Επιχείρηση ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ, ΓΕΣ/Α1/26 Απρ 1949


Θέμα: Επιχείρησις ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ
Προς: Το Γ΄ΣΣ /Α1                                                      ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Κοιν.: Α1/ΓΕΣ                                                           ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΒΣΑ-ΣΟΗΠΕ/ Κλ. Επίχ. ΓΕΣ/Α1
Αριθ. 245091
Αριθ. Φακ. 4009/5
ΒΣΤ 902/26.4.49
Α.Α.Α. 2

Σχετικά: 245071/4009/1/16.4.49 ΑΑΠ Δ/γη Αρχιστρατήγου
5788/19.4.49 ΑΑΠ Αναφορά Γ΄ΣΣ
1862/8/15.4.49 περίληψις Πληροφ. Γ΄ΣΣ

 1. Ο τεθείς σκοπός διά την επιχείρησιν προς εκκαθάρισιν της περιοχής ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ επιτυγχανόμενος θα δώση μεγάλην ευχέρειαν εις το Σώμα Στρατού από απόψεως καλλιτέρας και οικονομικωτέρας καλύψεως των αστικών κέντρων ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΣΕΡΡΩΝ
  Οι συμμορίται θα στερηθούν μίας βάσεως εγγύς των αστικών τούτων κέντρων, εκτοπιζόμενοι όμως ταύτης έχουν την ευχέρειαν να διαφύγουν εις το Βουλγαρικόν έδαφος και να επαναεγκαταστήσουν νέαν βάσιν αλλαχού επί της μεθορίου.
  Η εκκαθάρισις όθεν της περιοχής ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ, μολονότι δεν φαίνεται πιθανή η κύκλωσις και εξόντωσις των εγκατεστημένων εις ταύτην συμμοριτών, είναι ενδιαφέρουσα υπό τον όρον να μην φθείρωμεν τας δυνάμεις μας προς κατάληψιν οργανωμένης τοποθεσίας (ως εμφαίνεται αύτη εις τον χάρτην αμυντικής οργανώσεως τον συννημένον εις το δελτίον πληροφοριών) απαιτούσης μεγάλας προσπάθειας και θυσίας διά την κατάληψιν.
 2. Διά των υπ’ αρίθμ. 245071/16.4.49 οδηγιών μου εκοινοποιήθησαν αι προθέσεις μου διά την περιοχήν Γ΄ΣΣ και καθωρίσθησαν αι αποστολαί του Σώματος εις την παράγραφον 3γ των οδηγιών μου τούτων.
  Το πνεύμα των κατευθύνσεων μου εις τας οδηγίας ταύτας είναι:
  (α) Να εκκαθαρισθούν οπωσδήποτε τα μετόπισθεν του Σ.Σ. (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, κλπ) και να παρεμποδισθή οπωσδήποτε η στρατολογία και αι δολιοφθοραί των μετόπισθεν.
  Να εκκαθαρισθούν παραμεθόριοι κόμβοι και να διώκηται συνεχώς πάσα ομάς προσπαθούσα να εξορμήση εκ της μεθορίου.
  (β) Να αποφευχθή η εμπλοκή εις αγώνα φθοράς εγγύς των συνόρων χωρίς πιθανότητας αντιστοίχου σημαντικής φθοράς του εχθρού.
 3. Κατόπιν των ανωτέρω εφ’ όσον το Σώμα Στρατού κρίνη ότι τα διατιθέμενα μέσα διά την μελετωμένην επιχείρησιν δεν είναι επαρκή να σταθμίση καλώς τα υπέρ και τα κατά της αναλήψεως της εκκαθαρίσεως ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ κατόπιν και της κτηθείσης πείρας εκ της αναληφθείσης τοιαύτης τον Νοέμβριο 1948 εις την ιδίαν περιοχήν.
  Εάν το Σώμα καταλήξη εις το συμπέρασμα ότι ο επιδιωκόμενος σκοπός δεν θα επιτευχθή σύμφωνα με τας γενικάς κατευθύνσεις μου να μην αναλάβη την επιχείρησιν ταύτην
 4. Εις την περίπτωσιν ταύτην διά την καλλιτέραν προστασίαν των ζωτικών χώρων και διά την ευχέρειαν αφ’ ενός μεν αναλήψεως μικροεπιχειρήσεων διαρκούς παρενοχλήσεως των Κ.Σ. ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ, αφ’ ετέρου δε προσβολής επί ανοικτού πεδίου των τυχόν εισβαλλόντων εκ των παραμεθόριων βάσεων των, το Σ.Σ. να περιορισθή:
  (α) Εις ισχυροποίησιν της περιοχής ΤΕΜΠΕΛΑΡ (Κ.3116) – ΒΛΑΧΟΠΟΙΜΕΝΕΣ (Κ.3315) – περιοχή ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ (Κ.4315)
  (β) Εις σταθεράν κατοχήν ΑΛΗ ΜΠΑΜΠΑ (Κ.4808) – ΛΑΪΛΙΑ (Κ.4709).
  (γ) Εις διατήρησιν ισχυρών εφεδρειών.
 5. Το ΣΣ να μου αναφέρη τελικώς τας απόψεις του και αποφάσεις του επί της περί ής πρόκειται επιχειρήσεως.-
  Τ.Σ.Υ.
  Αρχιστράτηγος Α. ΠΑΠΑΓΟΣ