Εξόντωση συμμορίας Δουκάκου, Διοίκηση Χωροφυλακής Γυθείου/13-3-1949


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΑΣ. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ                           Γύθειον, τη 13 Μαρτίου 1949
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΩΡ/ΚΗΣ ΓΥΘΕΙΟΥ

Π ρ ο ς
Αριθ. Πρωτ. 159/17/215ζ

Την ΑΔΧ Πελοποννήσου
Γραφ.Δημοτικής Ασφάλειας
Εις Τρίπολιν

Εξόντωσις συμμορίας Δουκάκου

Την 9ην τρέχοντος επληροφορήθημεν ότι ο Δουκάκος μετά της συμμορίας του είχεν εμφανισθεί κατά τας βραδυνάς ώρας της προηγούμενης εις τον Συνοικισμόν Δυρός-Μαραθέας οπόθεν άφησε τρόφιμα και κλινοσκεπάσματα. Επί πλέον ότι κατά τας απογευματινάς ώρας της 8ης τρέχοντος ότε ο υποφαινόμενος ευρίσκετο μετά δυνάμεως προς χωρίον Λυγερέας, κατόπιν της εκεί εμφανίσεως της συμμορίας κατά την νύκτα της 7ης προς 8ην, οι συμμορίται διήλθον εκ της περιφέρειας του χωριού Κονάκια Πανίτσης.
Η αφαίρεσης βαρειών εγχώριων κουβερτών και πολλών τροφίμων εκ Δυρού έφερε προς την γνώμην ότι η συμμορία απέβλεπε προς μονιμοτέραν εγκατάστασιν εγγύς της περιοχής.

Την εσπέραν της ιδίας ημέρας δύναμις 20 περίπου ανδρών του ενταύθα Αστυνομικού Τμήματος υπό τον Διοικητήν τούτου Υπομ/ρχον Κωστόπουλον Νικόλαον ενήδρευσεν εις το προκαθορισθέν μέρος μέχρι των πρώτων πρωϊνών ωρών.
Την πρωίαν της επομένης 10ης τρέχοντος δύναμις του Επιτελείου μου, του Αστυν. Τμήματος και του Σταθμού Μεταγωγών Γυθείου εκ 49 ανδρών και 5 οδηγών υπό τον υποφαινόμενον εκινήθει προς εξερεύνησιν της περιοχής προς Ράχην, Μαρούλια κ.λ.π. με αριστερόν την Δημόσιαν οδόν Γυθείου-Κροκεών.
Καθ  οδόν και μετά την ανάπτυξιν της δυνάμεως ο υποφαινόμενος επληροφορήθει παρά κυνηγού ότι εντός δασώδους χαράδρας παρά το χωρίον Λύμπερδον οι σκύλοι τούτου ετράπησαν γαυγίζοντας προς ωρισμένην διεύθυνσιν όπου και ο ίδιος διέκρινε από αποστάσεως 200 περίπου μέτρων κίνησιν.

Επροχώρησα διά τούτο μετά του πληροφοριοδότου μου προς Κουτουμού και όταν επείσθην ότι αι ομάδες Οιτύλου-Πανίτσης δέν είχον κινηθεί ως είχεν καθωρισθεί, αποφάσισα να συγκεντρώσω την δύναμιν Χωρ/κης μόνον – τα ΜΕΑ. Γυθείου είχον προχωρήσει δεξιότερα και δεν υπήρχε επαφή-και να κινηθώ μόνος προς το υποδειχθέν μέρος, απέχον εκ Κουτουμούς περί τα 8 χιλιόμετρα.

Εκεί ανεκατενεμήθει η δύναμις, ωρίσθει η αποστολή εκάστης ομάδος και εκινήθημεν προς την κορυφή του υψώματος Κρεμαστό. Επηκολούθησε η ανάπτυξη της ημισείας δυνάμεως διά την κατάληψιν των γύρω της χαράδρας υψωμάτων και όταν από των τριών σημείων είχε κλεισθή αύτη η υπόλοιπος δύναμις επροχώρησε προς το βάθος της διά την εξερεύνησιν.
Πρώτος αντελήφθη μικρόν θόρυβον ο Υπεν/ρχης οδηγός Κούβαρης Δημήτριος όστις και έρριψε προς την κατεύθυνσιν του θορύβου χειροβομβίδα ειδοποιήσας συγχρόνως τους άνδρας του να καλυφθούν.
Επηκολούθησε κίνησις εξ  όλων των σημείων και κύκλωσις του σημείου εις ο υπετέθει ότι εκρύπτοντο οι συμμορίται. Εις των συμμοριτών έβαλε τότε από αποστάσεως 10 περίπου μέτρων δι  αυτομάτου τόμιγκαν κατά του Χωρ/κος Μαστακούρη Θωμά με αποτέλεσμα την διπλήν διάτρησιν του αριστεροθυλακίου του χιτωνίου του και την θραύσιν μόνον του στυλογράφου του.
Επηκολούθησαν ομαδικά πυρά των ανδρών κατά της θέσεως των συμμοριτών οίτινες αντιληφθέντες ότι είχον στενώτατα περικυκλωθεί διεσκορπίσθησαν και προσεπάθουν να διαφυγώσι συρόμενοι, υπολογίζοντες προφανώς εις την πυκνότατην φύλλωσιν.
Ο Μόνιμος Χωρ/λαξ Κεράτσας Σταμάτιος αντιληφθείς ένα των συμμοριτών έβαλε κατ  αυτού διά του οπλοπολυβόλου του και τον εφόνευσε.
Συνεχιζομένης της προχωρήσεως των ανδρών και της επισταμένης ερεύνης εντός του πυκνοτέρου και αδιαβάτου μέρους του δάσους συνελήφθησαν ο είς κατόπιν του άλλου ένοπλοι τρεις συμμορίται ήτοι ο αρχηγός των Δημήτριος Δουκάκος, Γεώργιος Οικονόμου και Πέτρος Χειλάκος. Οι δύο πρώτοι έφερον πολεμικά όπλα και αρκετά φυσίγγια, ο δε τρίτος πιστόλιον. Ανευρέθει επίσης εν αυτόματον Τόμιγκαν διά το οποίον ισχυρίσθησαν ότι άνηκεν εις τον φονευθέντα.
Καθ  ομολογίαν των συλληφθέντων υπήρχε και πέμπτος συμμορίτης μη ανευρεθείς. Αι ερευναί μας διά την ανακάλυψιν και τούτου διήρκεσαν μέχρι της επελεύσεως του σκότους, εσυνεχίσθησαν δε την πρωίαν της επομένης υπό δυνάμεως Χωρ/κης της έδρας μου άνευ αποτελέσματος.
Η ενεργήσασα εν προκειμένω υπό τας διαταγάς του Διοικητού ημών δύναμις, αποτελείτο εκ του Υπομ/ρχου Κωστόπουλου Νικόλαου, του Ανθ/ρχου Πετρόγγονα Παναγιώτου και 46 οπλιτών του Αστυνομικού Τμήματος, Σταθμού Μεταγωγών και Επιτελείου της Διοικήσεως. Εχρησιμοποιήθησαν εξ  άλλου ως οδηγοί εις αγροφύλαξ και τέσσαρες ιδιώτες.
Προσαρτάται ονομαστική τούτων κατάστασις.
Δια την απονομήν των ενδεικνυόμενων αμοιβών, παρακαλώ όπως επιληφθήτε, καθ  όσον ο υποφαινόμενος ως μετάσχων κωλύεται.
Η εξοντωθείσα συμμορία προήρχετο εκ του Ταϋγέτου και εισήλθε εις την περιφέρεια της Διοικήσεως την 7ην τρέχοντος. Κατ  αρχήν ενεφανίσθει εις χωρίον Λυγερέα-Πανίτσης, εισελθούσα κατά τας εσπερινάς ώρας της 7ης τρέχοντος εις την οικία του Δριβάκου, ούτινος η σύζυγος Μαρία, ετών 65 απεβίωσεν εκ του τρόμου άμα ως αντίκρυσεν αυτούς. Ακολούθως κατηυθύνθησαν εις την οικίαν των αδελφών Παναγιώτου και Γεωργίου Δριβάκου παρ  ών επυροβολήθησαν. Μετά την εκατέρωθεν ανταλλαγήν πολλών πυροβολισμών οι συμμορίται απεχώρησαν. Τας μεσημβρινάς ώρας της 8ης τρέχοντος η συμμορία ενεφανίσθει έξωθι του χωριού Κονάκια όπου συνέλαβε τρία άτομα άτινα κράτησε μέχρι της νυκτός. Τας εσπερινάς ώρας εισήλθεν εις τον συνοικισμό Δυρός – Μαραθέας, πατρίδα του αρχηγού της και αφού αφήρεσε αρκετά τρόφιμα, είδη ρουχισμού και κλινοσκεπάσματα ανεχώρησεν.
Η δράσις των ανωτέρω συμμοριτών βάσει των γνωστών εις την υπηρεσίαν μου στοιχείων εμφανίζεται ως ακολούθως:
1) Δουκάκος Δημήτριος του Ιωάννου εκ Μαραθέας Γυθείου, ετών 35 γεωργός, άγαμος. Σημαίνον και δυναμικόν στέλεχος του ΚΚΕ και της συμμοριακής κινήσεως. Εκράτησε συνεχώς το όπλον επί ολόκληρον επταετίαν. Δεν διέκοψε την εγκληματική δράση του ούτε μετά την Βαρκιζα. Είχε καταντήσει ο τρόμος της περιοχής Γυθείου, όπου ενεφανίζετο κατά διαστήματα. Βαρύνεται με 25 ολόκληρα καταδιωκτικά, κατάστασιν των οποίων επισυνάπτω. Έχει καταδικαστεί δις εις θάνατο και άπαξ εις ισόβια δεσμά παρά του Κακουργιοδικείου Σπάρτης. Εχρησιμοποιήθη κατά το παρελθόν ως υπεύθυνος των πληροφοριών της περιοχής Γυθείου, επίσης ως Διμοιρίτης κατά την ένοπλον δράσιν και εσχάτως λόγω ελαφρού του τραύματος εις την χείρα κατά την μάχην Ζαχάρω Ολυμπίας μετά του αποσπάσματος Ζόρρα, ως σύνδεσμος Αρχηγείου Ταϋγέτου – Πάρνωνος.
2) Οικονόμου Γεώργιος του Νικολάου εκ Γυθείου , ετών 23, άγαμος, άεργος. Ενετάχθη εις τας συμμορίας κατά το 1943. Έδρασε εις περιφέρεια Σπάρτης και Αρκαδίας. Έχει πλήρη Κομμουνιστικήν μόρφωση και εγκληματικόν χαρακτήραν. Βαρύνεται με δύο καταδίκες εις θάνατο και με κατασχετήριον επί παράβασει Γ΄ ψηφίσματος. Επισυνάπτω κατάστασιν ανωτέρω καταδιωκτικών. Εκρατείτο εις φυλακάς Σπάρτης, οπόθεν απελευθερώθη κατά Φεβρουάριον 1947 παρά των συμμοριτών. Είναι αδελφός του Λοχαγού του Λόχου Συγκροτήματος Ξυδέα Πέτρου Οικονόμου. Υπήρξε Διμοιρίτης του Συγκροτήματος Ξυδέα.
3) Χειλάκος Πέτρος του Χρήστου εκ Σελεγουδίου Λακεδαιμόνος, ετών 24 άγαμος, γεωργός. Οργανωμένος εις το Κ.Κ. από της εποχής της Κατοχής. Άνηκεν εις την Πολιτοφυλακήν και μέχρι της εντάξεως του εις τας συμμορίας εχρησιμοποιείτο εις το χωρίον του διά πληροφορίας και συγκέντρωσιν τροφίμων. Κατά την επίθεσιν συμμοριτών κατά του Σελεγουδίου και τον φόνο του Προέδρου της Κοινότητας Γεωργίου Κοτζουρίδου και του Ιωάννου Αρφάνη, ηκολούθησε τους συμμορίτας και ενετάχθει εις ένοπλο τμήμα. Εσχάτως υπηρετεί εις την Πολιτοφυλακήν Εξωχωρίου Ταϋγέτου.
4) Ο φονευθείς Ανδρινόπουλος Κων/νος ήτο κατά τους συλληφθέντας φοιτητής της Νομικής και κατήγετο εκ τινός χωρίου ευρισκομένου έξωθι του Νησίου Μεσσήνης. Η δράσις του δεν είναι γνωστή ενταύθα. Η Υ.Χ. Νησίου εξ  άλλου δεν απήντησε μέχρι σήμερον εις σχετικόν μας τηλεγράφημα.
Τέλος ο διαφυγών συμμορίτης κατά τους συλληφθέντας ονομάζετο Κοτσούνης Κων/νος και κατήγετο εκ του Προαστείου-Καρδαμύλης.

Ο
Διοικητής της Διοικήσεως
Τ .Σ.
Λάγιος Βασίλειος
Ταγ/ρχης

Κοινοποίησις
42 Ταξιαρχίαν εις Σπάρτην
Παρακαλούμεν ην όπως λάβει γνώσιν
εν συνεχεία προγενεστέρων τηλεγραφικών
ομοίων μου.

Advertisements