαίου 1949
(α) Κίνησις Κ.Σ προς Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ
Απασα η ενεργήσασα δύναμις συγκεντρώθη την 4 Μαίου εις περιοχήν ΙΣΤΙΜΠΕΗ (Κ.1719) – ΑΡΠΑΛΟΥΚΙ (Κ.2020).
Εκ της ανωτέρω περιοχής εκινήθησαν την 19:00 ω της 4 Μαίου με γενικήν κατεύθυνσιν ΙΣΤΙΜΠΕΗ – ΜΠΑΤΑΚΛΗ (Κ.2018) μέχρι Βορ. υψ. 801 (Κ.215165). Εις σημείον τούτο η φάλαγξ κατενεμήθη εις δύο:
(ι) Διλοχία ΑΚΡΙΤΑ δυν. 200
Τάγμα ΠΟΛΙΤΗ δυν. 300
Διά χαράδρας ΣΟΥΛΤΑΝΙΤΣΑ (Κ.2116)
Λόχ. Κ/ΚΟΤΡΩΝΗ δυν. 100 προς το Βορ.και Δυτ.τμήμα Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ.
(ιι) Υπόλοιποι δυνάμεις διά της χαράδρας ΓΙΑΝΟΥΤΣΙΤΣΑ (Κ.2316) προς το Α’ τμήμα του χωρίου Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ.
Ούτω δε περιέβαλλον το χωρίον από ΔΥΣΜΩΝ, ΒΟΡΡΑ και ΑΝΑΤΟΛΩΝ.
(β) Εκδήλωσις Ενεργείας Κ.Σ
Από 03:15 της 5 Μαίου οι Κ.Σ επετέθησαν, υποστηριζόμενοι υπό πυροβόλων Α/Αεροπορικών και Α/Αρματικών, κατά Σ. Στηρίγματος 208 (Κ.2212) και λοιπών τοιούτων του υποτομέως Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ και κατά του χωρίου Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ
Απέκοψαν την τηλεφωνικήν επικοινωνίαν Υποτομέως Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ και τμημάτων επί ΜΙΤΣΙΤ (Κ.2417) και ΟΓΚΡΑΝΤΙΝΑΣ (Κ.1916).
(ι) Κατά του Σ. Στηρίγματος 208 επετέθησαν 5 Λόχοι Κ.Σ. δυνάμεως 400. Εξεδήλωσαν δε την επίθεσιν εις το Ν.Δ. τμήμα τούτου διά της χρησιμοποιήσεως Α/Αρματικών εκτοξευτών και ειδικών γεμισμάτων επιτυχόντες την ανατίναξιν του συρματοπλέγματος.Εισήλθον δε εντός αυτού 7 συμμορίται εξ ων δύο εφονεύθησαν οι δε έτεροι 5 συνελήφθησαν.
Εν τέλει απεκρούσθησαν μη συνηθέντες να καταλάβουν τούτο.
(ιι) Κατά του Σ.Στηρίγματος ΑΝΩΝΥΜΟΥ (Κ.218129) επετέθη εις λόχος Κ.Σ. δυνάμεως 82 την 07:00 ω. Την 07:30 ω τούτο κατελήφθη υπό των Κ.Σ των ημετέρων τμημάτων υποχωρησάντων εις το Σ. Στηρίγματος υψ. 208 πλην 7 αγνοουμένων και ενός φονευθέντος.
(ιιι) Τα λοιπά Σ. Στηρίγματος παρηνοχλούντο διά πυρών αυτομάτων.
(ιυ) Ενώ τα στρατιωτικά τμήματα εκράτησαν τας θέσεις των τα φυλάκια Μ.Ε.Α του χωρίου Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ προ της εχθρικής υπεροχής εις αριθμόν αλλά κυρίως εις οπλισμόν συνεπτύχθησαν και εξουδετερώθησαν τάχιστα άνευ σοβαράς αντιστάσεως .
Από την 05:00 ω οι Κ.Σ. εγένοντο κύριοι του χωρίου και κατείχον την γενικήν γραμμήν υψ. 293 ΛΙΜΠΟΥΤΙ (Κ.2413) – υψ. 526 ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΝ (Κ.2214) – υψ. ΑΝΩΝΥΜΟΝ (Κ.214133) και εκείθεν τα προς ΔΥΣΜΑΣ κράσπεδα ΜΠΕΛΕΣ μέχρι ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ (Κ.1712).

 1. Ενέργεια Φιλίων άμα τη προσβολή Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ
  (α) Γ΄ ΣΣ
  (ι) Διά των Α.Π 20488/5-5-49 και 20489/5-5-49 διαταγών του διέταξε την ανάληψιν της διευθύνσεως του αγώνος υπό της 27 Ταξιαρχίας με αποστολήν την συντριβήν των Κ.Σ καταδίωξιν τούτων μέχρι των συνόρων προς απελευθέρωσιν τυχόν στρατολογηθέντων.
  Εθεσε υπό τας διαταγάς της, επί πλέον της Δ/σεως και Διλοχίας 511 Τ.Π και 558 Τ.Π και τας αναγκαιούσες δυνάμεις Πυρ/κού και Τεθωρακισμένων εκ της περιοχής ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ.
  (ιι) Διά της Α.Π 6368/5-5-49 διαταγής του διέταξε την κίνησιν επ’ αυτοκινήτων εκ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ του 554 Τ.Π εις ΛΕΙΒΑΔΙΑ (Κ.0410) διά του Δρομολογίου ΛΑΧΑΝΑ (Ρ.1277) – ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΝ (Ρ.2285) – ΧΕΙΜΜΑΡΟΣ (Ρ.1893) _ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ (Ρ.91597) – ΚΕΡΚΙΝΗ (Κ.0406) τασσομένον υπό τας διαταγάς της 31 Ταξ/χίας με πιθανήν χρησιμοποίησιν προς ΘΕΡΕΤΡΟΝ ΒΛΑΧΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ (Κ.1115) – ΠΟΥΖΚΟΝΙΚ (Κ.1117) κατόπιν διαταγής του Σ. Στρατού αναλόγως της εξελίξεως της καταστάσεως. Διά της Α.Π 6388/052110 διαταγής του διέταξε να ωθηθή το 554 Τ.Π από της εω της 6 Μαίου εν τη γενική κατευθύνσει ΠΟΥΖΚΟΝΙΚ (Κ.1117) – ΡΟΥΠΕΣΚΟ (Κ.1317).
  (β) 31 Ταξιαρχία
  051015 ω, προωθηθή το Τ.Σ/31 Ταξ/χίας σιδηροδρομικώς διά ΑΚΡΟΤΟΧΩΡΙ (K.1212) ένθα αφίκετο την 1715 ω.
  Μετά του Τ.Σ. εκινήθη και είς Λόχος 511 Τ.Π ευρισκόμενος εις ΚΙΛΚΙΣ.
  Ο Δ/τής της Ταξιαρχίας διά σήματος του εφιστά την προσοχήν του 512 Τ.Π επί της κατευθύνσεως ΒΥΡΩΝΕΙΑ (Κ.1712) – ΑΕΤΟΒΟΥΝΙ (Κ.1913) προς αποκοπήν διαφυγής των Κ.Σ.
  Προωθηθή την 18:00 ω εις ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ (Κ.1212) ο Ο.Π.Π ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ.
 2. Εκδήλωσις ενεργείας φιλίων άμα την προσβολή Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ
  (α) Δ/σις και Διλοχία 511 Τ.Π
  Την 05 04:35 ω εκινήθη εκ ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ διέρχεται Γέφυραν ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ (Κ.2512) υπό τα πυρά των Κ.Σ εκ του υψ. 293 ΛΙΜΠΟΥΤΙ (Κ.2413) κατεχομένου ισχυρώς υπό Κ.Σ.
  Επιτίθεται την 05:15 ω κατά του υψώματος τούτου αποτελουμένου εκ σειράς μικροτέρων υψωμάτων, και κατά των υψωμάτων Β.Α ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ δεσποζόντων του χωρίου και του Σ. Στηρίγματος υψ. 218 (Κ.2212).
  Την 08:00 ω καταλαμβάνει το υψ. 293 ΛΙΜΠΟΥΤΙ των Κ.Σ υποχωρησάντων προς Β. εις ΝΤΙΒΙΤΣΙΟ (Κ.2415).
  Την 10:15 ω έτερος λόχος καταλαμβάνει το αντέρεισμα (Κ.229132) – ΑΝ. ΒΕΤΡΙΝΑΣ (υψ. 208).
  Το Τάγμα ενισχυθέν διά λόχου 558 Τ.Π. εγκαθιστά τούτον εις υψ. 293 ΛΙΜΠΟΥΤΙ και επιτίθεται κατά του υψ. (Κ.225133) Β. ΒΕΤΡΙΝΑΣ.
  Την 15:00 ω ολοκληρούται η κατάληψις του υψ. (Κ.225133).
  Την 16:00 ω Λόχος του Τάγματος εκδηλώνει επίθεσιν προς την Ανατολικήν παρυφήν του Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ αλλά προσέκρουσε εις ισχυράν αντίστασιν των Κ.Σ κατεχόντων τα ενέπαφα Πολυβολεία του χωρίου.
  Την 17:30 ω, κατόπιν γενικής επιθέσεως διαταχθείσης υπό 27 Ταξιαρχίας, εγένετο και δευτέρα προσπάθεια διεισδύσεως άνευ αποτελέσματος. Ο Λόχος ηγγιστρώθη εκεί προς παρεμπόδισιν διαφυγής των Κ.Σ.
  Την 22:00 ω τμήμα επί του υψ. (Κ.225133) εδέχθη αντεπίθεσιν των Κ.Σ. αποκρουσθείσαν.
  Το Τάγμα διετήρησε τας θέσεις του κατά τας εσπερινάς ώρας και ενέδρευσε τας παρακειμένας χαράδρας.
  Απώλειαι: Η.Τ.Α. 1, Ν.Ο. 3, Τ.Ο. 17
  Κ.Σ. Ν.Ε 19, Κ.Σ – Π.Σ. 14
  (β) 558 Τ.Π.
  Λόχος τούτου μετά Στοιχείου Τεθωρακισμένων κινηθείς από της πρωίας διά της γεφύρας ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Κ.1809) ήχθη την 08:20 ω Νοτίαν παρυφήν Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ εις περιοχήν (Κ.220115).
  Οι Κ.Σ. επιτεθέντες την 10:15 ω ανέτρεψαν τούτον οπισθοχωρήσαντα Νοτίως Σιδηροδρομικής γραμμής εις περιοχήν ΑΓΡΙΟΛΕΥΚΗΣ (Κ.215098). Οι Κ.Σ. προσεπάθησαν να πλησιάσωσι την Σιδ. γραμμήν ορμώμενοι από ΑΕΤΟΒΟΥΝΙ (Κ.194128), όπου η βάσις πυρός των, πλην όμως η κίνησης των δύο Ουλαμών Τεθωρακισμένων εκ Σιδ. Σταθμού ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ (Κ.1910), άρτι αφιχθέντων, ηνάγκασε τους Κ.Σ. να συμπτυχθούν προς Β. και Β.Α.
  Την 11:15 ως αφίχθη εις περιοχήν ΑΓΡΙΟΛΕΥΚΗΣ (Κ.2109) και η ετέρα Διλοχία του 558 Τ.Π εκκινήσασα την 08:00 ω εκ της περιοχής ΤΕΜΠΕΛΑΡ (Κ.3015).
  Την 13:10 ω το 558 Τ.Π. μείον Λόχος υποστηριζόμενος υπό των πυρών Ορειβ. Πυρ/χίας και των δύο ουλαμών Τεθωρακισμένων ήχθη Νοτίως Σιδ. Γραμμής. Οι Ουλαμοί Τεθωρακισμένων επροχώρησαν και ήχθησαν την 15:00 ω εις περιοχήν (Κ.218115) πλην όμως το ακολουθούν Πεζικόν καθηλώθη εκ των πυρών των Κ.Σ. βαλλόντων εξ ΑΕΤΟΒΟΥΝΙ (Κ.1912) και υψ. 427 (Κ.2013).
  Οι Ουλαμοί τεθωρακισμένων, κατόπιν Δ/γής 27 Ταξ/χίας υπεχώρησαν Νοτίως Σιδ. Γραμμής όπου το 558 Τ.Π. διότι κατέστησαν ο στόχος των Κ.Σ.
  Την 17:30 ω ανελήφθη γενική επίθεσις υποστηριζομένη υπό των πυρών Πυρ/κού και Αεροπορίας και των Ουλαμών Τεθωρακισμένων προηγουμένων του Πεζικού.
  Την 19:00 ω εισήλθον εντός του χωρίου κατόπιν σκληρού αγώνος διότι οι Κ.Σ. κατείχον τα πολυβολεία του χωρίου.
  Ο αγών και η εκκαθάρισις εσυνεχίσθη μέχρι 01:00 ω της 6 Μαίου και περί την 03:00 ω εξουδετερώθη πάσα αντίστασις των Κ.Σ. εντός και πέριξ του χωρίου.
  Απώλειαι: Η.Τ.Α. 4, Ν.Ο. 1, Τ.Ο. 11
  Κ.Σ. Ν.Ε 22, Κ.Σ – Π.Σ 8
  (γ) 512 Τ.Π
  Λόχος τούτου ετάχθη εις το αριστερόν του 558 Τ.Π. 500 μ.
  Ανατ. Σ. Σταθμού ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ και συμμετέσχε των επιθέσεων κατά Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ.
  (δ) Πυρ/κόν
  Την ενέργειαν του 511 Τ.Π και 558 Τ.Π υπεστήριξαν 2 Ουλαμοί Π. Πυρ/κού, 2 Πυρ/χίες Ορ. Πυρ/κού και Πυρ/χία Μ. Πυρ/κού.
 3. Εκδοθείσαι διαταγαί εσπέρας 5 Μαίου 1949
  (α) Γ΄ ΣΣ
  (ι) Διά της Α.Π. 6369/051830 διαταγής του ανέθεσε προσωρινώς την διεύθυνσιν του αγώνος Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ εις Δ.Ε.Σ. (δεδομένου ότι ανέλαβε το ΣΣ προσωρινώς την επιχείρησιν «ΑΡΗΣ»), με αποστολήν να επιζητήση ν’ αποκόψη την προς Β, και Β.Δ. σύμπτυξιν του εχθρού καταλαμβάνουσα το υψ. 526 ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΝ (Κ.2214) να προωθηθή ταχέως προς υψ801. (Κ.2116) ή προς ΟΓΚΡΑΝΤΙΝΑ (Κ.1915) – ΣΟΥΛΤΑΝΙΤΣΑ (Κ.1716) αναλόγως της καταστάσεως και συμπτύξεως του εχθρού.
  Να ωθήση επίσης από ΔΥΣΜΩΝ τάχιστα δυνάμεις προς περιοχήν ΡΟΥΠΕΣΚΟ (Κ.1317) και ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ (Κ.1516) επιζητούσα παρεμπόδισιν κινήσεως Κ.Σ. προς Β.Δ. ή Δ. και προσβολήν τούτων εις το χώρον ΣΟΥΛΤΑΝΙΤΣΑΣ – ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ εξ αμφοτέρων των πλευρών.
  Εις διάθεσις της επί πλέον της 27 Ταξ/χίας διά την επιχείρησιν ταύτην η Δ/σις 26 Ταξ/χίας 555 Τ.Π. , 556 Τ.Π, άπασα η απαιτουμένη δύναμις Πυρ/κού και Ουλαμός Αρμάτων ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ (2 αρματ.). Η Γ΄Μοίρα Καταδρομών να κινηθή αμέσως προς ΛΟΥΤΡΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ (Κ.2712) έτοιμη να χρησιμοποιηθεί ενδεχομένως κατόπιν δ/γής Γ΄ ΣΣ.
  (ιι) Ευθύς ως διεπιστώθη η διαπεραίωσις ολοκλήρου της 132 Κ.Σ. Ταξ/χίας Δυτικώς ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ το Σ. Στρατού απεφάσισε να εκμεταλλευθή την παρουσιαζομένην ευκαιρίαν και να εκτελέσει την προπαρασκευασθείσαν επιχείρησιν «ΑΡΗΣ» προς ΑΓΓΙΣΤΡΟΝ κατά την καθωρισμένην ημερομηνίαν (7 Μαίου) έστω και δι΄ολιγωτέρων δυνάμεων, δεδομένου ότι μέρος των διά την επιχείρησιν ταύτην προβλεπομένων είχε διατεθή προς Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ, και προς τούτο εξέδωκε τας Α.Π. 6386/052125 και Α.Π 6389/052100 διαταγάς του προς Δ.Ε.Σ. και 31 Ταξ/χίαν τροποποιούν την ως άνω διαταγήν του όσον αφορά την διάθεσιν δυνάμεων δι’ ενέργειαν προς Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ.
  Αποστολή διά την 6 Μαίου.
  Συμπλήρωσις της εκκαθαρίσεως της περιοχής Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ και καταδίωξις του εχθρού άνευ χρονοτριβής επιζητουμένης της αποκοπής και απελευθερώσεως των τυχόν απαχθέντων.
  Διατιθέμεναι δυνάμεις
  Το 555 Τ.Π όπερ να διαπεραιωθή εντός της νυκτός της 5 Μαίου δυτικώς του ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ.
  Το 558 Τ.Π ευρισκόμενον εις ΠΕΤΡΙΤΣΙ να διαπεραιωθή ΑΝ. ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ εντός της 6 Μαίου διά την επιχείρησιν «ΑΡΗΣ» επανερχόμενον υπό Δ.Ε.Σ.
  Δ/σις και Διλοχία 511 Τ.Π και λοιπαί δυνάμεις Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ.
  Γενικαί κατευθύνσεις
  Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ – υψ. 801 (Κ.2116) ή Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ – ΟΓΚΡΑΝΤΙΝΑ (Κ.1915) – ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ (Κ.1516) – ΡΟΥΠΕΣΚΟ (Κ.1317) αναλόγως της καταστάσεως και της συμπτύξεως του εχθρού.
  -Λεπτομέρειαι θα ρυθμισώσι υπό της Δ.Ε.Σ. Την Δ/νσιν του αγώνος θα εξασφαλίση αρχικώς η 26 Ταξιαρχία μέχρις ότου και το βραδύτερον μέχρι της μεσημβρίας 6 Μαίου την διεύθυνσιν αγώνος αναλάβη η 31 Ταξ/χία.
  Το 554 Τ.Π ετέθη εις την διάθεσιν 31 Ταξ/χίας εις ΛΕΙΒΑΔΙΑ να ενεργήση προς ΠΕΤΡΙΝΟΝ (Κ.0912) – ΠΟΥΖΚΟΝΙΚ (Κ.1117) – ΡΟΥΠΕΣΚΟ (Κ.1317) ή συμφώνως προς τας διαταγάς της 31 Ταξιαρχίας εάν η κατάστασις και αι πληροφορίαι περί του εχθρού επιβάλλουν άλλην κατεύθυνσιν.
  Πυρ/κόν
  Διά το σύνολον της επιχειρήσεως δύο Ουλαμοί Πεδ. Πυρ/κού εκ των οποίων εις Ουλαμός ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ.
  (β) Δ.Ε.Σ.
  Εις εκτέλεσιν των άνω διαταγών η Δ.Ε.Σ. εξέδωσε την υπό ταυτότητα 052115 δ/γήν της δι΄ης ανέθετεν εις την 26 Ταξ/χίαν την διεξαγωγήν του αγώνος Δυτ. Στρυμώνος.
  (ι) Αποστολή
  Εκκαθάρισις κατ’ αρχήν του χωρίου Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ διά της διαταχθείσης ήδη ενεργείας 27 Ταξ/χίας ή και διά των αφικνουμένων μέσων διαδοχικώς εις Σ. Σταθμόν ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ. Εν συνεχεία αποκοπή των οδών υποχωρήσεως των Κ.Σ. δι’ ενεργείας.
  558 Τ.Π και τμήμα 512 Τ.Π εκκαθάρισιν χωρίου Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ. 558 Τ.Π την εσπέραν 6 Μαίου να διαπεραιωθή Ανατ. ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ.
  555 Τ.Π εν τη κατευθύνσει Γέφυρα ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ – υψ. ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΝ και προώθησιν ταχέως προς ΟΓΚΡΑΝΤΙΝΑ – ΣΟΥΛΤΑΝΙΤΣΑ ή ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΝ – υψ. 801 (Κ.2116) – ΙΣΤΙΜΠΕΗ (Κ.1719) αναλόγως της εξελίξεως του αγώνος.
  Δ/σις και Διλοχία 511 Τ.Π εν τη κατευθύνσει Σ. Σταθμού ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ – ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ. Να επιζητήση την συντριβήν των Κ.Σ δυνάμεων εν τω χώρω ΣΟΥΛΤΑΝΙΤΣΑ – ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ.
  (ιι) Την Διεύθυνσιν του αγώνος Δυτικώς ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ θα αναλάβη η 31 Ταξιαρχία από μεσημβρίας 6 Μαίου.
  (ιιι) Πυρ/κόν
  Διά την υποστήριξιν των τμημάτων Δυτικώς ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ δύο Ουλαμοί Π.Π.
  (ιυ) Τεθωρακισμένα
  Από πρωίας 6 Μαίου δυο Ο.Τ. θα συγκεντρωθούν εις Σ. Σταθμόν ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ έτερος δε Ουλαμός εις ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΝ.
  (γ) 26 Ταξιαρχία
  Την 18:00 ω αφίχθη εις Παλαιόν Σ. Σταθμόν ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ίνα αναλάβη την διεύθυνσιν του διεξαγομένου εις Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ αγώνος.
  Εξέδωκε τας κάτωθι διαταγάς της:
  (ι) Α.Π 1/5-5-49 δ/γήν προς 555 Τ.Π όπως ευθύς ως συγκεντρωθή εις ΛΟΥΤΡΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, τεθή εις κίνησιν και αχθή εις Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ ίνα από της εω της 6 Μαίου αναλάβη την δίωξιν των Κ.Σ. επιζητούν άμεσον κατάληψιν υψ. 526 ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΝ. Εκείθεν να ρυθμίση ραγδαίαν κίνησιν είτε προς υψ. 801 (Κ.2116) – ΜΠΑΤΑΚΛΗ (Κ.2017) – ΙΣΤΙΜΠΕΗ (Κ.1719) είτε προς ΟΓΚΡΑΝΤΙΝΑ (Κ.1915) – ΣΟΥΛΤΑΝΙΤΣΑ αναλόγως των πληροφοριών περί συμπτύξεως Κ.Σ.
  Αμεσος υποστήριξης δι΄Ουλαμού Π.Π.
  (ιι) Α.Π 3/052250 δ/γήν της προς 511 Τ.Π. καθώρισεν όπως ευθύς μετά την άφιξιν 555 Τ.Π. κινηθή ταχέως προς ΒΥΡΩΝΕΙΑΝ και εκείθεν προς ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ προς δίωξιν και αποκοπήν συμπτυσσομένων Κ.Σ.
  Να έχει υπ΄όψιν του ότι επί κατευθύνσεως Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ – ΟΓΚΡΑΝΤΙΝΑ – ΣΟΥΛΤΑΝΙΤΣΑ ή ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΤΕΡΟΝ θα κινηθή προς τον αυτόν σκοπόν το 555 Τ.Π μεθ’ ου να επιδιώξη τον σύνδεσμον και τον εντοπισμόν και εξόντωσιν Κ.Σ εν τω χώρω ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ – ΣΟΥΛΤΑΝΙΤΣΑ.
  (ιιι) Α.Π. 2/052245 δ/γήν προς 558 Τ.Π. ίνα από πρωίας 6 Μαίου συνεχίση την εξερεύνησιν και εκκαθάρισιν χωρίου Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ και να απροπαρασκευασθή κατόπιν νεωτέρας δ/γής να κινηθή εντός της 6 Μαίου Ανατολικώς ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ.
 4. Ενέργειαι κατά την 6 Μαίου 1949
  (α) Ενέργειαι Κ.Σ
  (ι) Από της 03:00 ω ήρχισαν συμπτυσσόμενοι το μέγιστον μέρος διά του δρομολογίου ΑΕΤΟΒΟΥΝΙ (Κ.1912) – ΑΝΑΛΗΨΙΣ (Κ.1913) – Οδός οχυρών – ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ.
  Υπόλοιποι διά των βαθειών γραμμών ΑΡΝΙΤΣΑ (Κ.2116) και ΓΙΑΝΟΥΤΣΙΤΣΑ (Κ.2118).
  (ιι) Την 1100 ω αεροπορική αναγνώρισις παρετήρησε φάλαγγα Κ.Σ περί τα 3 χλμ. Β.Δ. ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ κινουμένην προς Β.
  (ιιι) Την 13:00 ω αεροπορική αναγνώρισις παρετήρησε 50-70 Κ.Σ. εις (Κ.1618) και 10-15 Κ.Σ εισελθόντας εις Βουλγαρικόν έδαφος.
  (β) Ενέργειαι φιλίων τμημάτων
  (ι) Τ.Σ 31 Ταξιαρχίας 09:00 ω διά τερεζίνας εκινήθη εξ ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙΟΥ (Κ.1211) εις Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ όπου αφίχθη την 11:00 ω, ήλθεν εκεί εις επαφήν μετά του Τ.Σ 26 Ταξ/χίας κινηθέντος εκ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ και ανέλαβε διεύθυνσιν αγώνος Α. ΜΠΕΛΛΕΣ.
  (ιι) Την 11:00 ω Ο.Π.Π. Λόχος 511 Τ.Π εκινήθησαν εξ ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙΟΥ (Κ.1211) εις περιοχήν Σ. Σταθμού ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ (Κ.1810).
  (ιιι) Δ/σις και Διλοχία 511 Τ.Π.
  Ανεφοδιασθέν εις τρόφιμα και Πυρ/κά εκ Σ.Σ. ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ εκινήθη προς εκτέλεσιν της αποστολής της εν τη κατευθύνσει ΒΥΡΩΝΕΙΑ (Κ.1712) – ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ (Κ.1516).
  Την 14:00 ω ευρισκόμενον εντός της ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ με λόχον εις (Κ.163128) εβλήθη δραστικώς δι’ όλμων και μυδραλλίων από του βραχώδους αντερείσματος (Κ.170134) και από βραχώδες αντέρεισμα (Κ.179133).
  Εξακολουθεί την επιθετικήν του ενέργειαν υπό λίαν δυσμενείς συνθήκας, διότι το απόκρημνον του εδάφους εις το δεξιόν πλευρόν δεν επέτρεπε ουδένα ελιγμόν ουδ’ε απασχόλησιν και παρενόχλησιν διά των πυρών του.
  Ο αγών συνεχίζεται μέχρι 18:30 ω άνευ αποτελέσματος.
  Την 19:00 ω εγκρίσει 31 Ταξ/χίας, συνεπτύχθη εις ΒΥΡΩΝΕΙΑΝ και εκείθεν εις Σ.Σ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ υπό την κάλυψιν Λόχου 555 Τ.Π. αφιχθέντος προς ενίσχυσίν του.
  (ιυ) 554 Τ.Π
  Αφιχθέν την 07:00 ω εις ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ (Κ.1212) διετάχθη να κινηθή εν τη κατευθύνσει ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ (Κ.1212) – υψ. 559 (Κ.1313) – υψ. 1500 (Κ.1316) – ΡΟΥΠΕΣΚΟ (Κ.1317).
  Την 09:30 ω εκινήθη από ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ, κατά την έναρξιν της κινήσεώς του εβλήθη υπό Κ.Σ Πυρκού.
  Την 11:30 ω κατέλαβε το υψ. 559 (Κ.9130158).
  Την 14:00 ω κατόπιν προπαρασκευής Πυρ/κού καταλαμβάνει το ύψωμα 1277 (Κ.127154) (χάρτης 1:50,000) ανατρέψαν ομάδα Κ.Σ.
  Παρέμεινε δε μέχρις εσπέρας καθηλωμένον μη δυνηθέν να προχωρήση λόγω των σφοδρών πυρών των Κ.Σ. κατεχόντων υψ. 1500 (Κ.1316) όπερ ήτο οργανωένον με χαρακώματα και συρματοπλέγματα.
  (υ) 555 Τ.Π
  Την 05:00 ω το 555 Τ.Π μείον Λόχος εκινήθη προς υψ. 526 ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΝ (Κ.2214) – υψ. 801 (Κ.2116).
  Την 11:00 ω ευρισκόμενον περί τον υψ. 801 (Κ.2116) ανέστειλε την περαιτέρω κίνησίν του και διετάχθη παρά της 26 Ταξ/χίας να κινηθή προς ΟΓΚΡΑΝΤΙΝΑ (Κ.1915) – ΣΟΥΛΤΑΝΙΤΣΑ – ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ, όπου κατά πληροφορίας εκκινήθησαν οι Κ.Σ. Την 11:40 ω επιστρέψαν ευρίσκετο εις (Κ.227150) Βορείως ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ.
  Το εσπέρας ήχθη εις ΟΓΚΡΑΝΤΙΝΑ και κατέλαβε μέρος ΣΟΥΛΤΑΝΙΤΣΑΣ (Κ.166167).
  Λόχος 555 Τ.Π. διαταχθείς να ενισχύση Διλοχίαν του 511 Τ.Π. ήχθη 19:00 ω εις ΒΥΡΩΝΕΙΑΝ.
  (υι) 558 Τ.Π
  Καθ’ όλην την διάρκειαν της ημέρας ησχολήθη με την εκκαθάρισιν εντός και πέριξ του χωρίου Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ με τμήμα 512 Τ.Π.
  Τας εσπερινάς ώρας εκινήθη ΑΝ. του ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ ίνα συμμετάσχη της επιχειρήσεως «ΑΡΗΣ».
  (υιι) Λόχος 58 Τ.Ε.
  Υπό ανασυγκρότησιν εις Σ. Σταθμόν ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ (Κ.1810).
 5. Εκδοθείσαι διαταγαί Γ.Σ.Σ εσπέρας 6 Μαίου 1949
  Εξέδωσε τας Α.Π 1/061700, 2/0 62125 και 3/062230 διαταγάς του (Τ.Σ./Γ.Σ.Σ.) διά των οποίων καθορίζοντο τα κάτωθι:
  (α) Αποστολή 31 Ταξ/χίας παραμένει η αυτή ήτοι:
  (ι) Επιζήτησις συναντήσεως με υποχωρήσαντα εχθρόν προσπάθεια προς εντοπισμόν τούτου και εξαναγκασμός Κ.Σ. προς μάχην. Απαγόρευσις διαπεραιώσεως τούτων προς ΔΥΣΜΑΣ ή ΑΝΑΤΟΛΑΣ.
  (ιι) Εξασφάλισις οπωσδήποτε περιοχής ΠΟΡΡΟΙΩΝ (Z.9944) και (Κ.0014) και ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΩΝ (Z.9313) από πάσης προσπαθείας εχθρού προς προσβολήν ταύτης.
  (β) Λόχος 58 ΤΕ ν’ ανασυγκροτηθή το ταχύτερον και από εσπέρας 7 Μαίου να είναι έτοιμος προς κίνησην κατόπιν διαταγής Σ. Στρατού.
  (γ) Λόχος 555 Τ.Π κινηθή εις ΒΥΡΩΝΕΙΑΝ διάθεσιν 511 Τ.Π.
  (δ) 558 Τ.Π. κινηθή εντός νυκτός 6 Μαίου περιοχήν ΤΕΜΠΕΛΑΡ.
 6. Ενέργειαι κατά την 7 Μαίου 1949
  (α) Ενέργειαι Κ.Σ
  Κατά τας πρωινάς ώρας οι Κ.Σ. κατείχον την γενικήν γραμμήν (Κ.126173) – υψ. 1500 (Κ.130160) – (Κ.145162) – (Κ.163168) – ΙΣΤΙΜΠΕΗ (Κ.1719) με προωθημένα τμήματα εις ΑΝΑΛΗΨΙΝ (Κ.1913) και αντερείσματα Βορείως ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ.
  (β) Ενέργειαι φιλίων τμημάτων
  (ι) 554 Τ.Π
  Την 13:50 ω το Τάγμα κατόπιν σκληρού αγώνος και συνεχούς υποστηρίξεως της Αεροπορίας και του Πυρ/κού κατέλαβεν το υψ. 1500 (Κ.1316) όπου και διενυκτέρευσεν εν επαφή μετά των Κ.Σ.
  Απώλειαι Τ.Ο 6, Κ.Σ.Ν. 17, Κ.Σ.Σ. 1.
  (ιι) 555 Τ.Π μείον Λόχος
  Επανειλημμένως ενήργησε επίθεσιν κατά των Κ.Σ. ισχυρότατα οργανωμένων επιθέσεων (Κ.163168) άνευ αποτελέσματος. Η επίθεσης δεν κατέστη δυνατόν να υποστηριχθή υπό του Πυροβολικού λόγω της εγγύτητος του εχθρού προς τα ημέτερα τμήματα.
  Την 24:00 ω εδέχθη σφοδράν αντεπίθεσιν και ηναγκάσθη να συμπτυχθή εις ΟΓΚΡΑΝΤΙΝΑ.
  Απώλειαι Ν.Ο 1, Τ.Ο. 4.
  (ιιι) Δ/σις και Διλοχία 511 Τ.Π και Λόχος 555 Τ.Π
  Κινηθείσα από πρωίας αφίχθη την 19:00 ω κατόπιν αγώνος εις (Κ.182148) εν επαφή μετά του εχθρού.
  (ιυ) Τ.Σ. 31 Ταξ/χίας ήχθη Σ.Σταθμόν ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ.
 7. Εκδοθείσαι διαταγαί Γ.Σ.Σ εσπέρας 7 Μαίου 1949
  (α) Διά της Α.Π 16/072315 δ/γής του προς 31 Ταξ/χίαν διέταξε την συνέχειαν της αποστολής της ως αύτη καθορίζετο εις την Α.Π 1/061700 Δ/γήν του.
  Επί πλέον καθώριζε την στενήν παρακολούθησιν πάσης ενεργείας προς ΔΥΣΜΑΣ, έγκαιρον λήψιν μέτρων κατά πάσης ενεργείας του εχθρού.
  Επιζήτησιν εξοικονομήσεως δυνάμεως διλοχίας τουλάχιστον και μεταφοράς ταύτης εις περιοχήν ΡΟΔΟΠΟΛΙΣ – ΠΟΡΡΟΙΑ εντός της 8 Μαίου, προς τον σκοπόν εγκαίρου επεμβάσεως και απαγορεύσεως εις τον εχθρόν ν’ αναλάβη πρωτοβουλίαν ενεργείας.
  Διέθεσεν ένα επί πλέον Ουλαμόν Τεθωρακισμένων εις την Ταξιαρχίαν.
  (β) Δια της Α.Π 15/072000 ω δγής του διέταξε την συγκέντρωσιν της Δ΄ Μ. Καταδρ. εις περιοχήν Παλαιού Σ. Σταθμού ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ μέχρι εσπέρας 8 Μαίου.
 8. Εκδοθείσαι διαταγαί πρωίαν 8 Μαίου 1949
  (α) Γ΄ ΣΣ
  Εξέδωσε τας Α.Π. 20/080830, 22/080900 και 25/081340 διαταγάς του δι’ ων:
  (ι) Ετίθετο εις διάθεσιν 31 Ταξιαρχίας εις Ουλαμός Πεδινού Πυρ/κού, μία Πυρ/χία Ορειβ. Πυρ/κού και μία Πυρ/χία Μύσου Πυρ/κού.
  (ιι) Διέταξε την άμεσον κίνησιν ενός λόχου 556 Τ.Π. διά Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ, το υπόλοιπον Τάγμα να είναι έτοιμον προς κίνησιν από πρωίας 9 Μαίου.
  (β) 31 Ταξιαρχίας
  Εξέδωσε τας υπό ταυτότητα 081255, 081320 δ/γάς της δι’ ων θα εκτελούντο αι κάτωθι ενέργειαι:
  (ι) Διέταξε το 554 Τ.Π μετά την κατάληψιν του Βραχώδους υψώματος ΓΕΝΤΙ ΚΟΥΛΕ (Κ.127164) (χάρτης 1:50,000) να καταλάβη το ύψωμα 1852 (Κ.126172). Εκεί εδραίωσις ισχυρά ελαφρά τμήματα προωθηθώσι μέχρι μεθορίου, διά παροχήν πυρών προς ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑΝ και κάλυψιν να προωθηθή λόχος προς υψ. 1828 (Κ.135175).
  (ιι) Το 555 Τ.Π να ενεργήση επίθεσιν προς κατάληψιν ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑΣ.
  (ιιι) Η Δ/σις και Διλοχία 511 Τ.Π θα συγκεντρωθή μέχρι μεσημβρίας 8 Μαίου εις Σ.Σ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ και εκείθεν εις περιοχήν ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ – ΠΟΡΡΟΙΩΝ.
  Ο Λόχος 555 Τ.Π από πρωίας να επανέλθη εις διάθεσιν του Τάγματος του.
 9. Ενέργειαι φιλίων τμημάτων την 08 Μαίου 1949
  (α) 554 Τ.Π.
  Από 06:30 ω ενήργησε επανειλημμένας επιθέσεις προς κατάληψιν βραχώδους υψώματος ΓΕΝΤΙ ΚΟΥΛΕ (Κ.127164) (χάρτης 1:50.000) υποστηριζόμενον υπό της Αεροπορίας και Πυρ/κού (Στρατώναι τινές ανεριχήθησαν επί των βράχων διά σχοινίου).
  Την 16:00 ω κατέλαβε το βραχώδες ύψωμα ΓΕΝΤΙ ΚΟΥΛΕ.
  Απώλειαι Ν.Ο 1, Τ.Ο 3, Κ.Σ.Σ. 3.
  Μετά την κατάληψιν του βραχώδους υψώματος εκινήθη προς καταδίωξιν του συμπτυσσομένου εχθρού και προς κατάληψιν του υψ. 1852 (Κ.126172) (χάρτης 1:50.000) επί του οποίου η αεροπορία έβαλε δραστικώς.
  Αι εχθρικαί αντιστάσεις ανετράπησαν και την 16:30 ω κατελήφθη το υψ. 1851 (Κ.126172).
  Οι Κ.Σ. ήρχισαν να βάλλουν διά Πυρ/κού εκ των Ν.Α. αντερεισμάτων της ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑΣ. Εύστοχος βολή ημετέρου Πυροβολικού εσίγησε και εξουδετέρωσε τελείως το εν λόγω πυροβόλον.
  Την 19:30 ω το Τάγμα εβάλλετο δραστικώς δι΄ολμων και Πυροβολικού εκ του ΡΟΥΠΕΣΚΟ (Κ.1317) και του Βουλγαρικού εδάφους έχον σοβαράς απωλείας.
  Την 20:00 ω οι Κ.Σ. προπαρασκευάζουν αντεπίθεσιν διά μυδραλλίων και όλμων κατά του υψ. 1852 (Κ.126172) εκδηλούτα δε η αντεπίθεσις εκ πολλών κατευθύνσεων. Ο αμυνόμενος επί του υψ. 1852 Λόχος του Τάγματος αναγκάζεται να υποχωρήση εις το βραχώδες ύψωμα ΓΕΝΤΙ ΚΟΥΛΕ.
  (β) Μετά την αναδίπλωσην του Λόχου τα πυρά των Κ.Σ. μεταφέρωνται επί του βραχώδους ΓΕΝΤΙ ΚΟΥΛΕ.
  Μετά προπαρασκευήν 45 λεπτών ο εχθρός επετίθεται κατά του βραχώδους πλην όμως απεκρούσθη.
  (γ) Κατά την διάρκειαν της νυκτός ο εχθρός ενήργησε 6 επιθέσεις αποκρουσθείσας με μεγάλας απωλείας.
  (δ) 555 Τ.Π μείον Λόχος
  Προωθήθη εξ ΟΓΚΡΑΝΤΙΝΑΣ προς ΣΟΥΛΤΑΝΙΤΣΑ μέχρι του μέσου περίπου του αντερείσματος τούτου (ΣΟΥΛΤΑΝΙΤΣΑ). Παρά την ισχυρά υποστήριξην διά Πυρ/κού και Αεροπορίας το Τάγμα δεν ηδυνήθη να προχωρήσει περαιτέρω παρά τας επανειλημμένας προσπαθείας του , διότι καθηλούτο υπό των δραστικών πυρών των μυδραλλίων Κ.Σ.
  Κατά την νύκτα εδέχθη σφοδράν αντεπίθεσιν Κ.Σ. αποκρούσαν ταύτην και διατηρήσαν τας θέσεις του.
  (ε) Δ/σις και Διλοχία 511 Τ.Π
  Εσπερινάς ώρας ήχθη εις περιοχήν ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ – ΠΟΡΡΟΙΩΝ.
  (στ) Λόχος 556 Τ.Π
  Ηχθη εσπερινάς ώρας Σ. Σταθμόν ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ.
  (ζ) Πυρ/κόν
  Ουλαμός Πεδ. Πυρ/κού, Ορ. Πυρ/χία και Πυρ/χία Μέσου Πυρ/κού ήχθησαν από μεσημβρίας 8 Μαίου εις περιοχήν Σ. Σταθμού ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ.
  (η) Ουλαμός Τεθωρακισμένων ήχθη εις περιοχήν Σ. Σταθμού ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ.
  (θ) Δ΄ Μ. Καταδρομών συνεκετρώθη εις παλαιόν Σ. Σταθμόν ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ.
 10. Εκδοθείσαι διαταγαί Γ’.Σ.Σ εσπέρας 8 Μαίου 1949
  Εξέδωσε τας Α.Π 28/082350, 29/082300, 31/082310, 32/082345 διαταγάς του καθορίζον τα κάτωθι:
  (α) Το 557 Τ.Π μείον Λόχος από 06:00 της 9 Μαίου ν’ αχθή εκ περιοχής ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ Δυτικώς ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ δι΄αντικατάστασιν 555 Τ.Π.
  (β) Το Τ.Σ. 26 Ταξιαρχίας από 06:00 ω 9ης Μαίου θα μετασταθμεύση Δυτικώς ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ ίνα αναλάβη τομέα Δυτικώς του Ποταμού.
  (γ) Από 06:00 ω 9ης Μαίου ο εις Σ.Σταθμόν ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ Λόχος 556 Τ.Π και η Ορειβ. Πυρ/χία εις Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ να προωθηθώσι εις ΟΓΚΡΑΝΤΙΝΑ. Ο αντικαταστηθησόμενος Λόχος 555 Τ.Π. ν’ αχθή εις Σ.Σ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ.
  (δ) Από 03:00 της 10 Μαίου η 26 Ταξιαρχία αναλαμβάνει την Διοίκησιν τομέως από ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ μέχρι ΜΑΝΔΡΑΚΙ (Κ.0911) (ΝΑΙ) – υψ. 468 (Κ.0813) – υψ. 1030 (Κ.0815) – υψ. 1580 (Κ.0816) – υψ. 2031 (Κ.0817) άπαντα όχι.
  Τα τμήματα της 31 Ταξ/χίας τα ευρισκόμενα εν τη καθορισθείση ανωτέρω ζώνη τίθενται υπό τας διαταγάς 26 Ταξ/χίας.
  Εντός της 9 Μαίου να εκτελεσθώσιν υπό της 26 Ταξ/χίας και 556 Τ.Π όσον και διά την μέλλουσαν ενέργειαν.
  (ε) Η ζώνη ενεργείας 31 Ταξ/χίας περιορίζεται Δυτικώς Δυτικού ορίου 26 Ταξ/χίας.
  Αποστολή: Απαγόρευσις διεισδύσεως εχθρού προς Ν. εις περιοχήν ΚΡΟΥΣΙΩΝ. Δια της εφεδρικής της δυνάμεως εις ΡΟΔΟΠΟΛΙΝ να είναι εις θέσιν να ενεργεί ταχύτατα προς πάσαν κετύθυνσιν διά την εκπλήρωσιν ανωτέρω αποστολής της.
  (στ) Την 18:00 ω εξέδωσε προφορικήν διαταγήν προς 31 Ταξ/χίας επιβεβαιωθείσαν διά της Α.Π. 38/090230 δγής του δι΄ης:
  (ι) Το 555 Τ.Π ανασυγκροτούμενον θα ενεργήση αιφνιδιαστικώς το βραδύτερον μέχρι 03:30 ω της 9 Μαίου προς κατάληψιν ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑΣ υποστηριζόμενον υφ΄ολοκλήρου του εις διάθεσιν 31 Ταξ/χίας Πυρ/κού.
  (ιι) Ισχυροποίησις κατεχομένων θέσεων υπό 554 Τ.Π.
 11. Εκδοθείσαι διαταγαί Γ.Σ.Σ πρωίαν 9 Μαίου 1949
  (α) Εξέδωσε την Α.Π 51/091000 δ/γήν του προς 26 Ταξ/χίαν εν συνεχεία της Α.Π. 32/082345 δ/γής του περί αναλήψεως Τομέως Δυτ. ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ και κατόπιν της δημιουργηθείσης καταστάσεως η 26 Ταξ/χία να επιδιώξη τα κάτωθι αντικαθιστώσα από 03:00 ω 10 Μαίου την 31 Ταξ/χίαν.
  (ι) Εκδίωξιν και φθοράν συμμοριτών περιοχής ΡΟΥΠΕΣΚΟ – ΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ και ει δυνατόν Ανατολικώτερον. Να παρεμποδισθή η δημιουργία βάσεως απειλής κατωκημένων τόπων των κρασπέδων ΜΠΕΛΕΣ.
  (ιι) Το 554 Τ.Π να εξασφαλίση κατεχομένας θέσεις του και εν ευνοϊκή καταστάσει επωφελούμενον προελάσεως 556 Τ.Π. προς ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑΝ επιζητήση να καταλάβη το ΡΟΥΠΕΣΚΟ.
  (ιιι) Το 556 Τ.Π από νυκτός 9 Μαίου ν’ αντικαταστήση το 555 Τ.Π. εν τη αποστολή της καταλήψεως ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ. Η ανωτέρω νυκτερινή ενέργεια ν΄αναληφθή από 03:00 ω 10 Μαίου.
  (ιυ) Εκ των Ταγμάτων της Ταξ/χίας δέον να εξοικονομηθή 1 Τάγμα ως εφεδρικόν.
 12. Ενέργειαι φιλίων τμημάτων κατά την 9 Μαίου 1949
  (α) 554 Τ.Π
  Οι Κ.Σ. εξηκολούθησαν να παρενοχλούσι το Τάγμα διά επιθετικών ενεργειών βάλλοντες συγχρόνως διά βαρέων όπλων εναντίον των θέσεών του.
  Αντικατέστησαν τα τμήματα του υψ. Βραχώδους ΓΕΝΤΙ ΚΟΥΛΕ δι’ ετέρων τμημάτων του τάγματος μη δοκιμασθέντων σκληρώς.
  Την 14:00 ω ενηργήθη επίθεσης υποστηριζομένη υπό Αεροπορίας διά την επανάληψιν του 1852 το οποίον κατελήφθη την 17:00 ω.
  Οι Κ.Σ. αντεπετέθησαν άνευ αποτελέσματος αλλά την 20:00 ω τα τμήματα ανεδιπλώθησαν εις το βραχώδες ΓΕΝΤΙ ΚΟΥΛΕ λόγω της αδυνάτου παραμονής βαλλόμενα δραστικώς.
  Καθ’ όλην την ημέραν τα τμήματα του Τάγματος παρηνοχλήθησαν διά πυρών μυδραλλίων όλμων καιΠυρ/κού, εις α απήντησαν τα ημέτερα τμήματα διά πυρών Πυρ/κού και όλμων.
  Απώλειαι: Η.Τ.Ο. 3.
  (β) 555 Τ.Π
  Την 06:30 ω ενήργησεν επίθεσιν υποστηριζόμενον υπό πυρών Πυρ/κού και Αεροπορίας, ανεκατέλαβε τας απωλεσθείσας θέσεις και ήχθη την 08:20 ω εις (Κ.166167) 300μ. Ανατολικώς ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑΣ. Δεν εξετελέσθη η νυκτερινή επίθεσις την 03:30 ω διότι αύτη κατέστη αδύνατος λόγω ανασυγκροτήσεως των λόχων του.
  Την 11:00 ω, υποστηριζόμενον υπό πυρών Πυρ/κού και Αεροπορίας, ενήργησε επίθεσιν προς κατάληψιν ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ δεν ηδυνήθη όμως να καταλάβη ταύτην.
  Την 16:20 ως δεχθέν επανειλημμένας αντεπιθέσεις Κ.Σ. και πλευροκοπούμενον εξ ΙΣΤΙΜΠΕΗ υπεχώρησεν εις (Κ.175167) ην και διετήρησε.
  Απώλειαι: Τ.Α. 2, Τ.Ο. 2.
  (γ) 556 Τ.Π
  Την 09:00 ω αφίχθη εις Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ και εν συνεχεία εκινήθη προς ΟΓΚΡΑΝΤΙΝΑ.
  Λόχος τούτου αφίχθη την 09:00 ω εις ΟΓΚΡΑΝΤΙΝΑ μετά της Ορειβ. Πυρ/χίας.
  (δ) Τ.Σ 26 Ταξ/χίας
  Κινήθεν εκ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ αφίχθη την 08:45 εις Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ. Εδωσε διαταγάς και οδηγίας εις Δ/τήν 556 Τ.Π. διά την αντικατάστασιν 555 Τ.Π. και την εκτόξευσιν επιθέσεως κατά ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑΣ την 03:00 ω της 10 Μαίου.
  Την 09:15 ω ανεχώρησεν εις Σ. Σταθμ. ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ όπου το Τ.Σ. ήρχισε κατατοπιζόμενον επί της καταστάσεως υπό του Τ.Σ 31 Ταξ/χίας.
  Την 12:00 ω εγένοντο αναγνωρίσεις υπό του Επιτελείου της 26 Ταξ/χίας και Δ/τών Ταγμάτων εκ του Σ.Στηρίγματος ΟΓΚΡΑΝΤΙΝΑΣ.
 13. Εκδοθείσαι διαταγαί Γ΄ΣΣ εσπέρας 9 Μαίου 1949
  Την 22:25 ω το ΣΣ διά της Α.Π 55/092225 δ/γής του ενέκρινεν εις την 26 Ταξ/χίαν την αναβολήν της επιχειρήσεως κατά της ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑΣ διά νεωτέραν ημερομηνίαν.
 14. Εκδοθείσαι διαταγαί και ενέργειαι Γ΄ ΣΣ την 10 Μαίου 1949
  (α) Διά της Α.Π 61/101245 δ/γής του προς την 26 Ταξ/χίαν και ΙΙ Τ. Καταδρομών διέθετε εις την 26 Ταξ/χίαν την Δ’ Μ.Κ. προς εξασφάλισιν ισχυροτέρας ενεργείας κατά ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑΣ και δι’ αιφνιδιασμού κατάληψιν ταύτης. Η Δ΄Μ.Κ. προωθούμενη εγκαίρως προς υψ. 1500 (Κ.1316) υπό την κάλυψιν του 554 Τ.Π θα ενήργει αιφνιδιαστικώς εν τη κατευθύνσει υψ. 1500 (Κ.1316) – ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ με σύγχρονον ενέργειαν του 556 Τ.Π εν τη κατευθύνσει ΣΟΥΛΤΑΝΙΤΣΑ – ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ.
  (β) Τελικώς κατόπιν προτάσεως της Δ΄Μ.Κ σχετικώς με τον αναγκαιούντα αυτή χρόνον αναγνωρίσεων καθωρίσθη ως ημερομηνία και ώρα επιθέσεως η 03:00 ω της 12 Μαίου.
  (γ) Τας ανωτέρω σκέψεις του επί των επιχειρήσεων το Σ.Στρατού υπέβαλεν εις το ΓΕΣ διά των υπ’ αριθμ. Φ.100/6/081550 και Α.Π. 59/091540 σημάτων του.
  Επί του πρώτου εκ των δύο σημάτων του ο Αρχιστράτηγος απήντησε ότι εγκρίνη την χρησιμοποίησιν υπό του Σ. Στρατού της Μοίρας καταδρομών μόνον μετά σύμφωνον γνώμην του Υποστρατήγου ΚΑΛΙΝΣΚΗ ΑΝΔ. και εφ’ όσον αύτη είναι σύμφωνος προς τας δυνατότητάς της.
  Πράγματι προ της αναχωρήσεως του Υποστρατήγου ΚΑΛΙΝΣΚΗ ΑΝΔ. είχε συμφωνηθή η χρησιμοποίησις της Μοίρας Καταδρομών.
  (δ) Την 10ην Μαίου ελήφθη το υπ’ αριθμ. Α.Π 225169/Φ.4009/5/100915 σήμα του Αρχιστρατήγου εις απάντησιν του Α.Π 59/091540 σήματος του Σ.Σ εις το οποίον καθωρίζετο η αναστολή της περαιτέρω επιχειρήσεως και δεν ενεκρίνετο η χρησιμοποίησις Μοίρας Καταδρομών.
  Το ΣΣ τηλεφωνικώς ενημέρωσε, διά του Υπαρχηγού του ΓΕΣ, τον Αρχιστράτηγον ότι είχον δοθή αι διαταγαί διά την επιχείρησιν και δεν συνέφερεν η αναστολή της επιχειρήσεως. Τελικώς η πρότασις του Σ.Στρατού δεν ενεκρίθη, σχετικώς υπεβλήθη η Α.Π 6579/Φ,794 ΙΙ/11-5-49 αναφορά του Σ. Στρατού.
  (ε) Κατόπιν της ανωτέρω διαταγής ΓΕΣ . το Σ. Στρατού εξέδωσε την Α.Π. 6573/10-5-49 δ/γήν του προς 26 Ταξ/χίαν δι’ ης διεκόπτοντο αι επιθετικαί επιχειρήσεις εις ΜΠΕΛΕΣ και διέτασσε την συγκέντρωσιν προσωρινώς των Μονάδων της Ταξ/χίας ως κάτωθι:
  -Στρατηγείον 26 Ταξ/χίας Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ
  -Τάγμα εις ΛΟΥΤΡΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
  -Τάγμα εις Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ και Σ. Στ. ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ
  -Τάγμα εις ΘΡΑΚΙΚΟΝ (Κ.1310)-ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ (Κ.1212).
  Η σύμπτυξις θ’ αρχίση την νύκτα 11 Μαίου και θα λήξη πρωίαν 13 Μαίου.
  Ενδιάμεσον άλμα εις Σ.Στηρ. ΟΓΚΡΑΝΤΙΝΑ – υψ. 1500 (Κ.1316).
  Αποστολή εις χώρον σταθμεύσεως εξασφάλισης περιοχής και σιδιροδρομικής συγκοινωνίας. Λήψις επιβαλλομένων μέτρων προς συντριβήν πάσης αποπείρας Κ.Σ να κατέλθωσι πεδινήν περιοχήν.
  Ετοιμότης αμέσου κινήσεως διά συνόλου μέσων.
  Θα παραμείνωσι μετά Ταξ/χίας δύο Ουλαμοί Πεδινού Πυρ/κού.
  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 15. Το χωρίον ΠΕΤΡΙΤΣΙ και τα Σημεία Στηρίγματος πέριξ αυτού εδέχθησαν επίθεσιν εξ εγγυτάτης αποστάσεως.
  Τούτο αποδοτέον:
  (α) Εις την μη πλήρη και ικανοποιητικήν απόδοσιν των ομάδων πληροφοριών, ώστε να είναι πληροφορημένη η Δ/σις που ευρίσκεται ο εχθρός και εις ποίας ενεργείας προβαίνει.
  (β) Εις την μη προώθησιν περιπολιών και ενεδρών εκτός των Σημείων Στηρίγματος εις τρόπον ώστε να αναγκασθή ο εχθρός να εκδηλωθή από μεγάλης αποστάσεως και να υποστή τα πυρά μας μέχρι της αφίξεώς των εις την απόστασιν εφόδου.
 16. Ο εχθρός μετά την απόκρουσίν του εις το Σ. Στηρίγματος υψ. 208 απεχώρησεν ανενόχλητος εις τα καταφύγιά του επί ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑΣ.
  Το τοιούτον αποδοτέον:
  (α) Εις την μη κατανόησιν εκ μέρους των μονάδων μας της ανάγκης της τηρήσεως στενής επαφής μετά του εχθρού και εκμεταλλεύσεως μίας επιτυχίας.
 17. Το χωρίον ΠΕΤΡΙΤΣΙ κατελήφθη υπό των συμμοριτών άνευ ουδεμίας σχεδόν αντιστάσεως των αμυνομένων τούτο Μ.Ε.Α.
  Τούτο αποδοτέον εις το γεγονός ότι το τμήμα Στρατού όπερ ήτο εγκατεστημένον περί το ΠΕΤΡΙΤΣΙ δεν είχε κατανοήση την αποστολήν του ήτις ήτο όχι η αυτασφάλειά του αλλά η προστασία του χωρίου και δεν είχε κατά συνέπειαν λάβη όλα τα αναγκαία μέτρα διά την καλήν οργάνωσιν της αμύνης των Μ.Ε.Α, συνδέσμου μετ΄αυτών κ.λ.π.
 18. Κατεδείχθη και πάλιν η ανάγκη της προμήθειας πυροσωλήνων μετ’ επιβρανδύσεως διά τα πυροβόλα 25 λιβρών και 5,5″ καθ’ όσον με τους υπάρχοντας πυροσωλήνας ουδέν αποτέλεσμα επιφέρεται επί των πολυβολείων μετά σκεπάστρων.
  Θ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
  Αντιστράτηγος
  Διοικητής
  Τ.Σ.
Advertisements