Εκθεση επιχείρησης Καρπενησίου, Ελληνικός Στρατός/Α’ΣΣ/Α1/28 Φεβ 1949


Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ                                                                         ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α1 ΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΡΟΥΜΕΛΗΣ
(ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ)
Από 1 Φεβρουαρίου 49 με 28 Φεβρ. 49

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ.
Την 17.1.49 εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ευρίσκετο το 7ον Ε.Τ.Π. λόγω όμως υπόπτων κινήσεων των 138 και 192 Κ.Σ. Ταξιαρχιών προς ΜΟΛΟΧΑΝ-ΡΕΝΤΙΝΑΝ η Α.Σ.Δ.Σ.Ε. διέταξεν το 5ον Ε.Τ.Π. μείον Λόχος και το Τ.Σ.Ε.Τ.Π. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ να κινηθούν εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ. Αι κινήσεις αυταί συνεπληρώθησαν την 181 Διλοχία εκ της Δυνάμεως ταύτης απεστάλει ίνα αποφράξη την διάβασιν ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ. Καθ’ οδόν ενέπεσεν εις ενέδραν και διελύθη. Ούτω εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ ευρέθη τελικώς δύναμις δύο Ταγμάτων μείον τρεις Λόχοι.
Την 192300ω αι Ι και ΙΙ Μεραρχίαι επετέθησαν εναντίον του ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ και μετά 24ωρον σκληρόν αγώνα κατέλαβον αυτό την 210330ω.
Από της 20/1 διετάχθη υπό του Β’ΣΣ έχοντος τότε την ευθύνη, η 45 Ταξιαρχία ίνα κινηθή επιθετικώς από υψιπέδου ΝΕΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ εναντίον προσβαλλόντων το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ λόγω σφοδροτάτης αιφνίδιας χιονοθυέλλης κατέστη αδύνατος η συνέχισις της κινήσεως της Ταξιαρχίας, οπότε αναστραφείσα κατευθύνση εις ΛΑΜΙΑΝ.-
Την 30.1.49 ήρχισεν η επίθεσις προς απελευθέρωσιν του μαρτυρικού ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ διά της ΧΥ Μεραρχίας (73-75 Ταξιαρχίαι και υπό διοίκησιν η 71 Ταξιαρχία) και των δυνάμεων Δυτικού Τομέως, περιλαμβανουσών: την Δ/σιν καταδρομών Βορρά (Δ.Κ.Β.) εκ δύο Μοιρών και το 39ον Ε.Σ.Π. (Τρία Τάγματα).-
Κατεύθυνσεις ενέργειας: ΧΥ Μεραρχία: Β. οδόν ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ Δ.Δ.Τ.: ΛΟΓΓΙΣΤΑ-ΣΟΥΒΛΕΡΗ-ΒΙΝΙΑΝΗ.
Οι Κ.Σ. αντέταξαν πείσμονο και άμυνα κατέχοντες εις βάθος τας περιοχάς ΔΙΚΑΣΤΡΟΝ – ΜΕΡΚΑΣ – ΠΟΛΙΑΝΑ – ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΙ –ΣΟΥΒΛΕΡΗ-ΓΑΝΩΤΑ-ΦΡΑΓΓΙΣΤΑ-ΜΑΡΑΘΙΑ-ΣΤΕΝΩΜΑ-ΒΙΝΙΑΝΙ-ΑΝΕΜΟΣ.
ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟ Α΄ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
Την 1500ω της 2 Φεβρουαρίου 49 το Α΄ΣΣ εις εκτέλεσιν Δ/ης του Αρχιστρατήγου ανέλαβεν την ευθύνη της ΡΟΥΜΕΛΗΣ και επωμίσθη το δυσχερές και συνάμα τιμητικόν έργον της διευθύνσεως του απελευθερωτικού αγώνος του μαρτυρικού ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ εκ των εγκληματιών και δολοφόνων απάτριδων και της προσπάθειας προς ολοσχερή εκμηδένισιν τούτων.
Παραθέτομεν κατωτέρω αυτούσιαν την υπ’ αρίθμ. Φ.83/54/022045ω Δ/γην του ΣΣ. Είναι χαρακτηριστική διά την πίστιν, αγωνιστικήν διάθεσιν και επιθετικοτητά της, αντιπροσωπευτική χαρακτηριστικώς του πνεύματος του Σ.Σ. εισερχομένου τότε εις την τεταραγμένην ΡΟΥΜΕΛΗΝ.
——————–
ΑΠΟ: Τ.Σ./Α.Σ.Σ.
ΠΡΟΣ: Α.Σ.Δ.Σ.Ε.
Τ.Σ./82 Σ.Π.
Τ.Σ.Ε.Τ.Π. ΑΜΦΙΣΣΗΣ – ΛΕΒΑΔΙΑΣ
ΧV Μεραρχία
ΚΟΙΝ: VΙΙΙ Μεραρχία
Σ.Δ.Φ.
Τ.Σ.Ε.Τ.Π. ΑΓΡΙΝΙΟΥ.
Φ.83/54(.) Εκτελούν την Δ/γην του Αρχιστρατήγου του Α΄ ΣΣ εισελθών εις την νέαν ζώνην του ανέλαβε από σήμερον την ευθύνην της ΡΟΥΜΕΛΗΣ(.) Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ άρχισε πλέον να ελευθερούται σταθερώς (.)
Τα πλήγματα κατά των συμμοριτών είναι πλέον τελειωτικά(.) Γι’ αυτό και το ΣΣ είναι κοντά σας(.) Με όλην μου την χαρά απευθύνω του χαιρετισμούς μου και τους επαίνους μου εις όλας τας Μονάδας της ΡΟΥΜΕΛΗΣ, αίτινες επανέρχονται υπό τας Διαταγάς του Σώματος(.) Ξεύρω ότι ευρίσκεσθαι στο χιόνι με μία επιθυμία την ελευθέρωσιν του ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ(.) Τούτο σε λίγο θα ελευθερωθή αλλά δεν αρκεί(.)
Άλλη μια φορά θα ιδήτε στο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ το πέρασμα των ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ(.) θα αντλήσωμεν από το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ όλη την αγανάκτηση που θα δίδει το φτερούγισμα στα πόδια(.) Θα τους κυνηγάμε όπου και αν πάνε(.) Στην ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ επί 40 μέρες τα τμήματά μας τους κυνήγησαν και τους κυνηγούν χωρίς ανάπαυλα(.) Το κυνήγημα αυτό τους ετσάκισε και παραδίδονται καθημερινώς(.) Ο Αντιπρόσωπος του Αρχιληστού στην ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ παρεδόθει(.) Από μας εξαρτάται και θα γίνη να μην υπάρξη άλλος ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΣ βραχνάς(.) Καθαρίστε όλοι οι Διοικηταί άνευ οίκτου τα μετόπισθεν(.) Κάθε ύποπτος βοηθείας πρέπει να εκλείψη(.) Φροντίστε όλοι οι Διοικητές για κάλτσες και άρβυλα διαρκώς(.) Δεν πρόκειται να σταματήσουμε ούτε ημέρα ούτε νύκτα(.) Άρχισε το 1949 με την Ανατολή της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(.) Ο Αρχιστράτηγος και όλοι μας πιστεύουμε ότι το 1949 θα αδελφωθή με το 1940 στην τελική συντριβή των Εαμοβουλγάρων και την Νίκην για όλες αι δυνάμεις του Έθνους Επεστρατεύθήσαν(.) Το ΣΣ έχει την υπέρτατην τιμή να είναι πρωτοπόρον(.) Την πρωτοπορείαν θα την κρατήση(.) Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ(.)

Θ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
——————–
Με αυτό το επιθετικό πνεύμα και την πίστη προς την επιτυχίαν εισέρχεται το Σ.Στρατού εις την τεταραγμένην ΡΟΥΜΕΛΗ όπου οι Κ.Σ. είχον αποθρασυνθή. Είχον δημιουργήσει χώρον υπό τον απόλυτο έλεγχο των εις τα ΑΓΡΑΦΑ, είχον εισδύσει εις την ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ κατέλαβον το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ, ετροφοδότησαν με έμψυχο και άψυχον υλικό τας συμμορίας των και ητοιμάζοντο διά νέαν εξόρμησιν με πρωτοβουλίαν εις την εκλογήν στόχου.
Αι δυσκολίαι ήσαν τεράστιαι. Η υπ’ αρίθμ Α.Α.Π. 21958/Φ.4009/3/5-2-49 Δ/γη ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ, δι’ ής καθορίζεται η νέα αποστολή του Σώματος Στρατού, αρχίζει με την φράσιν «Το Α’. Σ. Στρατού εις την νέαν ζώνην ευθύνης του παραλαμβάνει μία κατάστασιν ούχι ικανοποιητική’’.-
Παρ’ όλα αυτά κατέστη δυνατόν, όχι μόνον να ανακαταληφθούν ταχέως και προστατευθούν οι ζωτικοί χώροι, αλλά κυρίως να διωχθούν κατά πόδας αι 2 Κ.Σ. Μεραρχίαι κατά τρόπον ώστε ο διαφωτιστής της ΙΙ Μεραρχίας, ΒΑΙΤΣΑΣ, γράφει εις το ημερολόγιον του εις την τελευταίαν φάσιν της επιχειρήσεως: «Νηστεία, κούρασις και συνεχής πόλεμος» Και αλλού «Πεθάνανε και 2 από κούραση και ασιτεία». Από της περιόδου αυτής καθιερώθη η βασική τακτική: «Νυχθημερόν κυνήγημα» ουδέν τμήμα εθεωρείτο πλέον ως έχον έδραν στατικήν έδει πάντες να ώσι εις θέσιν να καταδιώκουν τον εχθρό όπου και αν ενεφανίζεται. Ούτω τμήματα ιδία Ε.Τ.Π. άτινα είχον κληρονομήσει το πνεύμα της στατικής Αμύνης των Ταγ/των Εθν/ρας, μετεβλήθησαν εις θαυμάσιους διώκτας αντικαθιστώντα την ελευθερίαν και την ασφάλειαν εις την πολύπαθη ΡΟΥΜΕΛΗ.
Θα ήτο παράλειψις να μην αναφερθή η πλήρης κατανόηση προς τας κατευθύνσεις του ΣΣ της Α.Σ.Δ.Σ.Ε. Το Α΄ ΣΣ τόσον εξετίμησεν την καταβληθείσαν τεράστιαν προσπάθεια της Α.Σ.Δ.Σ.Ε. ώστε εις την υπ’ αρίθμ. Φ7/354/2-3-49 Δ/γην του έγραφε:
——————-
«Αι ταχύταται μεταφοραί των Μονάδων σας από του ενός σημείου εις το έτερον της ευρυτάτης και δυσκολοτάτης ζώνης σας, ίνα προλάβητε και προσβάλητε τους Κ.Σ. κινούμενους εντός του εσωτερικού και τεραστίου κύκλου, υπήρξε πραγματικός αιφνιδιασμός δι’ αυτούς και αντί να καταστρέψουν κατεστράφησαν».
——————–
Και εις άλλο σημείο:
——————-
«Οπωσδήποτε το αποτέλεσμα υπερτριακοσίων αιχμαλώτων και νεκρών υπήρξε λαμπρό και προ πάντος η κατάστασης εις ην περιήλθον αι Ι και ΙΙ ΚΣ Μεραρχίαι διά της διαρκούς διώξεως θα αποδώσει ακόμη σοβαρώτερα αποτελέσματα. Συμπληρωματικόν θετικόν αποτέλεσμα υπήρξε η κινητοποίησις όλων των ελαφρών Ταγμάτων».
ΕΧΘΡΟΣ
(α) Δύναμις
Αρχηγός (ΚΓΑΝΕ) ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ 120
Σχολή Αξιωματικών ΠΕΤΣΑΣ 130
Ι Μεραρχία ΓΙΩΤΗΣ 50
138 ΚΣ Ταξ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ (Ι Μερ) 640
192 Κ.Σ. Ταξ. ΜΠΑΝΤΕΚΟΣ (Ι Μερ) 590
ΙΙ Μεραρχία ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 50
172 ΚΣ Ταξ .ΟΛΥΜΠΙΣΙΟΣ (ΙΙ Μερ) 590
144 Κ.Σ. Ταξ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΙΙ Μερ.) 650
ΣΥΝΟΛΟ 2820
(β) Ηθικόν
Αι Κ.Σ. δυνάμεις ευρίσκονται να κατέχουσαι το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ. Η κατάλειψις του ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ έρχεται ύστερα από την προσβολή της ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. Γενικώς ευρισκόμεθα εις μίαν κρίσιμον περίοδο, κατά την οποίαν ιδία εις την περιοχήν αυτήν της Κεντρικής Ελλάδος οι Κ.Σ. είχον αποθρασυνθή. Συνεπώς το ηθικόν των δέον να είναι ακμαίον και ολο εν αυξανόμενον, καταλλήλως δε υποκινούμενον υπό των πολιτικών επιτρόπων έφθασε εις σημείον φανατισμού.-
(γ) Οπλισμός Πυρ/κα
Αι εκ λαφύρων προερχόμεναι ποσότητες πυρ/κών και οπλισμού είχον δημιουργήσει επάρκειαν εις του Κ.Σ. της περιοχής ταύτοις
ΗΜΕΤΕΡΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Α.Σ.Δ.Σ.Ε.
Υπό διοίκησιν της δυνάμεως:
(α) Στρατηγείον ΧΙ Μεραρχίας
Με 45 Ταξιαρχίαν (571-572-573 Τ.Π.)
Με 73 Ταξιαρχίαν (574-575-591 Τ.Π.)
Με 71 Ταξιαρχίαν (613-602-630 Τ.Π.)
(β) Διοίκησις Δυτικού Τομέως (Δ.Δ.Τ.)
Με Α΄ και Β΄ ΜΟΚ.
Με 39ον Ε.Σ.Π. (τρία Τάγματα)
Με 581 Τ.Π.
(γ) Πυροβολικόν:
142 Μ.Ο.Π.
Μοίρα 105 Σ.Π.Π.
Πυρ/χια 102 Σ.Π.Π.
(δ) Γενικώς η κατάσταση του εχθρού κατά την εποχήν ταύτην αφ’ ης το ΣΣ αναλαμβάνει την ευθύνη κρίνεται συγκριτικώς πολύ καλή. Δυνάμεθα κατά συνέπεια να αποδόσώμεν την μετέπειτα ευνοικήν εξέλιξιν των επιχειρήσεων κατά των Κ.Σ. εις την επιτυχή άλωση των επιχειρήσεων κατά ΚΓΑΝΕ, ακολουθουσών την επιτυχή έκβασιν των τοιούτων εις ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ.
ΚΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Χαρακτηριστική είναι η κατωτέρω Διαταγή ΓΕΣ των επικρατουσών κακώς καιρικών συνθηκών.
ΑΠ 219374/6-2-49/ΓΕΣ: «Λόγω παρατάσεως κακοκαιρίας να ληφθώσι μέτρα προστασίας των Μονάδων και προλήψεως σοβαρών απωλειών εκ κρυοπαγημάτων».
ΠΑΠΑΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
Από της πρωίας της 6/2 το Τ.Σ/Σ.Σ προωθήθη εις Τ.Σ./ΧΥ Μεραρχίας, εις ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ, ένθα ενημερωθή επί της καταστάσεως.
Η κατάστασις παρουσίαζε το εξής άτοπον. Ενώ υπήρχον πληροφορίαι και ενδείξεις ότι οι ΚΣ ήρχισαν συμπτυσσόμενοι προς ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ, η ΧV Μεραρχ. συνέχισεν άκαρπους επιθέσεις ίνα καταλάβη το 1512 (την 6/2 κατελήφθη άνευ αντιστάσεως ) όπου οι ΚΣ δι’ οπισθοφυλακών αμύνοντο.-
Κατόπιν των ανωτέρω το Σώμα Στρατού εξέδωκεν τας κατωτέρω Διαταγάς του αποσκοπούν εις την εκπλήρωσιν της εντολής του με άμεσον εκμετάλλευσιν υπαρχουσών ενδείξεων και πληροφοριών.-
(α) Διαταχθείσαι ενέργειαι από ΔΥΣΜΩΝ
Φ.3/104/060900ω προς Δ.Δ.Τ. (ΑΓΡΙΝΙΟΝ) Μοίραι καταδρομών υπάγονται από πάσης απόψεως υπό Διαταγάς σας (.) Αποστολή (.) Κατάληψις ΒΙΜΑΝΗΣ συμφώνως δοθήση ήδη Δ/γή υπό ΑΣΔΣΕ πάση θυσία πραγματοποιηθή ει δυνατόν εντός της σήμερον (.) Εν συνεχεία κατάληψις διαβάσεως ΣΤΕΝΩΜΑ (.) Βραδύτης πραγματοποιήσεως άνω αποστολής επιτρέψει άνετον διαφυγή συμμοριτών προς ΑΓΡΑΦΑ (.) Μοίραι καταδρομών επιζητώσι κυρίως διά διεισδύσεως ή υπερκεράσεως άχθωσι άνω διαβάσεις (.).
(β) Διαταχθείσαι ενέργειαι από ΑΝΑΤΟΛΩΝ
Φ3/105/061220ω προς Α.Ε.Δ.Σ.Ε.-ΧΥ Μεραρχίαν.- Ενημερωθείς επί καταστάσεως αυτοπροσώπος εις το Τακτικόν Στρατηγείον ΧΥ Μεραρχίας, εξ ής προκύπτει ότι δυνάμεως συμμοριτών αποσύρονται προς ΒΔ και λάβων υπ’ όψιν τας αναφερθείσας αδυναμίας κινήσεως λόγω χιονών επί όλων κατευθύνσεων καθορίζω τα κάτωθι (.) ΧΥ Μεραρχία κατευθύνει κύριαν προσπάθειαν της διά ΡΑΧΕΩΣ-ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ προς ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ – ΣΤΕΝΩΜΑ (.) Να εκκαθαρίση περιοχήν ΜΥΡΙΚΗ-ΚΛΑΥΣΙΟΝ – ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ (.) καταληφθέντος σήμερον ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ να εκκαθαρίση περιοχήν ΜΑΥΡΙΛΟΥ – ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ και ωθήση ισχυράς αναγνωρίσεις προς ΠΙΤΣΩΤΑ και ΑΓΙΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΝ (Χ.8168)-ΑΓΙΑΝ ΤΡΙΑΔΑ εφ’ όσον είναι δυνατή διάβασις λόγω χιόνων (.) Να διατηρηθή μίαν Ταξιαρχία εφεδρείαν περιοχήν ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ (Χ.8659)-ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΤΕΡΟΝ(.) Η Διοίκησις της Ταξιαρχίας ταύτης και 2 Τάγματα δεν δύνανται χρησιμοποιηθώσι ΔΥΤΙΚΟΤΕΡΟΝ ΤΥΜΦΡΙΣΤΟΥ άνευ Δ/γης Σ. Στρατού (.) Ν αναζητήσει πληροφορίας προς ΓΑΡΔΙΚΙ ΟΜΙΛΑΙΟΝ και ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ (.) Α.Σ.Δ.Σ.Ε.να συνδυάση προσπαθείας ΧΥ Μεραρχίας επί κατευθύνσεων ΒΙΝΙΑΝΗΣ μετά ενεργειών δυνάμεων ΑΓΡΙΝΙΟΥ προς ταχυτέραν κατάληψιν διαβάσεων ΒΙΝΙΑΝΗ ΣΤΕΝΩΜΑ και εκμετάλευσιν εις βάθος (.)

(γ) Το Σώμα Στρατού συνιστά ένταση προσπάθειας
Φ3/106/061400 προς Μονάδας ΧΥ Μεραρχίας 71 Ταξιαρχία.
«Εγνώρισα και διεπίστωσα επί τόπου δυσκολίας σας (.) Αι Μονάδες είναι αξιέπαινοι διά το επιτελεσθέν έργον (.) Μη λησμονούμε όμως ότι ο εχθρός με μηδαμινάς δυνάμεις προσπαθεί να συγκροτήσει ημετέρας ίνα διαφύγη μετά του κέρδους της λείας του (.) Ζητώ από όλους να εντείνεται εις απόλυτον τας προσπαθείας σας ώστε και το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ να απαλλαγή το ταχύτερον και οι συμμορίται να πληρώσουν».
Επί τη βάσει των ανωτέρω Διαταγών το Α΄ ΣΣ ανελάμβανε ουσιαστικώς την διεύθυνσιν των επιχειρήσεων την 6/2. Αι διαταγαί δε αυταί αποτέλεσαν το βασικό σχέδιον ενέργειας του Σώματος Στρατού , όπερ κατά την εξέλιξιν της επιχειρήσεως βάσει των εκάστοτε τακτικών καταστάσεων συνεπληρούτο ή αναπροσαρμόζετο.
Πάντοτε όμως παρέμεινε αμετάβλητος προς εκπλήρωσις σκοπός «Απελευθέρωσις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ και μετά ταύτην δίωξις Κ.Σ. ΚΓΑΝΕ μέχρι ολοσχερούς συντριβής των άνευ ανάπαυλας».
(δ) Συγκρότησις Διοικήσεων-Επιτελείων
Α΄ΣΣ
Διοικητής Αντιστράτηγος ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡΑΣ.
Επιτελάρχης Συνταγματάρχης Πυρ. ΚΕΤΣΕΑΣ ΓΡΗΓ.
Αρχηγός Α΄ Κλ. Αντισυν/ρχης Πεζ. ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΠΑΝ.
Αρχηγός Β΄, Γ΄ Κλ. Αντισυν/ρχης Πζ. ΚΑΡΜΗΣ ΙΩΑΝΝ.
Αρχηγός Πυρ/κου Σ.Σ Συντ/ρχης Πυρ. ΤΑΣΣΩΝΗΣ ΝΙΚ.
Αρχηγός Μηχ/κου Σ.Σ. Συντ/ρχης Μηχ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΩΡ.
Αρχηγός Διαβ/σεων Σ.Σ Αντ/ρχης Διαβ. ΜΑΝΤΖΟΣ ΜΙΧ.
Α.Σ.Δ.Σ.Ε.
Διοικητής Υποστράτηγος ΚΑΤΣΩΤΑΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ.
Επιτελάρχης Αντ/άρχης ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
Αρχηγός Α’. Κλ. Αντισυν/ρχης ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ.
ΧV Μεραρχία
Διοικητής Υποστράτηγος ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ ΧΡ.
Επιτελάρχης Αντ/ρχης ΜΠΟΥΡΜΠΥΛΗΣ ΕΥΑΓ.
Διοικητής Πυρ/κου Αντ/ρχης Πυρ. ΖΑΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡ.
Διοικητής Μηχ/κου Αντ/ρχης ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ Σ.
Διοικητής Διαβ/σεων Τ/ρχης ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ.
Διοίκησις Δυτικού Τομέως
Διοικητής Ταξίαρχος ΠΡΟΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
45 Ταξιαρχία
Διοικητής Συντ/ρχης ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Η.
Επιτελάρχης Αντ/ρχης ΦΩΤΙΑΣ ΧΡ.
Διοικητής 571 Τ.Π. Ταγ/ρχης ΚΟΤΣΩΝΗΣ Γ.
Διοικητής 572 Τ.Π. Ταγ/ρχης ΚΑΛΑΘΑΣ Γ.
Διοικητής 573 Τ.Π. Ταγ/ρχης ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ.
73 Ταξιαρχία
Διοικητής Συντ/ρχης ΚΑΡΟΦΥΛΑΚΗΣ Γ.
Επιτελάρχης Ταγ/ρχης ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ.
Διοικητής 575 Τ.Π. Ταγ/ρχης ΠΑΠΑΣ ΑΝ.
Διοικητής 591 Τ.Π. Ταγ/ρχης ΤΖΟΤΖΟΛΑΚΗΣ.
Διοικητής 574 Τ.Π. Ταγ/ρχης ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝ.
71 Ταξιαρχία
Διοικητής Αντ/ρχης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.
Επιτελάρχης Αντ/ρχης ΜΑΚΡΗΣ ΧΡ.
Διοικητής 613 Τ.Π. Αντ/ρχης ΚΑΡΛΗΣ Π.
Διοικητής 602 Τ.Π. Ταγ/ρχης ΜΑΝΙΚΑΣ Θ.
Διοικητής 630 Τ.Π. Ταγ/ρχης ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ.
Διοίκησις Καταδρομών Βορρά
Διοικητής Συντ/ρχης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
Α΄ Μ.Ο.Κ. Διοικητής Ταγ/ρχης ΠΕΡΙΣΥΝΑΚΗΣ ΕΜ
Β΄ Μ.Ο.Κ. Διοικητής Ταγ/ρχης ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΕΥΑΓ.
39ον Ε.Σ.Π.
Διοικητής Συντ/ρχης ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΕΛΗΣ Ι.
Διοικητής 1ου Ε.Τ.Π. Αντ/ρχης ΦΩΚΙΑΔΗΣ Π.
Διοικητής 9ου Ε.Τ.Π. Αντ/ρχης ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ
Διοικητής 10ου Ε.Τ.Π. Ταγ/ρχης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ.
2ον Ε.Τ.Π.
Διοικητής Αντ/ρχης Ιπ. ΜΑΡΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣ.
581 Τ.Π.
Διοικητής Ταγ/ρχης ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.
Πυροβολικόν
Διοικητής 142 Μ.Ο.Π. Αντ/ρχης ΛΙΑΚΟΥΤΣΟΣ ΑΝΔ..
Διοικητής 105 Μ.Σ.Π.Π. Ταγ/ρχης ΓΚΟΥΜΑΣ Ν.
Διοικητής 102 Σ.Π. Πυρ/χίας Λοχαγός ΔΩΒΕΛΟΣ.
ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
6/2-49
(α) Γεγονότα
Από πρωίας δυνάμεις ΧV Μεραρχίας συνέχισαν επιθέσεις. Κατόπιν σκληρού αγώνος τη συμμετοχή αεροπορίας 73 Ταξιαρχία κατέλαβεν ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΝ (Χ.858665). 71 Ταξιαρχία υψ. 1512 και διάβασιν ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ. 45 Ταξιαρχία ενήργησεν επιθετική, αναγνώριση προς ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ (Χ.9253).-
Δυνάμεις Δ.Τ. (ΑΓΡΙΝΙΟΝ) συνέχισαν προς ΒΙΝΙΑΝΗ.-
(β) Αποτελέσματα.
Α.Η. ΝΑ 1 : Α.Κ.Σ. Ν 10
Ν.Ο. 3 : Σ 9
Τ.Ο. 11 : Π 3
Κ.Ο. 2 :
(γ) Εκδοθείσαι Διαταγαί
Αι υπ’ αρίθμ. Φ3/105/6-2-49 και Φ3/104/6-2-49 αναφέρθεισαι εις προηγουμένας παραγράφους παρούσης εκθέσεως, δι’ ών το Σ. Στρατού καθώριζεν το σχέδιο ενέργειας του προς εκπλήρωσιν της εντολής του.-

7/2-49
(α) Γεγονότα
Δυνάμεις ΧV Μεραρχίας συνεχίσασαι επίθεσιν των και κατά την διάρκεια νυκτός, κυριολεκτικώς εντός των χιονών, κατέλαβον ΡΑΧΕΣ ΤΥΜΦΡΙΣΤΟΥ και ήχθησαν περιοχή ΛΑΣΠΗΣ, ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ (Χ.7968) και προ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.-
Δ.Δ.Τ. (ΑΓΡΙΝΙΟΥ) κινούμεναι προς ΒΙΝΙΑΝΗ εμάχοντο μετά Κ.Σ. κατεχόντων υψώματα ΚΟΜΠΟΛΙΤΣΑ (Χ.6368)-ΚΑΛΟΓΗΡΟΝ άτινα κατέλαβον εσπερινάς ώρας.-
Αεροπορία συμμετέσχεν δραστηρίως.-
(β) Εκδοθείσαι Διαταγαί
Φ.71143/7-2-49,δι’ης διατάσσεται Α.Σ.Δ.Σ.Ε. και προωθήσει εις Τάγμα της ΧΥ Μεραρχίας εις ΒΟΛΟΝ. Υπόλοιπον Ταξιαρχίας μετεφέρθη διά νεωτέρων Διαταγών.-
8/2-49
(α) Γεγονότα
Διαδοχικαί επιθέσεις Η τμημάτων ανέτρεψαν εχθρικάς αντιστάσεις εις ΡΟΒΙΕΣ (Χ.7761) και ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ, κατόπιν σκληροτάτου αγώνος υπό δυσμενεστέρας καιρικάς συνθήκας (η χιών κατά περιοχάς και ιδία τας οδεύσεις υπερέβαινε το ανθρώπινον ανάστημα).-
Τμήματα της 45 Ταξιαρχίας την 1430ω εισήλθον εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ.-
Αεροπορία συμμετέσχεν κατά συμπτυσσομένων Κ.Σ.
(β) Εχθρός
Οι Κ.Σ. εχωρίσθησαν εις 2 Φάλαγγες, εξ ών η μία ετράπη προς Β. και η ετέρα, η και ισχυροτέρα, εκινήθη προς Ν. με την κάτωθι κατανομή (εξακριβωθείσαν μεταγενεστέρως).-
Βόρεια Φάλαγξ: 192 Κ.Σ. Ταξιαρχία μετά 2 Ταγμάτων της, Τάγμα ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ, Λόχος ΜΑΚΡΟΝΗΣΙΩΤΩΝ και Διλοχία ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ.-
Νότια Φάλαγξ: Σ.Δ.Ι. και ΙΙ Κ.Σ. Μ, 172 Κ.Σ. Ταξ. μετά 2 Ταγμάτων της 144 Κ.Σ. ταξ μετά 2 Ταγμάτων της, 138 Κ.Σ. Ταξ μετά 3 Ταγμάτων της, ΙΙ/192 Τάγμα Σχολή Αξ/κων ΠΕΤΣΑ και Διλοχ. ΓΚΟΥΡΑ.-
Αι προθέσεις της Βόρειας Φάλαγγος δεν εξετιμήθησαν ότι ανέλαβεν την προώθησιν των βιαίως επιστρατευθέντων και μέρος των αρπαγέντων εφοδίων εκ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ προς Β.
Της Νότιας Φάλαγγος αι προθέσεις ακαθόρισται εν αρχή, διεγράφησαν σαφέστατα ευθύς αμέσως προτίθοντο να συνεχίσουν την εκπλήρωσιν εντολής των, ήτοι εξάθρωσιν συγκοινωνιών, διάλυσιν ελαφρών Ταγμάτων, κατάληψιν πολέων, διά λεηλασίαν και βιαίαν στρατολογίαν.-
(γ) Αποτελέσματα
Α.Η. Τ.Ο. 4 Α.Κ.Σ. Ν.Ε. 56
Π 14
3 οπλ/λα συν 54 τυφέκια
9/2/49
(α) Διάταξις Η.
Τα 572 και 573 Τ.Π. εκινήθησαν προς ΜΕΓ. ΧΩΡΙΟ και ΜΟΥΖΗΛΟΝ ενώ το 571 Τ.Π. κινήθεν προς ΣΤΕΝΩΜΑ (Χ.7267) ήχθη εκεί και συνδέθη μετά τμημάτων Δ.Κ.Β. ευρισκομένων εις ΖΥΓΟΝ (Χ.7265)-ΚΟΥΚΟΝ (Χ.6964).- Η 71 Ταξιαρχία με τα 613, 602, 630 Τάγματα αυτής ευρισκόμενα εις περιοχήν ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Χ.0962)-ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ (Χ.8659) είχεν προσανατολισθή διά κίνησιν προς ΓΚΡΑΒΑΡΙ ΒΡΑΛΟΥΓΚΑΚΙΑ.-
Η Δ.Κ.Β. μετά των Α΄ και Β΄ Μ.Ο.Κ. και του 531 Τ.Π. ευρίσκετο εις περιοχήν ΒΙΝΙΑΝΗΣ με προσανατολισμόν προς Βορράν.
Το 39 Ε.Σ.Π. είχεν το 9ον Ε.Τ.Π. εις περιοχήν ΧΟΥΝΗΣ (Χ.5554) και το 10ον Ε.Τ.Π. εις ΑΓ. ΒΛΑΣΕΙΟΝ ετοιμοκίνητον.-
Το 16 Ε.Τ.Π. εις περιοχήν ΜΑΡΑΘΙΑΣ υπό το απόσπασμα ΜΠΟΥΣΜΟΥΡΕΛΗ.-
(β) Γεγονότα
Η προς νότον κινηθείσα Φάλαγξ των Κ.Σ. εκινήθη από ΜΕΓ. ΧΩΡΙΟ προς ΑΓΑΛΙΑΝΟΝ-ΧΟΥΝΗΝ και κατέλαβεν την ΦΡΥΑΝ (Χ.5754) και ΜΕΓ. ΡΑΧΗΝ (Χ.5855) εμπλακείσα εις αγώνα με το 9ον Ε.Τ.Π. εις ΣΚΙΑΔΕΙΚΑ (Χ.5555).-
Προς το απόγευμα η κατάστασις εις την περιοχήν ΧΟΥΝΗ παρουσιάζετο αρκετά σοβαρά.-
Ήτο φανερόν ότι τα εκεί 9ον και 10ον ευρισκόμενα Ε.Τ.Π. δεν ηδύναντο να λύσουν μόνα τους την κατάστασιν.-
Η Α.Σ.Δ.Σ.Ε. διέταξε αφ’ ενός μεν την ΧΥ Μεραρχίαν, να προσανατολίση Τάγμα προς περιοχήν ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ (Χ.6056) μετά εκκαθάρισιν ΜΕΓ. ΧΩΡΙΟΥ αφ’ ετέρου δε Τάγμα του Αποσπάσματος ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΕΛΗ να κινηθή εσπευμένως προς ΧΟΥΝΗΝ.
Η πεποίθησις όμως εις την Α.Σ.Δ.Σ.Ε. ότι ο κύριος όγκος των Κ.Σ. διέφυγεν προς Β. εξηκολούθη να κυριαρχή και την 092100ω διετάσσετο ενέργεια διά την επομένην προς ΧΡΥΣΟ (Χ.6774) διά του 581 Τ.Π. και των δύο Μ.Ο.Κ. ευρισκομένων εις περιοχήν ΚΟΜΠΟΛΙΤΣΑ-ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ.-
(γ) Εχθρός
Το μεσονυκτόν 9/10-2 αι τελευταίαι πληροφορίαι έφερον 400 περίπου Κ.Σ. εις περιοχήν ΧΟΥΝΗΣ και 300 Κ.Σ. κινουμένους από πρωίας της αυτής ημέρας εκ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ (Χ.8046) προς Δ.-
Ούτω άρχισε να ενισχύεται η γνώμη ότι ισχυρόν Κ.Σ. συγκρότημα διέρρευσεν εκ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ προς Μ. ΧΩΡΙΟ -ΧΟΥΝΗΝ.-
(δ) Αποτελέσματα
Α.Η. Α.Κ.Σ. Ν. 22
ΤΑ 3 Σ. 3
ΝΟ 3
ΤΟ 19
(ε) Εκδοθείσαι Διαταγαί
Η ημέρα αυτή χαρακτηρίζεται διά την έλλειψιν σαφών κατά το δυνατόν πληροφοριών περί του εχθρού.-
Το ΣΣ προ της τοιαύτης καταστάσεως εκδίδει την κατωτέρω Διαταγήν Α.Π. Φ7/149/091845 προς Α.Σ.Δ.Σ.Ε.
«7/11 Λόχος Μηχανικού αναφέρει ότι ευρίσκεται απομεμονωμένος μεταξύ ΧΟΥΝΗΣ-ΛΟΓΓΙΣΤΗΣ εν επαφή με συμμορίτας (.) Λάβατε μέτρα ενισχύσεως τυχόν τούτου και εκκαθαρίσεως καταστάσεως περιοχήν ΧΟΥΝΗΣ-ΛΟΓΓΙΣΤΗΣ (.) Ανάγκη εξακριβωθή ποίαι συμμοριακαί δυνάμεις εκκινήθησαν προς ΜΕΓ. ΧΩΡΙΟ και Ν.Δ. και ποίαι προς Βορράν και Β.Δ. (.) Αναλόγως καθορισθούν κινήσεις Μονάδων σας (.) Ενδιαφέρε λήψις ταχέων μέτρων προς εκκαθάρισιν κινηθέντων προς Ν. συμ/των (.)»
10/2/49
(α) Γεγονότα
Λόγω τελευταίων πληροφοριών η Α.Σ.Δ.Σ.Ε. αναστέλλει την κίνησιν του 581 Τ.Π. και των 2 Μ.Ο.Κ. και έχει τας δυνάμεις αυτάς ετοιμοκίνητους προς ΧΟΥΝΗΝ.-
Περί την μεσημβρίαν η κατάστασις εις περιοχήν ΧΟΥΝΗΣ-ΣΚΙΑΔΕΙΚΩΝ εξελίσσετο επιτυχώς και η περιοχή ΦΡΥΑΣ-ΜΕΓ. ΡΑΧΗ ΑΓΑΛΛΙΑΝΟΥ περιήρχετο εις χείρας 10ον Ε.Τ.Π.-
Εν τω μεταξύ τα προς ΜΕΓ. ΧΩΡΙΟ κινούμενα τμήματα της ΧV Μεραρχίας αντιμετώπιζαν τρομεράς δυσχέριας κινήσεως, κυρίως λόγω του χιονιού ή οποία εμπόδιζεν ελιγμούς εις τα πλευρά και τα νώτα των Κ.Σ. κατεχόντων υποχρεωτικάς διαβάσεις.
Καθ’ όλην την ημέρα διεξήχθη αγών επί της γραμμής ΡΑΧΗΦΤΕΡΗ-ΠΥΡΓΟΣ-ΜΟΝΗ ΚΟΥΜΑΣΙΑ.-
Από ΚΟΜΠΟΛΙΤΣΑ (Χ.6368)-ΚΑΛΟΓΗΡΟΝ (Χ.6567) μία Μ.Ο.Κ. και 581 Τ.Π. προς ΠΑΠΑΡΟΥΤΣΙ (Χ.6662) ΦΕΙΔΑΚΙΑ (Χ.6556) προς επιτάχυνσιν ρυθμού εκκαθαρίσεως καταστάσεως εις ΜΕΓ. ΧΩΡΙΟ.
(β) Αποτελέσματα
Α.Η. Ν.Ο. 1 Α.Κ.Σ. Ν.Ε. 7
Τ.Ο. 4 Σ. 2
Α.Ο. 8 Π. 21
Κ.Ο. 20
(γ) Εκδοθείσαι Διαταγαί
Φ3/116/102300 προς Α.Σ.Δ.Σ.Ε.
«Αποστολαί Α.Σ.Δ.Σ.Ε. (.) Εξόντωσις δυνάμεων ΙΙ συμμοριακής Μεραρχίας διά εις διάθεσιν της δυνάμεως (.) Εγκρίνονται ενέργειαι ως Α.Π. Φ7/127/101430 και Φ7/125/10450 σήματα (.) Επί πλέον απαγόρευσις αναστροφής συμμοριτών προς περιοχήν ΑΓΡΑΦΩΝ διά κατοχής διαβάσεων ΣΤΕΝΩΜΑ-ΒΙΝΙΑΝΗ-ΑΓΑΛΙΑΝΟΙ-ΛΟΓΓΙΣΤΑ-ΧΟΥΝΗ (.) Αναζήτησις πληροφοριών επί κατεθύνσεων ΧΡΥΣΟΣ-ΡΕΝΤΙΝΑ (.) Δυνατότης εγκαίρου ενέργειας βάσει, πληροφοριών από Νότου προς περίσφυξιν συμμοριτών εις περιοχήν Βορείως ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ (.). Εν ανάγκη ενισχύθη εγκαίρως περιοχή ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ διά Τάγματος Σ.Δ. ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ (.) (ΣΗΜ. Φ7/125/101350 Δ/γη Α.Σ.Δ.Σ.Ε.: Προσανατολισμός προς ΠΑΠΑΡΟΥΣΙ- ΦΕΙΔΑΚΙΑ μίας Μ.Ο.Κ. και 581 Τ.Π.)».
11/2 με 13/2-49
(α) Γεγονότα
Την μεσημβρίαν της 11-2-49 η κατάστασις παρουσιάζετο ως εξής εις το τρίγωνον ΧΟΥΝΗ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΜΕΓ. ΧΩΡΙΟ.-
Η 45 Ταξιαρχία συνέχισε την προσπάθεια αυτής διά των 572 και 573 Τ.Π. προς ΜΕΓ. ΧΩΡΙΟ προσκρούουσα συνεχώς εις Κ.Σ. αντιστάσεις.-
Η 71 Ταξιαρχία διά Τάγματος διετάχθη να ενεργήση από ΛΑΣΠΗΝ (Χ.8257) προς ΠΥΡΓΟΝ (Χ.8053) με σαφή προσανατολισμόν προς ΚΡΙΚΕΛΛΟΝ ή ΑΝΙΑΔΑ εις τρόπον ώστε να επιταχύνη τον ρυθμό εκκαθαρίσεως της καταστάσεως εις ΜΕΓ. ΧΩΡΙΟ και ενδεχομένως να αποκόψη τας οδούς αναστροφής των Κ.Σ. οι οποίοι ήρχισαν να παρουσιάζουν κάμψιν εις τον Τομέα της ΧΟΥΝΗΣ.-
Η Δ.Κ.Β. ενεργεί από ΚΟΜΠΟΛΙΤΣΑ-ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ προς ΠΑΠΑΡΟΥΣΙ-ΦΕΙΔΑΚΙΑ.-
Η Δ.Δ.Τ. διά του 10 Ε.Τ.Π. καλύπτει τας διαβάσεις ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ-ΛΟΓΓΙΣΤΑΣ και διά του 9 Ε.Τ.Π. επιτίθεται εν τη κατευθύνσει (Χ.5752) -ΣΑΡΚΙΝΙ (Χ.6050) οι δε Κ.Σ. παρουσίασαν τάσιν συμπτύξεως Α. ΚΟΡΙΣΚΟΤΙΑΝΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ.-
Διά Διλοχίας 68 Ε.Τ.Π. προσπαθεία ίνα εκβιασθή κατάστασις από Χ. 6040 εις ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΝ ή ΧΑΝΙ ΜΠΑΛΤΑ (Χ.6545).-
Αι καιρικαί συνθήκαι μετεβλήθησαν επί τα χείρω και η ομίχλη ήρχισε να εμποδίζει την ορατότητα.-
Μ’ όλα ταύτα τα τμήματα συνέχισαν τας υπερανθρώπους προσπαθείας των καθ’ όλην την 12/2 και προς τας μεσημβρινάς ώρας της 13/2 τμήματα της 45 Ταξιαρχίας (572 Τ.Π.) ήχθησαν εις Μ. ΧΩΡΙΟ ενώ το 9ον Ε.Τ.Π. της Δ.Δ.Τ. διέβη το ΚΟΡΙΣΚΙΠΑΝΟΝ ποταμόν (Χ.6050) και ήχθη εις (Χ.608485).-
Ταυτοχρόνως το 68 Ε.Τ.Π. με τον Α.Λ.Φ.Α. (Αν Λόχον Φρ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ήλεγχε την σπουδαιότατην προς ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΝ διάβασιν των ΑΡΑΠΟΚΕΦΑΛΩΝ (Χ.6040) ενεργούν απειλητικώς προς ΠΡΟΥΣΕΩΝ και ΠΥΡΓΟΝ (Χ.6245)
(β) Εχθρός
Είναι γεγονός ότι μέχρι της στιγμής οι Κ.Σ. εξέλεξαν τους αντικειμενικούς σκοπούς των και επέβαλον τον χώρον της μάχης.-
Από 13/2 όμως η πρωτοβουλία περιέρχεται πλήρως εις τα Η. τμήματα και η μόνη δυνατότης η οποία επέμεινε εις τους Κ.Σ. ήτο η αποφυγή της μάχης και η διαρροή προς νέον χώρον, όπου προσωρινώς θα ηδύναντο να αποφύγουσι την πίεσιν των ημετέρων και θα εκέρδιζον χρόνον προς προετοιμασίαν νέας ενέργειας.-
(γ) Αποτελέσματα
Α.Η. Τ.Ο. 6 : Α.Κ.Σ. Ν.Ε. 31
Ν.Ο. 1 : Σ. 3
(δ) Εκδοθείσαι Διαταγαί
Φ3/127/132120 προς Α.Σ.Δ.Σ.Ε.:
«Υμέτερον Α.Π.Φ.358/21/131410 (.).- Σώμα Στρατού σας καθώρισεν σαφώς την αποστολήν ήτις παραμένη και θα παραμείνη εξόντωσις συμμοριτών Νοτίως ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (.).-
Όταν παρουσιάζεται εις την κύριαν αυτήν εντολή βραδύτης σημειωθείσα και υπ’ αυτού του ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ δε δυνάμεθα αποβλέψωμεν αισιοδοξοτέρας προς Βορράν προσπάθειας(.).-
Αναγνωρίσεις οφείλετε να αποστείλητε προς Βορράν συνολικώς δυνάμεως Τάγματος (.).- Μοίραι καταδρομών δέον οδηγηθώσι αποφασιστικώς κατά ΔΙΑΜΑΝΤΗ (.).- Αφικνούμενος ΚΑΛΙΝΣΚΗΣ δύναται συμβουλευτικώς βοηθήση (.) Συμπεράσματα ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ και μόνον ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (.) Ταχέα υμών αποτελέσματα προς Νότον βοηθήσουν Σώμα Στρατού να στραφή ως προτίθεται προς Βορράν το ταχύτερον (.)
Σημείωσις
Α.Σ.Δ.Σ.Ε δι’ ύπ’ αρίθμ. Φ.358/21/131410 αναφοράς της προτείνει ενέργειαν προς ΦΟΥΡΝΑ-ΒΡΑΧΑΝ-ΚΛΕΙΣΤΟΝ.-
14/2-49
(α) Γεγονότα.
Την 140200ω οι Κ.Σ. ενήργησαν αντεπίθεσιν εις (Χ.6148) από των υψωμάτων ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ εναντίον του 9ου Ε.Τ.Π. το οποίον από την πίεσιν των Κ.Σ. έλαβε διαταγήν να συμτυχθή Δ. του ΚΟΡΙΣΚΙΤΙΑΝΟΥ ποταμού.-
Το γεγονός αυτό ήτο τοπικής σημασίας και δεν μετέβαλε την εν γένει κατάστασιν.-
Τμήματα της 45 Ταξιαρχίας κατόπιν σκληρού αγώνος καθ’ όλην την ημέραν εκκαθάρισαν ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ όπου Σ. προέβαλον απεγνωσμένην αντίστασιν.- Επαφή συνεχίζεται στενωτάτη.-
Αναγνώρισις εξ ΥΠΑΤΗΣ προς ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ συνήντησε αντιστάσεις εις ΜΕΣΟΧΩΡΙ.-
(β) Αποτελέσματα
Α.Η. Ν.Ο. 18 Α.Κ.Σ. Ν.Ε. 37
Τ.Ο. 48 Π 5
Κ.Ο. 12 Σ 1
15/2 με 16/2-49
(α) Γεγονότα
Κατά τας δύο αυτάς ημέρας η 45 Ταξιαρχία συνεπλήρωσεν την εκκαθάρισιν ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ και ήχθη άνευ αντιστάσεως εις υψ. 979 (Χ.695497) υψ. 1546 (Χ. 733508), ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ (Χ.748508) Τμήματα της 71 Ταξιαρχίας κατέλαβον το ύψ. 1508 (Χ.770528) και συνέλαβον την κίνησιν των προς ΠΥΡΓΟΝ (Χ.799625) όπου συνεπτύχθησαν Κ.Σ. Έτερα τμήματα της 71 Ταξιαρχίας ενήργουν από ΡΑΧΗ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ προς ΓΚΡΑΒΑΡΙ ΒΡΥΣΗ (Χ. 8354) και από ΠΙΤΣΙΟΝ (Χ.905555) προς ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ(Χ.8752).-
(β) Εχθρός
Πληροφορίαι έφερον ότι Κ.Σ. Τ. ΜΑΣΣΑΛΑ έλαβον τροφήν 4 ημερών και ήσαν έτοιμοι διά σύμπτυξιν, πλην όμως η κίνησις των την τελευταίαν στιγμήν ανεστάλη, ίνα αμυνθή εις περιοχήν ΜΙΚ. ΧΩΡΙΟ.- Πάντως διεφαίνετο η τάσις των προς σύμπτυξιν.-
Μετά τα γεγονότα της 16/2 αναφερόμενα ανωτέρω έγινε πλέον σαφές ότι οι Κ.Σ. προτίθεντο να συμπτυχθούν προς Ανατολάς.
(γ) Αποτελέσματα
Α.Η. Π.Ο. 1 Α.Κ.Σ. ΝΕ 8
Κ.Ο. 5 Π 25
(δ) Εκδοθείσαι Διαταγαί
Κατόπιν των ανωτέρω διετάχθησαν οι ακόλουθαι ενέργειες:
Α΄ ΣΣ προς Α.Σ.Δ.Σ.Ε.
Φ3/130/162030 (.) Δια πληρεστέραν περίσφυξιν προς συντριβή των Κ.Σ. περιοχής ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΠΡΟΥΣΟΣ-ΚΑΣΤΑΝΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΙ καθορίζομεν (.) Να φραχθώσι από Νότου διαβάσεις ΧΑΛΙΚΙ (Χ.6237)-ΑΡΓΥΡΟ ΠΗΓΑΔΙ (Χ.6636)(.) Τάγμα ΠΛΑΤΑΝΟΥ (Χ.7326) κινηθή ΑΓΙΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ (Χ.7832) εκείθεν αν εκπέμψη ισχυράς αναγνωρίσεις εις ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟΝ (Χ.8034) (.) Να κινηθώση δυνάμεις προς ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ και ΓΑΡΔΙΚΙΟΝ ΟΜΙΛΑΙΩΝ προς φράξιν εκεί διαβάσεων .- Να ληφθώσι μέτρα αποφράξεως διαβάσεων ΛΟΓΓΙΣΤΗΣ-ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ (Χ.6056)- ΠΑΠΑΡΟΥΣΙ (Χ.6562)- ΒΙΝΙΑΝΗ προς αποτροπήν διαφυγής συμμοριτών προς Βορράν και Βορειοδυσμάς (.) Σας επαναλαμβάνω ότι δύνασθαι κινήσητε προς τον σκοπόν τούτον οιοδήποτε Ελαφρόν Τάγμα Πεζικού προς κατεύθυνσιν συμμοριτών (.)
Η Α.Σ.Δ.Σ.Ε. διέταξεν την κίνησιν του 4ου Ε.Τ.Π. προς ΑΡΓΥΡΟΠΗΓΑΔΙ (Χ.6636) και του 6 Ε.Τ.Π. συν Διλοχία ΧΑΖΑΠΗ προς ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟΝ (Χ.8034), ίνα καταστή δυνατή η επέμβασις εις πείπτωσιν αναστροφής των Κ.Σ. προς ΝΑ.-
Ομοίως διέταξε την ΧΥ Μεραρχίαν να αποφράζει εντός 17/2 τα δρομολόγια τα άγοντα από ΑΝΙΑΔΑ προς Α.’ ιδιαιτέρως δε επισήμανε την περιοχήν ΚΡΙΚΕΛΛΟΝ-ΠΟΥΓΚΙΑ-ΓΑΡΔΙΚΙ-ΟΜΙΛΑΙΩΝ.
17/2 με 20/2-49
α) Γεγονότα
Την 17/2 και 18/2 δεν κατέστη δυνατή λόγω εδαφικών και καιρικών δυσχεριών η ολοκλήρωσις των τέθεντων σκοπών, ενώ οι Κ.Σ. διέρρευσαν προς Α. καλυπτόμενοι δι’ οπισθοφυλακών και 19/2 καθ’ όν χρόνον τμήματα των ΧΥ Μεραρχίας ήχθησαν άνευ αντιστάσεως εις ΚΡΙΚΕΛΛΟΝ-ΓΑΡΔΙΚΙ-ΟΜΙΛΑΙΩΝ-ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ, το 6ον Ε.Τ.Π. και η Διλοχία ΧΑΖΑΠΗ κατόπιν σφοδρού τετραώρου αγώνος κατέλαβον το ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟΝ και συνέχισαν την προσπάθειαν των προς ΔΕΝΔΡΟΥΛΙ – ΦΟΝΙΑΝ (Χ.8040).-
Εν πάσει περιπτώσει η Α.Σ.Δ.Σ.Ε. από 18/2 διέταξε αφ’ ενός μεν το 2ον Ε.Τ.Π. να κινηθή προς ΑΡΤΟΤΙΝΑ και το 10ον Ε.Τ.Π. από ΑΓΡΙΝΙΟΝ εις ΡΕΡΕΣΙ εις διάθεσιν Σ.Δ.Λ. αφ’ ετέρου δε το ΤΣ/Σ.Δ.Λ. να εγκατασταθή εις ΛΙΔΩΡΑΚΙΟΝ (Σχετικώς βλέπε κατωτέρω υπό ημερομηνίαν 18/2 την υπ’ αρίθμ. Φ3/160 Δ/γήν Α΄ΣΣ προς Α.Σ.Δ.Σ.Ε.).-
Την νύκτα της 20/2 προς 21/2 οι ΚΣ διέρρευσαν έτι ανατολικώτερον.-
(β) Αποτελέσματα
ΑΗ Ν.Ο. 3 Α.Κ.Σ. Ν. 3
Τ.Ο. 13 Π. 2
(γ) Εκδοθείσαι Διαταγαί
Φ3/160/182015/ προς Α.Σ.Δ.Σ.Ε.
«Δεν αποκλείεται προσπάθεια διαφυγής συμμοριτών επί κατευθύνσεως (.)
(α) ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΗ (Χ.8442)-ΑΡΤΟΤΙΝΑ και εκείθεν προς Νότον.
(β) ΚΡΙΚΕΛΛΟΝ – ΓΑΡΔΙΚΙ ΟΜΙΛΑΙΩΝ – ΚΥΡΙΑΚΟΧΩΡΙ και εκείθεν προς Βορράν ή Ανατολάς.
Δι’ αντιμετώπισιν τοιαύτης ενέργειας προπαρασκευάσατε από τούδε δυνατότητα μεταφοράς αν παραστή ανάγκη δύο Μ.Ο.Κ. και 4ον Ε.Τ.Π. περιοχήν ΛΙΜΝΙΤΣΑ (Χ.8916)-ΛΙΔΩΡΙΚΙ (.) Τμημάτων εκ περιοχής ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ εκ των ταχυτέρων επαγγιστρουμένων προς περιοχάς ΦΤΕΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑΣ-ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ (.) κυρίως να υπάρχει δυνατότης αυτοκινήτων (.)».
21/2-49
(α) Γεγονότα
Τμήματα της 71 Ταξιαρχίας εισήλθον εις ΔΟΜΝΗΣΤΑΝ, συνεχίζουν προς ΤΥΜΠΑΝΟΝ. Το 6ον Ε.Τ.Π. και η Διλοχία ΧΑΖΑΠΗ ανατρέψαντα αντιστάσεις εις ΔΕΝΔΡΟΥΛΙ και ΦΟΝΙΑΝ εις τον τομέα αυτόν απωλέσθη η επαφή μετά των Κ.Σ.-
Τμήματα Σ.Δ. ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ανατρέψαντα μικροαντιστάσεις ομάδων Κ.Σ. ήχθησαν Νότια Υψώματα ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ.-
Εις εκτέλεσιν σχετικών διαταγών Α.Σ.Δ.Σ.Ε. είχον συντελεσθή αι ακόλουθαι κινήσεις:
Το 2ον Ε.Τ.Π. από ΔΑΦΝΗ προς ΔΙΧΩΝΟΝ-ΑΡΤΟΤΙΝΑΝ ήχθη εις ΞΕΡΗ ΡΑΧΗ (Χ.9730) το 10ον Ε.Τ.Π. προς ΜΟΥΣΟΝΙΤΣΑ και η Δ.Κ.Β. ετέθη εις κίνησιν προς ΚΑΣΤΕΛΙΑ και ΟΙΤΗΝ.-
Εις το Βόρειον Τομέα το 571 Τ.Π. ήχθη εις ΜΑΡΜΑΡΑ ενώ διά του 613 και 602 εγένετο προσπάθεια ολοκληρώσεως περισφύξεως της περιοχής ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ – ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ – ΟΙΤΗΣ – ΒΙΣΤΡΙΤΣΑ.-
Η ΧV Μεραρχία διετάσσετο να φράξη διαβάσεις ΣΑΡΑΝΤΕΝΑΣ και ΚΥΡΙΑΚΟΧΩΡΙΟΥ.

(β) Αποτελέσματα
Α.Η. Τ.Ο. 2 : Α.Κ.Σ. Π 12
22/2 και 23/2-49
(α) Γεγονότα
Την 220350ω το 2ον Ε.Τ.Π. ευρισκόμενον εις ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΝ (Χ.97310) εδέχθη επίθεσιν Κ.Σ. και ανατρεπέν συνεπτύχθη εις ύψ. 1560 (Χ. 9926) τούτου ένεκα την 221400 ώραν διετάχθη η Δ.Κ.Β. όπως θέση εις διάθεσιν της Σ.Σ.Λ. την εκ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ διερχόμενην Διλοχίαν Β’. Μ.Ο.Κ. προς σταθεροποίησιν της καταστάσεως επί 1560.-
Την αυτήν ημέραν οι Κ.Σ. επιτέθησαν κατά τμημάτων Μ.Ε.Α. κατεχόντων ΒΛΑΧΟΒΟΥΝΙ (Χ.9422) κατόπιν αυτόν τα τμήματα Μ.Ε.Α. συμπτύχθησαν εις ΛΗΜΝΙΤΣΑΝ (Χ.8916).-
Προς αντιμετώπισιν της καταστάσεως ταύτης την 221810 η Α.Σ.Δ.Σ.Ε. διέταξεν ίνα το 6ον Ε.Τ.Π. και η Διλοχία ΧΑΖΑΠΗ κινηθούν από ΕΛΑΤΟΒΡΥΣΗ (Χ.8930) και ΚΡΥΟΝΕΡΙΑ (Χ.8530) προς κατάληψιν του υψ. ΛΑΔΙΚΟΥ το δε 68 Ε.Τ.Π. από ΡΕΡΕΣΙ (Χ.9014) διά ΚΟΥΠΑΚΙ (Χ. 9417) προς κατάληψιν του ΑΛΑΧΟΒΟΥΝΙΟΥ (Χ.9422) και εν συνεχεία κατάληψιν Κ.Σ.-
Η ΧV Μεραρχία την 230930 διετάχθη να καταλάβη ισχυρώς το ΓΙΔΟΒΟΥΝΙ και την ΓΡΑΜΕΝΗ ΟΞΥΑ και να φράξη τας διαβάσεις προς ΓΑΡΔΙΚΙ ΟΜΙΛΑΙΩΝ (Χ.9150) και ΜΑΡΜΑΡΑ (Υ.0246).-
Ούτω παρά το ατυχές γεγονός της συμπτύξεως του 2 Ε.Τ.Π. και των Μ.Ε.Α. εις ΒΛΑΧΟΒΟΥΝΙΟΝ (Χ.9422) προς το τέρμα της ημέρας της 23/2 οι Κ.Σ. περιήλθον εις δεινήν θέσιν, διότι:
Το 6ον Ε.Τ.Π. και η Διλοχία ΧΑΖΑΠΗ προσήγγιζε εις ΛΑΔΙΚΟΥ, το 68 Ε.Τ.Π. υπερέβη το ΚΟΥΜΠΑΚΙ και ευρίσκετο εν επαφή μετά των Κ.Σ., η Β’. Μ.Ο.Κ. μετά του 2ου Ε.Τ.Π. ανέλαβεν ενέργεια από 1560 προς Β’. Το 10ον Ε.Τ.Π. ήχθη εις ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΕΣ, Α’. Μ.Ο.Κ. εκινείτο προς ΓΕΡΑΚΑΡΙ (Υ.0837) και η ΧΥ ήλεγχε τας διαβάσεις ΣΑΡΑΝΤΕΝΑΣ και των ΜΑΡΜΑΡΩΝ.-
Ούτω οι Κ.Σ. αρχικώς υποχρεωθέντες να μετετρέψουν άρθων τα περί ΑΓΡΙΝΙΟΥ σχέδια των και ελπίσαντες προς στιγμήν εις διαφυγήν, ευρέθησαν και αύθις περικεκλεισμένοι εις χώρον τελείας ασύμφορον δι’ αυτούς κυρίως λόγω ελλείψεως τροφίμων.-
(β) Ελιγμός του Εχθρού
Εις την προκειμένην περίπτωσιν εφηρμόσθη επιτυχής ελιγμός των Κ.Σ. όστις ως θα ίδωμεν, τελικώς εκέρδισεν τον επιδιωχθέντα σκοπόν των Κ.Σ. όπως επιτυχώσι διαφυγήν προς Βορράν.-
Ούτω αι 2 Κ.Σ. Μεραρχίαι προτιθέμεναι να διαφύγωσι προς Βορράν, εδημιούργησαν διά μιας Ταξιαρχίας απειλήν προς ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΝ, επίεσεν το 2ον Ε.Τ.Π.-
Κατά τον τρόπο αυτόν επέτυχον να εξαναγκάσουν την Α.Σ.Δ.Σ.Ε. να μεταφέρη δυνάμεις εκ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ προς ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΝ να επισύρουν την προσοχήν των προς τα εκεί, ώστε επέτυχον κατά την νύκτα της 27/28-2 να διαφύγουν διά περιοχής ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ προς Βορράν.-
(γ) Αποτελέσματα
ΑΗ. Α.Κ.Σ.
Α.Α. 1 Ν. 3
Τ.Α. 3 Π. 10
Ν.Ο. 5
Τ.Ο. 34
Α.Ο. 19
ΜΕΑΝ. 5
Τ. 5
(δ) Εκδοθείσαι Διαταγαί
Φ3/194/220900 προς Α.Σ.Δ.Σ.Ε./Α1
«Κατόπιν κινήσεως και των δύο Μ.Ο.Κ. επί κατευθύνσεων ΟΙΤΗ-ΠΑΥΛΙΑΝΗ-ΜΑΥΡΟΛΗΘΑΡΙ ανάγκη ληφθώσι μέτρα αποφράξεως διαφυγής Κ.Σ. εκ κατευθύνσεως ΚΥΡΙΑΚΟΧΩΡΙ-ΝΙΚΟΛΙΤΣΙ (Χ.9750)-ΓΟΥΛΙΝΑΣ (Χ.0052) διά ΦΤΕΡΗΣ (Χ.9857)-ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑΣ (Χ.9956) και Βορείως (.) Γενικώς μεταξύ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ και ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ λήφθωσι αυστηρά μέτρα αποφράξεως».
Φ7/302/232050 προς Α.Σ.Δ.Σ.Ε./Α1
«Διατάξατε ενεργηθώσι ισχυραί επιθετικαί αναγνωρίσεις προς ΚΑΥΚΙ (Χ. 6573)- και ΣΟΥΒΛΕΡΙ (Χ.5762) (.) Καταβλήθη προσπάθεια προς σύλληψιν αιχμαλώτων (.)»
24/2 με 26/2-49
(α) Γεγονότα
Κατά την 24/2 διεξήχθη καθ’ όλην την ημέρα σκληρός αγώνας, τη υποστηρίξει της αεροπορίας, εις ΚΡΙΑΤΣΙ (Χ.9231)-ΒΛΑΧΟΒΟΥΝΙ και υψ. 1560.-
Την νύκτα της 25/2 Κ.Σ. εξαπέλυσαν αντεπίθεσιν κατά ΚΡΙΑΤΣΙ, αποκρουσθείσαν.-
Τμήματα Σ.Δ.Λ. ήχθησαν άνευ αντιστάσεων ΑΕΤΟΠΕΤΡΑ-ΛΑΔΙΚΩΝ-ΞΕΡΗ ΡΑΧΗ.-
Την 26/2 τόσον εξ επιγείου, όσον και εν αερίου παρατηρήσεως εγένοντο αντιληπτές κινήσεις Κ.Σ. επί ΣΑΦΑΚΑ ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ προς ΨΗΛΗΝ ΡΑΧΗ (Χ.9143).-
Αεροπορίαν επιτυχώς προσέβαλεν τούτους.-
Την 261345ω διά σήματος Α.Σ.Δ.Σ.Ε. προς Μονάδας, πραγματευομένης επιχειρήσεως, επισημάνθη το ενδεχόμενον προσπάθειας διαφυγής Κ.Σ. προς Βορράν διά ΒΙΣΤΡΙΤΣΑ ή περιοχής ΛΑΣΠΗΣ. Δια του αυτού σήματος διετάσσετο συναγερμός όλων των τμημάτων και ετίθεντο υπό Διαταγάς ΧΥ Μεραρχίας. Το 12ον Ε.Τ.Π. εις Διλοχία του 53 Ε.Τ.Π. μετά της Διοικήσεως αυτού, ίνα διαθέτουν εις την κοιλάδα ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ, ενώ άλλα τμήματα ετηρούντο ετοιμοκίνητα δι’ επέμβασιν.-
Η νύξ της 26/2 προς 27/ιδίου ούδεν άξιον λόγου παρουσίασεν.
(β) Αποτελέσματα
ΑΗ. Τ.Α. 3 Α.Κ.Σ. Ν 2
Ν.Α. 2 Σ 6
Ν.Ο. 9
Τ.Ο. 23
Α.Ο. 4
(γ) Εκδοθείσαι Διαταγαί
Η Α.Σ.Δ.Σ.Ε. την 24/2 υπέβαλλεν διά σήματος την κατωτέρω αναγραφόμενην αναφορά της:
«Φ7/Τ.Σ./9/241830. Μετά πτώσιν ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2 Σ. Μεραρχίαι αποτελούσαι ισχυράν δύναμιν κρούσεως παρέμειναν ορεινήν ΡΟΥΜΕΛΗΝ.
Αντιμετωπιζόμενη αυτή δι’ ελιγμών, αίτινες πολλάκις καθίστανται δύσκολοι (.) Ελαφρά Τάγματα παρουσίαζον μηδενικάς ικανότητας διά επίθεσιν και ελάχιστας διά άμυναν (.) Προς αποτελεσματικήν αντιμετώπισιν άμεσος ανάγκη διατεθεί Ταξιαρχία τακτικού Στρατού (.) Ανάγκη υπολογίσητε συνεχή καταπόνησιν τμημάτων υπό δυσμενείς καιρικάς συνθήκας και χιονοθύελλας επί 35 ημέρας (.)»
Εις απάντησιν το Σ.Σ εξέδωκεν την ακόλουθον Δ/γην:
Φ3/224/250905 προς Α.Σ.Δ.Σ.Ε./Α1
«Υμέτερον Τ.Σ./7/9/24-2 (.) Σ. Στρατού γνωρίζει συνεχείς κινήσεις σας και κόπωσιν Μονάδων (.) Ηττήσατο από Γ.Ε.Σ. Μ.Ο.Κ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (.) Από εσπέρας 24 προς 25 τρέχοντος ήρξανται επιχειρήσεις κατά ΝΕΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ αποτέλεσμα της οποίας επιτρέψη ενίσχυσιν σας και αναπροσαρμογήν διατάξεως (.)
Μη λησμονείται ότι συμμορίται εκ διαρκούς διωξεώς σας και σοβαράς απωλείας υπέστησαν και εις άθλιαν κατάστασιν ευρίσκονται (.) 71 Ταξιαρχία και Τάγματα 45 τοιαύτης δύνανται επέμβωσι αγώνα περιοχάς Νοτίως και Ν.Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ όπου προβλέπεται σύμπτυξις συμμοριτών (.)».
27/2 με 28/2-49
(α) Γεγονότα
Τμήματα της ΧV Μεραρχίας κινούμενα δι’ εξερεύνησιν συνεπλάκησαν μετά Κ.Σ. εις ΣΤΑΓΙΑ (Χ.9348). Οι Κ.Σ. απογευματινάς ώρας ηναγκάσθησαν εις σύμπτυξιν προς ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ (Χ.9143).-
Εν τω μεταξύ και νέα μέτρα ελαμβάνοντο υπό Α.Σ.Δ.Σ.Ε. διά την απόφραξιν των προς Β. αγόντων δρομολογίων, διετέθη δε το 2ον Ε.Τ.Π. εις ΧΥ Μεραρχίαν, από 1400ω της 27/2 εις ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΝ.-
Το ΣΣ παρακολουθεί αγρύπνως και συνεχώς την εξέλιξην της καταστάσεως συναρτήσει των υπό της Α.Σ.Δ.Σ.Ε. λαμβανομένων μέτρων.
Παρ’ όλα όμως τα ληφθέντα μέτρα αι Ι και ΙΙ Κ.Σ. Μεραρχίαι ακολουθήσασαι τον ρούν του ΒΙΣΤΡΙΤΣΑ την νύκτα της 27/28-2 διέβησαν τον ΣΠΕΡΧΕΙΟΝ, ολοκληρώσαι τον σκοπόν αυτόν μέχρι πρωίας 28/2, ότε ήρχισαν ανερχόμενοι τα υψώματα ΤΣΟΥΚΑΣ.-
Πάντως η πυκνότης των ενεδρών επέβαλε εις τους Κ.Σ. την εν σπουδή διάβασιν ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ και ούτω αρκετοί εύρον την ευκαιρία να παραδοθούν και τίνες συνελήφθησαν την πρωίαν της 28/2 του συνόλου ανελθόντων εις 250.-
Από της 28/2 άρχεται η 2α φάσις των επιχειρήσεων κατά συγκροτήματος ΚΓΑΝΕ Βορείας οδού ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ -ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, περί ης κεχωρισμένη συνετάγη έκθεσις.-
Ούτω έληξεν η πρώτη φάσις των επιθετικών ενεργειών εναντίον των Ι και ΙΙ Μεραρχιών.-
(β) Αποτελέσματα
Α.Η. ΝΑ 2 Α.Κ.Σ. Ν. 2
ΤΑ 3 Σ. 6
ΝΟ 9 Π. 210
ΤΟ 23
ΑΟ 4
(γ) Εκδοθείσαι Διαταγαί
Αι υπ’ αρίθμ. Φ3/241/281140/, Φ3/241/1250, Φ3/241/281155 Διαταγαί Σ.Σ. δι’ ων καθορίσθησαν ενέργειαι από Βορρά των 61 και 73 Ταξιαρχιών κατά του συγκροτήματος ΚΓΑΝΕ εις υψίπεδον ΦΟΥΡΝΑ και απαγόρευσιν διαφυγής Κ.Σ. Δ. ΜΕΓΑΔΟΒΑ.-
Υπ’ αρίθμ. Φ3/243/282000 προς Α.Σ.Δ.Σ.Ε.δι’ ής διατάσσεται η συνέχεια της ακαταπαύστου διώξεως των Κ.Σ. ΓΚΑΝΕ εν συντονισμώ προς τας από Βορρά κινηθησομένας δυνάμεις.-
Επί των ανωτέρω διαταγών Σ.Σ. και της εξελίξεως των επιχειρήσεων βλέπε ιδίαν έκθεσιν.-
ΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΑΠΩΛΕΙΑΙ ΗΜΕΤΕΡΩΝ
Νεκροί Αξιωματικοί 3
Τραυματίαι Αξιωματικοί 6
Αγνοούμενοι Αξιωματικοί 2
Νεκροί Οπλίται 43
Τραυματίαι Οπλίται 151
Αγνοούμενοι Οπλίται 31
Κρυοπαγημένοι Οπλίται 69
Σύνολον 305
ΑΠΩΛΕΙΑΙ ΕΧΘΡΟΥ (Κ.Σ)
Νεκροί Κ.Σ. 179
Συλληφθέντες Κ.Σ. 24
Παρουσιασθέντες Κ.Σ. 302
Σύνολον 505
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Παρατηρήσεις
(α) Το Σώμα Στρατού λάβον την εντολήν ευθύνης της νέας ζώνης του παρηκολούθησε τας διεξαγόμενας επιχειρήσεις εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ από της εσπέρας της 30 Ιανουαρίου, οπότε αφίχθη εις ΑΘΗΝΑΣ μετακινηθέν εκ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.-
Διά Διαταγής του Αρχιστρατήγου ωρίζετο η ημερομηνία αναλήψεως ευθύνης ΡΟΥΜΕΛΗΣ από 3ης Φεβρουαρίου.-
Παρά τούτο το Σώμα Στρατού δεν παρέμεινε απλός θεατής των διεξαγόμενων επιχειρήσεων, αλλ’ επεκοινώνησεν μετά της ΑΣΔΣΕ και της τακτικής Δ/σεως ΑΓΡΙΝΙΟΥ και έδωσε κατευθύνσεις.-
(β) Την 2αν Φεβρουαρίου το Τ.Σ./Α.Σ.Σ. κινούμενον από ΑΘΗΝΩΝ εις ΛΑΜΙΑΝ και αναγκασθέν λόγω της χιονοθυέλλης να παραμείνη εις ΘΗΒΑΣ εξέδωκεν διαταγήνδι’ ής ανέλαβεν από της ιδίας ημέρας την ευθύνην ΡΟΥΜΕΛΗΣ.-
(Παρά τας επανηλημμένας προσπαθείας διόδου μη τελικήν πλέον Στυλίδα κίνησιν θαλασσίως).
Καθυστέρησαν λόγω της χιονοθυέλλης αφίχθη εις ΛΑΜΙΑΝ την 5ην Φεβρουαρίου, ενημερώθη επί της καταστάσεως υπό του νέου Δ/ντού Α.Σ.Δ.Σ.Ε.-
Την πρωία της 6ης Φεβρουαρίου επισκέφθη μετά του Υποστρατήγου ΚΑΤΣΩΤΑ Π. (Διοικητού Α.Σ.Δ.Σ.Ε.).-
Το Τ.Σ./ΧΥ Μεραρχίας εις ΑΓΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ και έδωσε επί τόπου διαταγάς εν συνεννοήσει με Δ/την Α.Σ.Δ.Σ.Ε.-
(γ) Διά το διάστημα των επιχειρήσεων από 31 Ιανουαρίου και ατείθεν, περί ών η παρούσα έκθεσις, το Σώμα Στρατού σημειοί τας ακολούθους παρατηρήσεις:
(ι) Το εν εξελίξει σχέδιον επιχειρήσεων, εν τη συλλείψει του πολύ καλόν λαμβανομένων υπ’ όψει των υπαρχουσών δυνατοτήτων ενεργείας λόγω κυρίως της επικρατούσης εξαιρετικής κακοκαιρίας, ήτις καθιστά δυνατήν ενέργειαν μόνον επί δύο κατευθύνσεων, της αμαξιτής οδού ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ και της κατευθύνσεως ΧΟΥΝΗΣ – ΛΟΓΓΙΣΤΗΣ – ΒΙΝΙΑΝΗΣ.-
Βάσει του σχεδίου ο κύριος όγκος των δυνάμεων υπό Δ/σιν ΧΥ Μεραρχίας ενήργει επί της κατευθύνσεως, της αμαξιτής οδού αντιμετωπίζων τον όγκο των συμμοριακών δυνάμεων, ισχυρόν δι’ απόσπασμα εκ δύο Μ.Ο.Κ. και τριών Ε.Τ.Π. υπό Δ/σιν Τ.Σ./ΑΓΡΙΝΙΟΥ επί κατευθύνσεως ΧΟΥΝΗ – ΛΟΓΓΙΣΤΑ – ΒΙΝΙΑΝΗ, αντιμετωπίζουν δύο συμμοριακά Τάγματα, με αποστολήν ταχείας αποκοπής της διαβάσεως ΒΙΝΙΑΝΗΣ και εν συνεχεία των Κ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ εκ των νότων και του πλευρού.-
Το 581 Τ.Π. εις ΑΓΡΙΝΙΟΝ ως εφεδρεία.
(ιι) Ενέργειαι Τ.Σ./ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Την 31 Ιανουαρίου ενώ αι 2 Μ.Ο.Κ. είχον εμπλακεί εις περιοχήν ΣΟΥΒΛΕΡΗ, τα Ε.Τ.Π. δεν συμμετείχον εις τον αγώνα παραμένοντα εις περιοχήν ΧΟΥΝΗΣ μέχρι του ποταμού ΜΕΓΔΟΒΑ, το 581 Τ.Π. παρέμεινεν αχρησιμοποίητον, ο Δ/της του Τ.Σ./ΑΓΡΙΝΙΟΥ ευρίσκετο εις ΑΓΡΙΝΙΟΝ.-
Ανεπαρκείς απ’ ευθείας διαβιβάσεις μεταξύ Α.Σ.Δ.Σ.Ε και Τ.Σ./ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, συνεπληρούντο δι’ ενδιαμέσου τηλ/κης επικοινωνίας μεταξύ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΓΡΙΝΙΟΥ.-
Η ενέργεια του αποσπάσματος τούτου έδει να είναι αποφασιστική συντονισμένη και ταχεία.-
Πάρα τούτο δύο τινά συνέβαινον:
Ηγωνίζοντο μόνον αι 2 Μ.Ο.Κ. Ο Δ/της ΤΣ/ΑΓΡΙΝΙΟΥ μακράν του πεδίου της Μάχης δεν ηδύναντο συντονίσει προσπάθειας.-
Το Σώμα Στρατού διέταξεν την προώθησιν του Δ/του Τ.Σ./ΑΓΡΙΝΙΟΥ εις ΧΟΥΝΗΝ, προώθησιν 581 Τ.Π. εις το πεδίον της Μάχης, δραστήριαν ενέργειαν προς ΒΙΝΙΑΝΗ διά 2 Μ.Ο.Κ. και των δύο Ταγμάτων, κλιμακωσυνταγμάτων μεταξύ ΧΟΥΝΗΣ – ΛΟΓΓΙΣΤΗΣ, διάθεσιν τάγματος εις περιοχήν ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ με αποστολήν καλύψεως ΠΛΕΥΡΟΥ και αναζητήσεως πληροφοριών προς ΧΕΛΙΔΩΝΑ.-
Παρά ταύτα η συνολική ενέργεια εξηκολούθησε να είναι βραδεία.
Πολύ βραδέως τα τάγματα ενεπλάκησαν εις μετωπικόν αγώνα, άνευ ουδεμίας υπερκεράσεως ιδίως από ΔΥΣΜΩΝ.-
Ουδεμία πρόνοια ελήφθη διά την κάλυψιν του πλευρού εις περιοχήν ΑΓΑΛΛΙΑΝΟΥ.-
Ο Δ/της του Τ.Σ./ΑΓΡΙΝΙΟΥ μόλις την 6ην Φεβρουαρίου προωθηθή εις ΧΟΥΝΗΝ.-
Αποτέλεσμα υπήρξεν ότι οι Κ.Σ. διετήρησαν την διάβασιν ΒΙΝΙΑΝΗΣ μέχρι πλήρους συμπτύξεως των διά ταύτης. Εξεμεταλλεύθησαν το ακάλυπτον πλευρόν της διατάξεως εις περιοχή ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ και προσέβαλον το εις περιοχή ΧΟΥΝΗΣ τάγμα και τον 711 Λόχον Μηχανικού.-
Ούτω εδημιουργήθη λίαν κρίσιμος κατάστασις ήτις επέβαλλον, και διετάχθη υπό του Σώματος Στρατού, την αναστροφήν των εις την περιοχήν ΦΡΑΓΓΙΣΤΑΣ – ΜΑΡΑΘΙΑΣ τμημάτων προς ΛΟΓΓΙΣΤΗΝ, χάρις δε εις την ενέργειαν ταύτην απεφεύχθησαν λυπηραί συνέπειαι εκ της παραλείψεως ασφαλείας του πλευρού.-
(ιιι) Μετά την εκκένωσιν υπό των συμμοριτών του ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ και την κίνησιν των προς περιοχήν ΜΙΚΡΟ – ΜΕΓΑΛΟ – ΧΩΡΙΟ διετέθη δι’ ενέργειαν προς ΧΕΛΙΔΩΝΑ μόνον το 9ον Ε.Τ.Π. Αποτέλεσμα υπήρξεν ότι το τάγμα καθηλώθη και προσβληθέν υπέστη σημαντικάς απωλείας.-
Η κατεύθυνσις αύτη ως πλευρική ζωτική κατεύθυνσιν ενεργείας έδει να τροφοδοτηθή εγκαίρως δι’ ισχυροτέρων δυνάμεων.-
(ιυ) Διά της καθόδου ισχυρών Κ.Σ. δυνάμεων προς Νότον εδημιουργήθη απειλή εις περιοχήν ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, εις ήν μόνον 2 Ε.Τ.Π. ανεπαρκή διετίθεντο.-
Καίτοι η ανάγκη ενισχύσεων κατεδείχθη υπό του Σ.Σ παρουσιάσθη βραδύτης προωθήσεως δυνάμεων εις την περιοχήν ΘΕΡΜΟΥ.-
(υ) Ενέργειαι ΧV Μεραρχίας
Ενήργησεν επί της μόνης δυνατής κατευθύνσεως ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ – ΠΙΚΡΟΒΟΥΝΙ και κατέλαβεν το υψ. 1503.
Εν συνεχεία κατετρίβη εις ανωφελείς προσπάθειας διά κατάληψιν του υψ. 1512. Την 6ην Φεβρουαρίου υπήρχον πληροφορίαι ότι οι Κ.Σ. αποσύρονται εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ.
Ήτο προφανές ότι επί του υψ. 1512 αμύνετο μικρόν συμμοριακόν τμήμα έχον αποστολήν καλύψεως της συμπτύξεως από την διάβασιν των ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.
Η κατάστασις επέβαλεν ταχείαν ενέργειαν προς ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ και ΜΕΓ. ΧΩΡΙΟ.-
Μετά την κατάληψιν του υψ. 1503 επεβάλλετο άμεσος κίνησις εκ τούτου προς ΡΑΧΗΝ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ διά την απελευθέρωσιν της μοναδικής διαβάσεως ΡΑΧΗΣ και ταχεία προς ΔΥΣΜΑΣ προωθήση. Η Α.Σ.Δ.Σ.Ε. είχε διατάξει τούτο την πρωίαν της 6ης Φεβρουαρίου δεν είχε όμως εκτελεσθεί.
Παρέστη ανάγκη να διατάξη αυτοπροσώπος ο Δ/της του Σ.Σ. εγκατάλειψιν προσπάθειας προς (υψ. 1512, ταχείαν κίνησιν εξ υψ. 1503 προς ΡΑΧΗΝ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ και προώθησιν μιας Ταξιαρχίας προς ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ και ΜΕΓ. ΧΩΡΙΟ.-
Υπήρξεν σφάλμα η κατατριβή της Μεραρχίας διά την κατάληψιν του υψ. 1512.-
(υι) Το ΣΣ δεν ενημερούντο επαρκής επί της καταστάσεως παρά τας διαταγάς του και την υποχρέωσιν προς τούτο των υφιστάμενων Δ/σεων.-
Το αυτό παρετηρήθη και εις την Α.Σ.Δ.Σ.Ε. ήτις δεν ενημερούτο επαρκώς υπό των υφιστάμενων Δ/σεων, ιδία του Τ.Σ./ΑΓΡΙΝΙΟΥ.-
(υιι) Την 16/2 τμήματα της ΧΙ Μεραρχίας κατατριβάντα εις κατά μέτωπον επιθέσεις εις περιοχήν ΜΙΚ. και ΜΕΓ. ΧΩΡΙΟΥ επί ημέρας, ήχθησαν άνευ αντιστάσεως εις (Χ.695497) – (Χ.733508) και ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΩΝ.-
Ομοίως την 21/2 Τμήματατης 71 Ταξιαρχίας εισήλθον ανενόχλητα εις ΔΟΜΝΙΤΣΑ, ενώ το 6ον Ε.Τ.Π. και Διλοχία ΧΑΖΑΠΗ ανήλθον ένευ αντιστάσεως εις ΔΕΝΔΡΟΥΛΙ-ΦΟΝΙΑ.-
Την 25/2 τμήματα της Σ.Δ.Α κατέλαβεν άνευ αντιστάσεως το υψ. ΛΑΔΙΚΟΥ (επί του οποίου εμάχοντο καθ’όλην την 24/2 οι Κ.Σ.) ενώ τμήματα της Σ.Δ.Α ήχθησαν άνευ αντιστάσεως εις ΚΡΙΑΤΣΙ (Χ.9231) και ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ (Χ.9529).-
Ούτω εις την φάσιν αυτήν των επιχειρήσεων ο κύριος όγκος των Κ.Σ. διέρευσεν επανειλημμένως.-
Τούτο κυρίως οφείλετο εις το γεγονός ότι οι Κ.Σ. δι’ ελαφρών τμημάτων διετηρούν την φυσιογνωμίαν της μάχης, εις δεσπόζοντα υψώματα, ενώ την στιγμήν εκείνην ο κύριος όγκος ώδευεν προς νέον χώρον.-
Τα γεγονότα αυτά αποδεικνύουν ότι έδει να εκτελεσθούν διεισδύσεις και ελιγμοί και ούχι κατά μέτωπον επιθέσεις.-
(υιιι) Παρά τα ηρωικάς προσπαθείας εναντίον του εχθρού, τόσον αι Διοικήσεις όσον και τα τμήματα, πολλάκις εμειονέκτησαν εις την ακριβή εκτίμησιν της καταστάσεως του εχθρού.
Δεν εγένετο πάντοτε εκμετάλευσις της στροφής των Κ.Σ. προς τα χείρω.
Ούτως κατά την νύκτα της 27/28-2 δεν υπήρξεν πλήρης ο συναγερμός παρά την βεβαιότητα των προθέσεων του εχθρού. Έκαστον τμήμα μερίμνησε διά την αυτοασφάλειαν του, παρασυρθέν από την άλλοτε ισχύν των 2 Κ.Σ. Μερ/ων, δεν εκαραδόκησε εις επικαίρους θέσεις ίνα συντρίψη τελειωτικά τον ρακίνδυντον – εξαντλημένον και πειναλέον εχθρόν.-
Α.Σ.Δ.Σ.Ε.
Η αντιμετώπισις της καταστάσεως κατά την 22/2, καθ’ ήν οι Κ.Σ. εν τη εφαρμογή παραπλανητικής ενέργειας ήσκησαν απειλήν προς ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΝ, δεν απέρευσεν εξ αντικειμενικής και ψυχραίμου εκτιμήσεως της καταστάσεως εκ μέρους της Α.Σ.Δ.Σ.Ε.-
Ο εχθρός παρέσυρεν την Α.Σ.Δ.Σ.Ε. προς την κατεύθυνση ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ, με αποτέλεσμα την διαφυγήν του κατά την νύκτα της 27/28-2 προς Βορράν.-
Βεβαίως αι ανωτέρω παρατηρήσεις δεν δύνανται να μειώσουν την αίγλη της υπερανθρώπου προσπάθειας των τμημάτων αγωνιζομένων νυχθημερόν επί 35 ημέρας εν μέσω σοβαροτάτων δυσχερειών εδάφους και ιδία καιρικών συνθηκών.-
Συμπεράσματα
Εκ των ανωτέρα παρατηρήσεων δύναται να εξαχθούν τα κατωτέρω συμπεράσματα, ως διδάγματα διά το μέλλον:
(α) Άπασαι αι υφιστάμεναι διοικήσεις δέον να τηρούν επαρκώς ενήμερον το προϊστάμενο κλιμάκιον επί της καταστάσεως.-
Το ζήτημα τούτον είναι σοβαρό και με τα υφιστάμενα σήμερον μέσα διαβιβάσεων, είναι απαράδεκτον να μην ενημερούται η προϊστάμενη Δ/σις επί της εξελίξεως μιάς επιχειρήσεως, ην διευθύνει, εγκαίρως – επαρκώς
(β) Δέον να επιζητείται πάντοτε η προώθησις του Δ/του πλησιεστέρου προς τα τμηματά του, διότι τότε μόνον είναι δυνατή η εκτίμησις της καταστάσεως και ο συντονισμός των ενεργειών.-
(γ) Η χρησιμοποίησις του ελιγμού και η αποφυγή κατατριβής εις μετωπικάς ενέργειας ιδίως εις το ορεινόν έδαφος, όπου δι’ ολίγων δυνάμεων ο εχθρός δύναται να αμύνεται, δέον να βασανίζη σοβαρώς και κατά κύριον λόγον τας Διοικήσεις.-
Ενέργειαι προς αποκοπήν διαβάσεων εις τα πλευρά ή εις τα νώτα του εχθρού πρέπει να τροφοδοτούνται επαρκώς, να διεξάγωνται αποφασιστικώς και να αποβλέπουν πάντοτε εις τον ελιγμόν με μικρότερον βάρος εις μετωπικάς ενέργειας.-
(δ) Ανάγκη πάντοτε καλύψεως του πλευρού μίας διατάξεως.-
Ο εχθρός θα επιζητήση πάντοτε να εκμεταλλευθή παρομοίας ως εις ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ παραλήψεις.-
(ε) Είναι ουσιώδες να επιζητείται πάντοτε η ταχεία διάνοιξις ζωτικών κατευθύνσεων, ως της ΡΑΧΗΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ιδία όταν παρέχονται ευκαιρίαι εκμεταλλεύσεως.-
(στ) Οσάκις εντοπίζεται ο εχθρός πρέπει το σύνολον των διαθεσίμων δυνάμεων να μετέχη εις τον αγώνα, διότι μόνον ούτω υπάρχει δυνατότης συντριβής του.-
(ζ) Απαιτείται πάντοτε ψύχραιμος και αντικειμενική εκτίμησις της καταστάσεως.-
Ο εχθρός θα χρησιμοποιεί πάντοτε την παραπλάνησιν και θα δημιουργεί απειλάς προς ζωτικά σημεία, ίνα παρασύρει την προσοχήν και τις δυνάμεις των Διοικήσεων προς τα εκεί, επιτυγχάνων την διαφυγήν του εις κρισίμους δι’ αυτόν στιγμάς.-
ΓΕΝΙΚΑ
Εις την άλυσσιν αυτών των επιμόνων επιχειρήσεων, εν μέσω δυσχερέστατων καιρικών συνθηκών, με αυτά τα τμήματα νυχθημερόν κινούμενα δυνάμεθα να αποδόσωμεν την μετέπειτα ευνοϊκήν εξέλιξην της καταστάσεως εις την Στερεάν Ελλάδα.-
Παρά τα παρατηρηθέντα σφάλματα, παρά τας δυσκολίας του αγώνος, παρά την υποχρέωσιν των αυτών αναντικατάστατων τμημάτων να μάχωνται νυχθημερόν, από της αναλήψεως της ευθύνης της ΡΟΥΜΕΛΗΣ από του Σ.Σ. κατέστη δυνατόν όχι μόνον να προστατευθούν ζωτικοί χώροι, αλλά κυρίως να διωχθούν κατά πόδας αι 2 Κ.Σ. Μεραρχίαι και να αναπνεύση ολόκληρος η Περιοχή.-
Το γεγονός τούτο οφείλεται κυρίως και βασικώς εις εν: Οι πάντες ενεστερνίσθησαν την πίστιν του Σώματος Στρατού επί την νίκην. Οι πάντες εφήρμοσαν την εντολήν του ‘’ΝΥΧΘΗΜΕΡΟΝ ΚΥΝΗΓΗΜΑ’’

Τ.Σ.
Θ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Advertisements