Επιχείρηση ΑΡΗΣ, Γ’ΣΣ/2 Μαϊ 1949


ΘΕΜΑ : Επιχείρησις ΑΡΗΣ                                                 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ-ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ : Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ/Α1                                                     Γ΄ ΣΣ/Α1
ΚΟΙΝ : Α1-Τ.Σ./Δ.Δ. Καταδρομών                                   ΑΡΙΘ: Α.Α.Π. 6271/794γ
ΓΕΣ/Α1                                                                                            ΒΣΤ 903 2-5-49

Εν συνεχεία προς την υπ’ αρίθ. Α.Α.Π. 5856/21-4-49 διαταγήν Σ. Στρατού και κατόπιν της διαθέσεως ημίν δύο Μ.Ο.Κ συμπληρωματικώς καθορίζονται τα κάτωθι.
1. Ανατολικόν Συγκρότημα
(α) Συγκρότησις
Τούτο θα περιλάβη κατ’ αρχάς τας δύο Μοίρας Ορεινών Καταδρομών (Γ’ και Δ’ Μοίραι) και διλοχίαν 552 Τάγματος ήτις θα ενεργήση όπισθεν της Δ. Μοιρ. Καταδρομών. Η Διλοχία αύτη βραδύτερον θα επανέλθη υπό την Δ/σιν του Τάγματος της.
(β) Αποστολαί
Συγκρότημα Μοιρών Ο.Κ.
Ενεργούν διά συγκλινουσών κατευθύνσεων:
ΚΑΤΑΦΥΤΟΝ – ΑΛΗ ΜΠΟΤΟΥΣ (υψ.2012) – ΛΙΠΑ και ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ – ΛΙΠΑ.
-Να θέση μέχρι της έω πόδα επί του ορεινού συγκροτήματος ΛΙΠΑ – ΒΟΛΑΚ.
-Να εκκαθαρίση την περιοχήν ΠΟΛΙΟΥΒΙΡΙ και την χαράδραν ΣΠΑΝΟΒΙΤΣΑΣ και να εξασφαλίση μέχρι αντικαταστάσεως υπό τμήματος του 552 την περιοχήν του υψώματος (Κ.4723) απαγορεύον πάσαν από Βουλγαρικού εδάφους εχθρικήν ενέργειαν.
-Τούτων επιτευχθέντων να ωθηθή δραστηρίως εν τη κατευθύνσει ΛΙΠΑ – ΤΣΟΥΚΑ – ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ και καλυπτόμενον ισχυρώς εν τη κατευθύνσει ΛΙΠΑ – ΜΠΟΝΤΛΙΒΟΝ – ΜΠΕΛΙΑ να γίνη κύριον των εγκαταστάσεων και σταθμών Δ/σεως του εχθρού ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ και ΠΟΤΑΚΑ ΡΕΜΜΑ και εξοντώση τας εκεί ευρισκομένας συμμοριακάς δυνάμεις επιζητούν ιδιαιτέρως διά ταχείας ενέργειας του δεξιού του να παρεμποδίση πάσαν διαφυγήν αυτών προς βουλγαρικόν έδαφος.
Συνάμα διά μέρους των δυναμεών του να προσβάλη εκ των νώτων την τοποθεσίαν του εχθρού ΑΣΠΡΗ ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΣΤΑΥΡΟΣ – ΔΡΕΠΑΝΟΕΙΔΕΣ εν τη κατευθύνση ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΣΤΑΥΡΟΣ.
Διά του απολύτως αναγκαίου μέρους δυνάμεως του θα εξασφαλίση ΛΙΠΑΝ και ΒΟΛΑΚ ΡΑΜΑΝΙ μέχρι αντικαταστάσεως του υπό 552 Τάγμ.
Να επιζητήση και επιτύχη στενόν σύνδεσμον μετά τμημάτων της 26 Ταξιαρχίας κινούμενης εκ Δ εν τη περιοχή 1000-1500 Δ. ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ.
552 Τ. ΠΕΖΙΚΟΥ
Διλοχία τούτου υπό τον Υπ/την του Τάγματος ακολουθούσα κατά πόδας την Δ’ Μοίραν Καταδρομών θα καλύπτη τα νώτα ταύτης ενεργούσης κατά τον άξονα ΑΛΗ ΜΠΟΤΟΥΣ-ΛΙΠΑ και αντικαθιστώσα ταχέως τα τμήματα της Δ’ Μοίρας Καταδρομών θα εξασφαλίση σταθεράν κατοχήν του υψώματος (Κ.470230) του υψώματος ΛΙΠΑ και του ΠΟΛΙΟΥΒΙΡΙ διά των απαραιτήτων δυνάμεων.
Από αφιξεώς της εις ΛΙΠΑΝ θα υπαχθή υπό τον Δ/τήν του 552 Τ.
552 Τάγμα μείον Διλοχία υπαγόμενον τακτικώς υπό 27 Ταξ/χίαν ακολουθούν κατά πόδας την Γ’.Μ.Ο.Κ. να αντικαταστήση ταύτην εν τη περιοχή ΒΟΛΑΚ και να εξασφαλίση πάση θυσία την σταθεράν κατοχήν ΛΙΠΑ-ΒΟΛΑΚ ΡΑΜΑΝΙ.
Τούτου επιτευχθέντος το Τάγμα θα ενεργήση ταχέως τουλάχιστον διά δυνάμεως Λόχου εν τη κατευθύνση ΒΟΛΑΚ-ΟΥΣΙΚΑ προς ΔΡΕΠΑΝΟΕΙΔΕΣ και να επιζητήση την κατάληψιν τούτου εν στενή συνεργασία μετά των εκ Νότου κινούμενων τμημάτων του Νότιου Συγκροτήματος.
Το Τάγμα θα καλύπτη σταθερώς τον άξονα ανεφοδιασμού του Συγκροτήματος Μ.Ο.Κ. ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ αυχήν μεταξύ ΛΙΠΑΣ-ΒΟΛΑΚ.
Τακτική υπαγωγή του 552 Τ. υπό την 27 Ταξ. ως κατωτέρω καθορίζεται.
2. Δυτικόν Συγκρότημα (26 Ταξιαρχία)
Έχον υπ’ όψιν τας άνω ενέργειας του Ανατολ. Συγκροτήματος:
(α) Διά της 1ης φάλαγγος να κινηθή τάχιστα και αποφασιστικώς και να καταλάβη την περιοχήν Βορείως ΑΣΠΡΗΣ ΒΡΥΣΗΣ (385-245) επιζητούν την τάχιστην συννένωσιν του μετά της φάλαγγος των Μ.Ο.Κ. προς απαγόρευσιν της διαφυγής του εχθρού προς Βουλγαρίαν.
Ισχυρά κάλυψις από της κατευθύνσεως της Βουλγαρικής μεθορίου.
(β) Διά της 2ας φάλαγγος ενεργούσης ως ήδη έχει καθορισθή να έχει την δυνατότητα εις πάσαν στιγμήν να στραφή ταχέως προς Νότον, προς τα νώτα και τα πλευρά των συμμοριτών, οι οποίοι ήθελον επιζητήση να κινηθώσι υπό την πίεσιν των Μ.Ο.Κ. προς όρος ΑΓΓΙΣΤΡΟΝ διά την ενίσχυσιν ή συννένωσιν των μετά των επ’ αυτού αμυνομένων.
(γ) Το Συγκρότημα να έχη την ετοιμότητα της αμέσου ενισχύσεως των δυνάμεων της 3ης φάλαγγος εν περιπτώση καθ’ ήν οι συμμορίται ήθελον αποπειραθή εκ της περιοχής ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ να κινηθώσι προς ΑΓΓΙΣΤΡΟΝ όρος.
Το Νότιον Συγκρότημα (27 Ταξιαρχία) θα περιλαμβάνη επί πλέον των ήδη καθορισθεισών δυνάμεων του, αρχικώς την διοίκησιν και διλοχίαν του 552 Τάγματος βραδύτερον δε ολόκηρον το 552 Τάγμα.
Εις τους αντικειμενικούς σκοπούς της Χ ημέρας θα περιλάβη και την κατάληψιν του υψώμ. ΔΡΕΠΑΝΟΕΙΔΟΥΣ ήτις θα επιτευχθή διά συνδεδιασμένης ενέργειας του 515 Τάγματος εν κατευθύνσει ΤΣΙΑΜΑΡΑ-ΔΡΕΠΑΝΟΕΙΔΕΣ και του 552 Τάγματος εν κατευθύνσει ΒΟΛΑΚ – ΟΥΣΙΚΑ – ΔΡΕΠΑΝΟΕΙΔΕΣ ως ανωτέρω καθορισθή
3. Δυνάμεις Αποφράξεως
(α) Η Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ να ενισχύση τας δυνάμεις ιδία αποφράξεως εν τη περιοχή Β.Α. ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ προς τον σκοπόν της οπωσδήποτε εξασφαλίσεως των ανεφοδιασμών των δυνάμεων του Ανατολικού συγκροτήματος όστις θα γίνεται διά του δρομολογίου ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ – ΛΙΠΑ και της απαγορεύσεως διαφυγής τμημάτων εχθρού προς Ν.
(β) Να ενισχύση τας δυνάμεις αποφράξεως εν τη περιοχή ΑΛΗ ΜΠΑΜΠΑ – ΛΑΪΛΙΑΣ-υψ. 1641-ΜΑΪΜΟΥΝΙ-ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ.
5. Το 552 Τάγμα θα υπάγηται υπό την 27 Ταξιαρχίαν, ήτις οφείλει να εκτελή διά του 552 Τάγματος απάσας τας αιτήσεις του Συν/τος Καταδρομών.
Εις επειγούσας περιστάσεις το Συγκρότημα Μ.Ο.Κ. θα δύναται να απευθύνη τας αιτήσεις του απ’ ευθείας εις το 552 Τάγμα, όπερ υποχρεούται να παρέχη πάσαν συνδρομήν και εξασφαλίζη την κάλυψιν του Συγκροτήματος Μ.Ο.Κ. και την γραμμήν των ανεφοδιασμών του διά της κατοχής της γραμμής ΒΟΛΑΚ ΡΑΜΑΝΙ-ΛΙΠΑ.
6. Ημέρα Χ καθορίζεται η 7 Μαΐου.
7. Τα τμήματα (Δ΄ Μ.Ο.Κ. και Διλοχία 552) άτινα θα κινηθώσι διά της κορυφογραμμής ΑΛΗ ΜΠΟΤΟΥΣ – ΛΙΠΑ δεν θα ακολουθηθώσι υπό κτηνών. Τα κτήνη θα κινηθώσι μετά της Δ/σεως του 552 Τάγματος εκ ΚΑΤΑΦΥΤΟΥ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ εις περιοχήν ΚΑΡΥΔΟΧΩΡΙ κατά την νύκτα της Χ-2 προς Χ-1. Εκεί θα καλυφθώσιν επιμελώς κατά την ημέραν της Χ-1
8. Εφοδιασμός εις Πυρομαχικά Μοιρών Καταδρομών της Α’ Γραμμής. Τρόφιμα επί ανδρών και κτηνών εν συνόλω ημέραι τρείς.
9. Κινήσις μονάδων διά λήψιν αρχικής διατάξεως συμφώνως ειδική διαταγή.
Τ.Σ.Υ.
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Αντιστράτηγος
Διοικητής
Ακριβές Αντίγραφον