Διδάγματα απο την προσβολή της ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΓΕΣ/Α1/31 Μαρ 1949


ΘΕΜΑ: Διδάγματα εκ της προσβολής ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ                            ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΠΡΟΣ: Διοικητάς ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ. Μεραρχιών-
ΑΝωτ. Στρατ. Δ/σεων-Στρατ. Δ/σεων
ΓΕΣ/Α1
Α.Π. 222662 / Φ.4011/32

ΚΟΙΝ. Α1-Α2-Α6-Α7-Α8-Β1/ΓΕΣ
Γεν. Επιθ. Στρατού
ΒΣΑ-ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ.
Α/ΓΕΣ
ΒΣΤ 902 τη 31.3.49

 1. Έκρινα σκόπιμον να διευρυνθή το από 12 Δεκεμβρίου 1948 λαβόν χώραν ατύχημα της ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ και διέταξα ευρυτέραν εξέτασιν εκ μέρους του Γεν. Επιθεωρητού στρατού.
  Τα εκ ταύτης συναχθέντα συμπεράσματα επί ωρισμένων παραλείψεων δεν πρέπει να μείνουν απαρατήρητα. Διά παραλείψεις ωρισμένων κατωτέρων ηγητόρων διέταξα την επιβολήν των νομίμων κυρώσεων.
 2. Ουσιώδεις παραλήψεις αναγόμεναι εις τας Ανωτέρας Διοικήσεις.
  (α) Ενώ υπήρχον έγκαιροι και πλήρεις πληροφορίαι περί συγκεντρώσεως όγκου συμμοριακών δυνάμεων εις το υψίπεδον ΝΕΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ και ηπειλείτο η ΚΑΡΔΙΤΣΑ δεν συνελήφθη σχέδιον αντιμετωπίσεως ενός τοιούτου κινδύνου, δεν ετηρήθησαν αι εφεδρείαι συγκεντρωμέναι αλλά διεσπαρμέναι κατά Διλοχίας, Λόχους και Διμοιρίας, ερίφθησαν εις την μάχην άνευ σαφούς σχεδίου και κοινής διοικήσεως. Μετά την είσοδον των ενισχύσεων εντός της πόλεως τότε και μόνον ανατέθησαν εις κοινήν διοίκησιν άπασαι αι εις αυτήν δρώσαι μονάδες.
  (β) Ο Διοικητής της Δ.Ε.Θ. καίτοι είχον παρέλθει 50 ημέραι αφ’ ότου ανέλαβε την διοίκησιν, δεν είχε μεταβή εις ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ ούτε καν, ότε επληροφορείτο ότι εις την περιοχήν ταύτην συγκαιντρούται ο εχθρός.
  Τούτο ήτο, άλλως τε, επιβεβλημένον, ου μόνον εξ υποχρεώσεως να επικοινωνήση προσωπικώς μετά των υποδεέστερών του, αλλά και διά να λύση πλήθος προβλημάτων και παράσχη οδηγίας διά την όλην αντιμετώπισιν ενδεχομένης προσβολής του εχθρού.
  (γ) Άμα τη προσβολή της ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ο ίδιος Διοικητής δεν έσπευσεν επί του πεδίου της μάχης, ίνα αντιληφθή εκ του σύνεγγυς την κατάστασιν και αναλάβη την καταδίωξιν των συμμοριτών και με επιτραπή εις τούτους, ως συνέβη, η άνετος διαφυγή.
  (δ) Ο Διοικητής του ΤΣΕΚ διά την εγγύς άμυναν της πόλεως δεν είχεν λελογισμένην διάταξιν δυνάμεων και δεν εμερίμνησε να περιορίση την διασποράν τουτων. Δεν εβελτίωσεν την παραδοθείσαν εις αυτόν αραχνοϋφαντον γραμμήν αμύνης.
  (ε) Ο ίδιος δεν είχε διατυπωμένον σχέδιον αμύνης, δεν εξετέλεσεν ασκήσεις συναγερμού των τμημάτων του, δεν είχε συνδέση πλήρως το έργον όλων των μονάδων και πάντων των αρμοδίων διοικητών διά λεπτομερών οδηγιών και ασκήσεων, δεν ελάμβανε μέτρα επιτηρήσεως και ασφαλείας ανάλογα προς την θέσιν του εχθρού, όστις ήτο εγγύς του.
 3. Αι παραλείψεις αύται επληρώθησαν διά σοβαρών απωλειών Στρατού και αμάχου πληθυσμού και σημαντικωτάτων ζημιών εις υλικά, εκτός του ηθικού αντικτύπου επί Στρατού και Λαού.
  Το κακόν βεβαίως δεν επεξετάθη χάρις εις την ψυχραιμίαν του Διοικητού του ΤΣΕΚ και την αποφασιστικότητα και δραστηριότητα του Διοικητού της ΔΕΘ προς ενίσχυσιν της απειλουμένης ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ.
 4. Θέτων υπ’ όψιν τας ανωτέρω παραλείψεις προσκαλώ όλους τους διοικητάς των Μ.Μ. να αντλήσουν τα αναγκαία διδάγματα.
  Τονίζω και αύθις ότι μόνον η διά της συγκεντρώσεως των δυνάμεων συνεχής δίωξις και διαρκής απειλή των ΚΣ θα καταστήση την θέσιν των προβληματικήν και θα μας δώση την ευχέρειαν να τους συντρίψωμεν. Η από των αρχών του Φεβρουαρίου άλλως τε ακολουθουμένη τακτική των Μονάδων με τα λίαν καρποφόρα αποτελέσματα Ρούμελης-Φλωρίνης-Κερδυλίων-Τζουμέρκων Αχελώου το απέδειξε περιτράνως.
  Αρχιστράτηγος Α. ΠΑΠΑΓΟΣ
  Θ.Π./Γ.Λ.
  Τ.Σ.Υ.

aep_19490331_a

aep_19490331_b