Εκθεση επιχειρήσεων καταλήψεως ΠΡ. ΗΛΙΑ ΜΥΡΟΒΛΗΤΗ (4-8 Απρ 1949)


ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Έκθεσις Επιχειρήσεων                                                     52 Ταξιαρχία
4-8 Απριλίου Καταλήψεως                                                            Α.Π. 1879/Φ.130/Α1
ΠΡ. ΗΛΙΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ                                                     Σ.Τ.Γ. 919β τη 16.4.49
ΠΡΟΣ: 1 Μεραρχίαν /Α1
ΚΟΙΝ: 51 Ταξιαρχίαν , 594-595-596 Τ.Π.

ΓΕΝΙΚΑ
1. Διά των επιχειρήσεων από 4 έως 8-4-49 επετεύχθη:
α) Η κατάληψις των υψωμάτων ΜΠΑΪΡΙΑ – υψ. 1644 – ΤΣΑΪΡΙΑ – ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ – ΝΙΑΣΙΑ – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ λίαν ζωτικών διά τους Κ.Σ. και δι’ ημάς δι’ ενδεχόμενην ενέργειαν προς ΤΣΑΓΚΟ ΚΑΡΑΟΥΛΙ – αυχένα ΣΓΚΟΥΡΟΥ.-
β) Απεφεύχθη η προσβολή ημετέρων θέσεων ΠΥΡΓΟΥ – ΤΟΥΚΟΥΛΗΣ και ενδεχόμενη κατάληψις τούτων υπό των Κ.Σ.
γ) Η όλη επιχείρησις διεξήχθη μόνον ως προς την Α΄ φάσιν.
ΣΚΟΠΟΣ
2. α) Διά της Φ.15/20913/Α/3.4.49 Δ/γης Επιχειρήσεων Μερ/χίας ετίθετο ως σκοπός η κατάληψις και διατήρησις αυχένος ΣΓΚΟΥΡΟΥ Ν (132-275) και η συντριβή των τυχόν ανθιστάμενων Κ.Σ.
β) Διά της ιδίας Δ/γης καθωρίζοντο κατευθύνσεις επιθέσεως.
Α΄ Φάσις
ι. ΠΥΡΓΟΣ – ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ
ιι. ΠΥΡΓΟΣ – ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ
ιιι. ΤΟΥΧΟΥΛΗ – ΠΕΥΚΟΣ.
Β΄ Φάσις
ι. ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ- ΠΡ. ΗΛΙΑΣ – ΤΣΑΓΚΟ ΚΑΡΑΟΥΛΙ – ΣΓΚΟΥΡΟ.
ιι. ΠΕΥΚΟΣ – ΑΝΘΡΩΠΑΚΟΣ.
γ) Η Ταξ/χία διά της υπ’ αρίθ. 2 Δ/γης Επιχειρήσεων 4-4-49 καθόρισεν ως κατευθύνσεις:
Α΄ Φάσις
ι. ΠΥΡΓΟΣ – ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ
ιι. ΠΥΡΓΟΣ – ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ – ΠΡ. ΗΛΙΑ
ιιι. ΤΟΥΧΟΥΛΗ – ΤΣΑΪΡΙΑ – υψ. 1644
Β΄ Φάσις
ι. ΠΡ. ΗΛΙΑΣ – ΤΣΕΛΓΚΟ ΚΑΡΑΟΥΛΙ – ΣΓΚΟΥΡΟ.
ιι. ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ – ΑΝΘΡΩΠΑΚΟΣ.
δ) Τούτο προκρίθη διότι εις περίπτωσιν ισχυράς κατοχής υπό Κ.Σ. περιοχής ΚΑΨΑΛΙΑ – ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΛΕΥΚΑΔΙ θα ήτο ούχι μόνον αδύνατος η κίνησις των τμημάτων από ΤΟΥΧΟΥΛΗΣ – ΠΕΥΚΟΥ προς ΑΝΘΡΩΠΑΚΟΝ, αλλά και θα επετυγχάνετο υπό των Κ.Σ. πλευροκόπησις τούτων εντός απότομου χαράδρας.
Ως δε επέδειξαν τα γεγονότα ούχι μόνον ή άνω περιοχή κατείχετο υπό των Κ.Σ. αλλά κατείχετο και η περιοχή ΤΣΑΙΡΙΑ – ΤΟΥΜΠΑ – υψ. 1644 – ΜΠΑΪΡΙΑ γεγονός όπερ θα έθετε εις άμεσον κίνδυνον τα από ΠΕΥΚΟΥ προς ΑΝΘΡΩΠΑΚΟΝ κινούμενα τμήματα.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
Χρησιμοποιηθείσαι δυνάμεις:
596 Τ.Π.
υπό διοίκησιν 615 Τ.Π
Διλοχία 594 Τ.Π.
Πυρ/χία Ο.Π. και από 7ης και έτερα
προς υποστήριξιν Μοίρα Π.Π.
Πυρ/χία Βαρέος Πυρ/κού
Διμοιρία 592 Τ.Π.
προς κάλυψιν Λοιπά τμήματα 51 Ταξ/χίας προς
παραπλάνησιν εχθρού
4. Κίνησις προς τους χώρους συγκεντρώσεως μάχης.
α) 596 Τ.Π. ευρισκόμενον εις περιοχήν ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ – ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ – ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ – ΑΡΓΟΥΣ συνεκετρώθη περιοχήν ΠΥΡΓΟΥ 4.4.49 δι’ αυτοκινήτων μέχρι ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ και εκείθεν διά συντόνου πορείας του τελευταίου Λόχου αφιχθέντος εις ΠΥΡΓΟΝ την 2300 ώραν ιδίας ημέρας.
β) 615 Τ.Π. Τριλοχία ευρισκόμενη ΓΚΡΟΥΣΑ – ΠΥΡΓΟΝ συνεκετρώθη περιοχήν ΠΥΡΓΟΥ του Λόχου ΓΚΡΟΥΣΑΣ αναχωρήσαντος 2400 ώραν 4-4-49 άμα αφίξει εις ΓΚΡΟΥΣΑΝ Λόχον 594 Τ.Π.
Υπολειπόμενος 4ος κατά σειράν λόχος ευρισκόμενος περιοχήν ΓΛΥΚΟΝΕΡΙΟΥ διά συντόνου πορείας μέσω ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ αφίχθη ΓΚΡΟΥΣΑΝ πρωίαν 5-4-49.
γ) Διλοχία 594 Τ.Π. εις Λόχος ευρισκόμενος ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ τεθείς εις πορείαν 17ην ώραν 4-4-49 αφίχθη ΓΚΡΟΥΣΑΝ 2400 ώραν ιδίας ημέρας, έτερος δε λόχος εκ ΓΛΥΚΟΝΕΡΙΟΥ διά ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ αφίχθη ΓΚΡΟΥΣΑΝ πρωινάς ώρας 5-4-49.
δ) Το μείζον μέρος των χρησιμοποιηθεισών δυνάμεων υπεβλήθη εις εξαιρετικήν κόπωσιν διά συντόνου πορείας νύκτα και ημέραν, κινηθέντων των τμημάτων δι’ οδών και ατραπών λίαν δυσβάτων και αποκρήμνων, κεκαλυμμένων αλλαχού υπό πάγου, αλλαχού δε υπό λασπώδους βορβόρου.
5. Ενέργειαι κατά την 4ην Απριλίου.
α) Λόχος 615 Τ.Π. την 042200 εκινήθη εκ ΠΥΡΓΟΥ προς κατάληψιν ΤΡΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ εν αναμονή αφίξεως του 4ου κατά σειράν Λόχου προς ενίσχυσιν τούτου ως η Δ/γη Επιχειρήσεων.
2400 ώραν Λόχος ανέφερεν ευρίσκεται θέσιν του άνευ επεισοδίου, πλην όμως λόχος δεν ευρίσκετο θέσιν του αλλά ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΤΕΡΟΝ αντικειμενικού του σκοπού.
β) Διμοιρία 592 Τ.Π. έδει να ευρίσκετο εις υψ. 1644 τιθεμένη εις κίνησιν 2200 ώραν 4ης Απριλίου, προς κατάληψιν τούτου και κατάληψιν πλευρού και νώτων λοιπών τμημάτων.
Αυτή εκινήθη την πρωΐαν της επομένης.
6. Ενέργειαι 5-4-49.
α) 596 Τ.Π.:
ι. Διλοχία 596 Τ.Π. υπό τον Υποδ/την τούτου την 050015 ετέθη εις κίνησιν από ΠΥΡΓΟΥ προς ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ με αποστολήν να καταλάβη υψ. ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ και είται να κινηθή προς ΝΙΑΣΙΑ – ΠΡ. ΗΛΙΑΝ προς κατάληψιν τούτων
ιι. Έτερος Λόχος εκινήθη εκ ΠΥΡΓΟΥ, διά του δρομολογίο ΠΥΡΓΟΣ – Ν.180235 – ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΣ προς ΠΡ. ΗΛΙΑΝ προς πλευροκόπησιν του εχθρού και ενίσχυσιν Διλοχίας.
β) 615 Τ.Π.
Την 050245 ο Υποδ/της 615 Τ.Π. εκινήθη επικεφαλής διλοχίας εκ ΠΥΡΓΟΥ προς ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ με αποστολήν άμα καταλήψει ΠΡ. ΗΛΙΟΥ να επιτεθή εκ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ προς κατάληψιν ΑΝΘΡΩΠΑΚΟΥ και είτα κατάληψιν και υποστήριξιν των εκ ΠΡ. ΗΛΙΟΥ προς ΤΣΑΓΚΟ ΚΑΡΑΟΥΛΙ επιτιθεμένων τμημάτων.
γ) Η κίνησις δι’ άπαντα τα τμήματα υπήρξεν δυσχερεστάτη και εν μέρει αδύνατος.
Λόγω της χιόνος, της νυκτός, του δασώδους εδάφους και των αποκρήμνων χαραδρώσεων δεν κατέστη δυνατή η αναγνώρισης δρομολογίων και εις αυτούς τους οδηγούς.
δ) Κτήνη και στρατιώται κατεκριμνήσθησαν και εφονεύθησαν.
Γεννήτριαι ασυρμάτου απωλέσθησαν με αποτέλεσμα την διακοπήν επικοινωνίας αμφοτέρων των διλοχιών μετά των Διοικήσεων των.
ε) Εγεννήθη ψευδής εντύπωσις εις Διλοχίαν 615 ότι ευρίσκετο εις ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ (ως ανέφερεν εις δ/σιν της) και εν συνεχεία εις Δ/την 595 Τάγματος, ότι κατά συνέπειαν Διλοχία Ταγ/τος του ήτις προηγείτο, ότι θα ευρίσκετο εις ΝΙΑΣΙΑ.
Ούτω άμα τη έω η κατάστασις παρουσιάζεται ως ακολούθως:
ι) Λόχος 596 Τ.Π. ευρίσκεται εις Ν.183244 βαλλόμενος εκ του αντερείσματος ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ – Ν.181235 έως Ν. 178241 και δεχόμενος επιθέσεις εξ αμφοτέρων των πλευρών.
Δέον να τονισθή ότι η Σχολή Ομαδαρχών επιτίθεται μετά λύσσης κατά κύματα αφ’ ου εχρησιμοποίησε τον δόλον της δήθεν ομαδικής παραδόσεως εμφανισθείσα προ του Λόχου με λευκάς σημαίας και αναφωνούσα «ερχόμεθα να παραδοθώμεν».
ιι) Διλοχία 596 Τ.Π. ευρισκομένη μεταξύ υψ. 1398 Ν.185-249 ύψ. 1644 – ΜΠΑΪΡΙΩΝ και ΝΟΤΙΩΤΕΡΟΝ δέχεται πυρά πολ/λων και όλμων από εμπρόσθεν και εξ αμφοτέρων των πλευρών.
ιιι) Τμήμα 592 Τ.Π.επί υψ. 1644 δεν είχεν αφιχθή ως η δ/γη, αλλά και δεν εγνώρισθησαν λόγοι μη αφίξεως. Ούτω δε οι εμφανισθέντες άμα τη έω Κ.Σ. επί υψ. 1644 εξελήφθησαν ως ημέτερα τμήματα και παρήλθεν μικρός χρόνος προς αναγνώρισιν.
ιυ) Διλοχία 615 Τ.Π. ευρίσκετο Ν.Δ. ΠΥΡΓΟΥ και εις θέσεις Ν.195-235
ζ) Προ της ως άνω καταστάσεως και μη έχοντες επικοινωνίαν μετά των διοικήσεων των, ευθύς ως διεπιστώθη, ότι ΜΠΑΪΡΙΑ – υψ. 1398 (Ν.185249) υψ. 1644 – ΤΣΑΪΡΙΑ – ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ – ΝΙΑΣΙΑ – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ Β. Απερίσματα ΤΡΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ κατείχοντο υπό των Κ.Σ. ενηργήθησαν τα κατωθι:
ι) Λόχος 596 Τ.Π. κατόπιν σκληροτάτου αγώνος εκ του συστάδην καίτοι ευρέθη εγκλωβισμένος, χάριν εις την προσωπικήν ανδρείαν του Δ/του του λόχου Υπ/γου ΓΚΙΚΑ και της σθεναράς αντιστάσεως των ανδρών του λόχου, κατόρθωσεν να απαγκιστρωθή και συμπτυχθεί εις Ν.184-235 ένθα έφθασεν και ο 2ος Λόχος προς ενίσχυσιν του και ανεφοδιασμόν του εις Πυρ/χικά.
ιι) Διλοχία 596 Τ.Π. συνεπτύχθη και αύτη εις το ύψος του 1ου Λόχου κατόπιν της μειονεκτικής και επικινδύνου θέσεως εις ήν ευρέθη ,ενώ διμοιρία του ιδίου Τάγματος εκινήθη προς ΜΠΑΪΡΙΑ εκ ΠΥΡΓΟΥ.
ιιι) Εκτός της ως άνω διμοιρίας, μετά διαπίστωσιν ισχυράς κατοχής ΜΠΑΪΡΙΑ και ιδία υψ. 1644, διατάσσεται και εις Λόχος 615 Τ.Π. να ενεργήση προς ΜΠΑΪΡΙΑ υψ. 1644 προς κατάληψιν τούτων μετά συγχρόνου ενέργειας τμημάτων 51 Ταξιαρχίας προς κατάληψιν υψ. ΤΣΑΪΡΙΑ – ΤΟΥΜΠΑ.
η) Ούτω διεξάγεται αγών καθ’ όλην την ημέραν προς κατάληψιν γραμμής ΜΠΑΙΡΙΑ – υψ. 1644 – ΤΟΥΜΠΑ – ΤΣΑΙΡΙΑ καταληφθέντων τελικώς μόνον υψ. ΜΠΑΙΡΙΑ – ΤΣΑΙΡΙΑ. Κ.Σ. ημύνθησαν με λύσσαν εκπέμψαντες αντεπίθεσιν άμα καταήψει ΜΠΑΙΡΙΩΝ, αποκρουσθείσαν.
θ) 2200 ώραν 2ος Λόχος 596 Τ.Π. ευρισκόμενος ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ Ν.188-235 δέχεται επίθεσιν Κ.Σ. δυνάμεως πλέον Λόχου τη υποστηρίξει πολ/λων, ήτις τελικώς απεκρούσθη με σοβαράς διά τον εχθρόν απώλειας και άνευ ουδεμίας εκ των ημετέρων.
6. Ενέργειαι 6-4-49
α) Λόχος 615 μετά διμοιρίας 596 Τ.Π. ενισχυόμενος υπό ετέρου λόχου ιδίου Τάγματος και υπό την Δ/σιν Υποδ/του 615 Τ.Π. ενεργούν προς κατάληψιν υψ. 1644 την 0700 ώραν καταληφθέντος του υψώματος άνευ αντιστάσεως, καθότι Κ.Σ. εγκατέλειψαν περιοχήν υψ. 1644 προ της εω. Συγχρόνως κινούνται τμήματα 51 Ταξιαρχίας προς κατάληψιν υψ. ΤΟΥΜΠΑ.
β) Διλοχία 596 Τ.Π. κινείται προς κατάληψιν ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ – ΝΙΑΣΙΑΣ – ΠΡ. ΗΛΙΑ τη καλύψει δεξιού πλευρού και Νώτων από τμημάτων 615 Τ.Π. επί υψ. ΜΠΑΙΡΙΑ – υψ. 1644. Έναρξις κινήσεων εκ θέσεων Ν.188-234 εγένετο την 1000 ώραν , καταλαμβάνονται δε το υψ. ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ και την 1700 ώραν το υψ. ΝΙΑΣΙΑ υπό του 4ου Λόχου 596 Τ.Π. κατόπιν πείσμονος αγώνος.
γ) Μετά την κατάληψιν ΝΙΑΣΙΑΣ 3ος Λόχος 596 Τ.Π. υποστηριζόμενος υπό 4ου επί ΝΙΑΣΙΑΣ κινείται 1730 ώραν προς κατάληψιν υψ. ΠΡ. ΗΛΙΟΥ, αφού προηγουμένως Σ.Δ. 596 Τ.Π. συν 2ος λόχος ιδίου Ταγ/τος συν Λόχος 615 Τ.Π. εκγαθίσταται εις ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ.
δ) 3ος Λόχος 596 Τ.Π. ανερχόμενος επί της Α΄ κορυφής υψ. ΠΡ. ΗΛΙΑ Ν.166-254 δέχεται αλλεπαλλήλους αντεπιθέσεις Κ.Σ. διατάσσεται δε ο 4ος λόχος ΝΙΑΣΙΑΣ ιδίου Τάγματος όπως αποστείλει δύο διμοιρίας προς ενίσχυσιν, ενώ συγχρόνως Λόχος 615 τάγ/τος επί ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ διατάσσεται να ενισχύση την επί ΝΙΑΣΙΑΣ εναπομείνασαν Διμοιρίαν.
ε) Την 1900 ώραν η Α΄ κορυφή καταλαμβάνεται και η προσπάθεια συνεχίζεται προς κατάληψιν της Β΄ κορυφής Ν. 164-255 υπό του ιδίου.
Την 2000 ώραν εκδηλούται σφόδρα αντεπίθεσης εκ κατευθύνσεως ΜΥΡΟΒΛΗΤΗ εναντίον διμοιρίας ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ απί Α΄ κορυφής τραυματισθέντος και του Διμοιρίτου.
Την ιδία ώρα εκδηλούται επίθεσις Κ.Σ. εκ κατευθύνσεως ΑΝΘΡΩΠΑΚΟΥ εναντίον τμήματος επί ΝΑΣΙΑΣ επί της οποίας αμύνετο η Δ/σις 4ου Λόχου 596 και άρτι αφιχθείσα διμοιρία Λόχου 615 Τ.Π. των τριών Διμοιριών 4ου Λόχου 596 Τ.Π. κινηθεισών προς ενίσχυσιν δοκιμαζομένου 3ου Λόχου ιδίου Τάγματος.
στ) Ούτω ευρεθέντων των τμημάτων εν αναπτύξει της επιθέσεως, άνευ οργανωμένων θέσεων και καλυπτομένων των κινήσεων των Κ.Σ. υπό του επελθόντος σκότους υπό πίεσιν του εχθρού ηναγκάσθησαν εις σύμπτυξιν εγκαταλειφθέντος ΠΡ. ΗΛΙΑ και ΝΙΑΣΙΑΣ. 3ος Λόχος και δύο διμοιρίαι 4ου Λόχου 596 Τ.Π. συνεπτύχθησαν διά ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ προς ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ, τμήματα δε επί ΝΙΑΣΙΑΣ προς ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ.- Επικοινωνία μετά του Τάγματος απωλέσθη.-
ζ) Την 2300 ώραν συμπληρούται αι προετοιμασίαι προς ανακατάληψιν ΝΙΑΣΙΑΣ διά τμημάτων επί ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ, ανακληθέντος και του εφεδρικού λόχου, ότε εκδηλούται επίθεσις κατά Σ.Δ. Τάγ/τος και τμημάτων επί ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ, ματαιωθείσης ούτω της ανακαταλήψεως υψ. ΝΙΑΣΙΑΣ.-
7. Ενέργειαι 7-4-49.
α) Συνεκροτήθησαν 4 διλοχίαι.
ι. 1ος και 2ος Λόχος 596 Τ.Π. υπό Υποδ/την Τάγματος
ιι. Δύο λόχοι 615 Τάγματος υπό υποδ/την Τάγματος.
ιιι. Λόχος 594 Τ.Π. και 4ος Λόχος 596 Τ.Π.
Άπαντα ανωτέρω συγκεντρώθησαν περιοχήν ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ, ίνα λάβωσι μέρος εις την προπαρασκευαζόμενην επίθεσιν προς κατάληψην υψ. ΝΙΑΣΙΑΣ – ΠΡ. ΗΛΙΟΥ.
ιυ. Λόχος 615 Τ.Π. εγκαταστάθη μετά του 3ου 596 εις ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ προς διατηρησιν τούτων και κάλυψιν αριστερού πλευρού επιτεθησομένων τμημάτων.
υ. Λόχος 615 Τ.Π. εγκατεστάθη εις υψ. 1644 – ΜΠΑΙΡΙΑ.
β) Διλοχία 615 Τ.Π. την 1100 ώραν επιτίθεται και καταλαμβάνει υψ. ΝΙΑΣΙΑΣ άνευ αντιστάσεως, εγκαθίσταται εις Λόχος επί ΝΙΑΣΙΑΣ και έτερος μετά σταθεροποίησιν πρώτου συνεχίζει την κίνησιν του προς κατάληψιν ΠΡ. ΗΛΙΟΥ κινούμενος προς την α.’ κορυφήν εκ της ΝΟΤΙΑΣ κλιτύος υψώματος.
γ) Λόγω των σοβαρών αντιστάσεων και της δυσχερούς προχωρήσεως ως και του κλονισμού του Λόχου, εκινήθη Διλοχία 596 Τάγματος προς κάλυψιν δεξιού πλευρού και ενίσχυσιν πιεζομένου Λόχου, οπότε την 1415 ώραν καταλαμβάνεται η Α΄ κορυφή ΠΡ. ΗΛΙΟΥ και ο 1ος λόχος 596 Τ.Π. συνεχίζει κίνησιν του προς κατάληψιν Β΄ κορυφής, ενώ ο 2ος λόχος ιδίου τάγματος υπερβαίνει τούτον και επιτίθεται προς κατάληψιν τριγωνομετικού επιτυγχανομένης της ολοκληρώσεως του αντικειμενικού σκοπού την 1515 ώραν.
δ) Ο αγών υπήρξεν σκληρός και πείσμων, οι στρατιώται παραδειγματιζόμενοι υπό των ηγητόρων των και κοινούμενοι εντός χιονών φονεύουσι τους εις τα πολυβολεία ευρισκομένους Κ.Σ. διά χειροβομβίδων.- Το θάρρος και η αυτοθυσία ήν επέδειξαν Αξ/κοι και οπλίται υπερβαίνει πάσαν περιγραφήν.
8. Ενέργειαι 8-4-49
α) Ελήφθη η κάτωθι διάταξις:
-Δύο Λόχοι 596 Τ.Π. συν Λόχος 615 επί υψ. ΠΡ. ΗΛΙΟΥ.
-Λόχος 615 Τ.Π. επί υψ. ΝΙΑΣΙΑΣ.
-Σ.Δ. 596 Τάγ/τος συν Λόχος και συν Λόχος 594 εις ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ.
-Λόχος 596 και Λόχος 615 ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ.
-Λόχος 615 υψ. 1644 – ΜΠΑΙΡΙΑ.
β) Διετάχθη εξερεύνησις περιοχής πεδίου μαχών. Εις Β. αντέρεισμα ΠΡ. ΗΛΙΟΥ εντός δασώδους περιοχής είχον εισχωρήσει Κ.Σ. οίτινες κατόπιν σοβαράς συμπλοκής εκτοπίζονται εκκαθαρισθείσης της περιοχής με σοβαράς διά τον εχθρόν απώλειας.
γ) Άπαντα τμήματα οργανώνουσι θέσεις των, εις ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ τοποθετείται συρματόπλεγμα και ναρκοπέδιον.
9. Αντιμετωπισθείσαι Δυνάμεις.
5-4-49
α) υψ. ΜΠΑΙΡΙΑ- υψ. 1644 – ΤΟΥΜΠΑ – ΤΣΑΙΡΙΑ κατείχοντο υπό Λόχου 1 Τάγ/τος 16 Κ.Σ. Ταξ/χίας και Λόχου κυνηγών.
β) Λοιπά υψ. ανεξακρίβωτοι δυνάμεις Κ.Σ.
10. 5,6,7-4-49.
υψ. ΝΙΑΣΙΑ – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ κατείχοντο υπό:
α) Υπολειμμάτων 1 Τάγ/τος Κ.Σ.
β) Λόχου Αυτοματιστών 16 Κ.Σ. Ταξ/χίας
γ) Σχολής Ομαδαρχών 16 Κ.Σ. Ταξ/χίας
δ) Λόχου θέσεων πιθανώς VΙΙΙ Κ.Σ. Μερ/χίας
ε) Έλαβεν μέρος και Σχολή Αξ/κών ΙΧ Μερ/χίας.
ΑΠΩΛΕΙΑΙ
1. Ημετέρων
Τραυματίαι Αξ/κοι 7
Νεκροί Οπλίται 8
Τραυματίαι Οπλίται 48
Αγνοούμενοι Οπλίται 6
2. Κ.Σ. εκτός Ν.Ε. 74 αναφερθέντων, ευρέθησαν έτερα 17 πτώματα εις Β. αντερείσματα ΤΡΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ένθα έλαβεν χώραν άγων εκ του συστάδην μεταξύ 1ου Λόχου 596 Τ.Π. και Κ.Σ. ιδία δε Σχ. Ομαδαρχών ήτοι:
Ν.Ε. υπερβαίνουσι τους 100
Συλληφθέντες 8 εξ ών 4 εξέπνευσαν.
Παραδοθέντες 3
Τραυματίαι υπερβείνουσι τους 150 καθ’ ομολογίαν παραδοθέντων.
3. ΚΤΗΝΗ
Νεκρά 4 κατακρημνισθέντα.
Νεκρά 2 φονευθέντα υπό εχθρικών όλμων.
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΙΣ
Υγειονομικόν:
Λόγω της κακής καταστάσεως των οδών απητούντο 8 – 10 ώραι διά την μεταφοράν τραυματιών από του πεδίου της μάχης εις ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ.
Έλλειψις τραυματιοφορέων κατά τας πρώτας ημέρας.
Δι’ έκαστον βαρέος τραυματίαν απητούντο τουλάχιστον 8 άνδρες.

 1. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ
  Μεγάλη δυσχέρια εις τας μεταφοράς. Εγένετο μεταφορά πυρομαχικών δι’ ανδρών λόγω αδυνάτου κινήσεως των κτηνών.
 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ
  Μεταξύ Μερ/ρχίας Ταξ/ρχίας και Ταξ/ρχίας Ταγ/των ελειτούργησαν καλώς. Εις τα τμήματα των Ταγμάτων δεν ελειτούργησαν λόγω απώλειας γεννητριών και κατακρημνίσεως ενίων των κτηνών μετά των ασυρμάτων. Κατεκριμνήσθη δε και εις διαβιβαστής φονευθείς.
  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 3. Χρονικαί περιορισμοί:
  Η συγκέντρωσις των δυνάμεων προ της νυκτός της 4-4-49 ήτο αδύνατος λόγω καταστάσεως οδών οία ήτο την ημέραν των εκτελούμενων κινήσεων.
  Απαιτείται μεγάλη προσοχή εις τους επιτελείς Αξ/κούς όσον αφορά τον καθορισμόν των χρονικών ορίων και δέον να λαμβάνηται σοβαρώς υπ’ όψιν η κατάστασις των δρομολογίων.
 4. Διαβιβάσεις:
  Παρετηρήθη διακοπή επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων, διότι απωλέσθη εξάρτημα ασυρμάτου.
  Απαιτείται καλή εκλογή ημιόνων διά την μεταφοράν ασυρμάτων και δέον να γένηται και χρήσις αγγελιοφόρου ως μέσον διαβιβάσεων
 5. Υγειονομικόν:
  Λόγω της κακής καταστάσεως των οδών και του μεγάλου αριθμού των απαιτούμενων τραυματιοφορέων απητούντο πολλαί ώραι μεταφοράς τραυματιών εις Χειρουργείον.
  Ανάγκη διαθέσεως μεγαλυτέρου αριθμού τραυματιοφορέων εις Τάγματα προς εξοικονόμησιν μαχητών. Ανάγκη λίαν προκεχωρημένου Κλιμακίου Χειρουργείου.
 6. ΗΘΙΚΟΝ
  Παρά τους κόπους και ταλαιπωρίας εκ της συντόνου πορείας διά δρομολογίων χερίστης καταστάσεως παρά την αυπνίαν, τας κακουχίας και το ψύχος, παρά τας χιόνας, παρά το ανώμαλον, καλλυμένον και απότομον του εδάφους, εις ο έλαβον χώραν σκληραί μάχαι, ευρίσκεται εις άριστον επίπεδον και έχει εμπεδωθεί η αυοπεποίθεσις περί διατηρήσεως του εδάφους και εκπληρώσεως νέας αποστολής μετά της ιδίας αυτοθυσίας.
 7. Τέλος η επιχείρησις αύτη εκτός των απωλειών, ας εξήνεγκεν εις τον εχθρόν δίδει το πλεονέκτημα διά μίαν τολμηροτέραν διείσδυσιν εντός των άντρων των Κ.Σ. και την εξάρθρωσιν τούτων εκ του ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ.
  Ωσαύτος όσον βεβιασμένη και άνευ ουδεμίας προεργασίας εγένετο, απέδειξε ότι επιβάλετο να γίνη ούτω, διότι προέβαλε μόνιμον εγκατάστασιν τούτων (Κ.Σ.) εις εν αρχή προαναφερθέντα ισχυρά σημεία εξ ών θα εξετοπίζοντο διά μειζόνων και μακρών προσπαθειών ως και μεγάλων απωλειών και εξ ών πιθανών ορμώμενος να ηπειλούν σοβαρώς θέσεις μας εις Πύργον και Τούχουλην.

Τ.Υ.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΡ.
Συνταγματάρχης-Διοικητής

Advertisements