Διαταγή επίθεσης Βροβιανών, ΔΣΕ/1ΜΕΡΑΡΧΙΑ/18 Μαρ 1949


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ι
Αριθ. Α.Π. 428 ΑΠΟΡΡΗΤΗ

ΔΙΑΤΑΓΗ (Πορείας)
Ι. Ολα τά τμήματα θά κινηθούν μέσα στή νύχτα γιά τό χώρο Βροβιανών όπου πρέπει νά βρίσκωνται αύριο τό πρωί ώρα 06.00 καλυμμένα.

Ι Ι. Ωρα κίνησης  σειρά πορείας  δρομολόγιο μέχρι τή γέφυρα Τέμπλας.
Ή Ι Ι η Μεραρχία μέ τις 144 καί 172 Ταξιαρχίες νά ξεκινήσει άπό τόν αυχένα Β. Α.
Τοπολιάνων στις 19.00 σήμερα μέ δρομολόγιο αυχένας  Τοπόλιανα  γέφυρα Τέμπλας.
Σ. Δ. Κλιμακίου θά κινηθεί στις 17.30 άπό Κάτω Ποταμιά
Γρανίτσας γιά γέφυρα Τέμπλας μέ δρομολόγιο Τοπόλιανα  γέφυρα Τέμπλας.
Σ. Δ. τής Μεραρχίας νά κινηθεί στις 18.00 άπό Κάτω Ποταμιά μέ τό ίδιο δρομολόγιο.
192 Ταξιαρχία νά κινηθεί στις 17.30 άπό Γρανίτσα γιά γέφυρα Τέμπλας μέ δρομολόγιο Γρανίτσα  Κάτω Ποταμιά  Τοπόλιανα  γέφυρα Τέμπλας.
138 Ταξιαρχία νά κινηθεί στις 17.00 άπό Λημέρι  Τοπόλιανα  γέφυρα Τέμπλας. Την 138 Ταξιαρχία θά ακολουθήσει τό πυροβολικό καί ή Σχολή Αξιωματικών.
III. Ό σ. Ταγματάρχης Καρκάνης Νίκος νά ξεκινήσει σήμερα ώρα 11.00 έπί κεφαλής αντιπροσώπων άπό ;oλα τά τμήματα γιά τή γέφυρα τής Τέμπλας μέ αποστολή, άφοΰ συγκεντρώσει τους απαραίτητους οδηγούς νά  ορίσει τους χώρους κάλυψης τών τμημάτων στούς χώρους κάλυψης τών τμημάτων, στούς όποιους νά οδηγηθούν τά τμήματα όπως παρακάτω.

 1. Σ. Δ. τής Ι Ιης Μεραρχίας καί τής 138, 172 Ταξιαρχίας καί Λόχου Ασφάλειας της να καλυφθεί Δυτικά άπό τό χωριό Βροβιανά.
 2. Σ. Δ. τής Ιης Μεραρχίας,μέ Ούλαμό της, μέ τις 144, 192 Ταξιαρχίες καί μέ Διλοχία Βόλγα νά καλυφθεί Βόρεια Βροβιανών.
 3. Πυροβολικό νά καλυφθείν Β. Α. Βροβιανών.
 4. Σ. Δ. Κλιμακίου μέ Σχο
  λή Αξιωματικών θά καλυφθεί Β. Δ. Βροβιανών.
  ΙV. Μέτρα ασφάλειας καί αποστολές τμημάτων.
 5. Ή Ι Ι η Μεραρχία νά καλύψει όλα τά τμήματα άπό την κατεύθυνση Σακαρέτσι  Κάρινο  Αυλάκι, παίρνοντας όλα τά μέτρα γιά νά μή διαφύγουν οι κάτοικοι άπό τήν πε ριοχή Βροβιανών.
 6. Ή ιδια Μεραρχία νά οργανώσει τό άνοιγμα του δρόμου Βροβιανά  Κάρινο  Πρατίνα.
 7. Ή 1η Μεραρχία νά ανοίξει τή γέφυρα τής Τέμπλας μέχρι τις 20.00 ώρα σήμερα.
 8. Απαγορεύονται δλη τη μέρα αύριο φωτιές καί κινήσεις μέ ευθύνη τών Διοικήσεων.
  V Όργάνωση πορείας.
 9. Οί Διοικήσεις τών τμημάτων νά οργανώσουν μέ κάθε λεπτομέρεια τήν κίνηση των τμημάτων γιά νά αποφύγουμε βραδύτητα κίνησης, άσκοπη καθυστέρηση καί κούραση τμημάτων.
 10. Ή Ι η Μεραρχία νά ορίσει αξιωματικό γιά νά ρυθμίσει τη διασταύρωση τής φάλαγγας,πού θά έρχεται άπό Γρανίτσα  καί τής φάλαγγας άπό Λημέρι.
  Παραλήπτες: Ιη καί ΙΙη Μεραρχία

Σχολή Αξιωματικών

Κ.Γ.Α.Ν.Ε.

Σ. Δ. Κλιμακίου Γ. Α. Ν. Ε.

18-3-1949, ώρα 11.30
(Υπογραφή)

Υποστράτηγος