Έκθεση Επιχειρήσεως ΦΛΩΡΙΝΑΣ(11-15/2/1949 ), 3 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΡΙΜΙΝΙ/Α1/19 Φεβ 1949


ΘΕΜΑ:Έκθεσις Επιχειρήσεως 11/12-15.2.49 ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΣ: ΙΙ Μεραρχία/Α1

ΚΟΙΝ: Α1-Επιτελάρχην
Ταξίαρχον
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΕΠΕΙΓΟΝ

3η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΡΙΜΙΝΙ /Φ.4/62/Α1
ΣΤΓ 912α τη 19.2.49

Έκθεσις επί της γενομένης Μάχης την 11ην μέχρι 15.2.49

 1. Την εσπέραν της 11.2.49 η Ταξιαρχία είχε την κάτωθι διάταξιν:
  Σ.Δ. Ταξιαρχίας Ν.607690.
  Σ.Δ 501 Τ. (Ν.607686)-Διλοχία ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΣ (Ν.626644).
  Λόχος μείον Διμοιρία υψ.1017 (Ν.570704)-Διμοιρία (Ν.583706)
  Λόχος μείον δύο Διμοιρίαι (Ν.589699)-Διμοιρία (Ν.580698)-Διμοιρία (Ν.576698) – 2/504 (Ν.580675).
  Σ.Δ. 502 Τ. συν Διμοιρία (Ν.567769)-Λόχος (Ν.558766)-Λόχος μείον Διμοιρία (Ν.590705)-Διμοιρία (Ν696704)-Διμοιρία (Ν.6571)-Διμοιρία (Ν.684724)-Διμοιρία (Ν.602744)-Διμοιρία (Ν.6970)-Διμοιρία (Ν.665785).
  503 Σ.Δ.Τ. (Ν.586688)-Λόχος 1414 (Ν.517706)-Λόχος ΜΠΕΛΛΑ ΒΟΔΑ (Ν.533716)-Διμοιρία ενισχυμένη (Ν.555723)-Λόχος μείον δύο Διμοιρίαι (Ν.564715)-Διμοιρία (Ν.5771)-Λόχος Δυτικός διάδρομος ΣΔΑ (Ν.586688)-ΛΟΚ Ταξιαρχίας (Ν.594694).
 2. Η Ταξιαρχία βάσει ενδείξεων παρασχεθεισών παρά της Μεραρχίας και συνδυάζουσα ωρισμένας πληροφορίας αποκαλυπτούσας εν πολλοίς τας προθέσεις του Γεν. Αρχηγείου των Συμμοριτών, είχε διατάξει εντατικήν επαγρύπνησιν και λήψιν αυστηρών μέτρων Ασφαλείας προς αποφυγήν αιφνιδιασμού εν όλη αυτής τη αμυντική διατάξει, ενέδραι και ακουστικά φυλάκια εις βάθος προ της τοποθεσίας αμύνης και εις επίκαιρα σημεία συνεπλήρουν την ασφάλειαν της όλης διατάξεως.
 3. ι) Την 2400 ώραν της 11 τρέχοντος ενέδρα 503 Τ.Π. εγκατεστημένη εις Δυτικόν Διάδρομον πόλεως προς ΑΛΩΝΑ εσημείωσεν εμφάνισιν Συμμοριτών δυνάμεως περίπου 100 περιβεβλημένους λευκούς χιτώνας λόγω χιόνος.
  ιι) Την 0030 ώραν της 12 τρέχοντος εις Σ. Στηρίγματος υψ. 1398 εξερράγησαν νάρκαι και διεπιστώθη μικρός αριθμός συμμοριτών εγγιζόντων το σημείον τούτο.
  ιιι) Την 0130 ώραν της 12 τρέχ. εσημειώθη διέλευσις μικρού αριθμού συμμοριτών προ του σημείου στηρίγματος υψ. 1017.
  ιν) Την αυτήν ως άνω ώραν παρηκολουθούντο διεισδύσεις εκατέρωθεν της διατάξεως του Σημείου Στηρίγματος υψ. 1033 μικροομάδων Συμμοριτών.
  ν) Την αυτήν περίπου ώραν εσημειούντο διεισδύσεις επί Σημείων Στηριγμάτων ΓΚΙΟΥΠΚΑ-ΛΙΠΑ, ομάδων συμμοριτών.
  Των διεισδύσεων τούτων συνεχιζομένων, το εχθρικόν Πυρ/κόν ήρξατο βάλλον αρχικώς εκ κατευθύνσεως ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ.
 4. Από των σημειωθεισών ως ανωτέρω εμφανίσεων του εχθρού και των υποβληθεισών τη Ταξιαρχία αναφορών, η Ταξιαρχία εσχημάτησε σταθερώς την γνώμην ότι επρόκειτο περί μελετημένης ωργανωμένης και μεγάλης εκτάσεως επιθετικής ενεργείας των Συμμοριτών κατά της Πόλεως ΦΛΩΡΙΝΗΣ.
  Δι’ ο και διέταξεν όπως άπαντα τα Τμήματα όλης της διατάξεως ως και οι εν τη πόλει Σχηματισμοί τεθώσιν εν πλήρει συναγερμώ αναφέρουσα από της αρχής και εις την Μεραρχίαν ήτις παρηκολούθει την διαμόρφωσιν της καταστάσεως.
 5. Η πρόθεσις του εχθρού κατέστη περισσότερον έκδηλος διά της εντόνου Προπ. του Πυρ/κού του από 0140 ώρας μέχρι 0315 ώρας, καθ’ ον χρόνον διεπιστούτο αναμφισβητήτως ότι αι σημειωθείσαι διεισδύσεις είχον σκοπόν την λήψιν θέσεων του εχθρού επί της γραμμής εξορμήσεως.
  -Την 0315 περίπου ώραν εξεδηλώθη ισχυρά και πιεστική η επίθεσις του εχθρού επί:
  υψ.1641-υψ. 1398 – υψ. 1017 – υψ. 1033 – Συγκρότημα ΓΚΙΟΥΠΚΑ – ΛΙΠΑ, ενώ συγχρόνως απησχόλει σοβαρώς και ανησυχαστικώς τα Σ. Στηρίγματος υψ. 1414-ΜΠΕΛΛΑ ΒΟΔΑ.
  Κυρία προσπάθεια του εχθρού ως η συνημμένη Δ/γή του Γ. Αρχηγείου επί υψ. 1641 και 1033.
  Προθέσεις, σχέδιον ενεργείας λεπτομερές, διατεθείσαι δυνάμεις και μέσα εχθρού εμφαίνονται εν τη συνημμένη ανευρεθείση Γενική Διαταγή τούτου.
 6. Η Μεραρχία κατόπιν των αναφορών της Ταξιαρχίας και έχουσα άμεσον αντίληψιν της καταστάσεως διέταξεν της 0315 ώραν της επέμβασιν του Λόχου Βαθμοφόρων (2 Διμοιρίαι) υπέρ υψ. 1033.
  Ενώ η Ταξιαρχία έδιδε της εξής Διαταγήν:
  Διμοιρία 4/501(Ν.589699) υπό τον Δ/τήν του Λόχου να η ετοίμη δι’ επέμβασιν υπέρ υψ.1033, Διμοιρία δε ΛΟΚ Ταξιαρχίας υπό τον Δ/τήν αυτού να κινηθή αμέσως και εγκατασταθή εκεί, ένθα η ανωτέρω Διμοιρία 4/501 Τ.Π.
 7. Την 0330 ώραν ανεφέρθη τη Ταξιαρχία ότι ο εχθρός παρά τας προξενουμένας αυτώ απωλείας παρουσιάζει επιμονήν προς υψ. 1033.
  Την 0330 ώραν η Ταξιαρχία διατάσσει άμεσον κίνησιν υπέρ υψ. 1033 ανωτέρω Διμοιρίας 4/501, του ΛΟΚ έχοντος αφιχθεί και αναλάβει την αποστολήν ταύτης.
  Παρά την σφοδρότητα των πυρών του εχθρού και την αντίδρασιν τούτου η Διμοιρία με επικεφαλής τον Δ/τήν του Λόχου μετά 20΄ από λήψεως της διαταγής κινήσεως ανέφερε άφιξιν και επέμβασίν της εις αγώνα επί υψ.1033.
 8. Την 0400 ώραν ο εχθρός διεισέδυσε εν τη διατάξει χρησιμοποιήσας καταλλήλους βαθείας γραμμάς και ήρξατο πιέζων ισχυρώς ωρισμένα εσωτερικά Σ. Στηρίγματος με τάσεις εισόδου εις την πόλιν.
  Ο αγών συνεχίζεται με σφοδρότητα εφ’ όλων των σημείων και η Ταξιαρχία μη έχουσα εις χείρας της ουδεμίαν εφεδρείαν πλην 5 ομάδων ΛΟΚ, αίτινες απετέλουν μικράς τοπικάς εφεδρείας εφ’ ολοκλήρου του Τομέως της Πόλεως εζήτησε την επέμβασιν της Μεραρχίας.
  Πληροφορείται παρά της Μεραρχίας ότι διετάχθη από 0330΄:
  α) Λόχος Διλοχίας ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ επέμβη υπέρ υψ.1033.
  β) 2 Διλοχίαι (509 και 507 Τ.) 22 Ταξιαρχίας κινηθώσιν εσπευσμένως και τεθώσιν διάθεσιν 3ης Ταξιαρχίας.
  Την 0500 ώραν εχθρός κατέλαβε ΛΙΠΑ, διετάχθη δε την ώραν εκείνην κίνησις και του ετέρου Λόχου ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ συν Διλοχία 508 Τ.Π. να ανέλθη επί ΓΚΙΟΥΠΚΑΣ και ανακαταλάβη απωλεσθείσας θέσεις.
  Την 0530 ώραν αφίχθη ο Λόχος της Διλοχίας ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ όστις διετάχθη παρά της Ταξιαρχίας να κινηθή ταχέως και να εξασφαλίση τας Ν.Α. αντερείδας του υψ.1033 συνδεόμενος και μετά των Τμημάτων επί του υψ.1033.
  Την αυτήν ώραν αι διεισδύσασαι εχθρικαί δυνάμεις εις το εσωτερικόν της διατάξεως εξουδετερώθησαν.
 9. Την 0700 ώραν εχθρός επέτυχεν κατάληψιν υψ.1641 και ήρξατο λυσσωδών επιθέσεων προς υψ.1398 και υψ.1033.
  Την αυτήν ώραν έτερος Λόχος Διλοχίας ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ ήρξατο ανερχόμενος επί ΓΚΙΟΥΠΚΑΣ.
  Δ/τής 4/501 Τ. επί υψ.1033 αναφέρει ότι η υφισταμένη εκεί πίεσις του εχθρού είναι ισχυροτάτη και ζητεί ενίσχυσιν.
 10. Ταξιαρχία διαβλέπουσα την κυρίαν προσπάθειαν του εχθρού επί υψ.1033 διέταξε την 0715 ώραν και υπόλοιπον δύναμιν ΛΟΚ κινηθή και αχθή εις (Ν.589699). Διατάσσει Σ. Στηρίγματος υψ.1017 να παράσχη πυρά όλμων οτέ μεν υπέρ ΣΣ υψ. 1033, οτέ δε υπέρ ΣΣ υψ. 1398 παρά την υφισταμένην και επ’ αυτού ισχυροτάτην πίεσιν του εχθρού.
  -Την 0900 ώραν άπασα δύναμις ΛΟΚ είχεν αφιχθή εις διαταχθείσαν θέσιν.
 11. Την 0930 ώραν η πίεσις επί υψ.1033 κατόπιν εντόνου προπαρασκευής εχθρικού Πυρ/κού και όλμων ήτο ισχυροτάτη και η γραμμή αμύνης παρουσίασεν εις τινα σημεία κάμψιν.
  Ταξιαρχία εξέδωσε την κάτωθι Δ/γήν:
  2/502 και ΛΟΚ κινηθώσι επιθετικής εκ των πλευρών και αχθώσιν επί υψ. 1033 προς αποκατάστασιν ωρισμένων σημείων της τοποθεσίας και αντεπιτεθώσιν δι’ ανατροπήν του εχθρού.
  Ο εχθρός αντιδρά με πείσμα και επιτυγχάνει αφ’ ενός μεν να ανακόψη περαιτέρω κίνησιν 2/501 αφ’ ετέρου δε να ολοκληρώση την 1000 την κατάληψιν του υψ. 1033.
  ΛΟΚ διατάσσεται να συνεχίση αποφασιστικώς κίνησιν και αντεπιτεθή προς κατάληψιν υψ. 1033 πάση θυσία. Την 1015 ώραν 2/501 ανατρέπεται.
  Την 1020 ΛΟΚ αγωνίζεται σώμα προς σώμα και την 1030 ώραν επιτυγχάνει ανατροπήν του εχθρού εξ υψ.1033 και την ολοκληρωτικήν ανακατάληψιν τούτου.
 12. Ταξιαρχία διατάσσει εδραίωσιν επί υψ. 1033 και αναστροφήν 2/501 δι’ ενίσχυσιν ΛΟΚ και καταδίωξιν του εχθρού.
 13. Την 1100 ώραν αφίχθη Διλοχία 507 Τ.Π. τεθείσα διάθεσιν Ταξιαρχίας και λαβούσα την Διαταγήν παρά ταύτης να αχθή εις υψ.1033, όπερ και επραγματοποιήθη περί την 1200 ώραν. Την 1300 ώραν αφίχθη ετέρα Διλοχία 509 Τ.Π. ήτις διετέχθη να κινηθή προς υψ.1017 ενισχύουσα τούτο δι’ ενός Λόχου και διά του ετέρου να επέμβη υπέρ υψ.1398.
 14. Την 1330 ώραν ο εχθρός είχεν αποκρουσθεί εφ’ όλων των σημείων, πλην των υψ.1641 και ΛΙΠΑΣ. Ταξιαρχία διέταξε Συγκρότημα ΓΚΙΟΥΠΚΑΣ προπαρασκευάση αντεπίθεσιν διά την 1600 ώραν προς ανακατάληψιν ΛΙΠΑΣ, ήτις και συνετελέσθη την 1750 ώραν.
  Διλοχία 509 Τ.Π. αφίχθη κατόπιν αγώνος εις υψ.1017 την 1600 ώραν και εκείθεν είς Λόχος της ήχθη εις υψ.1398 δι’ ισχυροποίησιν Σ. Στηρίγματος και εκτόξευσιν αντεπιθέσεως προς ανακατάληψιν υψ.1641.
 15. Την εσπέραν της 12ης Ταξιαρχία είχεν την κάτωθι διάταξιν:
  Σ.Δ Ταξιαρχίας (Ν.607690).
  Σ.Δ. 501 (Ν.607686)-3/501 (Ν.596679) – Διλοχία 508 Τ. (Ν.580675) -2/504 ΛΙΠΑ (Ν.570675) – Λόχος (Ν.596706) – Λόχος υψ.1017 (Ν.573764) – Λόχος (Ν.583706) – Λόχος (Ν.589699) – Λόχος (Ν.584699) – Διλοχία υψ.1033 (Ν.590705).
  502 αμετάβλητος.
  503 Διλοχία υψ.1398 (Ν.564714)-Διμοιρία εξ’ υψ.1641 εις ΜΠΕΛΛΑ ΒΟΔΑ – Λοιπή αμετάβλητος.
  Την νύκτα την 12/13 τρέχοντος ο εχθρός εξέπεμψεν επιθέσεις προς κατάληψιν υψ. 1398 – υψ.1017 – υψ.1414 και απησχόλησε σοβαρώς Τμήματα 502 Τ. επί ΚΕΤΚΟ ΚΑΛΕ ως τμήματα επί ΜΠΕΛΛΑ ΒΟΔΑ, ουδεμίαν σημειώσας επιτυχίαν.
  13.2.49
 16. 503 Τ.Π. διετάχθη ενεργήση αντεπίθεσιν από 0800 ώρας διά Διλοχίας 509 Τ.Π. προς ανακατάληψιν υψ.1641.
  Αντεπίθεσις ενηργήθη άνευ αποτελέσματος.
  Την 1200 ώραν διετάχθη Λόχος Βαθμοφόρων συν δύο Ουλαμοί τεθωρακισμένων να κινηθώσιν εν τη κατευθύνσει ΑΝΩ ΚΛΕΙΝΑΙ-ΚΟΥΛΑ (Ν.585755)-ΤΡΥΠΙΑ ΠΕΤΡΑ-υψ.1462 (Ν.565738) εφ’ ου και εγκατασταθή.
  502 Τ.Π. διετάχθη ωθήση ισχυράς αναγνωρίσεις ΜΕΤΖΙΚΑ-ΣΤΑΝΟ ΝΙΒΑ.
  Ο Λόχος Βαθμοφόρων συνήντησεν σοβαράς αντιστάσεις και καθη-λώθη, αντικατασταθείς περί την 1700 ώραν εν τη γραμμή υπό Τμημάτων 77 Ταξιαρχίας.
 17. Διάταξις Ταξιαρχίας 13.2.49 αμετάβλητος.
  14.2.49
 18. 597 Τ.Π. τεθέν διάθεσιν Ταξιαρχίας διετάχθη διά Διλοχίας από 0600 ώρας κινηθή εν τη κατευθύνσει ΦΛΩΡΙΝΑ – (Ν.5669) – (Ν.5570) – (Ν.546715) προς κατάληψιν υψ.1641 εν συνδυασμώ με ενέργειαν από Β.Α. Τμημάτων 77 Ταξιαρχίας.
  Την 1000 ώραν Διλοχία 597 διετάχθη αναστραφή και τεθή ολόκληρον Τάγμα διάθεσιν Μεραρχίας.
 19. Τμήματα 509 Τ.Π. εξ υψ.1398 εκινήθησαν προς υψ.1641 και την 0830 ώραν αφίχθησαν εκεί άνευ αντιδράσεως του εχθρού, έχοντος τούτου αποσυρθεί από της νυκτός.
  502 Τ.Π. διετάχθη εξασφαλίση ΜΕΤΖΙΚΑ-ΣΤΑΝΟ ΝΙΒΑ (Ν.534767).
  Εσυνεχίσθη εξερεύνησις Περιοχής πεδίου μάχης καθ’ όλην την ημέραν.
 20. Διάταξις Ταξιαρχίας την 14.2.49 ως κάτωθι:
  Σ.Δ. Ταξιαρχίας (Ν.607790).
  Σ.Δ 501 Τ. (Ν.607686)-Λόχος ΓΚΙΟΥΠΚΑ (Ν.596678)-2/504 ΛΙΠΑ (Π.570675)- Λόχος 1033 (Ν.590705) – Λόχος μετά Διμοιρίας 1017 (Ν.570704) -Διμοιρία (Ν.584705) – Διμοιρία (Ν.589699) – Διμοιρία (Ν.584699) – Διμοιρία (Ν.574698).
  502 Τ.Π. αμετάβλητος πλην Διμοιρία (Ν.596705)-Λόχος μείον Διμοιρία ΦΛΩΡΙΝΑ (Ν.604693).
  Σ.Δ. 503 Τ. (Ν.590688)-Λόχος Δυτικός Διάδρομος (Ν.590688)-Λόχος 1414 (Ν.518706)-Λόχος ΜΠΕΛΛΑ ΒΟΔΑ (Ν.532717)-Λόχος μείον Διμοιρία 1641 (Ν.556724) Διμοιρία 1398 (Ν.564714)-ΛΟΚ ΦΛΩΡΙΝΑ (Ν.604693).
  15.2.49
  Ταξιαρχία ησχολήθη με ανασυγκρότησιν τμημάτων της.

 1. Πυρ/κόν:
  Η υποστήρηξις εγένετο δι΄ενός Ουλαμού Πεδινού και μιας Πυρ/χίας Βαρέως. Αι αιτηθήσαι βολαί εξεπέμφθησαν με ταχύτητα και τα πυρά υπήρξαν εύστοχα και αποτελεσματικά.
  Ιδιαιτέρως εξαίρεται η δράσις της υποστηρίξεως υπό του Πυρ/κού κατά την αντεπίθεσιν προς ανακατάληψιν υψ.1033.
 2. Τεθωρακισμένα:
  Ουλαμός ελαφρών τεθωρακισμένων ετέθη διάθεσιν Ταξιαρχίας και εχρησιμοποιήθη λίαν αποτελεσματικά κατά των Συμμοριτών των ενεργούντων κατά υψ.1033 και κατά συμμοριτών εχόντων διεισδύσει εις το εσωτερικόν της τοποθεσίας.
  Τα πυρά των υπήρξαν εύστοχα και αποτελεσματικά και τα πληρώματα επέδειξαν πλήρη κατανόησιν του ρόλου των και της αποστολής των, ην εξεπλήρωσαν με τόλμην και προθυμίαν.
 3. Υγειονομική Υπηρεσία
  Η διακομιδή των τραυματιών εγένετο αρκετά ταχέως και η ιατρική περίθαλψις υπήρξεν στοργική.
 4. Σύνδεσμος Διαβιβάσεις
  Τόσον το Τηλεφωνικόν Δίκτυον, όσον και το του ασυρμάτου, ελειτούργησεν αρτιώτατα, καίτοι με τον βομβαρδισμόν διεκόπη η τηλεφωνική επικοινωνία, εντούτοις ταχεία και τολμηρά μέσω βαλλομένου εδάφους επέμβασις των διαβιβαστών ταχύτατα απεκατέστησεν ταύτην προς τα κάτω και άνω.
  Το δίκτυον ασυρμάτου ελειτούργησεν υποδειγματικότατα και ούτω επετεύχθη η διοίκησις και η διεύθυνσις του αγώνος.
  Η προθυμία, η τόλμη και η καλή περι της αποστολής των αντίληψις των διαβιβαστών υπήρξεν αναμφησβήτητα.
  Δεν εφείσθησαν κόπου και θυσιών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Απώλειαι ημετέρων
Νεκροί 1
Αξιωματικοί Τραυματίαι 9
Αγνοούμενοι 2

Νεκροί 20
Οπλίται Τραυματίαι 70
Αγνοούμενοι 7
Απώλειαι Συμμοριτών
Νεκροί 483
Συλληφθέντες 294
Συλληφθέντες Τρ. 56
Κατά την λαμπράν, αποφασιστικήν και νικηφόραν μάχην απεδείχθη ότι τα Τμήματα της Ταξιαρχίας απέφυγον τον αιφνιδιασμόν.
Ηγωνίσθησαν με πίστιν και απόφασιν διά την νίκην διαπνεόμενα με ανωτέραν αντίληψιν του καθήκοντος.
Τα Σ. Στηρίγματος υψ.1033 – υψ.1398 – υψ.1017 – υψ.1414 -ΓΚΙΟΥΠΚΑ – ΛΙΠΑ – ΜΠΕΛΛΑ ΒΟΔΑ θα παραμένουν εσαεί φωτεινοί φάροι ακτινοβολούντες την νίκην της ΦΛΩΡΙΝΗΣ και λαμπρόν παράδειγμα φιλοπατρίας αυτοθυσίας, συναίσεως και αρετής.
Αξιωματικοί και οπλίται των Σημείων τούτων συνηγωνίζοντο εις ηρωϊσμόν αλλήλους και πράξεις αφθάστου ηρωϊσμού και απαραμίλλου ανδρείας εξετυλίσσοντο.
-Θα ήτο βασική παράλειψις του υποφαινομένου, εάν δεν διαμνημονεύσω την εργώδη, έντονον και πλήρη πίστεως και φανατισμού επί του αγώνος συμβολήν του Επιτελείου της Ταξιαρχίας, όπερ ουδέ επί στιγμήν έπαυσε κυριαρχούν των στιγμών, εποπτεύον την πλήρη υλοποίησιν των αποφάσεων και συντρέχον με στοργήν και θεληματικότητα επί την νίκη, τα μαχόμενα Τμήματα.

ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ
ΣΥΝ/ΧΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ