Εκθεση Δράσης Οργάνωσης ΑΛΙΚΗ, 18 Φεβ 1949


                                                                                             Υποναύαρχος Β. Ν. ε. α.

                                                                                                    ΧΑΣΙΩΤΗΣ Κ.

ΘΕΜΑ: Αναγνώρισης Εθνικής Οργανώσεως εσωτερικού ‘ΑΛΙΚΗ’

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Διεύθυνσιν Προσωπικού
Ειδικόν Τμήμα Εθνικής
Αντιστάσεως

Αθηναι 18 Φεβρουαρίου 1949
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 7
1.- Κατά την διάρκειαν της κατοχής της Ελλάδος υπό των Ιταλογερμανών συνεκροτήθη εν τη υποδούλω ΕΛΛΑΔΙ με έδραν τας Αθήνας και ελλειτούργησεν η Εθνικήν Οργάνωσις Εσωτερικού ‘ΑΛΙΚΗ’
2.- Η Οργάνωσις αυτη είχεν ως κυρίαν αποστολήν την επ΄ωφελεία του συμμαχικού αγώνος συλλογήν και διαβίβασιν πληροφοριών, δευτερευόντως ησχολήθη εις τινας περιπτώσεις με σαμποτάζ και διαφυγήν στρατιωτικών εις Μ. Ανατολήν.
3.- Η Οργάνωσις συνεκροτήθη από του Φεβρουαρίου 1942 υπό του Υποναυάρχου Β.Ν. ε.α (τότε Αντιπλοιάρχου) ΒΑΛΑΣΑΚΗ Ευγενίου διατελέσαντος γενικού αρχηγού αυτής μέχρι του αυγούστου 1943 οπότε ούτος διαταχθείς υπό των αρμοδίων συμμαχικών αρχών μετέβη εις Μ. Ανατολήν διά να μη θέση εν κινδύνω, την συνέχισιν του έργου, επειδή καταδοθείς κατεζητείτο παρά του εχθρου. Από της ημερομηνίας ταύτης ανέλαβεν ως Γενικός αρχηγός αυτής ο υποφαινόμενος Β. Ν. ε.α. (τότε Αντιπλ/ρχος) ΧΑΣΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος, μέχρι της απελευθερώσεως της Ελλάδος (Οκτώβριος 1944).
4. ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………..
5.- Η ανωτέρω Οργάνωσις ‘ΑΛΙΚΗ’ περιελάμβανεν αριθμόν τινα κυρίων ομάδων. Πίναξ των Αρχηγών των Ομάδων τούτων επισυνάπτεται τη παρούση
Επί του αντικειμένου τούτου αναφέρεται ότι εις τον πίνακα τούτον περιελήφθησαν ως αρχηγοί οι τοιούτοι διατελέσαντες κυρίων ομάδων, παρασημοφορηθέντες, ως και οι Γενικοί Αρχηγοί, διά διαφόρων Βρετανικών Παρασήμων.
6.- Συμφώνως προς τον Νόμον 844 άρθρον 4 και 6 υποβάλλονται τα παρόντα διά την αναγνώρισιν:
α) Της Εθνικής Οργανώσεως Εσωτερικού ‘ΑΛΙΚΗ’
β) Των διατελεσάντων διαδοχικών Γενικών
αρχηγών αυτής Υποναυάρχων Β.Ν. ε.α.
ΒΑΛΑΣΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΟΥ και
ΧΑΣΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
γ) Των Αρχηγών αυτής ως ο συνημμένος Πίναξ

Ευπειθέστατος

Advertisements