Εκθεση Δράσης Οργάνωσης ΚΟΔΡΟΣ


Εν Αθήναις τη 19η Φεβρουαρίου

Ο
Εφεδρος Πτωτάρχης Β.Ν. ΠΑΝ. ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ

Π ρ ο ς τ ο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Διεύθυνσις Προσωπικού
Ειδικόν Τμήμα Εθνικής Αντιστάσεως

Περίληψις: Αναγνώρισις Εθνικής Οργανώσεως Εσωτερικού ΚΟΔΡΟΣ.
1. Κατά την διάρκειαν της κατοχής της Ελλάδος υπό των Ιταλογερμανών, συνεκροτήθη εν τη υποδούλω Ελλάδι με έδραν τας Αθήνας και ελλειτούργησεν η Εθνική Οργάνωσις Εσωτερικού ‘ΚΟΔΡΟΣ’.
2. Η Οργάνωσιν αύτη είχεν ως κύριαν αποστολήν την επ΄ ωφελεία του συμμαχικού αγώνος συλλογήν και διαβίβασιν πληροφοριών, διαφυγήν στρατιωτικών και σημαινόντων πολιτικών εις Μ. Ανατολήν, δευτερευόντως δε ησχολήθη εις τινάς περιπτώσεις με σαμποτάζ.
3. Η Οργάνωσις αύτη ενήργει βάση εντολών Υπηρεσιών του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής.
4. Η Οργάνωσις αύτη ήρξατο λειτουργούσα από του Οκτωβρίου 1942 υπό την αρχηγείαν του υπογραφομένου Πλωτάρχου εν αποστρατεία Παναγιώτου Λυκουρέζου.
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Η ανωτέρω Οργάνωσις ΚΟΔΡΟΣ περιλαμβάνει αριθμόν τινά κυρίων ομάδων. Πίναξ των Αρχηγών των ομάδων τούτων επισυνάπτεται τη παρούση. Επί του αντικειμένου τούτου αναφέρεται ότι εις τον πίνακα τούτο περιελήφθησαν ως Αρχηγοί οι τοιούτοι διατελέσαντες κυρίων ομάδων.
7. Συμφώνως προς τον Νόμον 844 άρθρον 6 υποβάλλονται τα παρόντα διά την αναγνώρισιν :
α) της Εθνικής Οργανώσεως Εσωτερικού ΚΟΔΡΟΣ
β) του Γενικού Αρχηγού ταύτης εφέδρου Πλωτάρχου Β. Ν. Παναγιώτου Λυκουρέζου
γ) των Αρχηγών ταύτης ως ο συνημμένος πίναξ.

Π. ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ
Εφ. Πλωτάρχης Β. Ν.

Advertisements