Εκθεση πεπραγμένων 21 Ιαν-30 Απρ 1949, ΓΕΣ/Α1/30 Απρ 1949


ΑΡΧIΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Α.Α Αντ. 5
ΓΕΣ/Α1 ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Φ. 4009/1
ΑΑΠ 245101
30-4-49

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Από 21 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου 1949

Ι. ΠΟΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΜΑ ΑΝΑΛΗΨΕΙ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΙΑΣ
1. Την 21 Ιανουαρίου 1949, καθ’ ήν ανέλαβον την Ηγεσίαν των Ενόπλων της Χώρας δυνάμεων, η κατάστασις από απόψεως διεξαγομένων επιχειρήσεων και δράσεως του Κομμουνιστοσυμμοριστισμού παρουσιάζετο ως κάτωθι εις τας διαφόρους περιοχάς του Κράτους:
α) ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ
Αι συμμορικαί δυνάμεις είχον προσβάλη το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ και κατέλαβον την κωμόπολιν, της φρουράς υποκυψάσης. Αί προς ενίσχυσιν της κωμοπόλεως ενισχύσεις διεξήγον αγώνα εις ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΣΠΕΡΧΙΟΥ εξ Ανατολάς και εκ Δυσμών εις περιοχήν ΧΟΥΜΗΣ (ΒΑ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ)
β) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Αι από 20 Δεκεμβρίου 1948 αναληφθείσαι εκκαθαρι-στικαί επιχειρήσεις ευρίσκοντο εν εξελίξει με καλήν προοπτική. Είχεν εκκαθαρισθή μέρος της βορείου περιοχής ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Υπελείπετο ακόμη σοβαρόν έργον.
γ) ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Σημαντικαί συμμοριακαί εστίαι εις ΠΗΛΙΟΝ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ, ΟΣΣΑΝ, ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΝ διαρκώς παρενοχλούσε τας περιοχάς ταύτας.
Εις ΟΘΡΥΝ και ΞΥΝΙΑΔΑ έφιππος κομμουνιστική συμμορία λυμαινόμενη την πεδιάδα ΦΑΡΣΑΛΩΝ – ΣΟΦΑΔΩΝ – ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ. Εκ ΧΑΣΙΩΝ και ΑΡΤΙΧΑΣΙΩΝ εξόρμησις και δράσις ομάδων σαμποτέρ λεηλατουσών και ενεργουσών στρατολογίας εις περιοχήν ΠΗΝΕΙΟΥ.
Εκ περιοχής ΝΕΒΡΟΠΟΛΕΩΣ και ΚΟΖΙΑΚΑ εξόρμησις ομάδων λεηλατουσών περιοχήν ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ.
Νωπά ήσαν τα γεγονότα της προσβολής ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ της λαβούσης χώραν την 12-12-48 με τας γνωστάς καταστροφάς και στρατολογίαν.
δ) ΗΠΕΙΡΟΣ
Αι ενοχλήσεις μόνον εις περιοχήν ΣΟΥΛΙ.
ε) ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Επί ΓΡΑΜΜΟΥ και ΒΙΤΣΙ ισχυραί συμμοριακαί βάσεις με μορφήν σταθερού αμυντικού μετώπου σταθεροποιηθέντος από των αρχών Νοεμβρίου 1948. Το μείζον μέρος του όγκου των συμμοριακών δυνάμεων εις ΒΙΤΣΙ.
Αι εις ΒΙΤΣΙ συμμοριακαί δυνάμεις διαθέτουσαι ισχυράς εφεδρείας δυνάμενας να ενεργήσουν σοβαράς καταδρομάς και προσβολάς εις μεγάλην ακτίνα δράσεως.
Εις τα μετόπισθεν του αμυντικού μας μετώπου ΓΡΑΜΜΟΥ – ΒΙΤΣΙ δράσις ομάδων και συνεχής παρενόχλησις των φιλίων τμημάτων και του πληθυσμού της υπαίθρου.
στ) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Εις ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ – ΒΕΡΜΙΟΝ συμμοριακαί εστίαι παρενοχλούσαι και λυμαινόμεναι την ύπαιθρον.
Νωπά τα γεγονότα της προσβολής ΝΑΟΥΣΗΣ υπό ισχυράς δυνάμεως εξελθούσης εκ ΒΙΤΣΙ.
Εις περιοχήν ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – Βορείου ΟΛΥΜΠΟΥ – ΠΙΕΡΡΙΩΝ συμμοριακαί δυνάμεις παρενοχλούσαι και λυμαινόμεναι την περιοχήν.
Εις ΚΟΡΩΝΑΝ (περιοχή ΔΟΙΡΑΝΗΣ) ΜΠΕΛΕΣ παραμεθόριοι συμμοριακαί βάσεις εφοδιασμού εξορμήσεως και προσφυγής εν περιπτώσει διώξεως.
Εις ΚΕΡΔΥΛΙΑ σοβαραί συμμοριακαί δυνάμεις παρενοχλούσαι σοβαρώς τας περιοχάς ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ και αυτήν την πόλιν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Εις ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ δράσις συμμοριακών δυνάμεων λυμαινομένων ολόκληρον την Χερσόνησον.
ζ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Εις περιοχήν ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ σοβαρά συμμοριακή βάσις με δυνάμεις εξορμώσας προς προσβολήν και λεηλασίαν των κατοικημένων περιοχών ΣΕΡΡΩΝ και εχουσών υπό διαρκή απειλήν τα αστικά κέντρα ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΑΣ – ΣΕΡΡΩΝ.
η) ΔΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ
Δύναμις συμμοριακή άνευ μεγάλης ισχύος και με κρησφύγετα εγγύς της μεθορίου με βάσεις κυρίως Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΠΟΛΕΩΣ και Δ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ και με δράσιν περιοριζόμενην εις λεηλασίας και στρατολογίαν του αγροτικού πληθυσμού.
θ) ΣΑΜΟΣ
Συμμοριακή δύναμις καταγιγνόμενη κυρίως εις λεηλασίαν
2. Η όλη ανωτέρω εν γενικαίς γραμμές εκτιθέμενη κατάστασις είχεν επίδρασιν και αντίκτυπον εις την χώραν.
Τα σοβαρά ατυχήματα ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ – ΝΑΟΥΣΗΣ και εν συνεχεία η κατάληψις του ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ υπό των συμμοριτών επισυμβάσα ακριβώς την ημέρα της αλλαγής της Στρατιωτικής ηγεσίας εκράτουν εν συγκινήσει την κοινήν γνώμη και ζωηράν απήχησιν είχον εις την διεθνή τοιαύτην.
Δεν δύναται τις να αρνηθή ότι και επί του ηθικού των ενόπλων δυνάμεων τα ατυχήματα ταύτα είχον σημαντικήν επίδρασιν, επιπροστιθεμένην εις τον κάματον όστις είναι φυσικόν να υπάρχη ως εκ της επί δύο και πλέον έτη παρατάσεως του αγώνος.
Εν συνόψει δύναται να λεχθή ότι η Κυβέρνησις και η νέα Ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων εύρε την χώραν ολόκληρον εις αγωνίαν, κρίσιν και αβεβαιότητα.
ΙΙ. ΕΠΙΤΕΛΕΣΘΕΝ ΕΡΓΟΝ ΑΠΟ ΑΠΟΨΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3. Η πρώτη μέριμνα της Ανωτάτης Ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων περιεστράφη εις τα κάτωθι κυρίως σημεία.
-Εις την επιβολήν άμεσων κυρώσεων, διοικητικών και ποινικών κατά των υπευθύνων διά σημαντικάς παραλείψεις διοικήσεων και την αντικατάστασιν των ανεπαρκών τοιαύτων.
-Εις την εμπέδωσιν της πειθαρχίας και την επιμονήν εις την εκτέλεσιν των διαταγών.
-Εις την ανάληψιν πρωτοβουλίας εκ μέρους του στρατού και συντριβήν πάσης νέας αποπείρας εκδηλώσεως τοιαύτης εκ μέρους του συμμοριτισμού.
-Παράλλήλως προς τα άνω μέτρα βελτίωσις εν τω μέτρω του δυνατού της οικονομικής ενισχύσεως των στελεχών και των οικογενειών των εφέδρων οπλιτών ώστε να μένουν απερίσπαστοι εις το τραχύ και σκληρόν έργον των εις ό,τι αφορά την συντήρησιν των οικονομικώς δεινοπαθουσών οικογενειών των.
4. Διά την κατανομήν των ευθυνών διά τα επισυμβάντα ατυχήματα διετάχθη ενέργεια ανακρίσεων υπό ανωτάτων αξιωματικών.
(Εις το συνημμένον σημείωμα εμφαίνονται αι σχετικαί επί του αντικειμένου τούτου ενέργειαι).
5. Όσον αφορά τον περαιτέρω χειρισμόν του διεξαγομένου αγώνος κατεστρώθη σχέδιον ενεργείας αποβλέπον εις εκκαθάρισιν της χώρας με σταθερόν ρυθμόν και αφαίρεσιν προ παντός πάσης πρωτοβουλίας του συμμοριτισμού.
Αι βάσεις του σχεδίου τούτου συνίσταντο εις τα εξής:
-Αναπροσαρμογήν των ζωνών ευθύνης των Μ. Μονάδων.
-Συγκρότησιν ισχυρών εφεδρειών κατά Μ. Μονάδα και εις χείρας του Αρχιστρατήγου.
-Συνέχισιν των επιχειρήσεων εν ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ με αυτηράν αποφυγήν ελαττώσεως των εκεί δρωσών μονάδων.
-Ανάληψιν επιχειρήσεων διά την απελευθέρωσιν ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ και ματαίωσιν της εις ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑ σοβαράς απειλής του συμμοριτισμού ήτις με την κατάληψιν του ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ από ημέρας εις ημέραν καθίστατο πλέον επικίνδυνος.
-Μελετημένα σχέδια δι’ άμεσον αντιμετώπισιν πάσης πρωτοβουλίας των συμμοριτών εις οιανδήποτε σημείον της χώρας.
Τα ανωτέρω μέτρα ετέθησαν εις άμεσον εφαρμογήν εντός του τελευταίου δεκαημέρου του Ιανουαρίου.
6. Την 8 Φεβρουαρίου κατόπιν σκληρών αγώνων υπό δυσμενεστάτας καιρικάς συνθήκας απηλευθερώθη το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ και από της ημέρας ταύτης συνεχίσθη απηνής η καταδίωξις των συμμοριακών Μεραρχιών, αίτινες διά του όγκου των εκινήθησαν προς Ν–ΝΔ και ΝΑ με σκοπόν την αναμόλυνσιν και επέκτασιν της δράσεως μέχρι ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ. Ο αγών υπήρξε αληθώς αξιοθαύμαστος και η καταδειχθείσα δραστηριότης εκ μέρους των διοικήσεων, εις τας οποίας ενεπιστεύθη ούτος, αξία παντός επαίνου.
Τα τμήματά μας εις αέναον κίνησις ευρισκόμενα από 20-1-49 υπό χιονοθύελλας εις τα πλέον δυσπρόσιτα εδάφη της Ελλάδος επάλαισαν , ου μόνον προς τας εμπειροπολέμους και δολίας ορδάς των αρχισυμμοριτών Διαμαντή και Γιώτη, αλλά και προς αυτήν την φύσιν. Ο συμμοριτισμός καταδιωκόμενος κατά πόδας μετά 40θήμερον αγώνα, ήτοι την 27/28 Φεβρουαρίου, ηναγκάσθη να παραιτηθή των περαιτέρω σχεδίων του και να καταφύγη προς τα απρόσιτα κρησφύγετά του εις ΑΓΡΑΦΑ.
Αι απώλειαι των συμμοριτών εις τον ανωτέρω αγώνα ανέρχονται εις 50 νεκρούς, 346 συλληφθέντας και 221 παραδοθέντας, ήτοι εν συνόλω εις 1068.
7. Κατόπιν της ανωτέρω επιτυχίας από 25 Φεβρουαρίου με 3 Μαρτίου συνεχίσθηκαν αι προσπάθειαι του Στρατού, εν μέσω βαρυτάτου χειμώνος, εκ των περιοχών ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΣΟΦΑΔΩΝ – ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ προς την ορεινήν περιοχή ΜΕΓΔΟΒΑ – ΑΓΡΑΦΩΝ.
Μετά αλληλοδιαδόχους μάχας κατεδίωξαν τους συμμορίτας εκ των εγγύς της πεδιάδος της ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ κρησφυγέτων των και τους ηνήγκασαν να τραπούν προς Δυσμάς και εις την περιοχήν του ΑΝΩ ΑΧΕΛΩΟΥ.
8. Εκ παραλλήλου προς τα ανωτέρω ενεργείας κατεδιώχθη απηνώς η Έφιππος συμμορία Θεσσαλού ή λυμαινομένη την Θεσσαλικήν πεδιάδα με ορμητήρια την ΟΘΡΥΝ – ΞΥΝΙΑΔΑ – ΡΕΝΤΙΝΑ. Την 6 Μαρτίου ενετοπίσθη αύτη βορείως ΠΑΛΑΜΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ και μετά 4ήμερον αγώνα σχεδόν εξωντώθη εξ ολοκλήρου (πλέον των 250 νεκροί και συλληφθέντες και άπας ο οπλισμός).
9. Εις την Μακεδονίαν η εις την περιοχήν ΚΕΡΔΥΛΛΙΩΝ μόνιμος συμμοριακή εστία κατέστη λίαν επικίνδυνος.
Από 2 Φεβρουαρίου ανελήφθησαν επιχειρήσεις υπό του στρατού, αίτινες υπήρξαν άκαρποι, των συμμοριτών διαφυγόντων προς ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΝ.
Ετέρα επιχειρήσις αναληφθείσα την 13 Φεβρουαρίου δεν είχε καλλίτερον αποτέλεσμα.
Από 1 Μαρτίου κατόπιν μελετημένης προπαρασκευής ενελήφθη συστηματική επιχείρησις, ήτις διαρκέσασα επί δεκαήμερον, κατέληξεν εις πλήρη επιτυχίαν δι’ εκκαθαρίσεως της περιοχής ταύτης και της εξοντώσεως των συμμοριτών (Νεκροί 384, συλληφθέντες και παραδοθέντες 368).
Το αποτέλεσμα της επιχειρήσεως ταύτης είχεν ευεργετικήν επίδραση και διά την εδραίωσιν της τάξεως εις την ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΝ, όπου διώκονται τα εκ μικτών ομάδων συμμοριακά υπολλείμματα.
10. Η συμμοριακή ηγεσία παρά τας ανωτέρω αποτυχίας της εις ΣΤΕΡΕΑΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ και ΚΕΡΔΥΛΙΑ δεν παρατήθη του σκοπού της. Ο Ζαχαριάδης εκδιώξας τον Μάρκο συνέχισε την εφαρμογήν του νέου σχεδίου του και εξεδήλωσε νέαν προσπάθειαν σοβαράς μορφής. Την νύκτα της 11-12 Φεβρουαρίου όγκος σοβαρών συμμοριακών δυνάμεων επετέθη προς κατάληψιν της ΦΛΩΡΙΝΗΣ με σύγχρονον απασχόλησιν όλων των τμημάτων μας εις την Δ. και Ν. της ΦΛΩΡΙΝΗΣ περιοχήν. Το σχέδιο του συμμοριστισμού μελετημένον εν ταις λεπτομερείαις απέβλεπε εις σφαγάς, απαγωγάς, στρατολογίαν και καταστροφάς. Χάρις εις τα ληφθέντα μέτρα τηρήσεως και εγκαίρου κινήσεως εφεδρειών και την απαράμιλλον αντίστασιν και αυταπάρνησιν των Εθνικών Δυνάμεων (Στρατού και Αεροπορίας) οι συμμορίται ου μόνον απεκρούσθησαν αλλά και κατεδιώχθησαν με συντριπτικάς δι’ αυτούς απωλείας (Νεκροί 772, συλληφθέντες 350).
11. Παρά την αποτυχίαν της ΦΛΩΡΙΝΗΣ νέα προσπάθεια εσχεδιάσθη υπό της Κ. Ηγεσίας.
Από των μέσων Μαρτίου αι συμμοριακαί δυνάμεις Γιώτη-Διαμαντή- αίτινες διωκόμενοι κατέφυγον εις περιοχήν ΑΧΕΛΩΟΥ- ήρχισαν προπαρασκευαζόμενοι διά νέαν προσβολήν αστικού κέντρου, συμφώνως προς ακριβείς πληροφορίας μας.
Την νύκτα της 18/19 Μαρτίου διήλθον τον ΑΧΕΛΩΟΝ με αντικειμενικόν σκοπόν την ΑΡΤΑΝ.
Ως απεδείχθη εκ των υστέρων εσκόπευον να ευρίσκωνται κατά την ημέραν της Εθνικής Εορτής εις ΑΡΤΑΝ.
Τα τμήματά μας κινηθέντα εγκαίρως και δραστηρίως εματαίωσαν τους σκοπούς. Ενετόπισαν τους επιδρομείς εις ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ και ΒΑΛΤΟΝ από 19 Μαρτίου και μετά αγώνα δέκα ημερών κατεδίωξαν τούτους Ανατολικώς του ΑΧΕΛΩΟΥ με σοβαράς απωλείας (νεκροί 304, συλληφθέντες και παραδοθέντες 710).
12. Εκ παραλλήλου προς τας άνω προσπαθείας του στρατού κατά τους μήνας Φεβρουάριον και Μάρτιον εις την λοιπήν χώραν, συνεχίσθηκαν εις ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ με τον κανονικόν ρυθμόν μέχρι τέλους Μαρτίου αι ευρείας εκτάσεως εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις ουσιαστικώς λήξασαι την 31 Μαρτίου με πλήρη επιτυχίαν δι’ εξοντώσεως ή συλλήψεως απάσης της εκεί δρώσης δυνάμεως εκ 4000 συμμοριτών και με τα 9/10 των ηγετικών στελεχών συλληφθέντων ή φονευθέντων.
Υπολείπονται μικραί ομάδες συνεχώς διωκόμενοι υπό Καταδ. αποσπασμάτων στρατού και χωροφυλακής, άτινα παρέμειναν διά την πλήρη εδραίωσιν της τάξεως.
Επί πλέον τούτων ανεδιοργανώθησαν τα ΜΕΑ και εξοπλίσθηκαν 6000 εκ των κατοίκων διά την υποβοήθησιν του έργου του στρατού και της Χωρ/κής. Κατηργήθησαν τα δυμοσυντήρητα τάγματα και διετάχθη η πλήρης διάλυσις των εξωκρατικών ενόπλων ομάδων.
13. Κατά τον μήνα Απρίλιον εσημειώθη νέα εκδήλωσις της προσπάθειας της Κομμουνιστικής Ηγεσίας εις τρία σημεία:
-Εις Δ. ΓΡΑΜΜΟΝ προς επέκτασιν.
-Εις ΑΜΥΝΤΑΙΟΝ διά λεηλασίας και στρατολογίαν
-Εις ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ με σκοπόν την επανεγκατάστασιν του Διαμαντή εις τα παλαιά του κρησφύγετα (ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ – ΓΚΙΩΝΑΣ – ΟΙΤΗΣ).
Και εις τας τρεις ταύτας σοβαράς ενεργείας του συμμοριτισμού υπήρξε άμεσος και επιτυχής εκ μέρους στρατού, βοηθουμένου υπό της Αεροπορίας, η αντιμετώπισις.
14. Η εις Δυτικόν Γράμμον αναληφθείσα συμμοριακή προσπάθεια από νυκτός 1-2 Απριλίου υπήρξε λίαν σοβαρά και διά δυνάμεως εκ 4000 περίπου (δύο Μεραρχίαι) ων το πλείστον εισήλθον εξ ΑΛΒΑΝΙΑΣ.
Κατόρθωσαν να διεισδύσουν εις τα μετόπισθεν της ημετέρας διατάξεως (ΤΑΜΠΟΥΡΙ – ΓΥΦΤΙΣΑ – ΠΥΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΣΑΝΗΣ) και προσέβαλον τα σημεία στηρίγματος εις ΑΣΗΜΟΧΩΡΙ – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ ΟΧΥΑΣ – ΘΕΟΤΟΚΟΣ – ΠΑΤΩΜΑ – ΚΑΝΤΖΙΚΟΝ.
Από της 2 Απριλίου αγώνες σκληροί διεξήχθησαν μέχρι της 27-4-49 οπότε εσταθεροποιήθη η ημετέρα διάταξις διά καταλήψεως προοδευτικώς όλων των επικαίρων σημείων και τελειωτικώς διά της καταλήψεως του ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΡΑΤΣΑΝΗΣ.
Αι απώλειαι των Εθνικών δυνάμεων υπήρξαν σαβαραί, αλλά και των συμμοριτών η φθορά υπήρξεν εξαιρετικώς σημαντική και επί πλέον το σχέδιο ολοκληρώσεως του ΓΡΑΜΜΟΥ και επεκτάσεώς των μέχρι ΚΟΝΙΤΣΗΣ εματαιώθη χάρις εις την αυτοθυσίαν των Εθνικών δυνάμεων.
15. Η εκ ΒΙΤΣΙ εξελθούσα 103 συμμοριακή ταξιαρχία, ήτις την νύκτα της 17/18 Απριλίου προσέβαλε το ΑΜΥΝΤΑΙΟΝ με απασχόλησιν της ΒΕΥΗΣ – ΜΕΛΙΤΗΣ – ΛΟΦΟΣ, ου μόνον δεν επέτυχε τον σκοπό της, αλλά και συνετρίβη υπό των Εθνικών δυνάμεων και της Αεροπορίας εις αγώνα τριήμερον (μέχρι εσπέρας 20 Απριλίου). Την νύκτα της 20-21 Απριλίου τα υπολλείματά της συνεπτύχθησαν προς ΒΙΤΣΙ.
(Απώλειαι 347 νεκροί, 93 συλληφθέντες).
16. Η συμμορία Διαμαντή επανεισελθούσα εις ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ την νύκτα 5/6 Απριλίου διώκεται συνεχώς και δεν επετράπη εις ταύτην να εγκατασταθή σταθερώς εις τι των παλαιών κρησφυγέτων της.
Ο αγών είναι εν εξελίξει και λίαν συντόμως θα αντιμετωπισθή αποτελεσματικώς, ληφθέντων όλων των μέτρων.
17. Εκτός των ανωτέρω σοβαρών επιχειρήσεων κατά τον αναφερόμενον χρονικόν διάστημα έλαβον χώραν πλείστα άλλα ήσσονος σημασίας μικρά επεισόδια δράσεως των εθνικών δυνάμεων εις ολόκληρον την χώραν, ως και επιχειρήσεις μικράς εκτάσεως ΒΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ και εις ΣΑΜΟΝ. Εκ των ενεργειών τούτων καταδεικνύεται η αδιάπτωτος προσπάθεια των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατού – Χωρ/κής – ΜΕΑ – Αεροπορίας – Ναυτικού_ και η πείσμων επιμονή Ενόπλων Δυνάμεων και Λαού διά την Νίκην).
Ούτω στρατός, χωρ/κή, ΜΕΑ ευρίσκονται εις αέναον κίνησιν, αμυνόμενοι ή επιτιθέμενοι εις αναγνωρίσεις ή περιπόλους και διά της δραστηριότητός των εν γένει προσπαθούν να εμπεδώσουν το αίσθημα ασφαλείας εις όλην την χώραν.
18. Εκ της συντομωτάτης εκθέσεως των ανωτέρω γεγονότων σκόπιμον είναι να σημειωθή το σύνολο των απωλειών ίνα σχηματισθή μία εικών της δραστηριότητος του αγώνος κατά το διαρρεύσαν τούτο τρίμηνον:
-Ημετέρων: – Νεκροί Αξιωμ. 60 Οπλίται 803
– Αγνοούμενοι Αξιωμ. 63 Οπλίται 1266


Σύνολον 123 + 2069 = 2192
-Συμμοριτών: Νεκροί                6226
συλληφθέντες 4557
παραδοθέντες 3454
14237
-Αυτομυνίται: Συλληφθέντες ή παραδοθέντες 1559.
-Εκτός των άνω απωλειών δέον να προστεθώσιν εις τους ημετέρους τραυματίαι:
Αξιωματικοί 180 Οπλίται 3290.
Εις τους συμμορίτας δεν δυνάμεθα να καθορίσωμεν τους τραυματίας, καθόσον τους αποκομίζουσι μεθ’ εαυτών.
ΙΙΙ. ΠΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΝ 30 ΑΠΡ. 1949
19. Εκ της ανασκοπήσεως του άνω επιτελεσθέντος έργου συνάγονται τα εξής:
-Ο συμμοριτισμός υπέστη πλήγματα, τα σχέδια του εματαιώθησαν κατά τρόπον αποτελεσματικόν, έστω και με σοβαράς θυσίας μας.
-Εις μίαν ολόκληρον περιοχήν, την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ, εδραιώθη η τάξις και ελάχιστα απομένουν τα ίχνη της ανταρσίας.
-Πλείσται άλλαι περιοχαί της χώρας ανεκουφίσθησαν.
-Αι εθνικαί δυνάμεις εξετέλεσαν δύσκολον και σκληρόν έργον υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκας, χωρίς σοβαρόν ατύχημα.
Το ηθικόν των ανυψώθη. Η πίστης προς τας διοικήσεις και την Ηγεσίαν εστερεώθη
Δεν πρέπει όμως να παροραθή.
-Ότι η φύσις και σκληρότης των αγώνων του τριμήνου τούτου είναι πολύ ανωτέρα άλλων περιόδων και ο αριθμός των απωλειών μας είναι αρκετά σημαντικός.
-Ότι η κομμουνιστική ηγεσία δεν παρητήθη οριστικώς των σχεδίων της. Θα είναι αφελές να δεχθή ότι ο συμμοριτισμός εκάμφθη, ή ότι διέρχεται κρίσιν. Η έξωθεν ενίσχυσίς του αυξάνεται καθημερινώς και αι απώλειαί του συμπληρούνται αισθητώς.
-Το εναπομένον έργον των Εθνικών Δυνάμεων είναι μέγα.
Θα συνεχίσουν την προσπάθεια των σύμφωνα με το καταστρωθέν υπό της Ανωτάτης Ηγεσίας σχεδιόν αλλά διά την τελικήν ευόδωσιν του όλου έργου των απαιτείται μεγάλη συνδρομή και ιδιαίτερα μέριμνα της Κυβερνήσεως να δυνηθούν να φέρουν ειςπέρας τελικώς την μεγάλην των αποστολήν.
Ο
Αρχιστράτηγος
Α. ΠΑΠΑΓΟΣ
Τ.Υ.
Αποδέκται
κ. Υπουργός Στρατιωτικών υπ’ αρ. 1 αντ.
Κοινοποιείται
Αρχιστράτηγον υπ’ αρ. 2 αντ.
Αρχηγόν ΓΕΣ υπ’ αρ. 3 αντ.
Α1/ΓΕΣ υπ’ αρ. 4 αντ.