Διδάγματα απο τη μάχη της ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 18 Φεβ 1949


ΘΕΜΑ: Διδάγματα εκ της μάχης της Φλωρίνης                ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΣ: Α΄, Β΄, Γ΄ΣΣ                                                                                ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΑΣΔΒ                                                                                                                ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
Μεραρχίαι-ΑΣΔΕ-ΑΔΑ                                                                      ΓΕΣ/Α1
Α.Β.220255/Φ.4009/Ι
ΚΟΙΝ. Α΄ ΓΕΣ-Α1-Α2/ΓΕΣ
Γεν. Επιθ.Στρατού
ΒΣΑ- ΣΟΗΠΕ /Κλ.Επιχ.                                                                      ΒΣΤ 902 τη 18.2.49

 1. Η επιτυχής αντιμετώπισις της προσβολής της ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ως και κατά την επιτόπιον μετάβασιν, οφείλεται εις τα εξής:
  α) Προ της επιθέσεως
  -ι- Τα τμήματα κατά το μάλλον και ήττον από του μικροτέρου κλιμακίου μέχρι του ΣΣ απέδωκαν την δέουσαν σημασίαν εις την ΕΓΚΑΙΡΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΝ και την ανεζήτουν συνεχώς.
  -ιι- Δι’ άπαντα τα Τμήματα υπήρχε σχέδιον μελετημένου και προσηρμοσμένον και επί της ενδεχομένης δράσεως του εχθρού η επιβαλλομένη αντίδρασις ήτο προπαρασκευ-ασμένη.
  -ιιι-Το Β΄ΣΣ είχε προσανατολίση καταλλήλως τας εφεδρείας του και είχε καθορίση τας αμοιβαίας συνδρομάς μεταξύ των Μεραρχιών του.
  -ιν- Η εντολή μου περί αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ Β΄ και Γ΄ΣΣ είχε μελετηθή και είχε προπαρασκευασθή καταλλήλως.
  β) Κατά την επίθεσιν
  -ι- Ελειτούργησαν σχέδιον πυρός αμύνης. Εδόθη ιδιάζουσα σημασία εις τα πυρά καμπύλης τροχιάς (όλμοι-χειροβομβίδες).
  -ιι- Η αεροπορία επενέβη, εσάκις ήτο τούτο εφικτόν από απόψεως καιρικών συνθηκών, αποτελεσματικώς και διά του μείζονος μέρους των μεσών της.
  -ιιι-Η άμυνα δεν υπήρξε παθητική, αλλά ενεργητική. Εσημειώθη ήρεμος αντιμετώπιση πάσης προσκαίρου επιτυχίας του εχθρού και ο διοικητής της ΙΙ Μεραρχίας ετήρησε σταθερά εις τας χείρας του την διεύθυνσιν του αγώνος με την δέουσαν αποφασιστικότητα και ενεργητικότητα.
  Εξαπέλυσε διά τοπικών εφεδρειών -καταλλήλως διατεταγμένων- επικαίρους αντεπιθέσεις και ανακατέλαβε τας απωλεσθείσας θέσεις του, αναλαβών και γενικωτέραν αντεπίθεσιν.
  -ιν- Ο Διοικητής του ΣΣ εγκαίρως ώθησε εις την μάχην τας ενισχύσεις και εγκαίρως κατάφθασαν αι εκ του Γ΄ΣΣ προβλεπόμεναι δυνάμεις συνδρομής. Το Α΄ΣΣ ομοίως ταχέως προσαρμόσθη προς ικανοποίησιν αιτήσεως του Β΄ΣΣ.
  -ν- Το Τακτικόν Στρατηγείον του Β΄ΣΣ ωθήθη εγγύς της μάχης και η μελετηθείσα εκδήλωσις αντιπερισπασμού υπό της Χ Μεραρχίας έλαβε χώραν εγκαίρως ανακουφίσασα την προσβαλλόμενην ΙΙ Μεραρχίαν.
 2. Τα αποτελέσματα υπήρξαν καρποφόρα. Εάν η εκπαίδευσις των τμημάτων μας ήτο πλέον προηγμένη και δεν ημπόδισεν η κακοκαιρία τα αποτελέσματα θα ήτο δυνατόν να είναι συντριπτικά διά την κομμουνιστικήν συμμοριακήν ηγεσίαν. Η προσβολή της ΦΛΩΡΙΝΗΣ δεν ήτο μία απλή παρενόχλησις. Ήτο μία μεγάλη επιχείρησις καλώς μελετηθείσα και εξαπολυθείσα δι’ όγκου δυνάμεων.
 3. Εκφράζω την ευαρέσκειά μου εις τους διοικητάς του Β΄ΣΣ και ΙΙ Μεραρχίας ως και εις τους υπ’ αυτούς Αξιωματικούς και οπλίτας τους μετασχόντας εις την μάχην ΦΛΩΡΙΝΗΣ, τον διοικητήν Αεροπορίας και τα υπ’ αυτόν πληρώματα. Συγχαίρω το διοικητήν της Χ Μεραρχίας και τας υπ’ αυτόν Μονάδας διά την έγκαιρον επέμβασίν του, ήτις αν δεν υπήρξεν αποτελεσματική από απόψεως καταλήψεως αντικειμενικού σκοπού, εν τούτοις ανεκούφισε τον αγώνα της ΙΙ Μεραρχίας. Είμαι ικανοποιημένος από την επιδειχθείσαν κατανόησιν εκ μέρους των διοικητών Γ΄ και Α΄ΣΣ διά την έγκαιρον συνδρομήν του γειτονικού των ΣΣ.
 4. Δεν παραλείπω να σημειώσω, ότι εις την όλην ταύτην επιτυχή έκβασιν υπήρξαν παραλείψεις αίτινες δεν θα πρέπει να επαναληφθούν εις το μέλλον.
  Υπήρξαν τμήματα άτινα κακώς εξετίμησαν και εσφαλμένως αντέδρασαν, αλλά άτινα δεν ήσαν εν εγρηγόρσει, ένια τα οποία δεν εκινήθησαν με τον ενδεδειγμένον παλμόν ταχύτητος και δράσεως.
  Τα ΣΣ και αι ΙΙ και Χ Μεραρχίαι να διερευνήσουν λεπτομερώς τα ζητήματα ταύτα και να επισημάνουν τας παραλείψεις τας οποίας να κοινοποιήσουν και ημίν.
 5. Εν πάση περιπτώσει άπασαι αι Μ.Μ. δέον εκ της μάχης της ΦΛΩΡΙΝΗΣ να αρυσθούν τα ωφέλιμα διδάγματα, άτινα εφαρμοσμένα από τούδε και εις το εξής θα μας δώσουν ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
  Τονίζω διά μία ακόμη φοράν ότι τούτο να επιτευχθή διά δημιουργίας τοπικών και γενικών εφεδρειών προς ανάληψιν επιθετικών ενεργειών και διά διαθέσεως προς προστασίαν των ευπαθών μας χώρων των πόλεων απαραιτήτων δυνάμεων διαθετουσών αποτελεσματικήν αμυντικήν οργάνωσιν.
  Είμεθα υπέρτεροι εις μέσα. Πρέπει τούτο να μας γίνει ΠΙΣΤΙΣ. Την αξιοποίησιν όμως της υπεροχής θα την πραγματοποιήσωμεν εάν τα μέσα μας τα χειριζόμεθα με ευκαμψίαν, ευκινησίαν και επικαιρότητα.
  Προς τούτο θα πρέπει:
  α) Να αναζητώμεν την έγκαιρον πληροφορίαν διά περιπόλων, ενεδρών εις βάθος ιδία κατά την νύκτα, δι’ εγχειρημάτων και βαθειών επιθετικών επιστροφών ως και διά πρακτόρων.
  β) Να προλαμβάνωμεν την δι’ όγκου προσβολήν παντός ευπαθούς μας χώρου διά της συνεχούς καταδιώξεως των συμμοριακών συγκεντρώσεων και δημιουργίας χώρου ασφαλείας προ του ζωτικού χώρου.
  γ) Να στηρίξωμεν την εγγύς άμυναν των ζωτικών μας χώρων.
  -ι- Εις πλήρη αμυντικήν οργάνωσιν (συρματόπλεγμα-ναρκοπέδια-σημεία στηρίγματος εις πλάτος και βάθος αλληλοϋποστηριζόμενα) και προ παντός εις τοπικάς και γενικάς εφεδρείας.
  -ιι- Εις σύστημα εγρηγόρσεως και ασφαλείας ελεγχόμενον καθ’ εκάστην υφ’ όλων των κλιμακίων.
  δ) Να τηρώμεν τους οργανικούς δεσμούς των μονάδων μας.
  ε) Να βελτιώνωμεν την εκπαίδευσιν ήτις στερεώνει την εμπιστοσύνην των ανδρών εις τα πολεμικά των όπλα και γεννά την αυτοπεποίθησιν.
  στ) Να επωφελούμεθα πάσης ευκαιρίας να ανυψώνωμεν το ηθικόν των τμημάτων μας και να δημιουργήσωμεν εις ταύτα πίστιν επί την νικηφόρον έκβασιν του αγώνος διά της ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΣΤΑΣΕΩΣ.
 6. Αναμένω όπως όλαι αι Μ.Μ. κατευθύνουν τας προσπαθείας των υπό το ανωτέρω πνεύμα, συστηματικής εργασίας, προβλέψεως και πνοής με τα οποία και μόνο θα συντρίψωμεν ολοκληρωτικάς τας κομμουνιστικάς ορδάς.

Αρχιστράτηγος ΠΑΠΑΓΟΣ Α.

Ακριβές Αντίγραφον
Η
Δ/νσις Α1/ΓΕΣ

Τ.Σ.Υ

Advertisements