Εκθεση συμπληρωματική επιχειρήσεων ΓΡΑΜΜΟΥ, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/2 Μαϊ 1949


VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Α1 ΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ
(Συνέχεια Φ. 237/4/2.5.49)

 1. Εκκαθάρισις Θύλακος ΚΝΤΖΙΚΟΥ (Β΄ ΜΟΚ – 77, 37 Ταξ/χίαι).
  α) Πληροφορία περί του εχθρού ως το προσηρτημένον δελτίον του Α2 Γραφείου.
  β) ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
 2. Εκδοθείσαι Βασικαί διαταγαί διά την επιχείρησιν.
  (ι) Α.Π.Φ. 3/29/14-1720 τηλεφωνική Α.Σ.Σ./Α1.
  (ιι) Α.Π.Φ. 237/4/297/14.4.49 Μεραρχίας.
  ΔΙΑΤΑΓΑΙ
  ………………………………

ΑΠΟ: Τ.Σ./Α΄ΣΣ./Α1 14.17.20-ΣΗΜΑ-Ο-Κρυπτογραφικώς
ΠΡΟΣ: Τ.Σ./VΙΙΙ Μερ. –
Τ.Σ./ΙΧ Μερ. (μερίμνη Τ.Σ. VΙΙΙ Μερ.)
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ – Α.Σ.Σ./Α1 – 72 Ταξ. – Ι Ταξ. Μ.Ο.Κ.

Αρ/ Α.Π.Φ. 3/29. ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ. Επιβεβαίωσις προφορικών εντολών εν Κονίτση. VΙΙΙ Μεραρχία εκκαθαρίση το ταχύτερον περιοχήν ΚΑΝΤΖΙΚΟ. υψ.1642 (Ν.1107) υψ.1526 μέχρι ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ διά συνδιασμένης νυκτερινής ενεργείας Β’ Μ.Ο.Κ από περιοχής ΛΑΓΚΑΔΑ και 77 και 37 Ταξ/ρχιών από ΤΑΜΠΟΥΡΙ και ανατολών. Επιχείρησις μελετηθή λεπτομερώς και συνδιασθή εν τη εκτελέσει υπό Υποδ/τού Μεραρχίας μεταβαίνοντος επί τόπου.
Περιοχήν ΠΥΡΓΟΥ αποκαταστηθώσι οργανικοί δεσμοί Μονάδων και ισχυροποιηθώσι θέσεις δι’ οργανώσεων.
45 Ταξ. εξασφαλίση απολύτως γραμμήν από ΜΑΡΙΑ ναι μέχρι ΣΜΙΞΙ – ΡΕΜΜΑ (Μ.993020). Διάθεσιν Μεραρχίας τάγμα 72 Ταξ. περιοχή ΙΤΙΑ (Μ.1797) εφεδρεία όπερ συνεχίση εκπαίδευσιν του. Να αναδιοργανώση ταχύτερον δοκιμασθέντα 584 και 628 Τ.Π. και Δ’ Μ.Ο.Κ. Αποδώση από αύριον 593 Τ. Β’ Σ.Σ.
ΙΧ Μεραρχία προωθήση Τάγμα 43 Ταξ/ρχίας ΜΠΙΣΔΟΥΝΙ.
………………………………
ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ «ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ
ΠΡΟΣ: Υπ/τήν Μερ/ρχίας
-37, 77 Ταξ.
-Τ.Σ./VΙΙΙ Μεραρχίας/Α1
-Β; Μ.Κ. – Α8 – Α9 Μεραρχίας Αρ. Φ. 237/4/297
ΚΟΙΝ: Τ.Σ./Α΄ΣΣ/Α1 – Κ.Σ./ΥΙΙΙ/Α1 – ΣΤΓ 918 14.4.49
Δ. Δυνάμεων Καταδρομών –
74, 75 Ταξιαρχίας
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
α) ΕΧΘΡΟΣ: Περιοχήν υψ. Δ. ΚΑΝΤΖΙΚΟΥ (ΡΟΥΠΑ-1526)-1642 και 1700 είναι εγκατεστημένα τμήματα Ταξ/χίας ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ, ενισχυμένα και υπό τμημάτων Ταξ/χίας ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ. Περαιτέρω ενισχυσίς των εντός των προσεχών ημερών 2-3 ημερών δεν αποκλείεται. Δεν φαίνεται όμως πιθανόν ότι τοιαύτη ενίσχυσης θα είναι σοβαρά.
Εν πάση περιπτώσει αι συμμοριακαί αυταί δυνάμεις ενώ έχουν την δυνατότητα να αμυνθούν επί των προχείρως οργανωμένων θέσεων, δεν φαίνονται ικαναί να αναλάβουν σοβαράν επιθετικήν ενέργειαν έστω και ενισχυόμεναι. Λεπτομέρειαι περί εχθρού ως εις Δ.Π.
β) ΗΜΕΤΕΡΟΙ: Η γνωστή διάταξις ημών από κορυφογραμμής –ΦΛΙΑΜΑ-ΤΑΜΠΟΥΡΙ-ΜΠΟΛΙΑΝΑ και προς Β. μέχρι ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ.
2. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
α) Εκκαθάρισιν περιοχής ΚΑΝΤΖΙΚΟΥ υψ. 1642.
β) Εν συνέχεια πραγματοποίησις διατάξεως επιτρεπούσης ασφαλή έλεγχον αυτής.
3. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
α) Εξουδετέρωσις του εχθρού και κατάληψις εν αρχή υψ. 1642.
β) Καταδίωξις εν συνέχεια και συμπλήρωσις εκκαθαρίσεως περιοχής.

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  α) Ισχυρά συνδεδιασμένη κρούσις από ΝΟΤΟΥ προς ΒΟΡΡΑΝ και απ’ ανατολών προς Δυσμάς επί σκοπώ, αγγιστρώσεως και αποσχολήσεως εχθρικών δυνάμεων εν τω μετώπω 1642-1526-ΡΟΥΠΑ.
  β) Αιφνιδιαστική νυκτερινή δράσις καταλλήλως εν χρόνω συνδεδεμένη με την ανωτέρω κρούσιν από κατευθύνσεως Β.Δ. προς κατάληψιν 1642 και 1700.
  γ) Εν συνέχεια εκμετάλευσις και καταδίωξις του εχθρού.
 2. ΔΥΝΑΜΕΙΣ
  -37 Ταξ/χία (566-567 Τ.)
  -77 Ταξ/χία (612-597-593 Τ.)
  -Β΄ Μοίρα Καταδρομών
  -Πυρά 105 Σ.Π.Π. – 141 Μοίρας Ορειβατικού

– Πυρά Π. Πυρ/κού περιοχής ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ.
6. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ:
Ι ΦΑΣΙΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΑ 1642.
-77 Ταξ/ρχία: Ενεργούσα δι’ όλων των μέσων της από της εω της «Χ» ημέρας εν τη κατευθύνσει ΤΑΜΠΟΥΡΙ-υψ. 1642, θα επιζητήση την αγγίστρωσιν και απασχόλησιν των επί 1642 εχθρικών δυνάμεων δι’ όλης της ημέρας.
Από 24.00 ώρας δέον να καταπαύση το πύρ προ του μετώπου της.
-37 Ταξ/ρχία: Εν συνδιασμώ με ενέργειαν 77 Ταξ/ρχίας θα ενεργήση ομοίως δι’ όλων των μέσων της από της ιδίας ώρας από ανατολών προς Δυσμάς και εν τω μετώπω υψ. 1526 (ΝΑΙ)-ΡΟΥΠΑ-υψ. Δ.ΚΑΝΤΖΙΚΟΥ (ΝΑΙ) επιζητούσα την αγγίστρωσιν του εχθρού και απασχόλησιν του καθ’ όλην την ημέραν και κατά την διάρκειαν της νυκτός, προσβάλλουσα κατά την νύκτα άλλοτε μεν ισχυρώς, άλλοτε Δε απλώς παρενοχλούσα αυτόν.
-Β΄ ΜΟΙΡΑ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ: Θα επιτεθή αιφνιδιαστικώς την νύκτα την «Χ-Χ+1» ημέρα από της γενικής κατευθύνσεως υψ. 1236 προς 1642 προς κατάληψιν του 1642.
ΙΙ ΦΑΣΙΣ: ΣΥΝΕΧΙΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
-77 Ταξ.ρχία: Μετά την κατάληψιν υψ. 1642 υπό Β’ Μ.Κ. τη αιτήσει της Μοίρας, η 77 Ταξ/ρχία θα ωθήση και εδραιώση επ’ αυτού εν πλήρες Τάγμα Πεζικού. Δια των υπολοίπων δυνάμεων της θα εκκαθαρίση ΟΞΥΕΣ και 1700 τη συνδρομή και των εκατέρωθεν αυτού στατικών και μη δυνάμεων. Εν συνέχεια αναλόγως της καταστάσεως.
-37 Ταξ/ρχία: Εκμεταλευομένη το γεγονός της καταλή-ψεως του υψ. 1642 και της εν συνεχεία δράσεως της 77 Ταξ/ρχίας προς 1526 θα εντείνη τας προσπάθειας της προς κατάληψιν των προ του μετώπου της αντικειμενικών σκοπών επιτιθεμένη δι’ όλων των μέσων της
Β΄ Μ.Κ: Μετά την άνοδον του Πεζικού επί του 1642 θα συνδράμη εις εκκαθάρισιν περιοχής ΟΞΥΕΣ. Αποχώρησίς της εκ του χώρου της μάχης τη Δ/γή της Μεραρχίας.
7. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ
α. Κίνησις της Β΄ Μ.Κ προς περιοχήν ΛΑΓΚΑΔΑΣ αρχικόν χώρον συγκεντρώσεως της νύκτα 15-16 Απριλίου.
Οδηγοί μέχρι ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ μερίμνη 74 Ταξ/ρχίας, μέχρι ΛΑΓΚΑΔΑΣ μερίμνη 75 Ταξ/ρχίας.
β. Αναγνωρίσεις υπό της Β’ Μ.Κ. εχθρικών θέσεων μερίμνη Δ/του Μοίρας από 16 Απριλίου.
γ. Επαφή μετά Δ/του 75 Ταξ/ρχίας και Δ/του 105 Τάγματος.
δ. Προώθησις εν συνέχεια της Μοίρας εις βάσιν εξορμήσεως εις χρόνον καθορισθησόμενον υπό του Δ/του της Μοίρας.
8. ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ
Έγκειται αποκλειστικά εις την αφάνειαν της Β’ Μ.Κ. μέχρι της στιγμής δράσεως της την νύκτα της Χ-Χ+1 ημέρας και εις τα καλάς αναγνωρίσεις της. Ομοίως η επιτυχία του ειδικού τούτου εγχειρήματος έχει σχέσιν και με την παύσιν των πυρών προ του μετώπου της 77 Ταξ/ρχίας από της 2400 ώρας της Χ ημέρας προς αποφυγήν κινδύνου προσβολής υπό ημετέρων πυρών της Β’ Μ.Κ.
9. ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΜΕ ΕΠΙΤΕΥΞΕΩΣ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΥ
Η Β΄ Μ.Κ. θα εμπλακή εις τον αγώνα και θα ζητήση αυτή όταν θεωρήση αναγκαίον και τον χρόνον κατάλληλον την επέμβασιν της 77 Ταξ/ρχίας.
10. ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
α. Από της έω της Χ ημέρας υπέρ της 77 Ταξ/ρχίας τα πυρά 105 Σ.Π.Π και 141 Μ.Ο.Π.
-Υπέρ της 37 Ταξ/ρχίας τα πυρά της Πεδινής Μοίρας περιοχής ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ και της μετά της Ταξ/ρχίας Ορ. Πυρ/χίας.
β. Από 2300 ώρας την Χ ημέρας βολαί Πυρ/κού των υπέρ 77 Ταξ/ρχίας δρωσών Μονάδων τη αιτήσει της Β’ Μ.Κ.-εξαίρεσις αι βολαί Σ.Ο.Σ. προ του μετώπου της 77 Ταξ/ρχίας.
11. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: Από της εω της Χ ημέρας επί τη αιτήσει των Μονάδων.
12. ΧΡΟΝΟΣ: Ημέρα Χ: καθορισθήσεται διά νεωτέρας Διαταγής. Πάντως δεν προβλέπεται ενωρίτερον της 17 τρέχοντος.
Ώρα ενάρξεως νυκτερινής ενεργείας Β’ Μ.Κ. Καθορισθήσεται κατόπιν προτάσεως Δ/του Β’ Μ.Κ.
13. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ-ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΩΝ. Ειδική Διαταγή.
14. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ:
Ο συντονισμός επί τόπου των ενεργειών των Μονάδων ανατίθεται εις τον Υποδ/την της Μεραρχίας Ταξ/ρχου κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ.
Υπό τας αμέσους διαταγάς τούτου υπάγονται άπασαι αι μετέχουσαι της επιχειρήσεως Μονάδες.
15. Τ. ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΑ
-Υπ/του Μεραρχίας: ΤΑΜΠΟΥΡΙ από εσπερινών ωρών 15 Απριλίου.
-77 Ταξ/ρχία: ΤΑΜΠΟΥΡΙ εν αρχή. Ακολούθως καθορισθήσεται υπό του Υπ/του Μεραρχίας.
-37 Ταξ/ρχίας: Υψ. 1496 εν αρχή. Ακολούθως καθορι- σθήσεται.
-Δ/του Β΄ Μ.Κ.: Μετά της Μοίρας του.

ΜΕΡΑΡΧΟΣ

Εις την Β΄ Μ.Κ κατά την επιχείρησιν ταύτην ανετέθη η ενέργεια νυκτερινού εγχειρήματος κατά του 1642.
Από της έω της 16.4.49 ήρχισε λεπτομερής αναγνώρισης της περιοχής ΚΑΝΤΖΙΚΟ εκ της περιοχής ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑΣ συνεχισθείσα μέχρι και της νύκτας 17.4.49.
γ) ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ: από της εω της 17.4.49 εξορμούν τμήματα της 77 Ταξ/ρχίας και τα 1642 και 1700 συνεχιζομένης της μάχης καθ’ όλην την ημέραν. Ομοίως της 37 Ταξ/ρχίας κατά 1642 και 1526 από Α. Σκοπός της Μεραρχίας ήτο να επιτύχη παραπλάνησιν και να στρέψη τας δυνάμεις των Κ.Σ. προς την 77 Ταξ/ρχίαν ίνα το προπαρασκευασθέν νυκτερινόν εγχείρημα διά την νύκτα της 17-18/4/49 υπό της Β’ Μ.Κ. κατά, 1642 από Β.Δ. κατεύθυνσιν μη γίνη αντιληπτόν και προσκρούση επί αντιστάσεων εχθρού.
Η εξαπάτησις επέτυχεν πλήρως και η προσοχή του εχθρού εστράφη σχεδόν εξ ολοκλήρου προς την 77 Ταξ/ρχίαν Ν. υψ. 1642.

ΕΞΟΡΜΗΣΙΣ Β΄ Μ.Ο.Κ
Την 0430 εξορμούν τα τμήματα της Β’ Μ.Ο.Κ σύμφωνα με το σχέδιον ΚΕΡΑΥΝΟΣ.
Την 0600 ώραν ανεφέρθη κατάληψις του υψ. 1642 με συντριπτικήν ήτταν του αντιπάλου. Περιήλθεν εις χείρας μας βαρύς και ατομικός οπλισμός. Μετά κατάληψιν 1642 τμήματα Β’ Μ.Ο.Κ και ΤΤ Ταξ/ρχίας εσυνέχισαν επιθετικήν των ενέργειαν προς ΚΑΝΤΖΙΚΟ. Η αποσύνθεσις του εχθρού ήτο τοιαύτη ώστε μέχρι της 1200 ώρας είχε ολοκληρωθεί και εκκαθαρισθή ολόκληρος ο θύλαξ Ν. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ.
ΑΠΩΛΕΙΑΙ:
Ημετέρων Τ.Α.2 – Τ.Ο.7 – Ν.Ο.2
Κ.Σ Ν.Ε 65 και ομαδικός τάφος. Εις τους νεκρούς συμπεριλαμβάνονται πολλά στελέχη και ο Ταγ/ρχης ΚΟΛΛΙΑΣ της Ταξ/ρχίας ΥΨΗΛΑΝΤΗ.
2. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΡΟΓΕΦΥΡΩΜΑΤΟΣ (75 Ταξ.) της 18.4.49
Την 0200 ώραν της 18.4.49 περίπου Κ.Σ Τάγματα της 108 Κ.Σ Ταξ/ρχίας και έτερα 2 εκ περιοχής ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗΣ, Ταξ/ρχίας ΠΑΛΙΟΛΟΓΟΥ, επιτίθενται κατά ΠΡ. ΗΛΙΑ ΟΞΥΑΣ και ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Προσήγγισαν Ο. Πυρ/κόν ΘΕΟΤΟΚΟΥ όπερ και προσέβαλον με γροθιές.
Η Μεραρχία διατάσσει διά νυκτός προώθησιν Π.Π και δίδει πυρά υποστηρίξεως υπέρ μαχομένων τμημάτων ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
Πάλη συνεχίζεται ΣΩΜΑ προς ΣΩΜΑ. Κατάστασις κρίσιμος του Προγεφυρώματος. Η Μεραρχία διατάσσει την διαπεραίωσιν αμέσως εφεδρικού Λόχου Β. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ και προσβολήν του εχθρού προσβάλοντος ΘΕΟΤΟΚΟΝ από Ν.Δ και Ν.
Την 0600 αναλαμβάνεται αντεπίθεσις Η και ο εχθρός αναγκάζεται υπό τα σκληρά πλήγματα και του Πυρ/κού να συμπτυχθή προς κατεύθυνσιν ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗΣ σχεδόν εν διαλύσει.
ΑΠΩΛΕΙΑΙ: Κ.Σ Ν.Ε 89 – Κ.Σ.Σ. 45-κτήνη 24 παραληφθέντα και 10 φονευθέντα. Πολεμικόν υλικόν περιήλθεν εις χείρας ημετέρων άφθονον μεταξύ των οποίων 2 αντιαρματικά Πυρ/λα-2 βαρέα Πολ/λα-3 όλμοι 81 χιλ. –28 αυτόματα-41 τυφέκια-250 χειροβομβίδες-εις ασύρματος.
Απώλειαι ημετέρων εις τραυματίας ελάχισται.
3. ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΠΥΡΓΟΥ (Ι Ταξ/ρχία Μ.Ο.Κ-76 Ταξ/ρχία-573 Τάγμα)
α) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
Διάταξις εχθρού και διάθεσις δυνάμεών του περιοχήν ΠΥΡΓΟΥ ως το προσαρτημένον Δελτίον του Α2 Γραφείου.
β) ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Εξεδόθη η υπ’ αριθμ.Φ.237/4/476/ 23.4.49 Διαταγή Μεραρχίας και Φ.3/51/19.4.49 Α.Σ.Σ./Α1
Αντίγραφα Διαταγών
Διαταγή Τ.Σ/Α.Σ.Σ./Α1 Φ.3/51/19.4.49-Ώρα 1930 (α/α Αντίτυπ.2)
……………………………..
Προς: VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΝ
Κοιν.:
ΟΔΗΓΙΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ «ΝΥΚΤΕΡΙΣ»
«Επιβεβαίωσις προσωπικών οδηγιών και συνεννοήσεων εν ΚΟΝΙΤΣΗ την πρωϊαν 19 Απριλίου».
1. Εκκαθαρισθείσης της περιοχήν Νοτίως ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ και μετά απόκρρυσις ισχυρών εχθρικών αντεπιθέσεων περιοχήν ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΟΞΥΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ και τας σοβαρωτάτας κατά ταύτας, απωλείας των Κ.Σ. δημιουργούνται ευνοϊκαί προϋποθέσεις διά κατάληψιν και εκκαθάρισιν περιοχής ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΡΑΤΣΙΑΝΗΣ.
2. Εκ του συνόλου των αγώνων ΓΡΑΜΜΟΥ οι Κ.Σ υπέστησαν σοβαροτάτην φθοράν και δέον να υπολογίζωμεν ότι απώλεσαν το ήμισυ της μαχίμου δυνάμεώς των.
-Εις περιοχήν ΠΥΡΓΟΥ αμύνεται Ταξ/ρχία ΦΩΚΑ, πιθανώς ενισχυθείσα, συνολικής δυνάμεως τουλάχιστον μέχρι σήμερον επί ΠΥΡΓΟΥ 250 Κ.Σ.
-Περιοχήν ΚΑΜΕΝΙΚ-ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Μ.9710)-υψ.963 (Μ.9806) μόνον δύναμις Λόχου δυνάμεως 60-80 περίπου Κ.Σ. Δυτικώτερον μέχρι συνόρων ουδεμία κίνησις Κ.Σ εσημειώθη μέχρι σήμερον.
3.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
α) Να αναπροσαρμόση την διάταξιν της Νοτίως ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ διαθέτουσαν περιοχήν ταύτην 77 Ταξ/ρχίαν συν Τάγμα ετέρας Ταξ/χίας δι’ εξασφάλισιν περιοχής ΚΑΝΤΖΙΚΟ-ΤΑΜΠΟΥΡΙ-ΓΥΦΤΙΣΣΑ και εκατέρωθεν ΛΑΓΚΑΔΑΣ υψωμάτων. Άνω περιοχή να οργανωθή ισχυρότατα. Ως γνωστόν απετέλεσεν τον στόχον και την θριαμβολογίαν των Κ.Σ.
β) Να αποσύρη εκ της περιοχής ταύτης 74 Ταξ/ρχίαν (627 και 629 Τάγ.) και Α΄ και Β΄ Μ.Ο.Κ ως εφεδρεία.
γ) Να προπαρασκευάση λεπτομερώς και πραγματοποιήση ενέργειαν προς ολοκλήρωσιν ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΡΑΤΣΙΑΝΗΣ και συντριβήν των εν αυτώ αμυνομένων Κ.Σ.
δ) Δια την κυρίαν ταύτην ενέργειαν θα χρησιμοποιήση.
(ι) 74 Ταξ/ρχίαν (μείον 628 Τάγμα).
(ιι) Ι Ταξ/ρχίαν Καταδρομών.
(ιιι) 573 Τάγμα (53 Ταξ/ρχίας) διά δευτερεύουσαν και παραπλανιτικήν ενέργειαν.
(ιυ) Τας Ν.Α και Ανατολικώς ΠΥΡΓΟΥ δυνάμεις 76 Ταξ/ρχίας προς αγγίστρωσιν και παραπλάνισιν αμυνομένων επί ΠΥΡΓΟΥ.
(υ) Το σύνολον Πυρ/κού-Αεροπορίας και όλμων.
4. ΜΕΘΟΔΟΣ
α) Γενικαί Γραμμαί
(ι) Ισχυρά νυκτερινή ενέργεια προς αιφνιδιαστικήν κατάληψιν ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ (Μ.9710) και υπό ευνοϊκάς συνθήκας και ΚΑΜΕΝΙΚ, ισχυρά κατοχή τούτων και εξόρμησις εκείθεν του μείζονος των δυνάμεων Μ.Ο.Κ και 74 Ταξ/ρχίας προς κατάληψιν ΙΣΩΜΑΤΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (Ν.0007) αποκοπήν των αμυνομένων επί ΠΥΡΓΟΥ και συντριβήν τούτων
(ιι) Ισχυρά παραπλανητική ενέργεια από Νότου Ανατολών και Β.Α προς αγγίστρωσιν και φθορά των επί ΠΥΡΓΟΥ αμυνομένων.
(ιιι) Ισχυραί παραπλανητικαί ενέργειαι προς κατεύθυνσιν ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΝ-ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΝ (Ν.0310) και ΒΟΥΜΠΙΑΝΗΝ προς αγγίστρωσιν Ταξ/ρχίας Κ.Σ. Παπαδημητρίου.
β) Εκμετάλευσις
(ι) Νύκτα Χ μείον ένα ημέραν Ι Ταξ/ρχία Μ.Ο.Κ. αχθή διά κεκελυμμένων δρομολογίων δασωμένην περιοχήν υψ. 1625 (Μ.9509) όπου παραμείνη καθ’ όλην την Χ ημέραν εν πλήρη αφανεία.
(ιι) Χ ημέραν παραπλανητική ενέργεια προς κατευθύνσεις ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ-ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΗ-ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗ και ισχυρά δράσις αεροπορίας περιοχήν ΜΕΤΣΟΡΑΒΙΑΝΗ-ΣΤΕΝΟ.
(ιιι) Νύκτα Χ προς συν ένα ημέρας κίνησις 74 Ταξ/ρχίας προς υψ. 1615 (Μ.9708) και ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΝ (Μ.9610) εις τρόπον ώστε μετά κατάληψιν υπό ΜΟΚ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ και ΚΑΜΕΝΙΚ να ανέλθουν τάχιστα προς ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΛΙΑ δι’ ισχυροποίησιν τούτων και απελευθέρωσιν ΛΟΚ.
-Νυκτερινή εξόρμησις Ι Ταξ/ρχίας Μ.Ο.Κ ώστε άμα τη έω να έχη καταλάβη ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΛΙΑ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ και ενδεχομένως ΚΑΜΕΝΙΚ.
(ιυ) Πρωϊαν Χ συν 1 ημέρας κίνησις ΜΟΚ προς κατάληψιν ΙΣΩΜΑΤΩΝ ενισχυομένων και υπό Τάγματος 74 Ταξ/ρχίας προς αποκοπήν και συντριβήν των επ’ ΠΥΡΓΟΥ αμυνομένων.
-Από της έω της αυτής ημέρας ισχυρά ενέργεια από Νότου Ανατολών και Β.Α κατά ΠΥΡΓΟΥ τη υποστηρίξει του μείζονος Πυρ/κού προς αγγίστρωσιν και φθοράν των επί ΠΥΡΓΟΥ αμυνομένων μέχρις εκδηλώσεως αποτελεσμάτων των κατά ΙΣΩΜΑΤΩΝ από Δυσμών ενεργού των. Ιδιαιτέρα προσπάθεια καταλήψεως υψ. 1133 (Ν.012074) προς αποκοπήν συμπτύξεως Κ.Σ από Βορράν.
-Συνέχισις παραπλανητικής προσπαθείας προς ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΝ-ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΝ-ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗΝ.
(υ) Δια την περίπτωσιν καθ’ ην την Χ ημέραν αποκρύψεως γίνη αντιληπτή υπό εχθρού η παρουσία των ΜΟΚ περιοχήν υψ. 1625 (Μ9509) πρέπει να έχη από τούδε προβλεφθή υπό Μεραρχίοας άμεσος δυναμική επίθεσις ΜΟΚ, 74 Ταξ/ρχίας και λοιπών ενεργουσών παραπλανητικώς Μονάδων προς πραγματοποίησιν κατά την Χ ημέραν των ανωτέρω τεθέντων αντικειμενικών σκοπών.
5. Ανωτέρω εν παραγράφω 4(β) (εκτέλεσις) καθοριζόμενα αποτελούν γενικώς ενδείξεις διά την Μεραρχίαν και επιβεβαίωσιν των αποφασισθέντων εν ΚΟΝΙΤΣΗ υπό υποφαινομένου, Διοικητού Μεραρχίας και αρμοδίων Δ/των Ταξ/ρχιών 74 και ΛΟΚ.
Αν λεπτομερείς αναγνωρίσεις ή άλλαι συνθήκαι επιβάλλουν τροποποιήσεις υπό της υπευθύνου διά την επιχείρησιν Μεραρχίας αύται να πραγματοποιηθούν εν πλήρη πρωτοβουλία και να αναφερθούν και ημίν.
6. ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
α) Το σύνολον Πυρ/κού Πεδινού – Ορειβατικού υπό την Διοίκησιν Διοικητού Πυρ/κού Σώματος
β) Αποστολαί
(ι) Προ της Χ ημέρας συνήθεις παρενοχλήσεις.
(ιι) Χ ημέραν
-Συνήθης παρενόχλησις ΠΥΡΓΟΥ.
-Σφοδροτέρα παρενόχλησις ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΝ- ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗ-ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗ.
-Εν περιπτώσει εκδηλώσεως δυναμικής ενεργείας (παράγ.4(β).(υ) το σύνολον Πυρ/κού υποστηρίξεως κυρίαν ενέργειαν κατά ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ (Μ.9610)-υψ.1615 (Μ.9708) και ΠΥΡΓΟΥ τη αιτήσει των Μονάδων.
(ιιι) Την Χ συν ένα ημέραν να υποστηρίξη την κυρίαν ενέργειαν Μονάδων προς κατευθύνσεις επιθέσεώς των.
(ιυ) Μετά κατάληψιν ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΜΕΝΙΚ να καθορίση βολάς ανασχέσεως προς απόκρουσιν τυχόν αντεπιθέσεων.
7. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
α) Την Χ ημέραν δραστική προσβολή περιοχής ΣΤΕΝΟ-ΜΕΣΟΡΑΒΙΑΝΗΣ προς παραπλάνησιν.
-Αραιά επέμβασις προς ΠΥΡΓΟΝ και ΙΣΩΜΑΤΑ.
β) Την Χ συν ένα ημέραν ολόκληρον η αεροπορία κατά ΠΥΡΓΟΥ και ΙΣΩΜΑΤΩΝ και τη αιτήσει των Μονάδων.
8. Γενικαί Οδηγίαι
α) Η επιτυχία ανωτέρω επιχειρήσεως εξαρτάται εκ της πλήρους πραγματοποιήσεως του αιφνιδιασμού και της λεπτομερεστάτης προπαρασκευής διά λεπτομερών αναγνωρίσεων και συνεννοήσεων.
β) Άπασαι κινήσεις προκαταρκτικαί και κύριαι να πραγματοποιηθώσι κατά την νύκτα χωρίς ουδεμία να δοθή ένδειξις εις τον εχθρόν. Αντιθέτως κινήσεις εμφανείς προς άλλους τομείς επιβάλλονται.
γ) Άπασαι αι αναγνωρίσεις να γίνουν με πλήρη κάλυψιν και εν πλήρη αφανείας.
δ) Ταξ/ρχία Καταδρομών κατά ημέραν παραμονής εν αποκρύψει περιοχήν υψ. 1625 να λάβη αυστηρά μέτρα πλήρους αφανείας.
ε) Καθορισμός ωρών κινήσεως, δρομολογίων κ.τ.λ. να γίνη εν πλήρη λεπτομερεία.
στ) Δια περίπτωσιν εφαρμογής της δυναμικής ενεργείας την Χ ημέραν παρ’ όλων των τμημάτων να έχη μελετηθή από τούδε αυτή ώστε να εκδηλωθή άνευ ουδεμίας βραδύτητος και πλήρως προπαρασκευασμένη.
9. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
Προσωπικώς υπό Διοικητού Μεραρχίας.
10. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ
-Χ ημέρα καθορίζεται η 23 Απριλίου.
-Αν ανάγκη αναγνωρίσεως και προπαρασκευών επιβάλλουν τότε θα καθορισθή η 24 Απριλίου.
Η Μεραρχία να αναφέρη εγκαίρως ακριβή ημέραν.
11.- ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΗΨΙΝ.

Θ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Αντιστράτηγος – Διοικητής
………………………………..
Διαταγή VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ/Α1 Φ.237/4/476/23.4.49
ΠΡΟΣ: Ι Ταξ/ρχίαν Μ.Ο.Κ.-74, 76 Ταξ/ρχίας-Δ/σιν Πυρ/κού Μεραρχίας
ΚΟΙΝ: ………………………….
Δ Ι Α Τ Α Γ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Α΄. ΕΧΘΡΟΣ
ι) -Διάταξις
-Δύναμις
-Οπλισμός.
ιι) Ενισχύσεις. Ως ειδικόν δελτίον πληροφοριών.
ιιι) Οργάνωσις
τοποθεσίας.
ιυ) Δυνατότητες
-Στηριζόμενος εις την αμυντικήν του οργάνωσιν, δύναται να προβάλη κατά το μέλλον και ήττον ισχυράν αντίστασιν. Εκτός των οργανωμένων θέσεών του η δύναμις αντιστάσεώς του περιωρισμένη.
-Δι’ έκαστον καταλαμβανομένων αντικειμενικόν σκοπόν δύναται να εκτοξεύη αμέσους αντεπιθέσεις, διά μικρών αλλ’ αποφασιστικών τμημάτων υποστηριζομένων υπό πολλών πυρών πεζικού.
-Δεν φαίνεται να έχη δυνατότητας προπαρασκευασμένων και εγκαίρως αντεπιθέσεων η δημιουργίας καταστάσεως αντεπερισπασμού, δεδομένων των απωλειών του κατά τας τελευταίας μάχας εφ’ όσον αύται δεν ανεπληρώθησαν. Δια τον τελευταίον τούτο μέχρις στιγμής ουδέν στοιχείον βάσιμον υπάρχει. Συνεπώς το ενδεχόμενον της απροόπτου και αποτόμου καταρεύσεώς του δεν πρέπει ν’ αποκλεισθή.
Β΄ ΗΜΕΤΕΡΟΙ
Η γνωστή διάταξις μάχης δυτικώς ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ.
2. ΣΚΟΠΟΣ
Η συντριβή του επί ΠΥΡΓΟΥ εχθρού.
Η κατάληψις του ΠΥΡΓΟΥ και η εδραίωσις τμημάτων επ’ αυτού.
3. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
α. Στηριζομένη εις τον αιφνιδασμόν να επιζητήση δι’ ισχυράς ενεργείας εν τη γενική κατεθύνσει ΑΓ, ΒΑΡΒΑΡΑ-υψ.1172-ΠΥΡΓΟΣ, να καταλάβη τον ΠΥΡΓΟΝ και να προωθήση την διάταξιν της μέχρι ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ Ρ., εις ευνοϊκάς δε περιπτώσεις να επιζητήση την κατάληψιν του ΑΝΩΝΥΜΟΥ (Μ967097) όποθεν να κινήση επιθετικώς μέρος δυνάμεων προς ΙΣΩΜΑΤΑ, προς υποβοήθησιν της επιθετικής προσπαθείας ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ-ΙΣΩΜΑΤΑ.
β. Εάν η κατάληψις του ΠΥΡΓΟΥ δεν πραγματοποιηθή ταχέως, στενή περίσχεσις τούτου πανταχόθεν, επί σκοπώ απογορεύσεως ενισχύσεως, ανεφοδιασμού ή διαφυγής του εχθρού και εξαναγκασμού του εις καταστροφήν.
4. ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
α. ΕΙΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΣ
-1 Ταξ/ρχία Μ.Ο.Κ (Α&Β Μ.Κ)
-74 Ταξ/ρχία (627-629 Τ.Π).
-76 Ταξ/ρχία (581-583-625 Τ.Π).
-101 Σ.Π.Π (μείον Μοίρα)
-105 Σ.Π.Π (μείον Πυρ/χία)
-Αεροπορία.
β. ΕΦΕΔΡΕΙΑ
Διλοχία 573 Τ.Π (45 Ταξ/ρχίας)
γ. ΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΟΥΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΣ
-Τμήματα 75 Ταξ/ρχίας.
-141 Μ.Ο.Π (Μείον Πυρ/χία)
5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Α. ΕΛΙΓΜΟΣ
Ι ΦΑΣΙΣ
α. Ενέργεια εν τη γενική κατευθύνσει ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ-υψ.1172-ΙΣΩΜΑΤΑ, προς κατάληψις υψ. 1172 και ΙΣΩΜΑΤΩΝ υποβοηθούμενη διά προσπαθείας από ανατολικής κατευθύνσεως προς κατάληψιν υψ.1133 και ενδεχομένως διά τοιαύτης από περιοχής αντερείσματος ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ προς ΙΣΩΜΑΤΑ.
β. Ενέργεια προς κατάληψιν υψ. 1615 και υψ. αμέσως βορείως τούτου υψ. 1485 και σταθεράς επ’ αυτών εδραίωσης, αφ’ ενός μεν προς κάλυψιν της ενεργείας προς 1172-ΙΣΩΜΑΤΑ, αφ’ ετέρου δε προς δημιουργίαν ευνοϊκών συνθηκών δι’ ενέργειαν εκ Β.Δ προς ΙΣΩΜΑΤΑ.
γ. Άπασαι αι ανωτέρω ενέργειαι θα εκδηλωθούν αιφνιδιαστικώς την νύκτα της Χ-1 προς Χ ημέραν, ώστε ει δυνατόν 0600 ώραν ημετέρα τμήματα να ευρίσκωνται επί υψ.1172, αντερείσματος ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑ εις ύψος υψοδ. 1485, 1133 και ει δυνατόν επί ΙΣΩΜΑΤΩΝ.
ΙΙ ΦΑΣΙΣ
α. Ισχυρά κατά ΠΥΡΓΟΥ κρούσις από περιοχής υψ. 1172, 1133 και ΙΣΩΜΑΤΩΝ (εφ’ όσον τα ΙΣΩΜΑΤΑ θα έχουν καταληφθή).
β. Πίεσις απ’ Ανατολών εφ’ ολοκλήρου της σημερινής γραμμής επαφής, προς αγγίστρωσιν και απασχόλησιν εχθρικών δυνάμεων. Εφ’ όσον παρουσιαθή ευκαιρία κατάληψις 1395.
γ. Σταθερά κατοχή υψ, 1614 και ανωνύμου Ν. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ.
ΙΙΙ ΦΑΣΙΣ
Εκμετάλευσις αναλόγως καταστάσεως επί καθορισθησο- μένων κατευθύνσεων και ιδία προς ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΝ-ΚΑΜΕΝΙΚ.
Β. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
α. Ι Ταξ/ρχία Μ.Ο.Κ. (μείον Λόχος)
Ι ΦΑΣΙΣ Ενεργούσα αιφνιδιαστικώς την νύκτα της Χ-1 προς Χ, εν την γενική κατεύθυνσει ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ- υψ 1172 – ΙΣΩΜΑΤΑ, διά μιάς μοίρας να καταλάβη μέχρι 0600 ώρας το υψ. 1172 και να εξασφαλίση αυτό. Τηρούσα την ετέραν Μοίραν εν Β΄κλιμακίων και ετοιμοκίνητον να προπαρασκευάση εγκαίρως την κίνησιν της προς ΙΣΩΜΑΤΑ ωθούσα δύναμιν μέχρι Λόχου επί του δρομολογίου ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ – ΙΣΩΜΑΤΑ. Διά την ενέργειαν αυτήν εις την διάθεσιν της και υμάς Λόχου ειδικών αποστολών Μεραρχίας.
ΙΙ ΦΑΣΙΣ. Μετά κατάληψιν υψ. 1172 (ενδεχομένως και ΙΣΩΜΑΤΩΝ) ισχυρά κρούσις κατά τοποθεσίας ΠΥΡΓΟΥ από Δυσμών.
β. 74 Ταξ/ρχία
Ι ΦΑΣΙΣ
ι) Ενεργούσα αιφνιδιαστικώς την νύκτα της Χ-1 προς Χ εν τη κατευθύνσει ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ – υψ. 1615 – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ μέχρι ανωνύμου (Μ.967097) να καταλάβη μέχρι 0600 ώρας το ύψωμα Β. υψόδ. 1615 και το ανώνυμον (Μ.967097). Διά την ενέργειαν αυτήν εις διάθεσίν της τμήμα του Λόχου Ειδικών Αποστολών Μεραρχίας.
ιι) Μετά εξασφάλισιν ανωτέρω υψωμάτων να κινήση Διλοχίαν προς την κατεύθυνσιν ΙΣΩΜΑΤΩΝ.
ιιι) Υποχρέωσις να τηρήση ετέραν διλοχίαν εις περιοχήν ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ – ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ήτις να χρησιμοποιηθή τη εγκρ’ισει μου.
ΙΙ ΦΑΣΙΣ: Διατήρησις σταθερώς κατεχωμένων θέσεων.

γ. 76 Ταξ/ρχία συν Λόχος Καταδρομών
Ι ΦΑΣΙΣ Αιφνιδιαστική κατάληψις μέχρι της 0600 ώρας της Χ ημέρας του υψ. 1133.
ΙΙ ΦΑΣΙΣ Ενέργεια κατά ΠΥΡΓΟΥ από περιοχής υψ. 1133 και ενάσκησις συγχρόνως πάσης δυνατής πιέσεως εφ’ ολοκλήρου του Μετώπου επαφής μη αποκλειομένης και της καταλήψεως 1395 εφ’ όσον αι συνθήκαι επιτρέψουν τούτο.
Γ. Αποστολαί διά την τρίτην φάσιν θα δοθώσι εις τα τμήματα εν καιρό.
Δ. ΕΦΕΔΡΕΙΑ
Διλοχία 573 Τ. από πρωϊας 25 Απριλίου εις περιοχήν υψ. ΦΙΛΙΠΠΑ.
6.- ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
α. Την Χ-1 ημέραν.
ι) Συνήθεις παρενοχλήσεις υπέρ 76 Ταξιαρχίας.
ιι) Υποστήριξις διά του μείζονος μέρους του Πυρκού, παραπλανιτικών ενεργειών της 75 Ταξιαρχίας εν τη περιοχή ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗΣ.
ιιι) Εν περιπτώσει αναλήψεων επιθετικής ενεργείας υπό της Ι Ταξιαρχίας Καταδρομών και 74 Ταξιαρχίας, υποστήριξις διά του μείζονος μέρους του Πυρ/κού των ενεργειών τούτων.
β. Την νύκτα Χ-1 προς Χ ημέραν.
Το μείζον μέρος του Πυρ/κού δύναται να υποστηρίξη τας ενεργείας της 1ης Ταξιαρχίας Καταδρομών και 74 Ταξιαρχίας.
7.- ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
α. Την Χ-1 ημέραν.
Δραστική υποστήριξις παραπλανητικών ενεργειών 75 Ταξ/ρχίας εν τη περιοχή ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ.
β. Την Χ ημέραν.
Από της πρωίας πάσα διαθέσιμος δύναμις υπέρ των ορωσών δυνάμεων προς ΠΥΡΓΟΝ και περιοχήν υψ. 1615 – ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΝ.

 1. ΜΗΧΑΝΙΚΟ
  α. Προ της Χ ημέρας διά νυχτερινής εργασίας διευθέτησις του καρροποιήτου δρομολογίου ΕΞΟΧΗΣ προς ΓΕΦ. ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ. Εκτέλεσις εργασίας υπό απόλυτον μυστικότητα.
  β. Από πρωίας της Χ ημέρας βελτίωσις ημιονικών ΓΕΦ. ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ προς ΓΚΟΡΙΤΣΑΝ και ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΝ. Εν συνεχεία συν τη προόδω της επιχειρήσεως διευθέτησις των ημιονικών
 • ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ – 1615
  ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ – ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ-ΙΣΩΜΑΤΑ- 1172 – ΠΥΡΓΟΣ
  γ. Από 25 Απριλίου κατασκευή οχθογεφύρας επί ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ εις περιοχήν ΠΑΝΑΓΙΑΣ.
 1. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ:
  α) Παρατηρητήριον Μεραρχίας επί ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
  -Τ.Σ. Ι Ταξιαρχίας Καταδρομών επί υψ. ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ.

– Τ.Σ. 74 Ταξιαρχίας επί ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ.
– Τ.Σ. 76 Ταξιαρχίας, περιοχήν (Ν.0206).
– Προώθησις Τ.Σ. επί των κατευθύνσεων ενεργείας των.
β) Διά την επιχείρησιν να οργανωθώσι Κ.Δ. επί ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ και Π.Κ.Δ. εις περιοχήν ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ.
γ) Άξονες τηλ/κών διαβιβάσεων των 1ης Ταξιαρχίας Καταδρομών και 74 Ταξιαρχίας επί των κατευθύνσεων ενεργειάς των.
δ) Λεπτομέρειαι ως εδική διαταγή διαβιβάσεων.
10. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
α) Αναγνωρίσεις. Μερίμνη οικείων Δ/τών
β) Αναπροσαρμογή διατάξεων.
ι) Εντός της νύκτας 23 – 24 Απριλίου.
– Προώθησις εκ των χώρων σταθμεύσεως.
– Προώθησις – Ι Ταξιαρχίας Καταδρομών
– 74 Ταξ/χίας,
εις χώρους αρχικής συγκεντρώσεως, νοτίως ΓΚΟΡΙΤΣΑ – ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ.
-Κίνησις Λόχου 51 Τ. από υψ. ΦΙΛΙΠΠΑ περιοχήν ΣΤΡΑΤΣΑΝΗΣ εις διάθεσιν 6 Ταξιαρχίας.
ιι) Την πρωϊαν 25 Απριλίου
-Κίνηση της εφεδρικής διλοχίας 573 Τ. από περιοχήν ΣΤΡΑΤΣΑΝΗΣ εις υψ. ΦΙΛΙΠΠΑ ευθύνη 76 Ταξιαρχίας.
γ) Παραπλάνησις.
-Από πρωϊας 24 Απριλίου η 75 Ταξιαρχία θα εκδηλώση επίθεσιν από περιοχής ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ – ΟΞΥΑ και υψοδ. 970 προς ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΝ – ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΝ και ΤΣΟΥΚΑ – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΝ ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ.
-Δυνάμεις 3 – 4 Λόχοι.
-Ανωτέρω ενέργειαι θα υποστηριχθώσι υπό Πυρ/κού και Αεροπορίας δραστικώς. Η πίεσις θα εξακολουθήση και κατά την νύκτα 24 – 25 και 25 Απριλίου.
11. Χ Ρ Ο Ν Ο Σ.
-Ημέρα Χ-1 η 24 Απριλίου
-Ημέρα Χ η 25 Απριλίου.
12. Αναφέρατε λήψιν.
ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
………………………………
Ειδικόν δελτίον πληροφοριών διά Κ.Σ. περιοχής Νοτίως ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ρεύματος.
23.4.49
ΕΧΘΡΟΣ
1.- 157 Κ.Σ. Ταξιαρχία ΦΩΚΑ από 2ας τρέχοντος εγκατεστάθη εις περιοχήν Νοτίως ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ επί ΚΑΜΕΝΙΚ – ΠΥΡΓΟΥ.
α) Διάταξις:
ι) Τάγμα ΛΑΜΠΡΟΥ επί υψ. 1395 (ΠΥΡΓΟΣ) (Ν0106) Λόχος Μηχ/των ΓΚΙΟΥΛΑΚΑΚΗ και πιθανώς Λόχος ομαδαρχών ΙΧ Κ.Σ. Μεραρχίας
ιι) Σ.Δ. Ταξιαρχίας Νοτίως ΙΣΩΜΑΤΑ (Ν.005066)
ιιι) Υπολείματα Τάγματος πρώην ΑΧΙΛΛΕΑ ανασυγκρο-τηθέντα εις Λόχον κατέχουν διά Διμοιρίας ΚΑΜΕΝΙΚ (Μ.9611) ενισχυμένην πιθανώς και δι’ ΑΛΒΑΝΩΝ έτερας Διμοιρίας υψ. 1615 (Μ.9708) με Σ.Δ. Λόχον και διά φυλακίου υψ. 963 (Μ.978066).

β) Δύναμις:
Η συνολική δύναμις ανωτέρω Ταξιαρχίας προ ενάρξεως επιχειρήσεων ΠΥΡΓΟΥ ανήρχετο εις 300 περίπου ήδη δε εις 200 περίπου ως κάτωθι:
ι) Τάγμα ΛΑΜΠΡΟΥ 100 περίπου.
ιι) Λόχος ΓΚΙΟΥΛΑΚΑΚΗ Μηχ/των 30 περίπου.
ιιι) Σ.Δ. Ταξιαρχίας 20 περίπου.
ιυ) Πρώην Τάγμα ΑΧΙΛΛΕΑ και νυν Λόχος 45 περίπου.
υ) Λόχος πιθανώς ομαδάρχου ΙΧ Κ.Σ.Μ. 50 περίπου.
Ήτοι συνολική δύναμις Κ.Σ επί ανωτέρω περιοχήν 250-260 περίπου
γ) Οπλισμός:
ι) Τάγμα ΛΑΜΠΡΟΥ 18 οπλοπ/λα ΜΠΡΕΝ-20 αυτόματα – λοιπά τυφέκια Αγγλικού τύπου.
ιι) Λόχος Μηχ/των – 3 ‘Ολμοι βαρείς, 3 μυδράλλια χρησιμοποιούμενα και διά αντιαεροπορικήν βολήν – 3 πολ/λα.
ιιι) Λόχος εκ των υπολειμμάτων ΑΧΙΛΛΕΑ – 8 οπλοπ/λα ΜΠΡΕΝ και 8 αυτόματα, όστις πιθανώς κατενεμήθη μεταξύ των Ταγμάτων της Ταξ/ρχίας.
υ) Πυροβολικόν.
Ουλαμός Ο. Πυρ/κού πιθανώς 7,5 αμέσως Ν.Α. ΣΤΕΝΟΥ (Μ003118) δυνάμενος να υποστηρίζη διά πυρών ανωτέρω τοποθεσίαν από ΚΑΜΕΝΙΚ μέχρι ΠΥΡΓΟΥ και Ανατολικότερον.
2. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
α) Η προαναφερομένη τοποθεσία δύναται να ενισχυθή εις χρονικόν διάστημα ουχί μικρότερον των δύο ωρών εκ των Κ.Σ. τμημάτων ευρισκομένων περιοχήν ΓΚΟΛΙΟ – ΚΑΡΔΑΡΙ – ΣΤΕΝΟ – ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗ – ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ. Δύναμις ενισχύσεως το μέγιστον 300.
β) Εκ της περιοχής ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗΣ – ΑΣΗΜΟΧΩΡΙΟΥ υπό των εκείσε ευρισκομένων Κ.Σ. τμημάτων, καίτοι τούτο φαίνεται τόσον πιθανόν. Πάντως άφιξις των ενισχύσεων τούτων εις το πεδίον μάχης ενωρίτερον των 4-5 ωρών. Δύναμις ουχί ανωτέρα των 200.

 1. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ
  α) ΠΥΡΓΟΣ
  Επί του υψ. 1395 έχουσιν κατασκευασθή πολ/λεία με διάταξιν κυκλικήν, καλύπτοντα διά πυρών ολόκληρον το οριζόντιον τμήμα,κεκαλυμμένα διά 2-3 σειρών κορμών δένδρων. Ολμοβολεία ως και θέσεις διά αντιαεροπορικήν βολήν.
  Επίσης Ν.Α του υψ. 1395 και μέχρι 150 μέτρων από τούτον έχουσι τοποθετηθεί νάρκαι προσωπικού μη αποκλειομένης και της ναρκοθετήσεως ολοκλήρου της περιμέτρου αμυντικής διατάξεως.
  β) ΚΑΜΕΝΙΚ
  Εσχάτως παρετηρήθη διευθέτησις των εκείσε προϋπαρχόντων πολυβολείων και ενίσχυσις τούτων μη εξακριβωθέντος εισέτι του είδους της οργανώσεώς των. Πάντως οργάνωσις ΚΑΜΕΝΙΚ ήσσονος αξίας της, του ΠΥΡΓΟΥ.
  γ) Υψ. 1615
  Επ’ αυτού εκ γενομένης εσχάτως επιθετικής αναγνωρίσεως διεπιστώθη η ύπαρξις πολ/λείων. Επί υψ. 963 δεν εξακριβώθη οργάνωσις εδάφους.
  ΤΟ Α2 ΓΡΑΦΕΙΟΝ.
  ……………………………..

Η επιχείρησις είχεν ορισθεί διά την 25/4. Από 23 ήρχισαν αναγνωρίσεις εκτός των προηγηθεισών προ της εκδόσεως της διαταγής αναγνωρίσεων από εδάφους και αέρος.
Την 23/4 εγένετο παραπλανητική ενέργεια από περιοχής προγεφυρώματος κατά περιοχής ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ.
Από τας μεταμεσονυκτικάς ώρας την 24-25/4/49 έρχεται κίνησις τμημάτων διά την επιχείρησιν ΝΥΚΤΕΡΙΣ.
Την ΕΩ τα τμήματά μας προσέκρουσαν επί ισχυρών οργανωμένων εχθρικών αντιστάσεων επί υψ. 1615 (Μ.9708) – (Μ.963097) – υψ. 1133 (Ν.11075) Β.ΠΥΡΓΟΥ. Καθ’ όλην την ημέραν διεξήχθη αγών πείσμων και σκληρός με απωλείας εκατέρωθεν. Αντικειμενικοί σκοποί δεν ολοκληρώθησαν πλην του υψ. 1133 Β. του ΠΥΡΓΟΥ.
Η διάταξις των τμημάτων την εσπέραν της 25/4 ήτο η κάτωθι:
Τ.Σ. 74 Ταξ/ρχίας αμέσως Νοτίως 1615.
627 Τάγμα (Μ.9709) (Β. ύψ.1615, 700 μέτρα) του 1615 κατεχομένου ισχυρώς υπό εχθρού. 629 Τάγμα (Μ.970075) (Ν. ύψ. 1615) – Β΄ Μ.Ο.Κ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΝ (Μ985072) (100 μέτρ. Ν.Δ. ΙΣΩΜΑΤΩΝ καθηλωθείσαι από αυχένα Δ. ΙΣΩΜΑΤΩΝ) – Α΄ Μ.Ο.Κ (Μ 998063) (Ν.Δ. ΠΥΡΓΟΥ) καθηλωθείσαι από ΠΥΡΓΟΝ και υψ. 1172 – 583 Τάγμα 100 μ. Ν.Α. υψ. 1395 (Ν.012074).- 625 Τάγμ. 200 μέτρ. Α. Υψ.1133-Διλοχία – 573 εις ΦΙΛΙΠΠΑ (Ν.01035) εφεδρεία της Μεραρχίας.
Στρατηγός Δ/τής Μεραρχίας προ της εω ευρίσκεται εις προκεχωρημένον παρατηρητήριον του ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΒΡΑΝΙΣΤΑΣ (Μ0008) απ’ όπου διευθύνει προσωπικώς τον αγώνα.
Την 11:00 ώραν αφικνούνται εις το παρατηρητήριον και οι Στρατηγοί , Δ/τής Α.Σ Στρατού Αντ/γος Τσακαλώτος και ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού Αντγος Βεντήρης.
Νυξ 25-26/4/49
Ισχυραί εχθρικαί αντεπιθέσεις εκτοξεύονται κατά τμημάτων Β. του υψ. 1615 με αποτέλεσμα την αναγκαστικήν σύμπτυξιν του Λόχου 627 Τάγματος από Δασωμένου Αυγού περί την 04:00 ώραν.
Ομοίως αντεπιθέσεις κατά Α΄ Μ.Ο.Κ και τμημάτων υψ.1133. Τα τμήματά μας κρατούν τας θέσεις των προξενούντες σοβαρά απωλείας εις τον αντεπιτιθέμενον εχθρόν. Απώλειαι Ημετέρων σοβαραί.
26/4/49
Από πρωίας άρχεται ενέργεια διά την κατάληψιν του υψ. 1615.Αγών με εναλασσομένας φάσεις. Τελικώς δεν ολοκληρούται η κατάληψις 1615 των ημετέρων απεχόντων μόνο 30 μ. εκ των ισχυρώς οργανωμένων πολ/λείων του εχθρού.
Τμήματα Β΄ Μ.Ο.Κ την εω ευρέθησαν εις ΙΣΩΜΑΤΑ διεισδύσαντα κατά την διάρκειαν της νυκτός (Ν000075).
Σκληρός αγών συνεχίζεται περί την κορυφήν του ΠΥΡΓΟΥ, μέχρις εσπερινάς ώρας κατάληψις ΠΥΡΓΟΥ δεν ολοκληρούται, εχθρός ανθίσταται.
Νυξ 26-27/4/49
Αντεπιθέσεις συνεχείς του εχθρού κατά των Ημετέρων τμημάτων αποκρούονται με σοβαράς απωλείας διά τούτον.
Τας απογευματινάς ώρας ο Στρατηγός λαμβάνει την απόφασιν να ενεργηθή επίθεσις κατά ΠΥΡΓΟΥ υποστηριζομένη από ολόκληρον το Πυρ/κόν και αεροπορίαν.
Εκδίδει την υπ’ αριθ. Φ.237/4/507/261900 διαταγήν.
…………………………………
Δ Ι Α Τ Α Γ Η
ΑΠΟ: Τ.Σ/VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ/Α1 ΣΗΜΑ–ΟΠ- 261900
ΠΡΟΣ: Τ.Σ.74,76 Καταδρομών-Δ/σιν Πυρ/κού
ΚΟΙΝ: Τ.Σ./Α.Σ.Σ
Αρ.Φ.Α.Π.237/4/507.
Διά νύκτα 26 προς 27/4 (.)
Δι’ όλας εν γένει τας Μονάδας σταθερά τήρησις κατεχομένων θέσεων(.)
Προπαρασκευή ενεργείας δι’ αύριον (.) Καθ΄ όλην την διάρκειαν της νυκτός ήτοι συνεχής διείσδυσις και εκλογή βάσεων πυρός και βάσεων εξορμήσεως(.)
Κατά την διάρκειαν της ημέρας (.) Ταξ/ρχία Καταδρομών και 76 Ταξ/ρχία ενεργήσουν διά κατάληψιν ΠΥΡΓΟΥ (.) Κατόπιν δραστικής προπαρασκευής δι’ ολοκλήρου του Πυρ/κού ολμαρχιών και αεροπορίας θα λάβη χώραν εξόρμησις κατά την διάρκειαν της 27 τρεχ. και ώραν καθορισθησιμένην δι’ ειδικού σήματος. Πάντως αι Μονάδες να ώσιν έτοιμοι από 10:00 ώρας 27 τρέχοντος.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ:
(α) 76 Ταξ/ρχίας συγκρότημα υψ. 1395 (.)
(β) Ταξ/ρχίας Καταδρομών εδαφικόν συγκρότημα μεταξύ βράχων (Ν.005070) από Νότου Δυτική παρυφή Βράχου ΠΥΡΓΟΥ (Ν.005060).
Κάλυψις
-Ταξιαρχ.Ο.Κ/μών εκ Β.Δ. και Βορρά εις το ύψος ΙΣΩΜΑΤΑ και Δ. τούτου αυχένος.
-76 Ταξιαρχ. κάλυψις από Βορρά εν συνεχεία προς την Ταξιαρχ. Ο.Κ. και Ανατολικώς ταύτης.
Αναγνωρίσεις συνεχείς από της εω της αύριον μέχρις ενάρξεως επιχειρήσεως.
-74 Ταξ/ρχία πίεσις προς 1615 και εν ευνοϊκή περιπτώσει κατάληψις τούτου.
Μέραρχος
…………………………………

Κατόπιν της άνω διαταγής της Μεραρχίας τα τμήματα κατά την διάρκεια της νυκτός και μέχρι της ώρας της εξορμήσεως (10:00) διεισδύουν και προπαρασκευάζουν βάσεις πυρός και εξορμήσεως.
Η διάταξις των τμημάτων προ της εξορμήσεως ήτο η ακόλουθος:
Εις ΙΣΩΜΑΤΑ Β΄ Μ.Ο.Κ. – Α΄ Μ.Ο.Κ Α. υψ. 1172.
583 Τ.Π. Ν.Α. – υψ. 1395 περί τα 100 μέτρα.
581 – 625 Τάγματα Α. ΠΥΡΓΟΥ περιτά 300 μέτρα.
Δ/σις και Διλοχία 573 Τάγματος εφεδρεία της Μεραρχίας προωθείται συντόνως εσπερινάς ώρας 26/4 και προ μεσονυκτίου 26 φθάνει και εγκαθίσταται αυχένα Δ. ΙΣΩΜΑΤΩΝ καλύπτυσα ούτω την ενέργειαν της Β΄ Μ.Ο.Κ εις Δ. και Β.Δ.
27-4-49
Από 08:30 ώραν μέχρι 10:00 ήρξατο ισχυρά προπαρασκευή Πυρ/κού επί ΠΥΡΓΟΥ και προσβολή υπό μαχητικής αεροπορίας.
Την 10:00 ώραν τα τμήματα εξορμούν.
Αρχεταί αγών σκληρός του εχθρού διεκδικούντος σπιθαμήν προς σπιθαμήν το έδαφος. Τα τμήματά μας προσεγγίζουν την κορυφήν του ΠΥΡΓΟΥ.
Ο Στρατηγός Διοικητής παρακολουθεί την εξέλιξιν και την 12:35 ώραν δίδει την κάτωθι διαταγήν:
…………………………………

ΑΠΟ: Τ.Σ VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ/Α1 271235
ΠΡΟΣ: 76 Ταξ/ρχίαν – Ταξ/ρχίαν Καταδρομών.
Αρ.Φ. Α.Π 237/4/512
Εντείνατε τελευταίαν προσπάθειαν δι΄ολοκλήρωσιν καταλήψεως ΠΥΡΓΟΥ.
Ταξ/ρχία καταδρομών κινήση Τμήματα κατά μήκος κορυφογραμμής εκ Δ. προς Ανατολάς.
76 Ταξ/ρχία εξ Ανατολών προς Δυσμάς συντόνως.
Μέραρχος
…………………………………

Τα τμήματα την 14:30 ώραν περίπου ολοκληρώνουν κατάληψις ΠΥΡΓΟΥ.
Συνεχίζεται η εκκαθάρισις της περιοχής. Πολλά λάφυρα και πολεμικόν υλικόν περιήλθεν εις χείρας των ημετέρων τμημάτων.
Η σκληρότης της μάχης του ΠΥΡΓΟΥ ήτο πρωτοφανής.
Δύναται να χαρακτηρισθή η σκληροτέρα μάχη των μέχρι τούδε διεξαχθησών υπό της Μεραρχίας.
Συγχρόνως εγένετο ενέργεια και υπό της 74 Ταξ/ρχίας διά την κατάληψιν του 1615 πλην άνευ αποτελέσματος.
4. ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΥΨ. 1615(Μ9708) – (74 Ταξ/ρχία.)
Η 74 Ταξ/ρχία μετά την ανεπιτυχή ενέργειαν διά την κατάληψιν του υψ. 1615 την 27/4.(Ο Διοικητής της Ταξ/ρχίας Αντ/ρχης Χρηστέας μετά του εις την Ταξ/ρχίας ευρισκομένου αντιπροσώπου της Μεραρχίας, Α.Κ.Α Αντ/ρχου Φωκιάδη). Προπαρασκευάζει νέαν επιθετικήν ενέργειαν κατά 1615 από της έω της 28/4.-
Από της εω τα τμήματά μας άτινα απείχον μόλις 30 μέτρα από τα πολ/λεία του 1615 εξορμούν μετά ισχυράν προπαρασκευήν όλμων και Πυρ/κού.
Μετά σκληρόν και σώμα προς σώμα αγώνα με εναλασσομένας φάσεις ολοκληρούται η κατάληψις του 1615.Απώλειαι εκατέρωθεν σοβαραί.
Την 1615 τα τμήματά μας γίνονται κύρια και του Β. 1615 δασωμένου Αυγού.
Απογευματινάς ώρας ο εχθρός εξαπολύει ισχυράς αντεπιθέσεις.Η περιοχή του υψ. 1615 μεταβάλλεται εις ένα πυροτέχνημα, πλην τα τμήματά μας παρά τα σοβαράς απωλείας κρατούν, τας θέσεις των. Ο εχθρός κάμπτεται και παραιτείται της περαιτέρω προσπαθείας ανακαταλήψεως του 1615 έχων βαρυτάτας απωλείας.
Ούτω μετά την ολοκλήρωσιν της καταλήψεως του υψ. 1615 λήγει η αποστολή της Μεραρχίας ολοκληρώσασα όλους τους αντικειμενικούς σκοπούς.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Αι ισχυραί οργανώσεις είναι λίαν ισχυραί.Τα διατιθεμένα μέσα πυρός των ανίσχυρα να τας καταστρέψουν
2. Τα τμήματα δέον να ώσιν εφοδιασμένα κατά τας ενεργείας εναντίον των οχυρών του εχθρού με αντιαρματικά όπλα διά των οποίων και μόνον είναι δυνατή η καταστροφή των πολυβολείων.
3. Συμμετοχή αεροπορίας πολύ καλή.
ΑΠΩΛΕΙΑΙ:
Συνολικαί απώλειαι των Κ.Σ και ημετέρων από ενάρξεως επιχειρήσεως ΓΡΑΜΜΟΥ μέχρι και καταλήψεως υψ. 1615 ως ο κατωτέρω πίναξ:

ΑΠΩΛΕΙΑΙ Κ.Σ

Κ.Σ Τμήματα

Ν.Ε

Ν.Π

Σ.Π

Σ.Σ

Σ.Τ.Π

ΣΥΝ.

137 Ταξιαρχ.

139 Ταξιαρχ.

157 Ταξιαρχ.

108 Ταξιαρχ

ΙΙ/16 Τάγμα

ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

95
20

70

150

40

180

45

20

8

20

80

20

135

5

3

2

16

29

3

22

9

12

22

3

1

3

1

70

40

102

368

36

350

30

200

70

230

630

100

500

90

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ                                                                                                               2010

ΑΠΩΛΕΙΑΙ ΗΜΕΤΕΡΩΝ
Α.Ν….12            Ν.Ο….154
Α.Τ…..66           Τ.Ο….918
Α.Α….10            Α.Ο….191
Ακριβές Αντίγραφον ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

(Τ.Υ.Σ.) ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 14-4-49
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΝΤΖΙΚΟΥ
1. Ανω περιοχήν ορώσιν τμήματα Κ.Σ Ταξ/ρχίας ΥΨΗΛΑΝΤΗ (ΚΟΛΙΑ-ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ Γ.Α) συνολικής δυνάμεως 500 περίπου Κ.Σ.
2. Τμήμα Λόχου Μηχ/ρων 157 Κ.Σ Ταξ/ρχίας δυνάμεως 20 ανδρών διαθέτουν 2 όλμους βαρείς και δύο πολ/λα και πιθανώς Τάγμα εκ ταύτης.
3. Τμήμα Λόχου Μηχ/των ΙΙ/16 Κ.Σ. ταξ/ρχίας δυνάμεως 35 ανδρών, διαθέτον 2 όλμους βαρείς, 2 πολ/λα Μπρέντα και πιθανώς 2 Φίατ.
4. Ανω Κ.Σ τμήματα κατέχουσι ισχυρώς υψ. 1700 (Ν1006) – υψ.1642 (Ν.1107) – υψ 1526 (Ν.1109) – ΡΟΥΠΑ (Ν.1210) – ΚΑΣΚΟΥΡΙ (Ν.1211) – υψ.891 (Ν.1311).
ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΡΜΑΣ:
1. Υπόλοιπα τμήματα πιθανώς 157 Κ.Σ Ταξ/ρχίας ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ συνολικής δυνάμεως 120 περίπου.
2. Ανω περιοχήν δέον υπολογισθή ότι ευρίσκονται και τμήματα ακαθορίστου δυνάμεως εκ των αφιχθέντων εσχάτως εκ περιοχής ΑΓΡΑΦΩΝ, ως επίσης και τοιαύτα 16 Κ.Σ Ταξ. ευρισκόμενα αμέσως Β.Α ΖΕΡΜΑΣ.
ΟΠΛΙΣΜΟΣ
α) Κ.Σ τμήματα Ταξ/ρχίας ΥΨΗΛΑΝΤΗ διαθέτουσιν ατομικά τυφέκια Μόουζε, Γερμανικά κατά πλειονότητα μυδράλλια.
β) Κ.Σ τμήματα ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ατομικά τυφέκια Αγγλικά και κατά πλειονότητα οπλ/λα Μπρεν.
γ) Κ.Σ τμήματα 16 Κ.Σ Ταξ/ρχίας διαθέτουν ατομικά τυφεία Αγγλικά και οπλ/λα Μπρεν με μυδράλλια κατ’ αναλογίαν 2/1.
Το Α2 ΓΡΑΦΕΙΟΝ

Advertisements