Εκθεση επιχειρήσεων ΒΑΛΤΟΥ ΑΙΤΗΣ (21-31/3/1949), ΣΔΑ/Α1/16 Απρ 1949


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Υποβολή εκθέσεως επιχειρήσεων
ΠΡΟΣ: ΑΣΔΣΕ/Α1
ΚΟΙΝ: 6 και 39 ΕΕΠ Σ.Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ/
ΑΡΙΘ. Φ.22/56
ΣΤΓ 907 τη 16.4.49
Συν. 1

Υποβάλλεται συνημμένως έκθεσις επιχειρήσεων από 21-31/3/49.

Τ.Σ.Υ.
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤ/ΡΧΗΣ ΠΥΡ/ΚΟΥ

ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ

Σ.Δ ΑΓΡΙΝΙΟΥ/Α1

ΕΚΘΕΣΙΣ
Πεπραγμένων κατά τας επιχειρήσεις ΒΑΛΤΟΥ ΑΙΤΗΣ
από 21.3.49 μέχρι 31.3.49

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ (μέχρι 15.3.49)
1. (α) Από του πρώτου δεκαημέρου ΜΑΡΤΙΟΥ πληροφορίαι προερχόμεναι είτε εκ της ΑΣΔΣΕ, είτε εκ των ημετέρων τμημάτων και Πρακτόρων, φέρουν τας Ι και ΙΙ Κ.Σ. Μερ/χίας προσανατολιζομένας προς την περιοχήν ΑΓΡΑΦΩΝ.
Ενισχυτικόν των ως άνω πληροφοριών είναι και η μεταφορά Εμπέδων (1000 περίπου απαχθέντες εκ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ιδιώται και αιχμαλωτισθέντες Στρατιωτικοί εκ ΝΕΡΑΪΔΑΣ εις ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ (Χ.6080).
(β) Η τοιαύτη συγκέντρωσις απάντων σχεδόν των τμημάτων Κ.Σ. της Ι και ΙΙ μερ/χίας πείθη ότι ούτοι ετοιμάζονται δι’ ενέργειαν.
Ως πιθανούς στόχους αι πληροφορίαι φέρουν:
Περιοχήν ΒΑΛΤΟΥ, μη αποκλειομένης της προσβολής και αυτής της Κωμοπόλεως της ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ.
Περιοχήν ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ-ΑΡΤΗΣ.
(γ) Το τέλος του πρώτου δεκαπενθημέρου ΜΑΡΤΙΟΥ ευρίσκει απάσας τας Κ.Σ. του Κ.Γ.Α.Ν.Ε. εντοπισμένας εις περιοχήν από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ μέχρι ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ. Εν τω μεταξύ έχει συντελεσθή και διάλυσις των Εμπέδων και η κατανομή της δυνάμεως τούτων εις τας διάφορους συμμοριακάς Μονάδας.
(δ) Συγκεκριμένως εις την ως άνω περιοχήν ευρίσκονται:
Η 138 Κ.Σ. Ταξιαρχία δυνάμεως 600
Η 144 Κ.Σ. Ταξιαρχία δυνάμεως 500
Η 172 Κ.Σ. Ταξιαρχία δυνάμεως 400
Η 192 Κ.Σ. Ταξιαρχία δυνάμεως 600
Εις τούτους προστιθέμεναι και αι Διοικήσεις των δύο Κ.Σ. Μεραρχιών αναβιβάζουν την όλην δύναμιν των Κ.Σ. τμημάτων των συγκεντρωθέντων εις Α όχθην του ΑΧΕΛΩΟΥ εις 2500 περίπου.
(ε) Οπλισμός τούτων ο συνήθης, ενισχυμένος επί πλέον με βαρέα όπλα (ΒΙΚΕΡΣ, Όλμοι 3΄΄)
(στ) Η πρόθεσις τούτων δύναται να λεχθεί ότι έχει σχεδόν αποσαφηνισθεί. Επιδρομή εις περιοχήν ΒΑΛΤΟΥ-ΑΡΤΗΣ.
ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΗΜΕΤΕΡΩΝ (13.3.49)
2. (α) Η διάταξις ημετέρων μέχρι 13.3.49 έχει ως κάτωθι:
39 Ε.Σ.Π. Σ.Δ. ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ (Χ.5151)
1 Ε.Τ.Π. Περιοχή ΞΗΡΑΚΙΑ (Χ.6369) ΤΡΙΚΛΙΝΟΣ (Χ.4769)
9 Ε.Τ.Π. Περιοχή ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ (Χ.5151)
10 Ε.Τ.Π. Περιοχή ΧΟΥΝΗΣ (Χ.5454) ΛΟΓΓΙΣΤΗΣ (Χ.5658)
6 Ε.Σ.Π. Σ.Δ. ΘΕΡΜΟΝ (Χ.6223)
68 Ε.Τ.Π. Περιοχήν ΑΝΩ ΠΡΟΣΤΟΒΑΣ (Χ.5830)
6 Ε.Τ.Π. Περιοχήν ΠΛΑΤΑΝΟΥ (Χ.7326) ΘΕΡΜΟΥ (Χ.6223) ΜΑΚΡΥΒΑΛΤΟΥ (Χ.8522).
Πυροβολαρχία Ο.Π. ΧΟΥΝΗΝ (Χ.5454)
– Πυρ/χια Π.Π.ΑΓΡΙΝΙΟΝ ΑΓΙΟΝ ΒΛΑΣΙΟΝ (Χ.5151)
Ουλαμοί Τεθ/νων ΑΓΡΙΝΙΟΝ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ.
Ουλαμός Αρμάτων ΑΓΡΙΝΙΟΝ.
ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (μετά 13.3.49)
3. Από 13.3.49 λόγω πληροφοριών η Σ.Δ.Α. τη εντολή και της Α.Σ.Δ.Σ.Ε. ήρξατο να προσανατολίζη τας δυνάμεις της προς την περιοχήν ΒΑΛΤΟΥ και να λαμβάνη τα μέτρα εκείνα άτινα θα απεστερούν τον αντίπαλον της πρωτοβουλίας ενέργειας.
(α) Από 13.3.49 το 1 Ε.Τ.Π. το έχον μέχρι τότε την ευθύνη της περιοχής ενισχύθη διά του 68 Ε.Τ.Π. συγκεντρωθέντος τμηματικώς εις ΞΗΡΑΚΙΑΝ (Χ.3368). Η συγκέντρωσις συνετελέσθη την 15.3.49 οπότε διετάχθη και εγκατέστησε προφυλακάς επί της ΤΟΥΡΚΑΣ (Χ.2877) και ΠΑΝΩ ΧΩΡΑΦΙΑ (Χ.3175), θέσεις των οποίων η στρατηγική αξία είχε καταδειχθή εκ προηγούμενων αγώνων εις περιοχήν ΒΑΛΤΟΥ.
Η κατάληψις και η κατοχή τούτων τα μέγιστα συνετέλεσε εις την νικηφόρον εξέλιξην του αγώνος των ημετέρων τμημάτων, η μη αλίωσις δε τούτων υπό των Κ.Σ. προεδίκασε την αποτυχίαν των και απετέλεσε σταθμόν μεταπτώσεως εκ της Α΄ Φάσεως των επιχειρήσεων (της αντιμετωπίσεως της εχθρικής εισβολής) εις την Β΄ τοιαύτην (της καταδιώξεως του εχθρού).
Παραδοθέντες κατόπιν ΚΣ ανέφερον περί λίαν δυσαρέστου εκπλήξεως της εχθρικής ηγεσίας επί τη διαπιστώσει υπάρξεως ημετέρων τμημάτων επί ΤΟΥΡΚΑΣ.
(β) Το 1 Ε.Τ.Π. μετά την εγκατάστασιν του 68 Ε.Τ.Π. περιοχήν ΞΗΡΑΚΙΑΣ την 14.3.49 μετεκινήθη ανατολικώτερον περιοχήν ΧΙΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ – ΤΡΙΚΛΙΝΟΥ, ενταθέντων των αναγνωριστικών ενεργειών προς Βορράν και επί της περιοχής Δυτ. ΑΧΕΛΩΟΥ.
(γ) Την 17.3.49 εγκατεστάθη εις ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΝ και Τ.Σ. της ΣΔΑ ως και τοιούτον της ΑΣΔΣΕ μετεκινήθη δε και ο Σ.Δ. του 6 Ε.Σ.Π. εκεί εκ ΘΕΡΜΟΥ, αναλαβόντος υπό την Διοίκησιν του τα δύο Τάγματα τα ευρισκόμενα εις περιοχήν ΒΑΛΤΟΥ.
(δ) Προοδευτικώς είχον συγκεντρωθή η Δ/σις του 39 Ε.Σ.Π. μετά του 9 ΕΤΠ συν Ουλαμού Τεθ/νων συν Ουλαμού Π.Π. εις ΚΡΙΚΕΛΟΝ (Χ.2368) την 19.3.49. Επίσης δύο Ουλαμοί Τεθ/νων εις ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ εξ όν ο εις εστάθμευεν εκεί, ο δε έτερος μετεκινήθη την 16.3.49 εξ ΑΓΡΙΝΙΟΥ. Εις ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΝ και εις διάθεσιν της ΑΣΔΣΕ ευρίσκετο από 16.3.49 το 2 ΕΤΠ και ενευλόχη το Αντιτορπιλικόν ‘’ΑΣΤΙΓΞ)’’.
ΕΧΘΡΙΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
4. Την 19.3.49 επληροφορήθημεν ότι τμήματα Κ.Σ. διελθόντα Γέφυραν ΤΕΜΠΛΑΣ (Χ.4785) εισέβαλλον εις την περιοχήν ΒΑΛΤΟΥ, της πληροφορίας επιβεβαιωθήσης την 20.3.49 εκ Π.Κ. όστις συγκεκριμένως κατέθεσεν ότι η 144 ΚΣ Ταξ/ρχία και έτερα ΚΣ τμήματα εισέβαλον εις ΒΑΛΤΟΝ.
Απογευματινάς ώρας της 20/3 εσημειώθη εμφάνισις ΚΣ εις ΠΑΤΙΟΠΟΥΛΟΝ (Χ.315839) τη δε πρωΐαν της 21/3 εσημειώθη κίνησις φάλαγγος (200 περίπου) προς ΡΟΥΠΑΚΙΑΝ (Χ.3081) ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ (Χ.3080) ΚΑΜΕΝΑ (Χ.3381).
ΗΜΕΤΕΡΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
5. (α) Ι ΦΑΣΙΣ: Διά την αντιμετώπισιν της εισβολής διετάχθη από της εσπέρας της 20/3 η προώθησις του Σ.Δ. του 39 Ε.Σ.Π. ως και του 9ου Ε.Τ.Π. από ΚΡΙΚΕΛΟΝ προς ΤΟΥΡΚΑΝ (Χ.2877) ΠΑΝΩ ΧΩΡΑΦΙΑ (Χ.3175) με την εντολή της ισχυράς κατοχής τούτων. Επίσης η προώθησις του ΣΔ του 6 ΕΣΠ συν Πυρ/χιας 144 ΜΟΠ αφιχθείσης εις ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΝ εξ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ εις ΞΗΡΑΚΙΑΝ. Η κίνησις συνετελέσθη την επομένην των τμημάτων 9ου ΕΤΠ, δεχθέντων ισχυράν επίθεσιν από 1400 ώρας, άμα τη εγκαταστάσει των και την αποχώρησιν των τμημάτων του 68 ΕΤΠ άτινα εκινήθησαν εις ΕΜΠΕΣΟΝ ίνα συνενυθώσι με το Τάγμα των όπερ είχε μετακινηθή εκεί την 19-3-49.
Η επίθεσις των ΚΣ υπήρξε σφοδροτάτη κρατήσασα μέχρι των εσπερινών ωρών, ότε απεκρούσθη. Επανειλλημέναι επίμονοι εχθρικαί επιθέσεις κατά την διάρκειαν της νυκτός απεκρούσθησαν επίσης τη υποστήριξη Π.Π.
Επιτεθέντα τμήματα εχθρού ΙΙΙ/138 Κ.Τ. ενισχυθέν υπό ΙΙ 138 Κ.Σ.Τ.
22/3/49. Σ.Δ./6 Ε.Σ.Π. συν Ο.Π. εις ΞΗΡΑΚΙΑΝ (Χ.2369) 1 ΕΤΠ μείον λόχος ΕΜΠΕΣΣΟΝ (Χ.3676) με εντολή αντικαταστάσεως του 68 ΕΤΠ όπερ ετίθεντο εν εφεδρεία.
Πληροφορίαι Π.Κ. δίνουν ότι Ι και ΙΙ Κ.Σ. Μερ/ρχίαι διά Γέφυρας ΤΕΜΠΛΑΣ διελθούσαι συγκεντρώθησαν νύκτα 19/20 επί ΠΡΑΤΙΝΑΣ ΓΑΒΡΟΒΟΥ (Χ.3989) εξ ού η 138 ΚΣ ΤΞ εκινήθη προς ΠΑΤΙΟΠΟΥΛΟΝ
(β) ΙΙ ΦΑΣΙΣ: 23/3/49 39 ΕΣΠ ενήργησεν διά του 9ΕΤΠ και του 2 ΕΤΠ όπερ είχεν μετακινηθή εις ΚΡΙΚΕΛΟΝ από 21.3.49 εξ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, διατεθέντος από πρωϊας περιοχήν ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΣ ΤΟΥΡΚΑ, κατά των κατεχόντων τα προς Β.ΤΟΥΡΚΑΣ και μέχρι ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Χ.3080) υψώματα, Κ.Σ.
Εχθρός ανετράπη προς Β. κατόπιν σκληρού αγώνος, καταδιωχθείς Ενέργειαν Ταγμάτων υπεστήριξεν επιτυχώς Ο.Π. προωθηθήσα εις ΠΑΝΩ ΧΩΡΑΦΙΑ (Χ.3175).
ΙΙ/138 και Σ.Δ.138 Κ.Σ.Τ.Ξ. υψώματα ΘΗΡΙΑΚΗΣΙΟΥ με αποστολήν λεηλασίαν.
14.3.49 68 ΕΤΠ διετάχθη κινηθή προς ΠΡΑΤΙΝΑΝ επιθετικώς ίνα πλευροκοπήση τον εχθρόν και διευκολύνη την προχώρησιν των ενεργούντων Β. ΤΟΥΡΚΑΣ τμημάτων του 39 ΕΣΠ.
Την 1200 ώραν ενεπλάκη επί ΠΡΑΤΙΝΑΣ (Χ. 3686) με 1/138 ΚΣ.ΤΞ όπερ συνεπτύσσετο εκ ΘΗΡΙΑΚΗΣΙΟΥ προς ΑΥΛΑΚΙ.
Διλοχία 9 ΕΤΠ εν επαφή μετά ΚΣ κατεχόντων ΑΛΙΝΤΑΝ (Χ.3386) 2 ΕΤΠ εξερεύνησε περιοχήν ΒΑΛΜΑΔΑΣ (Χ.2781), ΘΗΡΙΑΛΗΣΙΟΥ (Χ.2781), ανεύρε και περισυνέλεξε ποίμνια.
Προς αποκοπήν υποχωρούντων Κ.Σ. το 1 ΕΤΠ μείον Λόχος διετάχθει να κινηθεί εξ ΕΜΠΕΣΣΟΥ προς ΣΑΚΑΡΕΤΣΙ (Χ.4078).(Χ. 4082) ΚΑΡΙΝΟ (Χ.4185). 1 ΕΤΠ εις (Χ.2886).
Επίσης διετάχθη το 6 ΕΣΠ όπως διά των Ταγμάτων του θέσει υπό τον έλεγχον του Γέφυρας ΤΕΜΠΛΑΣ και ΑΥΛΑΚΙΟΥ, το δε 39 ΕΣΠ όπως καταλάβη ΑΛΙΝΤΑΝ ΠΡΑΤΙΝΑΝ συνδεόμενον με τα από Β. φίλια τμήματα.
(γ) 25.3.49 1 ΕΤΠ προοθηθέν κατέλαβεν Γέφυραν ΑΥΛΑΚΙΟΥ (Χ.4389) 68 ΕΤΠ κινηθέν προς ολοκλήρωσιν καταλήψεως ΠΡΑΤΙΝΑΣ ενεπλάκη εις αγώνα διαρκέσαντα καθ’ όλην την ημέραν.
Τας εσπερινάς ώρας μετά εκδίωξιν Κ.Σ. εκ του υψ. 1588 συνεδέθη μετά του Α. τούτου δρώντος 581 Τ.Π. VΙΙΙ Μερ/ρχίας και απέστειλεν Λόχον προς ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗ προς ΠΡΑΤΙΝΑ εκινήθει και το 9 ΕΤΠ του 2ου κινηθέντος προς ΑΛΙΝΤΑΝ με προοπτικήν στροφήν απάντων τμημάτων προς Ανατολάς, αποκοπήν συμπτύξεως Κ.Σ. Ανατολικά ΑΧΕΛΩΟΥ δι’ ισχυράς κατοχής των Γεφύρων και πίεσιν επί του υποχωρούντος εχθρού εν συνδιασμώ με τας από Βορ. φιλίας δυνάμεις. Προς τούτο διετάχθη η προώθησις του ΣΔ του 6 ΕΤΠ εις ΣΑΚΑΡΕΤΣΙ ίνα συντονίση τας ενέργειας των Ταγμάτων του.
(δ) 26.3.49. 39 ΕΣΠ μετά Ο.Π. περιοχήν ΠΑΤΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΑΤΙΝΑΣ 6 ΕΣΠ ΣΑΚΑΡΕΤΣΙ.
68 ΕΤΠ επί ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗ.
Περιοχήν ΑΛΙΝΤΑΣ ΠΡΑΤΙΝΑΣ (Χ.3787) μικροσυμπλοκαί με υποχωρούντας Κ.Σ.
Επίσης εις περιοχήν ΑΥΛΑΚΙΟΥ (Χ.4389) 1ον ΕΤΠ συνεπλάκη με υποχωρούντας ΚΣ της 138 Τ.Ξ. διαλυθείσης εις περιοχήν Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ (Χ.4095) υπό 76 Ταξ/ρχίας, τραπέντας προς Ν.
(ε) 27.3.49 συνεχίζεται προώθησις δυνάμεων προς περιοχήν Γεφύρων.
Διλοχία 9 ΕΤΠ από ΠΡΑΤΙΝΑΣ προς ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗ Λόχος ιδίου επί ΠΡΑΤΙΝΑΣ.
68 ΕΤΠ από ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗ εις ΑΥΛΑΚΙ – ΓΑΒΡΟΒΟΝ.
(στ) 28.3.49 νύκτα 27/28 υπολείμματα 138 Κ.Σ. ΤΞ επιχειρήσαντα να διέλθουν Γέφυραν ΤΕΜΠΛΑΣ πλην όμως αντιληφθέντα τμήματα 71 Ταξιαρχίας εις αντιπέραν όχθην ανεστράφησαν εις περιοχήν ΒΡΟΒΙΑΝΑ (Χ.4584) ΠΗΓΑΔΙΑ (Χ.4181).
Διετάχθη 68 ΕΤΠ καταλάβει ισχυράς ΓΑΒΡΟΒΟΝ (Χ.3989) ΑΥΛΑΚΙ Γέφυρα ΑΥΛΑΚΙΟΥ (Χ.4489) προς αποκοπήν υποχωρήσεως Κ.Σ. προς Β.
1 ΕΤΠ αντικαθιστάμενον περιοχήν ΑΥΛΑΚΙΟΥ να είναι έτοιμον ίνα κινηθή προς Ν.
9 ΕΤΠ κινηθή προς ΧΙΟΝΑΚΙ – ΣΑΚΑΡΕΤΣΙ.
Σ.Δ. 39 ΕΣΠ συν ή 2 ΕΤΠ συν Ο.Π. μετασταθμεύσουν ΕΜΠΕΣΣΟΝ.
Διά των κινήσεων τούτων επεδιώχθη η κύκλωσις της περιοχής δυτικής όχθης ΑΧΕΛΩΟΥ από του ύψους Γέφυρα ΑΥΛΑΚΙ (Χ.4489) μέχρι (Χ.4174), η εξερεύνησις και η εξόντωσις των αποκοπέντων υπολειμμάτων της 138 Κ.Σ. ΤΞ.
(ζ) 29.3.49 νύκτα 28 προς 29 200 περίπου Κ.Σ. εκ των προαναφερθέντων υπολειμμάτων διεκπεραιώθησαν Α. όχθην ΑΧΕΛΩΟΥ εις συμβολήν του με ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΝ (Χ.4575).
1 ΕΤΠ εξερευνητικώς από ΑΥΛΑΚΙ ΣΑΚΑΡΕΤΣΙ.
Διοίκησις 39 ΕΣΠ συν 9 ΕΤΠ διήλθον γέφυραν ΤΕΜΠΛΑΣ υπό Δ/γας 71 Ταξ/ρχίας.
(η) 30.3.49 2 ΕΤΠ από ΕΜΠΕΣΣΟΝ εις ΛΟΥΤΡΟΝ (Χ.2668) διάθεσιν ΑΣΔΣΕ.
1 ΕΤΠ ΕΜΠΕΣΣΟΝ Συνεχίζονται εξερευνήσεις τμημάτων Δυτ. ΑΧΕΛΩΟΥ από ύψους (Χ.4374) μέχρι (Χ.4095)
(θ) 31.3.49 εξακολουθούν εξερευνήσεις εις άς λαμβάνουν μέρος ευρέως τμήματα ΜΕΑ ΒΑΛΤΟΥ.
Διά της ΣΔΑ από της ημέρας ταύτης θεωρούνται λήξασαι αι επιχειρήσεις ΒΑΛΤΟΥ.
ΑΠΩΛΕΙΑΙ
6 α) Η.Ν.Ο. 2 Τ.Ο. 10
β) Κ.Ν.Ε 26 Σ. και Π. 172

γ) Λάφυρα: Πολ/λον ΒΙΚΕΡΣ πλήρες 1
Οπλ/λα 4
Τυφέκια 15
Αυτόματα 2
Το αρχείον της 138 Κ.Σ. ΤΞ
ΔΥΣΧΕΡΙΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
7. α) ΣΤΕΛΕΧΗ: Αξ/κοι Μονάδων το πλείστον παλαιών κλάσεων και διαφόρων όπλων, δεν κατόρθωσαν να αποδώσουν, παρά τας καταβαλλόμενας φιλοτίμους προσπάθειας των και να αξιοποιήσουν τους μόχθους των τμημάτων των μη δυνάμενοι να κινηθούν εγκαίρως και ευχέρως και να πραγματοποιήσουν τους διατασσόμενους υπό της Δ/σεως ελιγμούς.
β) ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ: Υλικόν πεπαλαιωμένον, προσωπικόν ανεπαρκώς εκπαιδευόμενον, έσχον ως αποτέλεσμα την διακοπήν του συνδέσμου των Μονάδων με τας Δ/σεις των Συντ/των και του Στρατηγείου εις βάρος του συντονισμού των ενεργειών προς ολοκλήρωσιν της πραγματοποιήσεως των εκάστοτε προθέσεων και σκοπών της Δ/σεως.
Ζήτημα σοβαρώτατον και δέον να λυθή οπωσδήποτε.
Εκτός τούτο οφείλω να ομολογήσω ότι πολλοί των Δ/των των Μονάδων δεν έχουσι αντιληφθή το ζήτημα τούτο και έφερον την Δ/σιν πολλάκις εις δυσχερή θέσιν ανεξαρτήτως του ότι ελλείψει συντονισμού ενεργειών απολέσθησαν ευκαιρίαι.
(γ) ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ: Ιδιωτικά κτήνη μη δυνάμεθα να ανθέξωσι εις κακουχίας, ανήκανα να μεταφέρωσι τους προβλεπόμενους φόρτους.
Τούτον έσχεν ως αποτέλεσμα την επιβράδυνσιν των κινήσεων και την δυσχέριαν του ανεφοδιασμού των μαχόμενων τμημάτων, λαμβανομένου υπ’ όψιν του δύσβατου του εδάφους και της χιόνος ήτις κάλυπτε τα δρομολόγια. Το ζήτημα των κτηνών θίγεται ιδιαιτέρως. Δέον να εφοδιασθώσι τα ΕΤΠ διά κτηνών Στρατού.
(δ) ΚΑΙΡΙΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΑΙ: Ομίχλη και βροχή πολλάκις παρεμπόδισε τα επιχειρούντα τμήματα, ως και σφοδρός άνεμος πολλάκις μέχρι σημείου καθηστόντος αδύνατον την πτήσιν Αεροπλάνου.
(ε) Τα τάγματα τα λαβανόντα μέρος εις τας ανωτέρω επιχειρήσεις παρά τας αναφερθείσας ελλείψεις και επί πλέον την έλλειψην βαθμοφόρων ως και επαρκούς εκπαιδεύσεως και πείρας, επέδειξαν ενάρετιν δραστηριότητα καταβάλλοντα μεγίστας προσπάθειας προς εκπλήρωσιν των ταχθεισών αποστολών, εν μέσω εδαφικών και καιρικών συνθηκών λίαν δυσχερών.
(στ) Η Αεροπορία επενέβη οσάκις αι καιρικαί συνθήκαι επέτρεπον λίαν επιτυχώς.
(ζ) Παρετηρήθη κατανάλωσις πυρ/κων δυσανάλογος και αιτήσεις ανεφοδιασμού διά τούτων υπερβαίνουσαι και αυτήν την κατανάλωσιν π.χ η 71 Ταξ/ρχία εγκατέλειψε περί τα 60 φορτία εις Γέφυραν ΤΕΜΠΛΑΣ ως επίσης και 300 κενούς σάκκους ρίψεων.
(η) Δύναται να λεχθή τελικώς ότι αι επιχειρήσεις αυταί συνέτειναν τα μέγιστα εις την εξίψωσιν του ηθικού των ΕΤΠ και όλοι των πλέον έχουν εστερνισθή την αρχήν «Ουδαμού στατική κατάστασις. Κίνησις διαρκής καταδίωξις και κτύπημα του αντιπάλου στα βουνά καο ούχι αναμονή εις τας πόλεις».
Προς το πνεύμα τούτο η ΣΔΑ θα στρέψη ολόκληρον την προσοχήν της.-

Τ.Σ.Υ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΙΜΑΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ