Συμμοριτισμός πόλεων, Γ’ΣΣ/Α1/9 Μαι 1949


ΘΕΜΑ:Συμμοριτισμός πόλεων –                                ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Μετόπισθεν                                                                Α. ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: Α΄-Β΄-Γ΄ΣΣ                                                     Γ΄ ΣΣ/Α1
ΑΣΔΑΝ – ΑΣΔΠ                                                         Αριθ. Πρωτ.245111
ΒΣΤ 902/9-5-49
ΚΟΙΝ: Α1, Α2 ΓΕΣ –
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ
Α.Α. Αντ 8

 1. Εις επανειλημμένας μου διαταγάς καθωρίσθη σαφώς ο επιδιωχθησόμενος σκοπός υπό της Ανωτάτης Ηγεσίας. Κατά τούτον, παρεμποδίζοντες την ανάληψιν και διατήρησιν της πρωτοβουλίας των ισχυρών παραμεθοριακών συμμοριακών βάσεων και πλήττοντες τας δυνάμεις ταύτας εν περιπτώσει εξόδου των, θα επιζητήσωμεν αρχικώς πάση θυσία την εκκαθάρισιν του εσωτερικού της χώρας, συμφώνως προς τα κοινοποιηθέντα σχέδια. Μεταγενεστέρως θα επιδιώξωμεν την επί των συνόρων συντριβήν του εχθρού.
 2. Βασική προϋπόθεσις διά την επίτευξιν του σκοπού τούτου είναι εκ παραλλήλου προς την εξόντωσιν του ενόπλου συμμοριτισμού η πλήρης εξάθρωσις και εξουδετέρωσις του αόπλου τοιούτου, όστις με τα πυκνάς συνομωτικάς εστίας εις τα μετόπισθεν υποβοηθεί ποικιλοτρόπως το έργον του ενόπλου συμμοριτισμού και αποτελεί τας βάσεις καθοδηγήσεως, μεταδόσεις εγκύρων πληροφοριών, εφοδιασμού, κατευθύνσεως των σαμποτάζ κ.λ.π
 3. Εις το βασικόν τούτο ζήτημα φαίνεται ότι δεν εδόθη η δέουσα σημασία εκ μέρους όλων των Μ.Μ.
  Δεν κατεστρώθη πλήρες και συστηματικόν σχέδιον διά του οποίου να πληγώσει αποτελεσματικώς και υπούλως και με σατανικών σύστημα δρώσαι ρίζαι του Κομμουνισμού.
  -Δι’ αυτόν ακριβώς τον λόγον παρατηρούνται συχναί παρενοχλήσεις των μετόπισθεν, σαμποτάζ και θρασύταται απόπειραι εκ μέρους των ΚΣ. Η επιτυχία της δράσεως ταύτης είναι κατά το πλείστον εξησφαλισμένη διότι κατευθύνεται και καθοδηγείται εκ των ελλοχευόντων εις τα αστικά μας κέντρα και τα χωρία αυτοαμυνιτών και πληροφοριοδοτών.
 4. Καίτοι επί των ληφθησομένων μέτρων προς εκρίζωσιν του αόπλου συμμοριτισμού εξεδόθησαν επανειλημμέναι διαταγαί, κρίνω σκόπιμον διά μίαν εισέτι φοράν να τονίσω τα κάτωθι εις ότι αφορά τον καταρτισμόν σχεδίου αποτελεσματικής εξαθρώσεως των αυτοαμυνικών και αόπλων συνεργατών των Κομμουνιστοσυμμοριτών.
  α) Βάσει των δικαιωμάτων άτι να παρέχει εις τας Στρατ. Διοικήσεις ο Στρατιωτικός Νόμος να αναζητηθούν και συλληφθούν άπαντες οι συνεργάται των Κ.Σ εις τας πόλεις και τα χωρία, εις οιονδήποτε αριθμόν και αν ανέρχονται ούτοι.
  Η περαιτέρω τύχη τούτων θα ρυθμισθή βάση των κατωτέρω καθοριζομένων και ουχί διά των κατά τόπους Επιτροπών Ασφαλείας.
  β) Να λαμβάνονται τα πλέον σκληρά μέτρα κατά των υπόπτων κατοίκων των περί χωρίων τη συνεργεία των οποίων ενεργούνται σαμποτάζ, ναρκοθετήσεις κ.λ.π.
  γ) Να αναζητηθούν κατόπιν εξονυχιστικών ανακρίσεων άπαντες οι καθοδηγηταί των εις τας επαρχίας συνεργατών των ΚΣ οίτινες έχουν την έδραν των εις ΑΘΗΝΑΣ, ή άλλας μεγάλας πόλεις και να εξασφαλισθεί η σύλληψίς των. Τούτο προϋποθέτει πλήρη συνεργασία στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών επαρχιών – κέντρων.
  δ) Να παρακολουθείται πλήρως το έργον των Σωμάτων Ασφαλείας εις το λεπτότατον και σοβαρότατον τούτο ζήτημα και να παρέχεται εις ταύτα η ευχέρεια να ανταποκριθούν εις τούτο.
  Ιδιαιτέρως εις ότι αφορά την χρησιμοποίησιν της χωροφυλακής να δοθή η δέουσα σημασία εις το ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝ, το οποίον είναι εξ ίσου σοβαρόν προς το έργον των αποσπασμάτων διώξεως.
  Δεν είναι επιτετραμμένον να εισέρχονται σαμποτέρ εις μεγάλας πόλεις ή να δρουν ούτοι και να μην είναι εις θέσιν η ασφάλεια να παρακολουθή τας κινήσεις των.
  Δεν είναι τα φυλάκια εκείνα τα οποία θα προλάβουν την είσοδον σαμποτέρ και την δράσιν αυτών, αλλά το όλον δίκτυον της αστυνομικής επιτηρήσεως, το οποίον θα καταστήση δύσκολον, αν όχι αδύνατον, την απόπειραν δράσεως του συμμοριτισμού των μετόπισθεν.
  ε) Να συγκροτηθούν δίκτυα πληροφοριών εντός των συνοικιών των μεγάλων κέντρων και εις τα χωρία, τελείως άσχετα προς εκείνα των αστυνομικών αρχών, δι’ ων να καταστή δυνατή η άμεσος σύλληψις όλων εκείνων των ατόμων, άτινα διευκολύνουν το έργον του συμμοριτισμού.
  στ) Να γίνει επίβλεψις όπως επιδικάζονται άπασαι αι υποθέσεις αι αφορώσαι ενοχήν εις την κομμουνιστοσυμμοριακήν ανταρσίαν ως και υποθέσεις έτι αναγόμεναι εις δράσιν των Κομμουνιστών κατά την αποχήν της κατοχής, των οποίων η εκδίκασης εισέτι εκκρεμεί. (Εφ’ όσον ανάγονται εις την δικαιοδοσίαν των Στρατοδικείων).
  ζ) Να εξασφαλισθή όπως οι συλλαμβανόμενοι ή κρατούμενοι ΚΣ και συνεργάται μεταφέρονται το ταχύτερον εις τους καθοριζομένους χώρους συγκεντρώσεως.
  η) Αι κατά των καταδικαζομένων αποφάσεις εκτελούνται άνευ αναβολής και εντός των υπό του Νόμου καθοριζομένων προθεσμιών.
 5. Επαναλαμβάνω ότι αι Μ.Μ τα διά της παρούσης καθοριζόμενα πρέπει να θεωρήσουν ως ΕΝΤΟΛΗΝ της αύτης αξίας προς εκείνην των διατασσομένων επιχειρήσεων.
  Την 30 Μαίου να περιέλθη ημίν η πρώτη ειδική αναφορά υπό των παραληπτριών Μ.Μ επί του συντελεσθησομένου έργου. Εφεξής δε να υποβάλλεται τοιαύτη μηνιαίως και εις το τέλος έκαστου μηνός ίνα παρακολουθώ την συντελουμένην εργασίαν.
  Αρχιστράτηγος Α. ΠΑΠΑΓΟΣ
  Θ.Π./Κ.Κ
  Τ.Σ.Υ.
Advertisements