Έκθεσις Επιχειρήσεων απελευθέρωσης ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (21/1-14/3/1949), ΓΕΣ/Α1/17 Μαρ 1949


ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΘΕΜΑ: Έκθεσις Επιχειρήσεων.      Δ.Δ.Κ./25506/12/125/Α1
ΓΕΣ/Α1. 17.3.49
Τηλέφ. 27.133
ΒΣΤ 902

 1. Υποβάλλεται συνημμένως έκθεσις της Δ.Κ.Β. επί των επιχειρήσεων της προς απελευθέρωσιν ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.
  Τα εν αυτή αναφερόμενα συμπεράσματα η Διοίκησις της Δ.Δ.Κ. υιοθετεί πλήρως.
  Ι.Μ./Ι.Μ.
  Τ.Σ.
  ΚΑΛΙΝΣΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  Συντ/ρχης

Διοικητής Δυν. Καταδρομών

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ ΒΟΡΡΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΡΟΥΜΕΛΗΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΥ 1949

Ι. Χρόνος επιχειρήσεως 21.1.49 μέχρι 14.3.49
ΙΙ. Σκοπός της επιχειρήσεως
Απελευθέρωσις Πόλεως ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ και συντριβή Ι και ΙΙ Μεραρχιών Κ.Σ.
ΙΙΙ. Διατεθείσαι Δυνάμεις Καταδρομών: Α΄ και Β΄ Μοίραι.

ΙV. Διεξαγωγή της επιχειρήσεως.
Αι Α΄ και Β΄ Μ.Κ. εμπεπλεγμέναι εις αγώνα εν ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ συνεκεντρώθησαν περιοχήν ΠΑΤΡΩΝ κατόπιν Δ/γης ΓΕΣ. και διά Στενού ΡΙΟΥ μ4ετεφέρθησαν ΑΓΡΙΝΙΟΝ και εκείθεν ΧΟΥΝΗΝ (Χ. 5454).
Την νύκτα της 29 προς 30 Ιανουαρίου διήλθον τον ποταμό ΜΕΓΔΟΒΑ εις δύο σημεία και δι’ αιφνιδιαστικής ενέργειας κατέλαβον υψώματα ΣΟΥΒΛΕΡΗΣ (Χ. 5762) υπερασπιζόμενα υπό δύο Ταγμάτων της 192 Ταξιαρχίας (ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ) άτινα απεσύρθησαν με σοβαράς απωλείας προς τα υψώματα ΤΡΙΚΟΡΦΟΝ (Χ.5862)-ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ (Χ.5865)-ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ (Χ.5864).
Την 30 Ιανουαρίου κατελήφθη το ύψωμα ΤΡΙΚΟΡΦΟΝ και αι επιχειρήσεις ανεστάλησαν επί 24ωρον λόγω ενσηψάσης σφοδράς χιονοθυέλλης.
Την 1 Φεβρουαρίου η Β΄ Μ.Κ. κατόπιν σφοδρού αγώνος κατέλαβε τα υψώματα (Χ.586635) ίνα χρησιμοποιήση ταύτα ως βάσιν εξορμήσεως διά την κατάληψιν ΜΑΝΕΣΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΡΑΧΗΣ-ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ. Λόγω σφοδράς χιονοθυέλλης επιχείρησις ανεστάλη και η Μοίρα επανήλθε ΤΡΙΚΟΡΦΟΝ με σοβαρόν αριθμόν οπλιτών υποστάντων παγοπληξίαν (περίπου 70.). Την νύκτα της ιδίας ημέρας η Α΄ Κ.Μ. επιχειρήσασα εκ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ κατάληψιν ΜΟΛΟΧΑΣ (Χ.615625) απέτυχε λόγω χιονοθυέλλης των πλείστων τμημάτων απωλεσάντων τον προσανατολισμόν των και την μεσημβρίαν της επομένης συγκεντρώθη εις ΕΠΙΣΚΟΠΗΝ (Χ.5959).
Επί 48ωρον τα τμήματα παρέμειναν ακίνητα εις ΤΡΙΚΟΡΦΟΝ και ΕΠΙΣΚΟΠΗΝ λόγω σφόδρας κακοκαιρίας ήτις περιόριζεν την ορατότητα εις το μηδέν και του μεγάλου ψύχους.
Την 4ην Φεβρουαρίου Α΄ Μ.Κ. κατέλαβε κατόπιν οληγοημέρου αγώνος τα υψώματα ΓΑΝΟΥΤΑ-ΜΟΛΟΧΑ-ΚΑΜΑΡΑΚΙ (Χ.615625-Χ.6264). Νέα προσπάθεια την ιδίαν ημέραν και την επομένην της Β΄ Μ.Κ. προς κατάληψιν ΜΕΓΑΛΗΣ ΡΑΧΗΣ απέτυχεν.
Την 6ην Φεβρουαρίου Β΄ Μ.Κ. κατέλαβε τα υψώματα ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ-ΜΑΝΕΣΙ-ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ και το χωρίον ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ (Χ.6066). Α΄ Μ.Κ. κινηθείσα από ΚΑΜΑΡΑΚΙ προς κατάληψιν ΚΟΜΠΟΛΙΤΣΑΣ προσέκρουσε επί ισχυρών αντιστάσεων διεξαχθέντος αγώνος μέχρι εσπέρας. Το συγκρότημα των υψωμάτων ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ-ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ-ΜΑΝΕΣΙ ευρέθη ισχυρώς οργανωμένον με πλήρη εσωτερικήν τηλεφωνικήν εγκατάστασιν και τηλεφωνικόν δίκτυο προς το χωριόν ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ.
Την επομένην 7.2.49 διά συνδεδυασμένης ενέργειας των Α΄ και Β΄ Μ.Κ. κατελήφθη ΚΟΜΠΟΛΙΤΣΑ (Χ.6368)
Την 8.2.49 η Β΄ Μ.Κ. κινηθείσα από ΚΟΜΠΟΛΙΤΣΑΝ κατέλαβε ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΝ ΒΙΝΙΑΝΗΣ και ‘Α. Μ.Κ. διελθούσα ΜΕΓΔΟΒΑΝ από πόρον Νοτίως ΒΙΝΙΑΝΗΣ επεκτάθη εις ΚΟΥΚΟΝ (Χ.6964).
Την 9.2.49 Β΄ Μ.Κ. διελθούσα ΜΕΓΔΟΒΑ διά γέφυρας ΒΙΝΙΑΝΗΣ χωρίς να συναντήση εχθρόν ήχθη εις ΣΤΕΝΩΜΑ (Χ.715669).
Την ιδίαν ημέραν διά Δ/γης Α.Σ.Δ.Σ.Ε. Α΄ και Β΄ Μ.Κ. έπαυσαν υπαγόμεναι υπό Δ.Κ.Β. και υπήχθησαν υπό Απόσπασμα ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΕΛΗ Δ.Κ.Β. ήχθη ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ όπου εγκατεστάθη.
Την 10.2.49 Β΄ Μ.Κ. διαταχθείσα υπό Α/Μ ανεστράφη και κατέλαβεν εκ νέου ΚΟΜΠΟΛΙΤΣΑΝ και ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΝ ΒΙΝΙΑΝΗΣ.
Την 10-11 και 12 Φεβρουαρίου τμήματα παρέμειναν εις θέσεις των εξερευνώντα περιοχάς.
Την 13.2.49 αι Α΄ και Β΄ Μ.Κ. υπαχθείσαι υπό ΧV Μεραρχίαν διετάχθησαν όπως κινηθώσι προς περιοχήν ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (Χ.615470) όπου υπήρχον πληροφορίαι συγκεντρώσεως Κ.Σ.
Κατόπιν σκληροτάτων πορειών εν μέσω χιονών επί υψομέτρων κειμενόμενων μεταξύ 1000 και 1800 μέτρα αι Μοίραι ήχθησαν την 18.2.49 περιοχήν ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ αφού απώλεσαν αριθμόν μεταγωγικών φονευθέντων εκ πτώσεως και εκ πάγου.
Την ιδίαν ημέραν αι Μοίραι διετάχθησαν να κινηθώσι η μεν Β΄ Μ.Κ. προς ΠΡΟΥΣΣΑΝ η δε Α΄ Μ.Κ. προς ΔΕΡΜΑΤΙ.
Η κίνησις εξετελέσθη αυθημερόν. Εχθρός όμως δεν ανευρέθη.
Την επομένην 20.2.49 κατόπιν Δ/γης Α.Σ.Δ.Σ.Ε. η μεν Β΄ Μ.Κ. εκινήθη προς ΚΑΤΩ ΠΡΟΣΤΟΒΑΝ (Χ.5928) ή δε Α΄ Μ.Κ. προς ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ (Χ.7151).
Κατόπιν νεωτέρας Δ/γης αι Μοίραι συνέχισαν κατά την νύκτα την κίνησιν των επ’ αυτοκινήτων και ήχθησαν η μεν Α΄ Μ.Κ. εις ΣΚΑΜΝΟΝ (Υ.3135) η δε Β΄ Μ.Κ. προς ΚΑΣΤΕΛΙ (Υ.2931).
Την 22.2.49 η Α΄ Μ.Κ. μετά ουλαμού Ορειβατικού Πυρ/κου συνέχισε την πορείαν της πεζή προς ΤΣΙΚΛΕΡΙ (Υ.184375) η δε Β΄ Μ.Κ. διατεθείσα εις Στρατ. Δ/σιν ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ απεβιβάσθει εις ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΝ και εκινήθη προς κατεύθυνσιν ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ προς διάσωσιν του 2ου Ε.Τ.Π. όπερ είχε υποστή ατύχημα εις την περιοχήν ταύτην.
Την 23.2.49 η Α΄ Κ.Μ. προώθησε τριλοχίαν άνευ ημιόνων εις ΜΑΥΡΟΛΗΘΑΡΙ. Διλοχία μετά ημιόνων και Πυρ/κου απέτυχε να φθάση εις ΜΑΥΡΟΛΗΘΑΡΙ διότι η χιών υπερέβαινε το ύψος του ημιόνου εις την περιοχήν ΤΣΙΚΛΕΡΙ – ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ. Β΄ Μ.Κ. αχθείσα περιοχήν Νοτίως ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ εξησφάλισε την ομαλήν συμπτύξιν του 2ου Ε.Τ.Π. και ενήργησεν εξερεύνησιν της περιοχής.
Την 24.2.49 Α΄ Μ.Κ. διαταχθείσα υπό Α.Σ.Δ.Σ.Ε. εκινήθη διά συντόνου πορείας από ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΝ και ήχθη 4ην πρωϊνήν της 25.2.49 εις ΣΚΑΜΝΟΝ όπου επιβιβασθείσα αυτοκινήτων ήχθη αυθημερόν εις ΘΕΡΜΟΝ (Χ.6223). Β΄ Μ.Κ. ήχθη περιοχήν ΖΑΠΙΤΗ (Χ.9343)-ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ (Χ.9534) και ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΟΞΥΑΣ (9369) όπου ησχολήθη με εξερεύνησιν περιοχής.
Την 27.2.49 η Α΄ Μ.Κ. μεταφερθείσα δι’ αυτοκινήτων εκ ΘΕΡΜΟΥ εις ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΝ εις περιοχήν (Υ.015703) τεθείσα εκ νέου εις την διάθεσιν της ΧV Μεραρχίας. Η Β΄ Μ.Κ. αποπειραθείσα κατόπιν Δ/γης να διέλθη την κορυφογραμμήν ΣΑΦΑΚΑ – ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ, ίνα κατέλθη προς Βορράν εις την κοιλάδα ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ απέτυχε λόγω χιονών, επανελθούσα ΑΡΤΟΤΙΝΑΝ με 70 άνδρας προσβληθέντας από ψύχους.
Την 28.2.49 η Α΄ Μ.Κ. εκινήθη προς περιοχήν ΡΕΝΤΙΝΑΣ (Χ.9475) και η Β΄ Μ.Κ. παρέμεινεν περιοχήν ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ.
Την 1.3.49 Μοίραι παρέμειναν εις τας αυτάς θέσεις.
Την 2.3.49 Α΄ Μ.Κ. ήχθη εις την περιοχήν (Χ.9375) – (Χ.933762) – (Χ.9276) και η Β΄ Μ.Κ. εις περιοχήν ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ-ΑΜΦΙΣΣΗΣ.
Από 2.3.49 μέχρι 7.3.49 η μεν Α΄ Μ.Κ. ενήργησε κινήσεις από ΑΡΑΠΗ-ΓΚΡΕΜΟΣ (Χ.9277) προς ΛΙΠΟΥΧΙ (Χ.9078) και (Χ.8976) η δε Β΄ Μ.Κ. ήχθη εις την περιοχήν ΣΥΚΙΑΣ-ΚΟΥΝΙΑΚΩΝ.
Την 8.3.49: Κινήσεις απάντων τμημάτων ανεστάλησαν λόγω κακοκαιρίας
Την 9.3.49: Α΄ Μ.Κ. ενήργησεν αναγνωρίσεις εις (Χ.9277) και (Χ.933772). Β΄ Μ.Κ. συνεκεντρώθη 1200 ώραν εις ΙΤΕΑΝ και 21 ώραν απεβιβάσθη Αρματαγωγού.
Την 10.3.49: Α΄ Μ.Κ.εκινήθη προς ΦΟΥΡΝΑ (8476). Β΄ Μ.Κ. αφίχθη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΝ.
Την 11.3.49: Τριλοχία Α΄ Μ.Κ. εκινήθη προς ΠΑΠΑ (Υ.0275) και Διλοχία προς ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ (Χ.9062).
Την 12.3.49: Α΄ Μ.Κ. ήχθη εις ΜΑΚΡΗΝ (Υ.0761)
Την 13.3.49: Α΄ Μ.Κ. επιβιβασθείσα επ’ αυτοκινήτων ήχθη εις ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΝ (Υ.4453) όπου επιβιβάσθη επί Αρματαγωγού.

Αποτελέσματα:
Α΄. Απώλειαι Συμμοριτών Προσωπικού.
Ν.Σ.Ε. 170 εξ ών 1 Δ/την Λόχου.
Σ.Σ. 45
Σ.Π. 21
236
Παρουσιασθέντες οπλίται φρουράς. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 9
Ιδιώται 19
Λάφυρα – Οπλισμός
Τυφέκια 34
Μπρέν 5
Αυτόματα 2
Διάφορα
5 έμφορτα κτήνη.
Β΄. Απώλειαι ημετέρων.
Ν.Ο. 8
Τ.Ο. 43
60 οπλίται εκ παγοπληξίας
2 Αξ/κοι εκ παγοπληξίας
2 Αξ/κοί Τραυματίαι
70 εκ κρυοπαγημάτων.
175
VΙ. Συμπεράσματα εκ της επιχειρήσεως
Ι. Αι Α΄ και Β΄ Μ.Κ. έφθασαν εις ΧΟΥΝΗΝ το εσπέρας της 27.1.49 και επρόκειτο να επιχειρήσωσι την νύκτα της επομένης την διάβασιν του ΜΕΓΔΟΒΑ και την κατάληψιν της ΣΟΥΒΛΕΡΗΣ εκείθεν δε ταχείαν προώθησιν προς ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ.
Την πρωίαν της 29.1.49 ελήφθη σήμα της Α.Σ.Δ.Σ.Ε. οι ου ανεβάλλετο η επιχείρησις επί 24ωρον διά να επιτευχθη συντονισμός εν χρόνω με την ενέργειαν της ΧV Μεραρχίας ενεργούσης κατά ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ εξ Ανατολών.
Η αναβολή αυτή υπήρξε εξαιρετικώς επιζήμιος διότι:
(α) Την πρωίαν της επομένης (της αρχικώς ορισθείσης διά την επιχείρησιν) ενισχύθησαν εσπευμένως διά ενός Τάγματος αι επί ΣΟΥΒΛΕΡΗΣ εχθρικαί δυνάμεις και ούτω ενώ την ιδίαν αυτήν νύκτα αι Μοίραι θα εύρισκον εν μόνον Τάγμα επί της ΣΟΥΒΛΕΡΗΣ και θα το κατέστρεφον ευρέθησαν την επομένην νύκτα προ δύο Ταγμάτων ισχυρώς εγκατεστημένων και η επιχείρησις διήρκεσε δύο νύκτας και μίαν ημέραν.
(β) Λόγω της ανωτέρω επιβραδύνσεως η χιονοθύελλα κατέλαβε τας Μοίρας προ των υψωμάτων ΚΑΜΑΡΑΚΙ και ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ ΜΕΓ. ΡΑΧΗ υπό δυσμενεστάτας συνθήκας και ούτω αφ’ ενός η όλη προς ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ κίνησις επεβραδύνθη κατά 3-4 ημέρας και αφ’ ετέρου αι Μοίραι υπέφερον σκληρώς μη προφθάσασαι να καταλάβωσι τα χωρία ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ ΜΑΡΑΘΙΑ προ της χιονοθυέλλης ην υπέστησαν επί των υψωμάτων επί 3 ημερονύκτια με συνέπειαν πολλούς κρυοπαγημένους κ.λ.π.
Συγκεκριμένως ως διεπίστωσα επί τόπου εάν η επιχείρησις είχεν γίνει προ 24ώρου θα ευρισκόμεθα προ του ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ κατά 3-5 ημέρας ενωρίτερον και θα εσώζοντο ίσως οι 300-400 την τελευταίαν ημέραν απαχθέντες νέοι και νεανίδες.
Δεν κατέστη εις υμάς νοητόν διά ποίον διετάχθη η επί 24ωρον αναβολή της επιχειρήσεως δεδομένου ότι ο συντονισμός κινήσεων τμημάτων επιχειρούντων εις περιοχάς απέχουσας αλλήλων πλέον των 60 τοπογραφικών χιλιομέτρων δεν είναι νοητός.
Τουναντίον όσον ενωρίτερον θα εγίνετο η έναρξις της επιχειρήσεως εις περιοχήν ΛΟΓΓΙΣΤΗΣ τόσον μεγαλυτέρα θα ήτο η έμμεσος βοήθεια των προς την από ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΝ ενεργούσαν ΧV Μεραρχίαν.
ΙΙ. Η όλη επιχείρησις δύναται να υποδιαιρεθεί εις δύο φάσεις.
(α) Εις την φάσιν μέχρι της απελευθερώσεως του ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.
(β) Εις την φάσιν των επιχειρήσεων καταδιώξεως των Κ. μετά την απελευθέρωσιν του ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.
Κατά την πρώτην φάσιν αμφότεραι αι Μοίραι εδρών από κοινού και η μία ωφέλεια της άλλης υπό την Δ/σιν Αξκού των Καταδρομών και κατά την κρίσην του σχηματιζομένην επί τόπου και αναλόγως της εκάστοτε καταστάσεως. Αποτέλεσμα υπήρξε η συντριβή της Ταξιαρχίας ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ ήτις απώλεσε τα 2/3 της δυνάμεως της συμπτυχθείσα από τρία Τάγματα εις εν και η σοβαρά υποβοήθησις της απελευθερώσεως του ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ διά της απειλής των εκ Δυσμών ερχόμενων δύο Μοιρών καταδρομών.
Κατά την δευτέραν φάσιν αι Μοίραι υπήχθησαν διαδοχικώς υπό ετέρας Μονάδας και ενήργησαν επί μικρόν διάστημα ομού είτα δε κεχωρισμένως βάσει πληροφοριών περί συγκεντρώσεως Κ εις διαφόρους περιοχάς. Κατά την φάσιν αι Μοίραι διήνυσαν μεγάλας αποστάσεις εις διαφόρους περιοχάς της ΡΟΥΜΕΛΗΣ αλλά δεν συνήντησαν εχθρόν εκτός μικροσυμπλοκών τινών με μικροομάδες με ασήμαντα αποτελέσματα.
Συνάγεται ως εκ ανωτέρω τα τοσάκις τονισθέν συμπέρασμα ότι αι Δυνάμεις Καταδρομών αποτελούσαι ισχυράν δύναμιν εις χείρας του Γενικού Επιτελείου, δέον να λαμβάνωσιν ιδίας αποστολάς με πλήρη πρωτοβουλία ενέργειας και με την γενικήν εντολή όπως ανευρισκώσι και συντριβώσι τας κύριας δυνάμεις του εχθρού όπου αυταί ευρίσκονται.
Όσον αφορά την συνεργασίαν με ετέρας Μονάδας αυτή δέον να διέπεται από τας αρχάς τας εμφαινομένας εις την συννημένως υποβαλλομένην Δ/γην ΓΕΣ . κοινοποιηθείσα ημίν προ καιρού.
Επί πλέον οσάκις αι Μοίραι υπάγονται υπό ετέρας Μονάδας χρησιμοποιούνται ως μία πλέον Μονάς Πεζικού και υποβάλλονται εις πολυήμερους και επίπονους κινήσεις χωρίς να συναντώσιν εχθρόν πράγμα το οποίον έχει ως αποτέλεσμα την δυσφορίαν και την πτώσιν του ηθικού των ανδρών των Καταδρομών, οίτινες έχοντες μακράν πείραν του συμμοριτικού αγώνος γνωρίζουν να διακρίνουν καλώς πότε χρησιμοποιούνται ορθώς και πότε όχι.
Εκτός τούτου η διαδοχική υπαγωγή των δυνάμεων Καταδρομών υπό διαφόρους Μονάδας παρουσιάζει και το εξής μειονέκτημα. Έκαστος Διοικητής Μονάδος εις τον οποίον διατίθεται Δύναμις Καταδρομών νομίζει ότι του δίδεται εξαιρετική ευκαιρία να επιτύχη μίαν σοβαράν επιτυχίαν και χρησιμοποιεί ταύτην ανηλεώς. Ο αμέσως επόμενος αγνοεί τι συνέβη προηγουμενως και δίδει αμέσως εν συνεχεία επιπόνους και δυσχερείς αποστολάς εις τρόπον ώστε η φράσις ‘’ εντείνατε τας προσπαθείας σας διότι είναι κρίσιμος η στιγμή’’ επαναλαμβανόμενη συνεχώς εις τας Δυνάμεις Καταδρομών έχει χάσει την σημασίαν της και χρησιμοποιείται υπό των Αξ/κων και οπλιτών χάριν αστειότητος.
Συγκεκριμένως από της 25ης Ιανουαρίου 1949 μέχρι σήμερον ήτοι επί ημέρας πεντήκοντα εξεδίδοντο συνεχείς Δ/γαί περί εντάσεως των προσπαθειών λόγω κρισίμου καταστάσεως αίτινες εάν εξετελούντο κατά γράμμα και κατά πνεύμα θα έπρεπε οι Αξ/κοί και οπλίται των δύο αυτών Μοιρών ή να έχωσιν αποθάνει λόγω κοπώσεως ή τουλάχιστον να ευρίσκωνται άπαντες εις το Νοσοκομείον, διότι αι Δ/γαι διελάμβανον να κινούνται συνεχώς ημέραν και νύκτα εις δύο δε περιπτώσεις όπου αι Μοίραι τελείως εληντλημέναι εβράδυναν να κινηθώσιν εξεδόθησαν σήματα εκδηλώνοντα απορίαν, πως Δυνάμεις Καταδρομών εσημείωσαν βραδύτητα κινήσεως.
Δυστυχώς παρατηρείται και κάτι έτι χειρότερον. Διοικηταί Μεγάλων Μονάδων γνωρίζοντες ότι θα έχωσιν υπό τας Διαταγάς των Δυνάμεις Καταδρομών επί περιορισμένον χρονικόν διάστημα προσπαθούν εξαντλητικώς να επιτύχωσι από ταύτας ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, μη υπολογίζοντες ότι εν συνεχεία τα τμήματα αυτά θα λάβωσι και ετέρας ειδικάς αποστολάς εις τρόπον ώστε οι Αξ/κοι των Μοιρών όταν λαμβάνουν Δ/γην περι υπαγωγής εις ετέρας Μονάδας να γνωρίζωσι ότι θα χρησιμοποιηθώσιν άνευ οίκτου.
VΙΙ. Ως εκ των επιχειρήσεων απεδείχθη, περιπτώσεις επιχειρήσεων μικράς διάρκειας δεν εμφανίζονται και αι Μοίρας εισερχόμεναι εις ορεινάς περιοχάς παραμένουν επί μακρόν χρονικόν διάστημα εις ταύτας. Η χρησιμοποίησις κτηνών επιτάξεως έχει εν πολλοίς αποτύχει, λόγω του ότι ταύτα δεν δύνανται να υποβληθώσιν εις μεγάλας κακουχίας με αποτέλεσμα να βραδύνει η κίνησις των Μοιρών, να αποθνήσκη σοβαρός αριθμός κτηνών από την κόπωσιν και ούτω και αι επιχειρήσεις να δυσχεραίνωνται και το Δημόσιον να υποβάλλεται εις άσκοπους δαπάνας, Ως εκ τούτου προτείνει όπως διατίθενται εις εκάστην επιχειρούσαν Μοίραν Καταδρομών δύο Διμοιρίαι Λ.Ο.Μ.
Εν ΣΤΓ
Τ.Σ.
Ι.Μ./Ι.Μ.
Ο
Ε π ι τ ε λ ά ρ χ η ς
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
Συντ/ρχης Πυρ/κού