Εκθεση Δράσης Οργάνωσης ΙΕΡΑ ΦΑΛΑΓΞ, 18 Φεβ 1949


ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
‘ΙΕΡΑ ΦΑΛΑΓΞ’
1821- 1942

Εν Αθήναις τη 18η Φεβρουαρίου 1949
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΡΧΗΓΟΥ
Φειδίου -9-
Τηλ. 26-993
Οι υπογεγραμμένοι Ιωάννης Φιλήμων του Γεωργίου – πρώην ανώτερος διπλωματικός υπάλληλος – Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Αχαρνών και Ηπείρου, και Καστάνης Αγγελος του Νικολάου Ταγ/χης Πεζικού κάτοικος Αθηνών Αγίου Μελετίου -98- κατόπιν του υπ΄ αριθμ. 844/22/12/44 Αν. Νόμου ‘ περί απονομής ηθικών αμοιβών εις τας εθνικάς Ανταρτικάς Ομάδας και Εθνικάς Οργανώσεις εσωτερικής Αντιστάσεως’
ΔΗΛΟΥΜΕΝ
Υπευθύνως και εν γνώσει του νόμου ‘περί ψευδούς δηλώσεως’ τα κάτωθι περί της Εθνικής Οργανώσεως ‘ ΙΕΡΑΣ ΦΑΛΑΓΓΟΣ’ Ι.Φ.
Ι.- Χρόνος Ιδρύσεως Από του μηνός Μαρτίου 1942 ιδρύσαμεν το πρώτον εν Αθήναις την Εθνικήν Οργάνωσιν Αντιστάσεως υπό την επωνυμίαν ΙΕΡΑ ΦΑΛΑΓΞ και υπό τα αρχικά στοιχεία Ι.Φ.

ΣΚΟΠΟΣ
ΙΙ.- Αγών μέχρις εσχάτων διά την απελευθέρωσιν και μετέπειτα πραγματοποίησιν των Εθνικών μας διεκδικήσεων. Καταπολέμησις της εχθρικής προπαγάνδας και της αναμίξεως εις τον Απελευθερωτικόν Αγώνα ζητημάτων δυνάμενων να διασπάσωσιν την εθνικήν Ενότητα. – Αντίδρασις κατά των Αντεθνικών κηρυγμάτων του αναρχοκομμουνισμού. Τιμωρία αμείλικτος των προδοτών πάσης φύσεως. Αυστηρά αποχή αναμίξεως του αγώνος εις πολιτικά και πολιτειακά ζητήματα. Ενοποίησις απασών των Εθνικών Οργανώσεων προς την κατεύθυνσιν της απελευθερώσεως.
ΜΕΣΑ
ΙΙΙ.- Προς επίτευξιν των ανωτέρω σκοπών επελέξαμεν τα κάτωθι μέσα. Οργάνωσιν μαχητικών Ομάδων διά την εν καιρώ ένοπλον δράσιν. Διενέργειαν διά παντός μέσου και τρόπου ευρείας κατά των κατακτητών προπαγάνδας και εδραιώσεως της Πίστεως διά την Συμμαχικήν Νικην. Δημιουργία πυρήνων κατασκοπείας και σαμποτάζ. Δημιουργία ανταρτικών ομάδων εις τα βουνά και εν αδυναμία τοιούτων ενίσχυσιν εις αξιωματικούς και άνδρας των υπαρχόντων ως και των εν τη Ξένη ενόπλων ημών Δυνάμεων.
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
IV. Προς επίτευξιν των ανωτέρω σκοπών εξεύρεσιν και εφαρμογήν των ανωτέρω μέτρων, η Οργάνωσις έλαβε την κάτωθι διάρθρωσιν
Α! Πολιτικόν Τμήμα ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με Αρχηγούς 1) ΑΡΤΕΜΗΝ ΔΕΝΑΞΑΝ έμπορον 2) ΣΙΓΑΛΑΝ ΜΑΡΙΝΟΝ, Αρχίατρον Πολ. Ναυτικού 3) ΙΩΑΝΝΗΝ ΧΡΟΝΗΝ, Ιατρόν 4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΜΠΕΝΑΚΗΝ Εμπορον 5) ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΝ, Δικηγόρον, 6) ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ ΚΑΤΣΩΝΗΝ Πτυχιούχον Εμπορικ. και Οικονομικών Επιστημών.
Β! Στρατιωτικόν Τμήμα ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ταγ/χης Πεζ/κού με τα κατώθι Αρχηγεία και υπό τους κάτωθι Αρχηγούς 1) ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ Υπό τον Εφεδρον Ανθ/γον ΜΠΡΑΤΣΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ (φονευθέντα) 2) ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ Υπό τον Εφεδρον Ανθ/γον ΠΑΝΩΛΙΑΣΚΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ (φονευθέντα) 3) ΒΑΘΗΣ Υπό τον Εφεδρον Λοχαγόν ΜΕΡΚΑΤΑΤΟΝ ΤΙΤΟΝ 4) ΚΥΨΕΛΗΣ Υπό τον Εφεδρον Ανθ/γόν ΜΕΤΙΛΙΑΝ ΝΙΚΟΛΑΟΝ 5) ΠΛΑΚΑΣ Υπό τον Εφεδρον Ανθυπίλαρχον ΜΠΕΚΙΑΡΗΝ ΠΕΤΡΟΝ (φονευθέντα) 6) ΚΟΥΚΑΚΙ και ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Υπό τον Δικηγόρον ΡΟΓΚΑΚΟΝ ΗΛΙΑΝ 7) ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ Υπό τον ιδιώτη ΚΟΚΚΩΝΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΝ 8) ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Υπό τον μόνιμον Ανθ/γόν ΚΑΣΤΑΝΗΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ 9) ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ Υπό τον Εφεδρον ΑνΘυπ/χον ΚΑΡΑΝΙΚΑΝ ΙΩΑΝΝΗΝ. 10) ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Υπό τον ιδιώτην ΟΡΙΑΝΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ 11) ΨΥΧΙΚΟΥ Υπό τον ιδιώτην ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΝ ΕΥΣΤΡ. 12) ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Υπό του ιδιώτην ΚΟΥΜΠΑΝΙΟΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟΝ 13) ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Υπό τον Ιδιώτην ΜΑΝΩΛΑΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ 14) ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ Υπό τον Ιδιώτη ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΝ 15) ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ Υπό τον μόνιμον Υπολ/γον ΠΕΡΡΗΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΝ.
V.- ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΕΓΓΡΑΦΑ
α) Υπεγράψαμεν τον Νοέμβριον του 1943 μετά του Αγγλου Λοχαγού Ντόν, το πρακτικόν αναγνωρίσεως ως οργανώσεως, μετά των λοιπών Οργανώσεων δι’ ου θα υπαγόμεθα υπό τας διαταγάς του Συμμαχικού Στρατηγείου.
β) Την υπ΄ αριθμ 1925 βεβαίωσιν του Ε! Αστ, Τμήματος, δι’ ου βεβαιούται η λεηλασία της οικίας του Γενικού Αρχηγού Καστάνη Αγγέλου, και η εντεύθεν απώλεια των Αρχείων της Οργανώσεως
γ) Η από 19/9/44 Α.Π. Δ/γή του Στρατιωτικού Διοικητού Αττικής Αντ/γου Σπηλιωτοπούλου Π. δι’ ης η Οργάνωσις συνεκροτήθη εις ανεξάρτητον Τάγμα.
δ) Τας υπ΄ αριθμ. Α.Π. 3/3/22-9-44 Α.Π. 3314/9-44 Α.Π. 2/10/44 Α.Π. 113/6/10/44 Α.Π. 449/6/10/44 Διαταγάς του Στρατιωτικού Διοικητού Αθηνών με παραλήπτας την Οργάνωσιν και
Ε Π Ι Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε Θ Α
Τας προφορικάς καταθέσεις, εαν παραστεί των
1) Αντιστρατήγου Βεντήρη Κων/νου
2) Ταξιάρχου Πυρ/κού Παναγοπούλου Βασιλείου
3) Συν/χου Μηχ/κού Γερογιάννη Σωτηρίου
4) Του αρχηγού του εθνικού Κόμματος Ζέρβα Ναπολέοντος
5) Του αρχηγού του Μεταρρυθμιστικού Κόμματος Αλεξανδρή
6) Του Βουλευτού Λυκουρέζου Παυσανία
7) Του Υποστρατήγου Μηχ/κού Παχούλη Αναστασίου.-

Οι υπευθύνως δηλούντες
Φιλήμων Ιωάννης
Καστάνης Αγγελος

Advertisements