Διαταγή επιχειρήσεων αρ.6485, 15 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/1 Μαϊ 1949


ΧV ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α/Α Αντιτύπου 9
ΣΤΓ 917 τη 1-5-49
ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.6485
(ΟΥΔΕΜΙΑ αλλαγή των προφορικών δ/γών)
Χάρται 1:100.000: φύλλα ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ,  ΑΓΡΑΦΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΤΡΙΚΚΑΛΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Ε χ θ ρ ό ς
(α) Ως το συνημμένον δελτίον πληροφοριών. Βλέπε παρ/μα «Α»
(β) ‘Ογκος ΚΣ Κ.Γ.Α.Ν.Ε. μετά της Ι ΚΣ Μερ/χίας ΓΙΩΤΗ, Σχολή αξιωματικών και Μ.Χώρου συνολικής δυνάμεως 1000 περίπου περιοχήν ΑΝΩ ΑΧΕΛΩΟΣ – ΛΙΑΣΟΒΟ (Σ.3934) – ΜΕΣΟΧΩΡΑ (Σ.4227) –ΒΑΘΥΡΕΜΑ (Σ.4033).

(γ) Προθέσεις – Δυνατότητες.
ι. Με βάσιν άνω χώρους προσβολής περιοχών ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ΑΝΑΤ. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ προς λεηλασίαν και στρατολογίαν.
ιι. Πιεζόμενοι να επιχειρήσουν όπως διαφύγουν κυρίως προς ΧΑΣΙΑ εν ανάγκη όμως προς ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ, ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ, ΑΓΡΑΦΑ.
ιιι. Πυρ/κά ελάχιστα. Εφοδιασμός μόνον διά ΧΑΣΙΩΝ. Ηθικόν λίαν χαμηλόν ιδίας των βιαίως στρατολογημένων.
2. Φ ί λ ι α ι δ υ ν ά μ ε ι ς
(α) Το Α΄ ΣΣ προτίθεται να αποφράξη και εξοντώση τα συγκροτήματα των ΚΣ τα ευρισκόμενα εντός των περιοχών ΑΝΩ ΑΧΕΛΩΟΥ – ΚΟΖΙΑΚΑ – Β.ΑΓΡΑΦΩΝ – ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ διά της ΙΧ Μερ/χίας από Δ. και της ΧV από ΑΝΑΤ.
Η Α.Σ.Δ.Σ.Ε. διά δύο Ε.Τ.Π. θα εξασφαλίση την περιοχήν ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ Χ.6080, ΑΓΡΑΦΑ Χ.6585 προς απαγόρευσιν τυχόν διαφυγής ΚΣ προς Ν.
(β) Συμπληρωματικαί δυνάμεις
Υπό Δ/σιν: Άπαντα τα εις την περιοχήν της Μεραρχίας ευρισκόμενα Ε.Τ.Π, Μ.Ε.Α, Τμήματα Χωρ/κής και Τμήματα τεθωρακισμένων.
144 Μ.Ο.Π. μείον πυρ/χία.
763 Λ.Ο.Μ. μείον Διμοιρία.
Π Ρ Ο Θ Ε Σ Ι Σ
3. Περίσχεσις των περιοχών ΑΝΩ ΑΧΕΛΩΟΥ – ΚΟΖΙΑΚΑ – Β. ΑΓΡΑΦΩΝ από Βορρά, Ανατολάς και Νότου.
-Προσβολή εκ των κατευθύνσεων τούτων προς εξόντωσιν των εν αυτής ΚΣ Συγκροτημάτων.
-Πλήρης εκκαθάρισις, ανεύρεσις και καταστροφή εφοδίων και εγκαταστάσεων ΚΣ.
-Εδραίωσις εν τη περιοχή ταύτη διά των απαραιτήτων δυνάμεων.
Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ
4. Γ ε ν ι κ α ί γ ρ α μ μ α ί.
Αρχικώς δέον να επιτευχθή η απόφραξις των κυρίως διαβάσεων διαφυγής των ΚΣ και ακολούθως εισβολή δι’ όλων των δυνατών δρομολογίων προς συνάντησιν των ΚΣ εν τω χώρω ΚΡΑΝΙΑ (Σ.4442) – ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ (Σ.5130) – ΑΡΓΙΘΕΑ (Σ.5810) – ΠΕΤΡΟΥΛΙΩΤΙΚΟΣ (Σ.5802) – ΒΑΘΥΡΕΜΑ (Σ.4821) – ΜΕΣΟΧΩΡΑ (Σ.4126) – ΤΣΟΥΡΤΖΑ (Σ.3636) – ΚΑΛΛΙΡΟΗ (Σ.4043)
Ταχεία από Νότου απόφραξις της διαβάσεως ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ (Χ.6694).
Ευρεία κατά βάθος κλιμάκωσις προς αποτροπήν διαφυγής των Κ.Σ και τήρησις εφεδρειών προς επέμβασιν όπου παραστή ανάγκη.
5. Η επιχείρησις θα διεξαχθή εις τρεις φάσεις:
(α) Φ ά σ ι ς 1η
Κατάληψις και σταθερά κατοχή των διαβάσεων ΚΑΡΒΑΣΑΡΑ (Χ.6898) – ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ (Χ.6694) – ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΡΟΒΑ Χ.6395 και των τοιούτων μεταξύ ΡΑΧΗ ΧΟΤΖΑ (Σ.3253) – ΔΟΚΙΜΙ (Σ.3752) – ΧΙΟΛΙ (Σ.4152) και ΠΛΑΚΑ ΒΕΝΤΙΣΤΑΣ (Σ.4646) – ΚΑΛΤΣΑ (Σ.4840) – ΒΑΛΒΑΤΙΚΑ (Σ.5633) – ΒΡΥΣΗ ΜΑΡΩΣ (Σ.5526) – ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΪΚΑ (Σ.5421) – ΑΝΩ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ (Σ.5218) – ΑΡΓΙΘΕΑ (Σ.6110) – ΚΑΖΑΡΜΑ (Χ.6407) – ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΙ (Σ.6501) – ΚΑΡΑΣΑΡΑΣ (Χ.6898).
Ανωτέρω φάσις θα πραγματοποιηθή από Χ. με Χ-1 ημέραν.
(β) Φ ά σ ι ς 2α
Κίνησις των Μονάδων επί των καθοριζομένων εις τας αποστολάς κατευθύνσεων προς συνάντησιν και συντριβήν των ΚΣ και εκκαθάρισιν περιοχών.
Η φάσις αυτή θα διεξαχθή από Χ+2 έως Χ+4 ημέραν.
(γ) Φ ά σ ι ς 3η
Συμπλήρωσις εκκαθαρίσεων, ανεύρεσις αποθηκών εξόντωσις Αυτοαμύνης και πάσης φύσεως συνεργατών και εδραίωσις επί της γραμμής της καθοριζομένης εις τας αποστολάς.
Ετοιμότης προς αντιμετώπισιν παντός απροόπτου.
Η φάσις αυτή θα διεξαχθή κατόπιν διαταγής Μερ/χίας.
6. Σ υ γ κ ρ ό τ η σ ι ς (Διά την φάσιν 1ην και 2αν)
Δ Ε Ξ Ι Α: 73 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
Υπό Δ/σιν 50 Ε.Τ.Π.
Μ.Ε.Α. Περιοχής
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ Περιοχής
Διμοιρία 580 Λ.Πολ/λων
Ουλαμός τεθωρακισμένων
Β/142 Μ.Ο.Π.
Δύο Διμοιρίαι 763 Λ.Ο.Μ.
Προς υποστήριξιν. 4 και 6 Διμ. 227 Ο.Χ.Ε.

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ν 45 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ μείον 571 Τ.Π
Υπό Δ/σιν Διλοχία 51 ΕΤΠ (Λόχος ΜΟΥΖΑΚΙ
και ΚΟΤΡΩΝΙ)
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ και ΜΕΑ Περιοχής
Διμοιρία 580 Λ.Πολ/λων.
Ουλαμός Τεθωρακισμένων.
Β/144 Μ.Ο.Π.
Διμοιρία Λ.Ο.Μ.
Προς υποστήριξιν. Πυρ/χία 101 Σ.Π.Π.
5 Διμ. 227 Ο.Χ.Ε.
Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Α 61 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
Υπό Δ/σιν ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ και ΜΕΑ Περιοχής
Διμοιρία 580 Λ.Πολ/λων.
Γ/144 Μ.Ο.Π.
Διμ. 756 Λ.Ο.Μ.
Προς υποστήριξιν. 3 Διμ. 227 Ο.Χ.Ε.
7. Ό ρ ι α
(α) Μεταξύ ΧV και ΙΧ Μεραρχιών ΜΕΤΣΟΒΟΝ- διαβάσεις επί κορυφογραμμή ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ – ΤΣΟΥΓΚΑΡΙ – (Σ.3729) – ΜΕΣΟΧΩΡΑ (Σ.4126) – ΣΚΟΤΕΙΝΗ (Σ.4522) – ΚΑΤΟΥΝΑ (Σ.5017) – ΚΑΛΑΤΟΡΙ (Σ.5009) – ΣΜΙΝΙΚΟΝ (Σ.5004) – ΡΩΜΝΙΑ (Σ.5400) (άπαντα εις ΙΧ Μεραρχίαν).
(β) Μεταξύ 73 και 45 Ταξιαρχιών ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΤΥΡΝΑ (Σ.5927) – Υψ. 1721 (Σ.5524) – ΛΕΙΒΑΔΟΧΩΡΙ (Σ.4923) – ΣΚΟΤΕΙΝΗ (Σ.4522) (Άπαντα εις 73 Ταξιαρχίαν).
(γ) Μεταξύ 45 και 61 Ταξιαρχιών ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ (Σ.7022) – ΜΟΥΖΑΚΙ – ΟΞΥΑ 6410 – ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ (Σ.6008) – ΤΡΙΖΟΛΟΝ (Σ.5426) (Άπαντα εις 45 Ταξιαρχίαν).
8. Α π ο σ τ ο λ α ί
(α) Φ ά σ ι ς 1η
Αι Ταξιαρχίαι να καταλαβώσι και ιδία διά νυκτερινής ενεργείας τας εντός της καθορισθείσης ζώνης των διαβάσεις:
ΡΑΧΗ ΧΟΤΖΑ (Σ.3253) – ΔΟΚΙΜΙ (Σ.3752) – ΧΙΟΛΙ (Σ.4152) – ΠΛΑΚΑ ΒΕΣΤΙΤΣΑΣ (Σ.4646) – ΚΑΛΤΣΑ (Σ.4840) – ΒΑΛΒΑΤΙΚΑ (Σ.5633) – ΒΡΥΣΗ ΜΑΡΩΣ (Σ.5526) – ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΪΚΑ (Σ.5421) – ΑΝΩ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ (Σ.5218) – Ανατολικώς ΑΓΡΙΘΕΑΣ (Σ.5911) – ΚΑΖΑΡΜΑ (Σ.6306) – ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΙ (Σ.6502) – ΚΑΡΒΑΣΑΡΑ Σ-(Χ.6599) – ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ (Χ.6693) – ΒΟΤΡΟΒΑ (Χ.6297).
Αι Ταξιαρχίαι κατά την κρίσιν των καταλάβωσι και πάσαν άλην διάβασιν εν τη ζώνη των εκ της οποίας δυνατό να κατωρθώση να διαφύγη ο εχθρός.
Η 61 Ταξιαρχία κινουμένη ταχέως να αποφράξη το δυνατόν ενωρίτερον και να διατηρήση σταθερώς την διάβασιν ΒΡΑΓΚΙΑΝΟΝ.
Αι Ταξιαρχίαι να τηρήσωσι τας διαβάσεις ταύτας διά των απαραιτήτων δυνάμεων και μετά την κίνησίν των εις το εσωτερικόν.
(β) Φ ά σ ι ς 2α
73 Ταξιαρχία
Να κινηθή επί των κατευθύνσεων:
-ΡΑΧΗ ΧΟΤΖΑ (Σ.3253) – ΧΑΛΙΚΙ (Σ.3149) ΤΣΟΥΡΤΖΑ (Σ.3636) και ΔΟΚΙΜΙ (Σ.3752) – ΠΟΛΥΘΕΑ (Σ.4039) – ΤΣΟΥΡΤΖΑ (Σ.3636) και εκείθεν προς ΓΑΡΔΙΚΙ (Σ.3633) – ΜΕΣΟΧΩΡΑ (Σ.4126) ένθα θα συνδεθή με την ΙΧ Μεραρχία.
-ΧΙΟΛΙ (Σ.4152) – ΣΤΕΦΑΝΙ (Σ.4148) – ΚΡΑΝΙΑ (Σ.4442) και ΚΑΣΤΑΝΙΑ (Σ.4851) – ΠΛΑΚΑΒΕΝΤΙΣΤΑ (Σ.4646) – ΚΡΑΝΙΑ (Σ.4442) και εκείθεν ΤΣΟΥΝΑΡΙΚΟ (Σ.4339) – ΚΑΜΝΑΙ (Σ.4533) – ΤΣΟΥΚΑ ΚΟΥΦΟΥ (Σ.4429) – ΚΟΥΚΟΣ (Σ.4325).
-ΤΥΡΝΑ (Σ.5927) – ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ (Σ.5130) – ΠΥΡΑ (Σ.4932) και εκείθεν ΑΥΓΟ (Σ.4626) – Υψ.1662 (Σ.4623).
Τελικώς να αχθή επί της γραμμής ΜΟΥΤΣΑΡΑ (Σ.3532) – ΜΕΣΟΧΩΡΑ (Σ.4026) – ΣΥΝΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΨΑΛΑ (Σ.4522) την οποίαν να καταλάβη διά των απαραιτήτων δυνάμεων.
45 Ταξιαρχία
Να κινηθή επί των κατευθύνσεων:
-ΑΝΩ ΠΑΛΙΚΑΡΙ (Σ.5318) – ΠΑΡΑΜΕΡΟΝ (Σ.5023).
-ΑΝΩ ΠΑΛΙΚΑΡΙ (Σ.5318) – ΚΑΤΟΥΝΑ (Σ.4917) ένθα να συνδεθή με τμήματα ΙΧ Μεραρχίας και εκείθεν προς ΑΝΘΗΡΟΝ (Σ.5110).
-ΑΡΓΙΘΕΑ (Σ.5911) – ΤΡΙΖΟΛΟΝ (Σ.5406)
Τελικώς να αχθή επί της γραμμής ΒΑΘΥΡΕΜΑ (Σ.4821) – ΑΝΘΗΡΟΝ (Σ.5110) – ΤΡΙΖΟΛΟΝ (Σ.5106) την οποίαν να κρατήση διά των απαραιτήτων δυνάμεων.

61 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
Να κινηθή επί των κατευθύνσεων:
-Από ΣΓΟΥΡΟΛΕΙΒΑΔΟΝ Σ.6606 και ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΙ (Σ.6502) προς ΜΕΖΙΛΟΝ (Σ.5902) – ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ (Σ.5502) επιζητούσα εκείθεν συνδεθή με ΙΧ Μερ/χίαν εις ΡΩΜΙΑ (Σ.5300).
-ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ (Χ.6693) – ΤΡΟΒΑ (Χ.6295) – ΚΡΑΝΙΑ (Σ.6300) – ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ (Σ.5502).
Να αχθή τελικώς επί της γραμμής ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΟΓΓΙΑ (Σ.5305) – ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ (Σ.5502) – ΠΕΤΡΟΥΛΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΤ. (Σ.550015) και να κρατήση ταύτην διά των απαραιτήτων δυνάμεων.
(γ) Φ ά σ ι ς 3η
Κατόπιν διαταγής Μεραρχίας.
9. Σ η μ ε ί α σ υ ν δ έ σ μ ο υ
73 Ταξιαρχίας και ΙΧ Μεραρχίας ΜΕΣΟΧΩΡΑ (Σ.4126).
73 και 45 Ταξιαρχιών Συμβολή ποταμών (Χ.4822).
45 Ταξιαρχίας και ΙΧ Μεραρχίας ΚΑΤΟΥΝΑ (Σ.4917).
45 και 61 Ταξιαρχιών ΤΡΙΖΟΛΟΝ (Σ.5406).
61 Ταξιαρχίας και ΙΧ Μεραρχίας ΡΩΜΙΑ (Σ.5300).
10. Β ά σ ι ς ε ξ ο ρ μ ή σ ε ω ς
(α) Φ ά σ ι ς 1η
Αι ήδη κατεχόμεναι θέσεις.
(β) Φ ά σ ι ς 2α
Η γραμμή ΡΑΧΗ ΧΟΤΖΑ (Σ.3253) – ΔΟΚΙΜΙ (Σ.3752) – ΧΙΟΛΙ (Σ.4152) – ΠΛΑΚΑ ΒΕΝΤΣΙΣΤΑ (Σ.4646) – ΚΑΛΤΣΑ (Σ.4840) – ΒΑΛΒΑΤΙΚΑ (Σ.5633) – ΒΡΥΣΗ ΜΑΡΩΣ (Σ.5526) – ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΪΚΑ (Σ.5421) – ΑΝΩ ΠΑΛΙΚΑΡΙ (Σ.5318) – Ανατολικώς ΑΡΓΙΘΕΑ (Σ.5911) – ΚΑΖΑΡΜΑ (Χ.6407) – αυχής ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΙ (Σ.6502) – ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ (Χ.6693) – ΤΡΟΒΑ (Χ.6295).
11. Εξασφάλισις μετόπισθεν περιοχής
(α) 73 Ταξιαρχία
-Διά δυνάμεως διλοχίας να εξασφαλίση την περιοχήν ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ.
-Διά του 50 Ε.Τ.Π. εξασφάλισις περιοχής ΧΡΗΣΟΜΗΛΙΑΣ – ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – ΚΑΜΠΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗ.
(β) 61 Ταξιαρχία
-Διά Τάγματος μείον διλοχία το υψίπεδον ΝΕΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ.
-Διά Λόχου περιοχήν ΜΠΥΛΟΚΟΜΗΤΗ (Χ.7398).
-Διά Λόχου περιοχήν ΔΑΦΝΟΣΠΗΛΙΑΣ (Σ.9294) εν συνεργασία με Β’ Σ Ιππικού.
12. Ε φ ε δ ρ ε ί α ι
571 Τ.Πεζικού. Εφεδρεία Μεραρχίας εις ΤΡΙΚΑΛΑ.
13. Π υ ρ ο β ο λ ι κ ό ν
-Γ/144 Μ.Ο.Π. υπό Δ/σιν εις 61 Ταξ/χίαν.
-Β/142 Μ.Ο.Π υπό Δ/σιν 73 Ταξ/χίαν.
-Β/144 Μ.Ο.Π υπό Δ/σιν εις 45 Ταξ/χίαν.
-Πυρ/χία 101 Σ.Π.Π προς υποστήριξιν εις 45 Ταξιαρχίαν.
14. Μ η χ α ν ι κ ό ν
Ναρκαλίευσις, διευθέτησις, επισκευή και συντήρησις οδεύσεων ζώνης επιχειρήσεων Μερ/χίας με προτεραιότητα.
ΜΟΝΗ ΚΟΡΩΝΗΣ (Σ.7904) – ΠΕΖΟΥΛΑ (Σ.7104) – ΚΟΤΡΩΝΙ (Σ.6122) – ΤΥΡΝΑ (Σ.5927) – ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ (Σ.5130) – ΜΟΝΗ ΚΟΡΩΝΗΣ – ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ (Σ.7401).
15. Α ε ρ ο π ο ρ ί α
Τη αιτήσει των Ταξιαρχιών διά των Ο.Σ εκ των αεροδρομίων ΛΑΡΙΣΣΗΣ – ΚΟΖΑΝΗΣ.
Ανεφοδιασμός από αέρος εκ των αεροδρομίων ΣΕΔΕΣ – ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ.
16. Χ ρ ο ν ι κ ά ό ρ ι α.
(α) Πρώτη Φάσις από Χ με Χ+1.
(β) Δευτέρα Φάσις από Χ+2 με Χ+4.
(γ) Τρίτη Φάσις τη διαταγή Μεραρχίας.
(δ) Χ ημέρα καθορθήσεται διά του συνθηματικού «ΠΥΡΑΥΛΟΣ» τάδε ημέρα ( ).
Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Μ Ε Ρ Ι Μ Ν Α
17. Εκδοθήσεται ιδία διαταγή.

 1. Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ό ν
  (α) Προς υποστήριξιν.
  Εις 73 Ταξ/χίαν 4 και 6 Διμ 227 Ο.Χ.Ε
  Εις 61 Ταξ/χίαν 3 Διμ 227 Ο.Χ.Ε
  Εις 45 Ταξ/χίαν 5 Διμ 227 Ο.Χ.Ε
  (β) Να ιδρυθώσι υπό των Ταξιαρχιών Σ.Σ.Τ. ως κάτωθι.
  Διά της 4 Διμοιρίας ως εξής.
  Πρώτη φάσις εις ΚΑΣΤΑΝΙΑ
  Δευτέρα φάσις εις ΚΑΜΝΑΙ.
  Η 6 Διμ. να διατεθή εις την δεξιάν φάλαγγα ήτις να αναφέρη εις Β6 Μεραρχίας την εκάστοτε θέσιν ιδρύσεως Σ.Σ.Τ.
  45 Ταξιαρχία
  Πρώτη Φάσις ΣΚΛΑΤΑΙΝΑ (Σ.6415).
  Δευτέρα Φάσις ΑΡΓΙΘΕΑ (Σ.5911)
  61 Ταξιαρχία
  Πρώτη Φάσις ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ (Σ.7300).
  Δευτέρα φάσις ΧΑΡΙΣΗ (Σ.6499).
  Εις ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΝ θα αναπτυχθή από Χ-1 Π.Χ.Σ.
  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Ι
 2. (α) Σ τ α θ μ ο ί Δ ι ο ι κ ή σ ε ω ν
  -Μεραρχίας ΤΡΙΚΚΑΛΑ
  -73 Ταξ/χίας κατά την πρώτην φάσιν ΚΑΣΤΑΝΙΑ Σ.4851 κατά την δευτέραν φάσιν ΚΑΜΝΑΙ (Σ.4433).
  -45 Ταξ/χίας πρώτη φάσις ΣΚΛΑΤΑΙΝΑ (Σ.6415) Δευτέρα φάσις ΑΡΓΙΘΕΑ (Σ.5911).
  -61 Ταξ/χίας πρώτη φάσις ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ Σ.7300, Δευτέρα φάσις ΧΑΡΙΣΗ (Χ.6499).
  (β) Συνθηματική λέξις επιχειρήσεως «ΠΥΡΑΥΛΟΣ».
  (γ) Πίναξ τοπονυμιών βλέπε παράρτημα Β.
  (δ) Πίναξ λοιπών συνθηματικών λέξεων βλέπε παράρτημα Γ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ο Δ Η Γ Ι Α Ι
20. (α) Να επιστηθή η προσοχή των τμημάτων επί της μη αφής πυρών εις τους χώρους ένθα θα σταθμεύωσι τα τμήματα ιδίως κατά την νύκτα.
(β) Προς παραπλάνησιν του εχθρού τα τμήματα να διανυκτερεύωσι εις θέσεις τας οποίας θα καταλαμβάνωσι μετά την επέλευσιν του σκότους και τας οποίας θα έχωσι αναγνωρίσει δι’ αναγνωρίσεων από της ημέρας καταβαλομένης πάσης προσοχής ώστε ουδεμίαν υπόνοιαν να δημιουργήσωσι στον εχθρόν.
(γ) Κατά την κίνησιν των τμημάτων κατά την διάρκειαν της 1ης Φάσεως να εξερευνηθώσι αι περιοχαί μέχρι των σημείων αποφράξεως.
(δ) Περιοχήν ΑΝΩ ΑΧΕΛΩΟΥ ελεγχομένην από μακρού υπό συμμοριτών υπάρχουν αποθήκαι, έμπεδα, Νοσοκομεία και ποικίλαι εγκαταστάσεις ΚΣ.
Ανάγκη ερευνηθή λεπτομερώς. Να αναζητηθώσιν οδηγοί προς υπόδειξιν και ανεύρεσιν υλικών.
(ε) Εφιστάται η προσοχή του στενού συνδέσμου μεταξύ των Μονάδων και της ευρείας κατά βάθος κλιμακώσεως τούτων προς απαγόρευσιν διαφυγής Κ.Σ. εις τα μετόπισθεν των Μονάδων.
(στ) Αυτοάμυνα, Λαϊκή Πολιτοφυλακή και πάσης φύσεως συνεργάτας ΚΣ να εξοντωθώσι ριζικώς.
(ζ) Να επιδιωχθή μετ’ επιμονής η ελαφρωτέρα των Μονάδων κίνησις διά της απαλλαγής περιττών βαρών.
(η) Στενός παράπλευρος σύνδεσμος δι’ ασυρμάτου μεταξύ των Ταξιαρχιών να πραγματοποιηθή ώστε να μεταδίδωνται αμοιβαίως και εγκαίρως πληροφορίαι προς άμεσον εκμετάλλευσιν. Να επιστηθή η προσοχή των Διοικητών Ταγμάτων επί της κακής μέχρι τούδε χρήσεως των ανοικτών τηλ/των.
(θ) Να εξασφαλισθή πλήρης σύνδεσμος δι’ ομάδων επαφής και πλαισίων με αεροπορίαν.
(ι) Εις την ζώνην επιχειρήσεων το εξαιρετικά ορεινόν του εδάφους παρουσιάζει ωρισμένας υποχρεωτικάς διαβάσεις ή κατάληψις και φράξις των οποίων έχει μεγίστην σημασίαν. Αι διαβάσεις αύται δέον να κατέχωνται κατά τρόπον αθέατον και εις αρκετόν βάθος προς τα οπίσω ίνα μη γίνεται αντιληπτή η διάταξις μας από τους ΚΣ και διαφεύγουν την νύκτα μέσω ταύτης.
Α Ν Α Φ Ε Ρ Α Τ Ε Λ Η Ψ Ι Ν
Ω. Υπογραφής 1300
Ω. Επιδόσεως εις διαβιβάσεις
Οδηγίαι Επιδόσεως.
Αντίγραφα 1 – 7 Διά συνδέσμου: 8 – 10 Διά της Υ.Ε.Σ.Α.
Λοιπά διά της Υ.Ε.Σ.Α.
ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ ΧΡ.
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.
ΣΥΡΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΑΓ/ΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΞ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ
Αριθ. Αντ. Παρ/μα Α Παρ/μα Β Παρ/μα Γ
45 Ταξιαρχία 1 1,4,7,8 1-4 1-4
61 Ταξιαρχία 2 2,5,10,11 5-8 5-8
73 Ταξιαρχία 3 3,6,12,13 9-12 9-12
Δ/σις Πυρ/κού 4 9 13 13
Δ/σις Μηχ/κού 5 14
Δ/σις Διαβ/σεων 6 15 14
5 Ε.Σ.Π. 7
ΙΧ Μεραρχία 8 14 16 15
Α.Σ.Δ.Σ.Ε. 9 15 17 16
Α’ Σ.Σ. 10 16 18 17
Διοικητής Μερ/χίας 11 17 19 18
Επιτελάρχης 12 18 20 19
Κλ. Α’ 13-14 19-20 21-22 20-21
Κλ. Β΄ Γ’ 15
Αρχείον 16-17 21-22 23-24 22-23
Πολ. Ημερολόγιον 18-19 23-24 25-26 24-25
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ
Τα παραρτήματα Α΄ , Β΄, Γ΄ χορηγώνται εις τας Ταξιαρχίας εις ικανόν αριθμόν ίνα φθάσωσι μέχρι Τάγματος.

Advertisements