Εκθεση επιχείρησης ΑΙΧΜΗ 30 Απρ 1949


Σ. Δ. Θ Ρ Α Κ Η Σ

ΕΚΘΕΣΙΣ
Επί της διεξαγωγής της Επιχειρήσεως
«Α Ι Χ Μ Η»

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Αριθ. Αντιτύπου
Αρ. Πρ. ΑΠ.5830/Φ.5
Γραφείον Α1
ΣΤΓ 922 τη 8-1949

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
1. Η παρούσα Εκθεσις αναφέρεται εις τας κάτωθι επικεφαλίδας:
(α) ΣΚΟΠΟΣ
(β) Οργάνωσις Τμημάτων Σ.Δ.
(γ) Αποστολή καθορισθείσα υπό Σ.Δ
(δ) Διεξαγωγή της επιχειρήσεως.
(ε) Δράσις ετέρων όπλων.
(ι) Πυρ/κού.
(ιι) Δ/σεων
(στ) Συμπεράσματα
(ι) ΓΕΝΙΚΑ
(ιι) ΗΘΙΚΟΝ
(ζ) Απώλειαι – Ανευρεθέντα υλικά (ως Παράρτημα «Α»)
Σ Κ Ο Π Ο Σ
2. Η παρεμπόδισις μετακινήσεων και αναδιοργανώσεως των Κ.Σ. εις περιοχήν ΜΥΡΤΙΣΚΗ – ΒΥΡΣΙΝΗ – ΧΛΟΗ. Κατόπιν των απωλειών των και της καταδιώξεως είχον κατά την τελευταίαν επιχείρησιν ΑΙΧΜΗ.
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Σ.Δ
3. (α) 81 Ε.Σ.Π. (551 Τ.Π και Λόχος 93 Τ.Ε. και Ουλαμός Π.Π)
(β) 38 Τ.Ε. (Δύναμις Λόχου και άνω)
ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙΣΑΙ ΥΠΟ ΣΔ:
4. (α) Υπό Δ/σιν Διοικητού 81 Ε.Σ.Π. να ενεργηθή επιθετική εξερεύνησις εκ βάσεως της γραμμής ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙ υψ. 690- Ε.Φ. 59 και Δυτικώς μέχρις ορίων Νομών ΡΟΔΟΠΗΣ – ΕΒΡΟΥ διά της μείζονος δυνάμεως 551 Τ.Π. και Λόχου 93 Τ.Ε.
(β) 38 Τ.Ε. να ενεργήση επιθετικήν εξερεύνησιν επί γενικής κατευθύνσεως ΑΝΩ ΚΑΜΠΗ – υψ. 804 (430-005).
Επιχείρησις διά της υπ’ αριθ. ΑΠ. 5600/30.4.49 Διαταγής Σ.Δ εκδοθείσης κατόπιν υπ’ αριθ. 3294/108 διαταγής VΙΙ Μεραρχίας διετάχθη συνεχισθή επί 4ήμερον επί σκοπώ λεπτομερεστέρας εξερευνήσεως περιοχής.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
5. 1η Ημέρα ή 30-4-49
-Από της 30 05:30 τμήματα εκινήθησαν επιθετικώς και έλαβον επαφήν μετά Κ.Σ. εις ΖΙΒΡΙ-ΤΕΠΕ (G.450060) και την 07:30 ώραν εις (G.430030).
-Την 10:00 ώραν τμήματα 551 Τ.Π. ανατρέψαντα αντιστάσεις εκινήθησαν επί οροθετικής προς υψ. 1000 (420-054).
-Την 11:00 ετέρα υποφάλαγξ 551 Τ.Π. ανατρέψασα αντιστάσεις Β.Δ. ΟΥΡΑΝΙΑΣ ήχθη υψ. 951 (415-043) συνεχίσασα κίνησιν προς ΑΝΩ ΚΑΜΠΗΝ.
-Την 13:30 κατελήφθη, κατόπιν αγώνος, υψ. 925 (433-063).
-14:00 τμήματα εισήλθον ΑΝΩ ΚΑΜΠΗΝ και ήρχισαν εξερεύνησιν ταύτη.
-17:30 ώραν διεκόπη επαφή ημετέρων τμημάτων μετά Κ.Σ. των Κ.Σ. υποχωρησάντων προς ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ και υψ. 1266 (39-05).
Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α
(α) Απώλειαι ημετέρων: Η.Ν 01
Η.Τ 01
(β) Απώλειαι Κ.Σ. Κ.Σ. Νεκροί Ε. 15
Κ.Σ. Τρ. Ε. 4
Κ.Σ. Συλ. 14
(γ) Λάφυρα
Τυφέκια 16 – Μυδράλλια 5 – Στάγιερ 2.
Επίσης 500 οκ. σάπωνος, 1.000 οκ. άλατος, 4 ραπτομηχαναί και παντοειδές υλικόν τροφίμων και ιματισμού, καταστραφέν μη δυνάμενον μεταφερθή.
2α Ημέρα ή 1-5-49:
-Τμήματα συνέχισαν εξερευνήσεις περιοχής.
-Αναγνωρίσεις εις υψ. 539 μέχρι υψ. 925 (438-060) και Νως μέχρι ΟΥΡΑΝΙΑΣ – ΓΟΝΙΚΟΥ (G.459030) ουδέν εσημείωσεν.
-Επίσης εγένοντο εξερευνήσεις περιοχής ως κάτωθι:
-38 Τ.Ε. μέχρι Ν. ΜΙΚΡΑΚΙΟΥ υψ. 588 (Μ.4499).
-93 Τ.Ε. μέχρι ΣΙΔΗΡΩ (6097) – ΚΟΥΣ – ΛΟΦΟ (Σ.5900).
-40 Τ.Ε. ΜΠΑΡΑΣ Δυτικώς ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ.
Άνευ αποτελέσματος
ΑΠΩΛΕΙΑΙ: Κ.Σ. Π.Ε. 1.
-Ανευρέθησαν είδη τροφίμων και ιματισμού, επίσης 30 πάκα δυναμίτιδος, 23 τυποποιημένα γεμίσματα των 3 κιλών και 10 νάρκαι Τελερμάϊν.
3η Ημέρα η 2-5-49:
-Νυκτερινόν εγχείρημα τμήματος 81 Ε.Σ.Π. την 03:00 ώραν επί υψ. 925 (435-063) έσχε ως αποτέλεσμα την σύλληψιν 3 Κ.Σ. και τον φόνον ετέρων 4.
-Τμήματα συνεχίσαντα κίνησίν των ήχθησαν ανατρέψαντα ομάδας Κ.Σ. επί υψ. 867 (415-020) εις υψ. 804 (428-004).
-Την 17:00 ώραν επέστρεψαν βάσεις των.
-Συνολικαί απώλειαι ενεργείας Κ.Σ. Ν.Ε. ΙΙ Κ.Σ. Σ.7.
-Τμήματα 38 Τ.Ε. εσυνέχισαν εξερεύνησιν ΚΑΤΩ ΚΑΜΠΗΣ.
-01:00 ώραν ομάς Κ.Σ. ενέπεσεν εις ενέδραν 40 Τ.Ε. εις ΘΕΡΑΠΕΙΟ (Δυτ. ΚΥΠΡΙΝΟΥ) με αποτέλεσμα τον τραυματισμόν ενός Κ.Σ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
(α) Κ.Σ. Κ.Σ Ν.Ε. 11
Κ.Σ. Σ. 7
Κ.Σ. Τ. 1
Κ.Σ Π. 1
– Ανευρέθησαν 2.000 οκ. σίτου εντός αλευρομύλου. ‘Απαντα επυρπολήθησαν.
4η Ημέρα η 3-5-49:
-Επιθετική αναγνώρισις τμημάτων 81 Ε.Σ.Π. Την 07:00 ώραν προς υψ. 1116 και ΚΑΤΩ ΚΑΜΠΗΝ. διεπίστωσεν κατοχήν υψ. 867 (42-02) και ισχυράν κατοχήν μετά οργανωμένων πολυβολείων εις υψ. 1000 και υψ. 1266.
-Τμήματα 38 Τ.Ε. ενεργήσαντα επιθετικήν αναγνώρισιν ήχθησαν άνευ συμβάντος εις ΚΑΤΩ ΚΑΜΠΗΝ και διεπίστωσεν κατοχήν υψ. 820 (410-003) και υψ. 804.
-Τμήματα παρέμεινον διά διανυκτέρευσιν υψ. 603 (416-970).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κ.Σ. Σ.Ε. 6.
5η Ημέρα ή 4-5-49:
-Τμήματα επέστρεψαν βάσεις των.
Συμβάντων 0 .
6. ΔΡΑΣΙΣ ΕΤΕΡΩΝ ΟΠΛΩΝ:
(α) ΠΥΡ/ΚΟΥ
(ι) Η δράσις του πυρ/κού υπήρξε λίαν επιτυχής καθ΄ όλην την διάρκειαν των ενεργειών » ΑΙΧΜΗ «.
(ιι) Η βολή αντιπυροβολικού τούτου υπήρξεν εξαιρετική.
(β) ΔΙΑΒ/ΣΕΩΝ
Αι Δ/σεις ελειτούργησαν πάρα πολύ καλά.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
7. (α) Γενικά
(ι) Η ορμητικότης και ιδίως η νυκτερινή ενέργεια των τμημάτων έφερον εις Κ.Σ. σύγχισιν, μη αναμενόντων ενέργειαν ημετέρων επί οροθετικής γραμμής.
(ιι) Οι Κ.Σ. φοβούμενοι ημετέραν περαιτέρω ενέργειαν, ήρχισαν να οχυρώνουν την γραμμήν των πλησίον της οροθετικής.
(ιιι) Το ηθικόν των φέρεται πολύ μειωμένον. Αι συνεχείς κινήσεις των επέδρασαν πολύ δυσμενώς επ΄ανευθύνων Κ.Σ.
(β) Ηθικόν
Το ηθικόν των Αξκών και οπλιτών πολύ καλόν.
ΑΠΩΛΕΙΑΙ – ΑΝΕΥΡΕΘΕΝΤΑ ΥΛΙΚΑ:
8. Ως συνημμένον παράρτημα «Α». (Πίναξ απωλειών).
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΡΟΚΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ-ΔΙΟΚΗΤΗΣ
Τ.Σ.
Σ.Δ. ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
VΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1 (Υ.Τ.Α)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
1. ΑΠΩΛΕΙΑΙ
ΗΜΕΤΕΡΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
Οπλίται
Νεκροί Οπλίται
Τραυματ Νεκροί Τραυμ. Συλληφθέντες Παρουσια-
σθέντες
1 2 26 5 27 2
» 60 »
2. ΑΝΕΥΡΕΘΕΝΤΑ ΥΛΙΚΑ:
(α) Τυφέκια 16
(β) Μυδράλλια 5
(γ) Στάγιερ 2
(δ) 30 πάκα δυναμίτιδος – 25 τυποποιημένα γεμίσματα των 3 κιλών – 10 νάρκαι Τελερμάϊν.
(ε) 500 οκάδες σάπωνος – 1000 οκάδες άλατος βουλγαρικού.
(στ) Σίτος – άλευρον και παντοειδές έτερον υλικόν ιματισμού και τροφών – κατασραφέν.
(ζ) 4 ραπτομηχαναί.
ΤΟ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1
Τ.Σ.

Advertisements