Σχέδιον άμυνας ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/7 Μαρ 1949


ΘΕΜΑ:Σχέδιον Αμύνης τομέως ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΠΡΟΣ:3, 21, 22, 77 Ταξ./Α1
(Λόχον Βαθμοφόρων, Διλοχίαν 507 Τ. Τεθωρακισμένα θα λάβωσι γνώσιν των αποστολών των μερίμνη Α1 Μεραρχίας).
ΚΟΙΝ:  Β΄ΣΣ/Α1-Χ Μερ./Α1
Α1-Α8-Α9-Α10-Γ1 Μεραρχίας
Αμερ. Αποστολή.                                                               ΑΜΕΣΟΥ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ

ΙΙ Μεραρχία ΑΠΦ200/306/Α1

ΣΤΓ 912 τη 7.3.49

Σχετική Α.Π.Φ.102/286/Α1/2-3-49 Δ/γή Β΄ΣΣ.

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Περί εχθρού
Μετά την ήττα των οι συμμορίται εις τον τομέα της ΦΛΩΡΙΝΗΣ, προέβησαν εις ανασυγκρότησιν και ενίσχυσιν των επιτεθεισών Μονάδων, μεθ’ ο εγένοντο ορισμέναι αντικαταστάσεις Ταξιαρχιών, ευρισκομένων εν Α΄ γραμμή δι’ ετέρων ανασυγκροτηθεισών.
Σήμερον η ΙΧ συμμοριακή Μεραρχία ευρίσκεται ως εφεδρεία με τας 16, 108 και 103 Ταξιαρχίας, εις περιοχήν ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ-ΒΑΤΟΧΩΡΙ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ.
Ομοίως επί ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ και εις περιοχήν ΑΧΛΑΔΑ-ΣΚΟΠΟΣ Τάγμα ΜΑΥΡΟΥ και Επιλαρχία ΝΕΣΤΩΡΟΣ.
2. Εχθρού. Φιλίων.
Η γνωστή διάταξις.

Β. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
Ι. Οι συμμορίται δύνανται να συγκεντρώσωσι τάσσαρας Ταξιαρχίας και ικανόν αριθμόν μέσων υποστηρίξεως και να εκτοξεύσωσιν επίθεσιν κατά του τομέως ΦΛΩΡΙΝΗΣ, με σκοπόν στρατολογίας, επιμελητειακής εκμεταλλεύσεως και αποχωρήσεως την ιδίαν νύκτα, εις ευνοϊκήν δε περίπτωσιν, κατοχή πόλεως ΦΛΩΡΙΝΗΣ.
ΙΙ. Πιθαναί κατευθύνσεις επιθέσεως.
1) Κυρία προσπάθεια εν τη κατευθύνσει:
α) ΑΛΩΝΑ-ΤΣΕΡΚΟΛΟΒΟ-ΛΙΒΑ-υψ.1115-ΦΛΩΡΙΝΑ
β) ΑΛΩΝΑ-Νοτίως υψ. 1017-ΦΛΩΡΙΝΑ.
Και με ταυτόχρονον δευτερεύουσαν ενέργειαν εν τη κατευθύνσει:
α) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΑΙΑ – Ανατολ. ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ-ΣΚΟΠΙΑ-Ν.Α πεδινού διαδρόμου ΦΛΩΡΙΝΗΣ.
β) ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΑΙ-ΦΛΩΡΙΝΑ.
2) Κυρία προσπάθεια εν τη κατευθύνσει:
α) ΑΛΩΝΑ-ΤΣΕΡΚΟΛΟΒΟ-ΛΙΠΑ-υψ.1115-ΦΛΩΡΙΝΑ.
β) Από ΚΟΥΛΑ-ΠΛΑΤΥ προς ΑΤΡΑΠΟΝ-υψ.1104-ΣΚΟΠΙΑ-ΓΚΙΟΥΠΚΑ-ΦΛΩΡΙΝΑ.
Με ταυτόχρονον απασχόλησιν από:
α) ΑΛΩΝΑ-Νοτίως υψ.1117-ΦΛΩΡΙΝΑ
β) Από ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΑΙ-ΦΛΩΡΙΝΑ.
Πιθανωτέρα περίπωσις ενεργείας συμμοριτών φαίνεται η α΄ τοιαύτη.
3) Ενέργεια συμμοριτών κατά πόλεως ΦΛΩΡΙΝΗΣ με κυρίαν προσπάθειαν από ΜΠΑΣΔΡΟΒΙΤΣΑ-υψ.1033-ΦΛΩΡΙΝΑ δεν φαίνεται πιθανή, λόγω ισχυροποιήσεως των εις τον τομέα τούτον Κ. Αντιστάσεως.
Γ. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
Διατήρησις της ακεραιότητος της τοποθεσίας δι’ ενεργητικής αμύνης προς φθοράν και καταπόνησιν του εχθρού, μεθ’ ο, αντεπίθεσις προς τελικήν συντριβήν του και σύλληψιν αιχμαλώτων και εν συνεχεία, καταδίωξις εν τη κατευθύνσει:
ΦΛΩΡΙΝΑ-ΠΙΣΣΟΔΕΡΙ επί τω σκοπώ καταλήψεως του εδαφικού διαμερίσματος ΠΑΛΚΑ-ΜΠΕΛΛΑ ΒΟΔΑ (Ν.480724) και ΒΙΓΛΑΣ ΛΟΥΝΤΣΑΣ.
Δ. ΜΕΘΟΔΟΣ
Ι. Διατιθέμεναι δυνάμεις.
1) 3η και 21η Ταξχίαι (εν αι γραμμή) μέτωπον ΒΙΤΣΙ.
2) Τάγμα 22 Ταξιαρχίας μέτωπον ΒΙΤΣΙ και έτερον Τάγμα μέτωπον ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ.
3) Τοπικαί εφεδρείαι
α) Διλοχία 507 Τ.Π. (ΣΚΟΠΙΑ-ΦΛΩΡΙΝΑ)
β) Λόχος Βαθμοφόρων (170 οπλίται)
4) Γενικαί Εφεδρείαι
α) 22 Ταξ/χία με κάτωθι δυνάμεις:
-508 Τ.Π. (μείον Λόχος διά κατοχήν ΚΡΙΘΑΡΙΣΙΟ ΝΕΡΟ-ΚΑΛΕΤΟ)
-507 Τ.Π. μείον Διλοχία συν Ουλαμός 104 ΣΠΠ εκ ΒΕΥΗΣ (εφ’ όσον δεν θα απασχολήται η περιοσή ΒΕΥΗΣ)
β) 77 Ταξ/χία (μείον Τάγμα) αφιχθησομένη περιοχήν ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ (μερίμνη Β΄ΣΣ)
ΙΙ. Συμπληρωματικά μέσα.
1) 104 ΣΠΠ μείον Πυρ/χία
2) 2 Ουλαμοί τεθωρακισμένων.
3) Ουλαμός αρμάτων.
ΙΙΙ. Αποστολαί
1. α) Άμυνα επί τόπου υφ’ απάντων Σημ. Στηρίγματος προς διατήρησιν ακεραιότητος τοποθεσίας, φθοράν και αποσύνθεσιν επιτεθεμένων, διά χρησιμοποιήσεως των τοπικών εφεδρειών και του ημίσεως ή του 2/3 των δυνάμεων των μη προσβαλλομένων Σημ Στηρίγματος.
β) Ενέργεια αντεπιθέσεων προς πλήρη συντριβήν του εχθρού εν καταλλήλω χρόνω.
2) Τοπικών εφεδρειών Μεραρχίας.
Διλοχίας 507 Τάγματος (ΦΛΩΡΙΝΑ-ΣΚΟΠΙΑ)
α) Επέμβασις υπέρ 21ης Ταξ/χίας εν τη κατευθύνσει
ι) υψ.826 (Ν.604665) – υψ.1181 (Ν.583656) – ΛΙΟΥΤΑΤΟΝ.
ιι) ΣΚΟΠΙΑ-Σ.Δ. 21ης Ταξ/χίας (Ν.5667)
β) Επέμβασις υπέρ 3ης Ταξ/χίας εν τη κατευθύνσει
ι) ΓΚΙΟΥΠΚΑ-υψ.1115-ΛΙΠΑ
ιι) Προς ενίσχυσιν τμημάτων Ανατ. και Δυτικού Διαδρόμου πόλεως ΦΛΩΡΙΝΗΣ. Εις την περίπτωσιν ταύτην πιθανή συνεργασία μετά Ουλαμού τεθωρακισμένων και αρμάτων.
Λόχου Βαθμοφόρων.
α) Επέμβασις υπέρ 3ης Ταξ/χίας εν τη κατευθύνσει
ι) Στρατόπεδον-υψ.1033-υψ.1398
ιι) ΓΚΙΟΥΠΚΑ-ΛΙΠΑ και
ιιι) Προς ενίσχυσιν Ανατολ. και Δυτικού Διαδρόμου
Αλληλουποστήρηξις Ταξιαρχιών.
α) Εις περίπτωσιν μη σοβαράς πιέσεως της 3ης Ταξ/χίας να είναι εις θέσιν αύτη, να επεμβαίνει υπέρ 21ης Ταξιαρχίας, κατ’ αρχήν διά Διλοχίας, εν τη κατευθύνσει.
ι) ΦΛΩΡΙΝΑ-(Ν.572683)-ΠΑΝΑΓΙΑ
ιι) ΦΛΩΡΙΝΑ-ΣΚΟΠΙΑ-υψ.1181
και εν συνεχεία δι’ ετέρας Διλοχίας.
β) Εις περίπτωσιν μη σοβαράς πιέσεως 21ης Ταξιαρχίας να είναι εις θέσιν αύτη, να επεμβαίνη υπέρ 3ης Ταξιαρχίας κατ’ αρχήν διά Διλοχίας, εν τη κατευθύνσει:
ι) ΠΑΝΑΓΙΑ-Δυτικ. πεδινού Διαδρόμου ή
ιι) ΛΙΠΑ υψ.1115-ΓΚΙΟΥΠΚΑ
και εν συνεχεία δι΄ετέρας Διλοχίας.
3) Γενικών εφεδρειών
α) 22 Ταξιαρχία
ι) Διοίκησις Ταξιαρχίας μετά Διλοχίας 507 Τάγματος και Ουλαμού Πυρ/κού εντός μίας ώρας από ειδοποιήσεως, θα κινηθή επ’ αυτοκινήτων εις ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΝ και εκείθεν αναλόγως εξελίξεως του αγώνος, να είναι εις θέσιν να επέμβη υπέρ 3ης ή 21ης Ταξιαρχίας.
Ο Λόχος ΝΥΜΦΑΙΟΥ 509 Τ.Π. διά δύο (2) Διμοιριών θα μετασταθμεύση εις ΑΝΩ ΥΔΡΟΥΣΑΝ.
ιι) 508 Τάγμα μείον Λόχος εντός μιας ώρας από ειδοποιήσεως θα κινηθή από ΑΝΩ ΥΔΡΟΥΣΑ προς ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΝ ή ΠΕΡΑΣΜΑ από όπου, να είναι εις θέσειν να επέμβη εν τω τομεί 3ης ή 21ης Ταξιαρχίας μεμονωμένον ή μετά της εις ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΝ αφιχθησομένης Διλοχίας 507 Τ.Π. υπό Δ/γάς της Ταξιαρχίας του.
Εν επειγούση ανάγκη να έχη υπ’ όψιν του ότι δυνατόν να μεταφερθή δι’ αυτοκινήτων από ΠΕΡΑΣΜΑ ή ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΝ εις ΦΛΩΡΙΝΑΝ, οπότε τα κτήνη θα κινηθώσιν οδικώς.
β) 77 Ταξιαρχία (μείον Τάγμα) αφικνουμένη εις ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΝ θα επέμβη εις τον αγώνα κατόπιν Δ/γής της Μεραρχίας.
Εις περίπτωσιν αφίξεως Τάγματος εις ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟν ενωρίτερον της Ταξιαρχίας, Τάγμα τούτο θα τίθεται υπό Δ/γάς 22 Ταξ/χίας.
-77 Ταξιαρχία να έχη υπ’ όψιν της ότι, εκτός της περιπτώσεως επεμβάσεως εις τον αγώνα δι’ αντεπίθεσιν, θα ενεργήση και την καταδίωξιν, ενισχυομένη προς τούτο υπό Τάγματος 22 Ταξιαρχίας, 2 Ουλαμών τεθωρακισμένων, Ουλαμού Αρμάτων και Μοίρας Πεδ. Πυρ/κού, εν τη κατευθύνσει: ΦΛΩΡΙΝΑ-ΑΛΩΝΑ-ΠΙΣΟΔΕΡΙ και υπερβαίνουσα τα τυχόν τμήματα της Μεραρχίας, θα προσπαθήση να θέσει υπό την κατοχήν της το εδαφικόν διαμέρισμα ΠΛΑΚΑ (Ν.480710)-ΜΠΕΛΛΑ ΒΟΔΑ.
Προς τον αυτόν ανωτέρω σκοπόν, η 21 Ταξιαρχία θα ενεργήση ταυτοχρόνως διά Τάγματος από υψ. 1695-ΒΙΓΛΑ ΛΟΥΝΤΣΑ προς κατάληψιν ΒΙΓΛΑΣ.
3η Ταξιαρχία θα εκδηλώση παραπλανητικήν ενέργειαν διά δυνάμεως τουλάχιστον Διλοχίας εν τη κατευθύνσει:
ΕΘΝΙΚΟΝ (Ν.5779)-ΚΡΑΤΕΡΟΝ(Ν.5378)
4) Τεθωρακισμένων
Επέμβασις υπέρ
α) Ανατολικού και Δυτικού διαδρόμου
β) Τμημάτων ΣΚΟΠΙΑΣ
γ) Υποβοηθήσωσιν ενέργειαν 77 Ταξιαρχίας προς ΠΙΣΟΔΕΡΙ.
5) Πυροβολικόν
α) Αμέσου υποστηρίξεως.
ι) Αμέσου υποστηρίξεως των προσβαλλομένων σημείων Στηρίγματος και εν συνεχεία βομβαρδισμοί εις χώρους εκ των προτέρων καθωρισθέντας, οίτινες προσφέρονται διά δημιουργίαν βάσεως πυρός και απόκρυψιν εφεδρειών, ως και επί δρομολογίων άτινα ο εχθρός υποχρεωτικώς θα ακολουθήση.
ιι) Εις περίπτωσιν που θα καταστή γνωστή η ενέργεια επιθέσεως, πριν εκτοξευθή αύτη, βομβαρδισμοί εις τους προκαθορισθέντας πιθανούς χώρους συγκεντρώσεως προς αποδιοργάνωσιν και αποσύνθεσιν των Μονάδων των συμμοριτών.
ιιι) Διά την ευχερή πραγματοποίησιν των βολών τούτων να εκτελεσθώσιν από τούδε όλαι αι προετοιμασίαι διά την εύστοχον βολήν των εκτοξευθησομένων βολών.
β) Συνόλου
ι) Αντιπυροβολικόν
ιι) Απρόοπτοι στόχοι.
ιιι) Ενδεχομένως υποστήριξις προσβαλλομένων σημείων.
6) Μηχανικόν.
Εις διάθεσιν 77 Ταξιαρχίας δι’ ενέργειαν προς ΠΙΣΟΔΕΡΙ, δύο (2) Διμοιρίαι 701 Λ. Μηχ/κού.
7) Τα εν ΦΛΩΡΙΝΗ ευρισκόμενα β! κλιμάκια και Σχηματισμοί, θα ενεργήσωσι βάσει του σχεδίου συναγερμού και ενεργείας του Συγκροτήματος ΦΛΩΡΙΝΗΣ.
-Η Διοίκησις Χωρ/κής να καταβάλη ιδιαιτέραν προσπάθειαν διά την τήρησιν της τάξεως.
Ε. ΓΕΙΤΟΝΙΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΙ
Χ Μεραρχία εις περίπτωσιν προσβολής ΦΛΩΡΙΝΗΣ, εντός 3ώρου από ειδοποιήσεώς της θα εκδηλώση επιθετικήν ενέργειαν εν τη κατευθύνσει:
1) ΒΙΤΣΙ-ΓΛΑΒΑΤΑ-ΚΟΥΛΑ-ΠΛΑΤΥ
2) ΚΑΜΙΝΟ-ΒΑΤΩΡΙ-ΚΟΥΛΑ
ΣΤ. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ως ειδική Διαταγή.
Ζ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Ως ειδική διαταγή ΑΚΒ & Γ.

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
Μερίμνη Γ1 Μεραρχίας να ώσιν έτοιμα προς χρησιμοποίησιν το ολιγότερον 30κοντα οχήματα εντός 15΄ από ειδοποιήσεως.
Θ. 1. Αι Ταξιαρχίαι βάσει ανωτέρω να καστρώσωσι λεπτομερή σχέδια ενεργείας διά μίαν εκάστην των περιπτώσεων και να ενημερώσωσι τους Δ/τάς των Ταγμάτων.
2. Να εκτελεσθώσι λεπτομερείς αναγνωρίσεις.
3. Σχέδια ενεργείας υποβληθώσιν εντός 3ημέρου από λήψεως παρούσης.
4. Παρακαλείσθε αναφερθή λήψις παρούσης.
Δια την ακρίβειαν

Το Γραφείον Α1

Τ.Σ.Υ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ