Επιχείρηση ΑΡΗΣ, Γ’ΣΣ/Α1/25 Απρ 1949


ΘΕΜΑ: ΑΡΗΣ                                                                        ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΣ: VΙΙ Μεραρχίαν                                                     ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΚΟΙΝ: Δ.Ε.Σ.                                                                          Γ΄ ΣΣ /Α1
Α1 ΑΡΙΘ. Α.Π. 5974/Φ 794γ
ΒΣΤ 903 25-4-49

 1. Υπό του Σ. Στρατού θέλει αναληφθή επιχείρησις κατά των εις την περιοχήν ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ συμμοριακών ομάδων, υπό την Δ/σιν της Δ.Ε.Σ.
  Ημέρα Χ ούχι βραδύτερον της 30ης τρέχοντος.
  Εις την επιχείρησιν ταύτην θέλει συμμετάσχη το 552 Τάγμα.
 2. Προς παρεμπόδισιν διαφυγής των εις την περιοχήν ταύτην συμμοριτών προς την ζώνην της Μεραρχίας, η Μεραρχία να λάβη τα κάτωθι μέτρα.
  α) Εγκατάστασις τμημάτων αποφράξεως εις ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ – ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΕΣΕΚ – ΛΙΑΣΚΟΒΑ.
  β) Προς αντιμετώπισιν ενδεχομένης διαφυγής των συμμοριτών προς ΣΤΡΑΓΚΑΤΣΙ διά της περιοχής Νοτίως ΑΚΡΙΝΟΥ (Κ.5723) επιβάλλεται η κατοχή των διαβάσεων ΤΟΥΜΠΑΣ και της περιοχής ΣΤΡΑΓΚΑΤΣΙ με δυνατότητα ταχίστης ενισχύσεως των εκεί διατεθησομένων δυνάμεων. Διά τον σκοπόν τούτον το 553 Τάγμα θα πρέπει να ευρίσκεται εις ΔΡΑΜΑΝ από Χ ημέρας με δυνατότητα άμεσου κινήσεως μετά της διοικήσεως της 25 Ταξιαρχίας.
  γ) Έντασις δραστηριότητος και λήψις μέτρων εις περιοχήν Β. ΠΑΠΑΔΩΝ προς παρακολούθησιν πάσης τυχόν κινήσεως συμμοριτών και απαγόρευσιν εγκαταστάσεως τυχόν διαπεραιωθησομένων εκ περιοχής ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ συμμοριτών προς την περιοχήν ταύτην.
 3. Λήψις των ανωτέρω μέτρων της παραγράφου α και β από της πρωίας της Χ ημέρας.
  ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  Αντιστράτηγος – Διοικητής
  Τ.Σ.Υ.
  Ακριβές Αντίγραφον.