Σχέδιο Ενεργείας, 1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/4 Απρ 1949


ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
1η ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Αριθ.Φ.26/470/Α1
919 ΣΤΓ 4-2-1949
Εδακ. υπό υπολ/γού ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ Σ.
Αριθ. αντιτύπου 13

ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Φύλλα Χάρτου 1:100.000
α) ΚΟΖΑΝΗΣ
β) ΚΟΝΙΤΣΗΣ
γ) ΚΟΡΥΤΣΑΣ
δ) ΦΛΩΡΙΝΗΣ

Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
α) ΕΧΘΡΟΣ:
Ως συνημμένον δελτίον πληροφοριών.
β) ΦΙΛΙΩΝ:
Ως ο συνημμένος πίναξ διατάξεως σχηματισμών Μεραρχίας και γειτονικών.
ΙΙ. ΟΡΙΑ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΕΘΟΡΙΟΣ-ΚΟΜΝΗΝΑΔΕΣ (Ν.2343) ναι-ΑΝΩ και ΚΑΤΩ ΦΤΕΡΙΑΣ (Ν.2742) ναι – ΟΙΝΟΗ (Ν.3042) όχι- (Ν.365405)όχι δημοσία οδός προς ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ (όχι) – ΓΕΦΥΡΑΝ ΝΙΚΩΝ (Ν.430375) όχι -υψ.861 (Ν.440384)όχι – ΔΙΣΤΗΛΙΟΝ (Ν.470365) όχι – ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ (Ν.444335) ναι – δημοσία οδός ΑΡΓΟΥΣ – ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΝ (ναι) -ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΝ (Ν.545295) ναι – ΜΑΚΡΟΒΟΥΝΙ (Ν.585238) ναι -ΔΡΥΟΒΟΥΝΟΝ (Ν.595235) όχι – ΠΕΛΕΚΑΝΟΝ (Ν.6123) όχι – ΕΡΑΤΥΡΑ (Ν.6520) ναι – ΓΑΛΑΤΙΝΗ (Ν.6317) όχι – ΣΙΑΤΙΣΤΑ (Ν.670105) ναι -ΤΣΙΚΝΟΧΩΡΙ (Ν8009) ναι ΚΟΡΥΦΗ (Ν.4005) ναι – ΔΑΣΥΛΙΟΝ όχι – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ (Ν5306) ναι – ΕΠΤΑΧΩΡΙ (Ν.2310) ναι – ΧΡΥΣΗ (Ν.1916) ναι – ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΑΡΕΝΑ (Ν.15516) όχι – ΚΙΑΦΑ (Ν.085247) όχι υψ. 2522 (Ν.030258) όχι – ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΕΘΟΡΙΟΝ.
ΙΙΙ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
ι) Απαγόρευσις διεισδύσεως συμμοριτών εντός της ζώνης ευθύνης της.
ιι) Απόφραξις δρομολογίων εφοδιασμού συμμοριτών από των συνόρων προς ΧΑΣΙΑ διά της κοιλάδος ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ εν συνδυασμώ διά τμήματος λόχου μετά VΙΙΙης Μεραρχίας επί υψ.ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ.
ιιι) Εξασφάλισις και έλεγχος των αρτηριών:
α) ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ από της διασταυρώσεως Ν3840 μέχρι ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ (σχετική Α.Γ. Φ.1009/20/20-3-49 κοινοποιηθείσα Δ/γή της Μεραρχίας περί εξασφαλίσεως οδού από ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ μέχρι Ν4454400 υπό Μεραρχίας ταύτης).
β) ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ-ΣΙΑΤΙΣΤΑ (από ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ μέχρις ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ μερίμνη της Μεραρχίας ως η άνω διαταγή της.
ιν) Τήρησις ετοιμοκινήτου τμήματος δυνάμεως διλοχίας εις περιοχήν ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ υπέρ VIIIης Μεραρχίας τεθησόμενον διάθεσίν της κατόπιν αιτήσεώς της.
ν) Εκπαίδευσις των εν εφεδρεία Μονάδων της Μεραρχίας ως ειδικαί διαταγαί και εναλλαγή των Ταξ/χιών εν τη εκπαιδεύσει ταύτη και προς ανασυγκρότησιν.
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
α) Εν περιπτώσει εξόδου συμμοριτών εις ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΝ αναληφθή ισχυρά ενέργεια υπό Δ/σιν 1ης Μεραρχίας τη Δ/γή ΣΣ ή αναλόγως συνθηκών και πλήρους διαπιστώσεως ανάγκης, άμεσος και ραγδαία ενέργεια τη διαταγή Μεραρχίας κοινοποιουμένης ταυτοχρόνως εις ΣΣ, με κάτωθι δυνάμεις:
-Διοίκησις 22 Ταξ/χίας και δύο(2) Ταγ/τα ΙΙας Μεραρχίας.
-Διοίκησις Ταξ/χίας μετά δύο Ταγ/των Ιης και ενδεχομένως και τρίτου.
-Δύο Τάγματα μείον διλοχία 77ης Ταξιαρχίας και ενδεχομένως η Διοίκησις της Ταξ/χίας μετά διλοχίας.
-Μία Πυρ/χία εκ του τομέως Χης Μεραρχίας.
β) Σχετικώς με άνω ειδικήν αποστολήν εξεδόθη η υπ’ αριθ. Α.Π. Φ.15/416/312140 (σήμα) διαταγή Μεραρχίας προς 51ην, 77ην, 22αν Ταξ/χίας κοινοποιηθείσα και ΙΙαν Μεραρχίας, ΣΔΔΜ Β΄ΣΣ.
V. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
1) Δ/σις Μοίρας 104 Π.Π. και Πυρ/χία.
2) 145 ΜΟΠ.
3) Είς (1) ουλαμός Τεθ/μένων ΜΑΡΜΟΥΘ 1ης Ίλης.
4) Είς (1) ουλαμός τεθ/μένων ΧΑΜΠΕΡ 1ης Ίλης διά την ασφάλειαν αεροδρομίων ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ.
5) Λόχος 40 Τ. Εθν/ράς.
6) Λόχος 83 Τ. Εθν/ράς (83 Τ.Π. Σ.Δ. ΣΙΑΤΙΣΤΑ).
7) 512 Τ.Π. (77ης Ταξιαρχίας διατεθέν διά την ασφάλειαν περιοχής ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ-ΕΡΑΤΥΡΑΣ και ετοιμοκίνητον εις Δ/γήν Σ.Στρατού εντός διώρου από της ειδοποιήσεώς του). Μέχρι σήμερον διετέθη μόνον Δ/σις και Διλοχία Ταγ/τος τούτου.
8) ΜΕΑ περιοχής Μεραρχίας δυνάμεως επτά λόχων υπό οργάνωσιν και ανασυγκρότησιν (ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ – ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ -ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ-ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ-ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ -ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝΟΥ).
VI. ΔΙΑΤΑΓΑΙ-ΖΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
α) ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΧΗΣ: «ΑΝΩ ΦΤΕΡΙΑΣ (Ν.2341) – ΤΡΙΛΟΦΟΣ (252335) – ΛΕΒΙΤΣΑ (Ν.192364) – υψ.1403 (Ν.2115352) -ΤΟΥΚΟΥΛΗ (Ν.193292) ΠΥΡΓΟΣ (Ν.197238) – ΓΚΡΟΥΣΙΑ (Ν.239223) – υψ.1667 (Ν.275194) – ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ (Ν.265163) -ΕΠΤΑΧΩΡΙ».
-52ας και 53ης Ταξ/χίαι
β) ΕΦΕΔΡΕΙΑ: 51Ταξ/χία
γ) ΖΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
1) ΜΕΒΙΤΣΑ – υψ.1402 (Ν.215352) – ΠΥΡΓΟΣ (Ν.1972238) -ΓΚΡΟΥΣΙΑ (Ν.238227) – υψ.1667 (Ν235124) -ΠΟΡΤΕΣ (Ν.233195) – ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ (Ν.255163) – διαβάσεις ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ – ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ (Ν.188098).
2) ΠΕΡΙΟΧΑΙ: ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΟΝ.

3) ΚΑΤΩΚΗΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ – ΚΑΛΟΧΩΡΙ – ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ -ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΝ – ΣΙΑΤΙΣΤΑ – ΕΡΑΤΥΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΙΣ – ΤΣΟΤΥΛΙΟΝ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΝ.
VΙΙ. ΟΡΙΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ
Α΄. 52α ΤΑΠ/ΧΙ
Σ.Δ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ (Ν.2731)
α) ΟΡΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΕΘΟΡΙΟΣ-ΚΟΜΝΗΝΑΔΕΣ (ναι)-ΑΝΩ καιΚΑΤΩ ΦΤΕΡΙΑΣ (ναι)-ΟΙΝΟΗ (όχι)-ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ (όχι) ΚΑΛΟΧΩΡΙ (όχι)-ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ (όχι)-ΜΕΛΑΝΘΙΟΝ (Ν.330286) ναι-ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΡΙΑ (Ν.290225) όχι – ΚΡΥΟΝΕΡΙ (Ν.473230) όχι-υψ.1582.7 (Ν.274307) όχι-ΧΡΥΣΗ (Ν1916) όχι.
β) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
ι) 145 ΜΟΠ μείον Πυρ/χία.
ιι) Ουλαμός 104 .Πυρ/κού
ιιι) Λόχος Πολ/λων μείον δύο διμοιρίαι.
ιν) ΜΕΑ περιοχής της.
γ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ
-Άμυνα επί τόπου άνευ ιδίας συμπτύξεως.
-Απαγόρευσις διεισδύσεως του εχθρού εντός της ζώνης ευθύνης της.
-Δημιουργία τοπικών εφεδρειών δι’ άμεσον επέμβασιν.
-Εξασφάλισις εφεδρικής δυνάμεως όχι μικροτέρας λόχου εις διάθεσις Ταξ/χίας.
-Εξόντωσις συμμοριτών διά ταχείας και εντόνου διώξεως εις περίπτωσιν εισόδου συμμοριακού τμήματος εις το εσωτερικόν της ζώνης ευθύνης της.
-Έλεγχος δι’ ισχυρού εκάστοτε τμήματος της Νοτίως ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ περιοχής της Ταξ/χίας.
-Παρεμπόδισις στρατολογίας και ανεφοδιασμού συμμοριτών εντός περιοχής της.
-Προώθησις ισχυρών επιθετικών αναγνωρίσεων προς Δυσμάς διά συνεχή παρενόχλησιν και φθοράν του εχθρού, και απομάκρυνσίν του ει δυνατόν εκ των χειμερινών ενδιαιτημάτων του και δι’ αναζήτησιν πληροφοριών.
-Σύνδεσμος:
α) Μετά της Μεραρχίας, τηλεφωνικώς μεταξύ ΑΝΩ ΦΤΕΡΙΑΣ (Ν.2841)-ΟΙΝΟΗΣ (Ν.3042), και διά περιπόλων.
β) Μετά 53ης Ταξιαρχίας:
ι) Εις ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΝ (Ν.279234)
ιι) Εις ΓΟΥΠΑΤΑ (Ν242210)
ως ειδικαί εκδοθησόμεναι Διαταγαί Μεραρχίας
Β.΄ 53η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
Σ.Δ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ (Ν3206)
α) ΟΡΙΑ
ΧΡΥΣΗ (Ν.1916) ναι-υψ.1532 (Ν.1582) ναι -ΚΡΥΟΝΕΡΙ (Ν.264304) ναι – ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΡΙΑ (Ν.290225) ναι -υψ.1210 (Ν.319234) όχι-ΣΠΗΛΙΟΣ (Ν.3924) ναι – ΚΑΛΟΝΕΡΙ (Ν.4725) όχι-ΑΣΠΡΟΥΔΑ (Ν.4521) όχι ΛΕΥΚΑΔΙ (Ν.4517) όχι – ΒΡΟΝΤΗ (Ν.4516) όχι – ΤΣΟΤΥΛΙ (όχι) – ΔΟΥΒΡΗ (Ν.450096) όχι- ΡΟΔΟΧΩΡΙ (Ν.450065) όχι.
β) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
ι) Πυρ/χία 145 ΜΟΠ.
ιι) Ουλαμός 104 Π.Πυρ/κού.
ιιι) Δύο διμοιρίαι Πολ/λων
ιν) ΜΕΑ περιοχής ήτοι:
-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
-ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
-ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝΟΥ
γ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ
-Άμυνα επί τόπου άνευ ιδέας συμπτύξεως.
-Απαγόρευσις διεισδύσεως του εχθρού εντός της ζώνης ευθύνης της.
-Πλήρης απόφραξις των μεταξύ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ-ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ οδεύσεων.
-Περιοδικός έλεγχος ζώνης ευθύνης Ταξ/χίας δι’ ισχυρών αναγνωρίσεων τμημάτων όπου δεν υπάρχουσι εγκατεστημένα τοιαύτα.
-Προώθησις περιοδικώς ισχυρών επιθετικών αναγνωρίσεων προς:
α) ΧΡΥΣΗΝ (Ν.1916)
β) ΖΟΥΖΟΥΛΗΝ (Ν.325049)
γ) ΚΥΠΑΡΙΣΙ (Ν.388993)
δ) ΑΓ. ΚΟΣΜΑΝ (Ν.409006)
ε) ΚΥΔΟΝΙΕΣ (Ν.4403)
προς λήψιν επαφής μετά του εχθρού, συλλογήν πληροφοριών, παρενόχλησιν, φθορών και απομάκρυνσίν του εκ των χειμερινών εγκαταστάσεών του.
-Εξασφάλισις κατωκοιμένων τόπων.
-Παρεμπόδισις στρατολογίας και ανεφοδιασμού συμμοριτών εκ της ζώνης ευθύνης της.
-Τήρησις τοπικών εφεδρειών δι’ άμεσον επέμβασιν και διλοχία εις ΕΠΤΑΧΩΡΙ δι’ επέμβασιν υπέρ ΧΙΙΙ Μεραρχίας ως ειδικαί διαταγαί.
-Σύνδεσμος μετά VIII Μεραρχίας επί ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ διά διλοχίας συγκροτηθείσης εξ ενός λόχου 53ης Ταξ/χίας και ετέρου VIIIης Μεραρχίας τιθεμένης υπό διαταγάς Υποδ/τού Ταγ/τος VΙΙΙης Μεραρχίας.
Γ.΄ 51η ΤΑΞ/ΧΙΑ
Σ.Δ. Ταξ/χίας ΝΕΑΠΟΛΙΣ (Ν.540175)
α) ΟΡΙΑ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ (όχι) -ΚΑΛΟΧΩΡΙ (Ν.3439) ναι – ΑΛΙΑΚΜΩΝ (ναι) ΟΜΟΡΦΟΚΛΗΣΙΑ (Ν.325325) όχι – ΜΕΛΑΘΡΟΝ (Ν.350285) όχι – ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΙ (Ν.3225) όχι – υψ.1210 (Ν.319232) ναι – ΗΛΙΑΣ (Ν.3324) ναι-ΚΑΡΑΣΙΩΝΑΣ (Ν.3923) όχι-ΚΑΛΟΝΕΡΙ (Ν.4725) ναι – ΑΣΠΡΟΥΛΑ (Ν.4621) ναι-ΤΣΟΤΥΛΙ (Ν.4912) ναι.
β) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
ι) 612 Τ.Π. (προσωρινώς μείον Διλοχία) εις περιοχήν ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΕΡΑΤΥΡΑΣ.
ιι) Διμοιρία 49 Τ. Εθν/ράς επί ΜΥΤΙΚΑ (Ν.258310) δι’ ασφάλειαν οδού.
Υπόλοιπον λόχου 49 Τ.Ε. εις περιοχήν ΑΡΓΟΥΣ υπό διαταγάς Στρατοπεδάρχου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ.
ιιι) Λόχος 83 Τ. Εθν/ράς εις (Ν.562189) και (Ν.593144) διά την ασφάλειαν των εκεί γεφυρών.
ιν) Δ/σις 83 Τ. Εθν/ράς ΣΙΑΤΙΣΤΑ
ν) ΜΕΑ Περιοχής ήτοι:
-Λόχος ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ-ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
-ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΝ
-ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ
γ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ
-Απαγόρευσις στρατολογίας και ανεφοδιασμού συμμοριτών εκ της ζώνης ευθύνης της Ταξ/χίας.
-Εν περιπτώσει διεισδύσεως του εχθρού εν τη ζώνη ευθύνης της ταχεία και έντονος δίωξις αυτού διά την εξόντωσίν του.
-Εξασφάλισις κατωκημένων τόπων.
-Περιοδικός έλεγχος δι’ ισχυρών επιθετικών αναγνωρίσεων των περιοχών ζώνης ευθύνης της Ταξιαρχίας εφ’ ων δεν υπάρχουσι τμήματα.
-Συνεχής έλεγχος περιοχών: ΓΕΡΜΑΣ – ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ -ΕΡΑΤΥΡΑΣ – ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ διά κινήσεως, αναγνωριστικών τμημάτων και εγκαταστάσεως ενεδρών ως υπ’ αριθ. Φ.16/337/291335 και Φ.16/397/301310 σήματα Μεραρχίας προς Ταξ/χίας.
-Τήρησις συγκεντρωμένου Ταγ/τος (προσωρινώς μείον λόχου) εις ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ (Ν.400345) υπό τακτικήν υπαγωγήν της Μεραρχίας.
Δυνατότης κινήσεως εντός μιας ώρας από της ειδοποιήσεως:
ι) Τάγ/τος ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ μείον λόχος υπέρ 52ας Ταξ/χίας και ενδεχομένως υπέρ Χης Μεραρχίας.
ιι) Τάγ/τος μείον διλοχίας ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ-ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ υπέρ 53ης Ταξ/χίας. Η Ταξ/χία εν συνεννοήσει μετά 52 και 53 Ταξ/χιων να μελετήση τον τρόπον κατευθύνσεως κ.λ.π. της επεμβάσεως.
Τα τμήματα ταύτα (ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ-ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ) δεν θεωρούνται δεσμευμένα υπό της Μερ/χίας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν υπό της Ταξ/χίας εις το εσωτερικόν της ζώνης ευθύνης της διά δίωξιν συμμοριτών.
-Προπαρασκευή ώστε 512 Τ.Π. να η εις θέσιν να κινηθή εις διάθεσιν και μερίμνη ΣΣ μετά δίωρον από λήψεως διαταγής του.
-Κάλυψις περιοχής ταύτης υπό ετέρων τμημάτων εν περιπτώσει αποχωρήσεως 612 Τ.Πεζικού συμφώνως προς Δ/γήν Μεραρχίας εκδοθεισομένης εγκαίρως.
-Έγκαιρος προπαρασκευή δι’ εκτέλεσιν υπ’ αριθ. Α.Π. Φ.16/416/312140 σήματος Μεραρχίας εις περίπτωσιν αναλήψεως ενεργείας υπό Μεραρχίας κατά τυχόν εμφανίσεως συμμοριακού συγκροτήματος εις περιοχήν ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΥ.
-Γενικώς η Ταξ/χία θεωρούμενη ως εν δευτέρα γραμμή ν’ ασχοληθή εντατικώς εις την εκπαίδευσιν των Μονάδων της, εις την εξύψωσιν της μαχητικής αξίας αυτών και ανασυγκρότησιν τούτων.
Δ.΄ ΦΡΟΥΡΑ (ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ)
α) Δ/τής Αντ/χης Πυρ/κού ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Θ.
β) Έδρα: ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ
γ) Δυνάμεις
ι) Λόχος 51ης Ταξ/χίας
ιι) Λόχος 49 Τ. Εθν/ράς μείον διμοιρία.
ιιι) Λόχος Στρατηγείου και Μεραρχιακοί Σχηματισμοί.
ιν) Μη Μεραρχιακοί Σχηματισμοί (668 Ορχ. Αντ/των-327 Συνεργ. επισκευών).
ν) ΜΕΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
νι) Ουλαμός ΧΑΜΠΕΡ 1ης Ίλης διά την ασφάλειαν Αεροδρομίου.
δ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ
-Εξασφάλισις Αεροδρομίου και κωμοπόλεως ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ως εκδοθέν υπό της Μεραρχίας σχέδιον αμύνης.
-Χορήγησις καθ’ εκάστην τμημάτων ασφαλείας φάλαγγος ΑΡΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ με επιστροφήν αυθημερόν.
-Χορήγησις εκάστοτε συνοδειών ή τμημάτων ασφαλείας τη Δ/γή της Μεραρχίας.

VIII. Σ.Δ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ: ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ
IX. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ: Ως ειδική διαταγή
Χ. ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
1) Βολαί ανασχέσεως.
2) Βολαί μεμακρυσμέναι αμφότεραι κατά την υπόδειξιν των Ταγ/των και Ταξ/χιών.
3) Δυνατότης εκμεταλλεύσεως του βεληνεκούς των πυρ/λων και ταχείας συγκεντρώσεως βολών πάντων των πυρ/λων επί στόχου ευρισκομένου εντός του βεληνεκούς των.
4) Κατόπιν συννενοήσεως μετά Χης Μεραρχίας:
α) Βολαί πυρ/κού Μεραρχίας ταύτης υπέρ Β. Α. Τμήματος ζώνης ευθύνης 52ης Ταξιαρχίας.
β) Ομοίως εις περίπτωσις ισχυράς προσβολής 52 Ταξ/χίας διάθεσις Μονάδος Πυρ/κού της εις περιοχήν ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ με δυνατότητα βολής προ ΑΛΕΒΙΤΣΗΣ – ΤΟΥΧΟΥΛΗΣ -ΠΥΡΓΟΥ – ΓΚΡΟΥΣΙΑΣ.
5) Λεπτομέρειαι ανωτέρω καθορίζονται εις ειδικάς διαταγάς Ταξ/χίας και Δ/σεως Πυρ/κού Μεραρχίας.
ΧΙ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ
-Διάθεσις εκάστοτε κατόπιν αιτήσεων των Ταξ/χιών και σχετικής Διαταγής Μεραρχίας, συνεργείων ναρκαλιευτών, ή αφαίρεσις ναρκοπεδίων, επισκευής οδών περιοχής Μεραρχίας ή καταστροφή ετέρων έργων συμφώνως προς εκάστοτε Δ/γάς ΣΣ ή Μεραρχίας.
-Εκπαίδευσις σκαπανέων Πεζικού.
ΧΙΙ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Τη αιτήσει των Ταξιαρχιών.
1) Παρενοχλήσεις και φθορά εχθρού εντός των χώρων εγκαταστάσεώς του.
2) Προσβολή εχθρικών τμημάτων.
3) Συμμετοχή εις επιθετικάς αναγνωρίσεις ή επιχειρήσεις ημετέρων τμημάτων.
4) Αναγνωρίσεις.
ΧΙΙΙ. ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ-ΔΙΑΚΟΜΙΔΑΙ
Ως ειδικαί διαταγαί.
XIV. ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΝΤΟΛΑΙ
-Εκκαθάρισις περιοχής ακτών τυχόν υπαρχουσών ομάδων σαμποτέρ, πληροφοριοδοτών ή αυτοαμυνιτών.
-Συνεχής έλεγχος και κάλυψις υπόπτων χώρων δι’ ενεδρών και περιπόλων.
-Εξασφάλισις του οδικού και τηλκεφωνικού δικτύου της περιοχής εκάστης Ταξ/χίας.
-Εξύψωσις μαχητικής αξίας Μονάδων.
-Οργάνωσις και επέκτασις ΜΕΑ περιοχής εκάστης Ταξ/χίας και μελέτη δημιουργίας ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ως υπ’ αριθ. Α.Π. Φ.45/22/031230 διαταγή Μεραρχίας.
-Εν τη ζώνη ευθύνης της, εκάστη Ταξ/χία ή Μονάς έχουσα πρωτοβουλίαν δράσεως να οργανώση πλήρες δίκτυον πληροφοριών περί του εχθρού μεταξύ των κατοίκων και αναλάβη υπό διαταγάς της τας εν τη ζώνη ταύτη δυνάμεις Χωρ/κής διά τον έλεγχον και παρακολούθησιν κατοίκων, συμπλήρωσιν ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΣΦΛΕΙΑΣ κ.λ.π.
-Βάσις των ενεργειών Μονάδος και παντός τμήματος θα είναι ότι αι κατεχομέναι θέσεις είναι αφετηρίαι εφοδιασμού και εξορμήσεως προς προσβολήν των εν τη ζώνη ευθύνης εισδυόντων συμμοριτών.
-Τα τμήματα δέον να αποβάλλουν το πνεύμα στατικής αποστολής.
XV. Εις τον φάκελλον σχεδίου ενεργείας να τοποθετηθώσι αι υπό του Δ/τού Μεραρχίας εκδοθείσαι υπ’ αριθ. Α.Π. Φ.90/2/18-2-48 «περί επιθεωρήσεως τμημάτων 53ης Ταξ/χίας»-Α.Α.Π. Φ23/83/Α1/5-1-49 «περί Ηθικού Στρατεύματος» – Α.Π. Φ15/81/7-1-49 περί «Οδηγιών δι’ επιθετικάς αναγνωρίσεις» – Α.Π. Φ15/204/Α1/17-1-49 περί «εγκαταστάσεως ενεδρών» – Α.Π.Φ90/183/16-1-49 «Γενική Διαταγή» – Α.Π. Φ45/314/Α1/25-1-49 » «Χαλάρωσις μέτρων ασφαλείας» – Α.Π. Φ74/129/12-1-49 «Άσκοποι πυροβολισμοί»- Α.Π. Φ24155/Α1/14-1-49 «επιθεώρησις» – Α.Π. Φ24/312/Α1/25-1-49 «Έκθεσις επιθεωρήσεων τμημάτων ΓΚΡΟΥΣΙΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ» Α.Π. Φ15/379/Α1/29-1-49 «Επιθετικαί αναγνωρίσεις» -και Α.Π.Φ15/330/Α1/29-1-49 «Τρόπος ενεργείας περιπόλων και ενεδρών» – Α.Π. Φ133/8/9/Α2/29-1-49 «Πολιτική ασφάλεια» και Α.Π. Φ133/Β/11/Α2/31-1-49 «Ασφάλεια αστικών κέντρων», Δ/γαί.
XVI. Αναφέρατε λήψιν παρούσης και κοινοποιήσατε ημίν τα σχέδια ενεργειών των Ταξ/χιών το ταχύτερον.

ΓΟΥΛΑΣ Π.
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Τ.Σ.Υ.
Το Α1 Γραφείον
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
-51η, 52α, 53η Ταξ/χίαι/Α1
-Στρατοπεδάρχης ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
1η Μεραρχία Α1-Α2-Α.Β/Γ Ελάδ. – Α8-Α9
ΙΙα Μεραρχία
VΙΙΙη Μεραρχία
Χη Μεραρχία
Β΄ΣΣ/Α1
77η Ταξ/χία