Εκθεση επιχειρήσεων κατά ΦΛΩΡΙΝΑΣ(11/2- 15/2/1949), 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/15 Φεβ 1949


ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
Από νύκτα 11/12-2-49 μέχρι 15-2-49

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄
Α. ΔΙΑΤΑΞΙΣ
1) ΦΙΛΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ της 22ώρας της 10-2-49, ως συνημμένον σχεδιάγραμμα.
2) ΕΠΙΤΕΘΕΙΣΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ συμμοριτών και κατευθύνσεις επιθέσεως τούτων, ως το συννημένον σχεδιάγραμμα.

Β. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
Την νύκτα 17-18 Ιανουαρίου η Χ Συμμοριακή Μεραρχία εισήλθεν εις περιοχήν ΠΡΕΣΠΩΝ μετά 500 περίπου ομήρων και ικανών λαφύρων, προερχομένων εκ ΝΑΟΥΣΗΣ.
Επίσης οι εις περιοχήν ΠΡΕΣΠΩΝ συμμορίται είχον ενισχυθή και εκ των επανελθόντων τραυματιών εξ ΑΛΒΑΝΙΑΣ και ΣΕΡΒΙΑΣ νοσηλευθέντων εις διάφορα Νοσοκομεία.
Ούτω η συνολική δύναμις των εις ανωτέρω περιοχήν ευρισκομένων συμμοριτών κατά το τέλος Ιανουαρίου, υπερέβαινε τας 7.000 με ηθικόν εξυψωμένον, λόγω των επιτυχιών των εις ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΝΑΟΥΣΑ και ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ. Αι παρεχόμεναι πληροφορίαι από παραδιδομένους συμμορίτας εις τα τμήματα της ΙΙας Μεραρχίας και της γειτονικής Χης, έφερον τας Χ και ΧΙ Συμμοριακάς Μεραρχίας ανασυγκροτουμένας πυρετωδώς εις την περιοχήν:
ΠΙΣΟΔΕΡΙ (Ν.4771)-ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΝ (Ν.4368)-ΤΡΙΓΩΝΟΝ (Ν.4366)-ΚΑΤΟΧΩΡΙ(Ν.3961),
και με πιθανάς προθέσεις προσβολής μιας εκ των γειτονικών πόλεων ΦΛΩΡΙΝΗΣ ή ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ή και εξόδου προς λεηλασίαν και στρατολογίαν προς ΒΕΡΜΙΟΝ ή ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ.
Την 30 Ιανουαρίου έλαβε χώραν η αντικατάστασις του αρχισυμμορίτου ΜΑΡΚΟΥ εν τη ψευδοκυβερνήσει υπό ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ και εν τη διοικήσει των συμμοριακών δυνάμεων υπό του αρχισυμμορίτου ΓΟΥΣΙΟΥ.
Η νέα διοίκησις διαθέτουσα αρκετάς δυνάμεις εν τη περιοχή ΠΡΕΣΠΩΝ, προς απόκτησιν κύρους, θα επιχείρει κάτι το σοβαρόν, πράγμα όπερ ενισχύετο και από τας καταθέσεις αυτομόλων τινών και ουχίως μέχρι τούδε επιδρομικήν επιχείρησιν.
Γ. ΠΡΟΒΛΕΨΙΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Η Μεραρχία εξετάζουσα τας δυνατότητας των συμμοριτών, εν συνδυασμώ με τας συλλεγομένας πληροφορίας, κατάληγεν εις το συμπέρασμα, ότι η ηγεσία των συμμοριτών, θα επεχείρη ισχυράν κρούσιν, είτε προς ΦΛΩΡΙΝΑΝ, είτε προς ΚΑΣΤΟΡΙΑΝ, ίνα ούτω σημειώση μίαν επιτυχίαν με πολλά ωφέλη.
Έξοδος εκ νέου Συμμοριακής Μεραρχίας προς λαφυραγωγίαν και στρατολογίαν δεν εφαίνετο πιθανή, και καθ’ όσον αφ’ ενός μεν αύται λόγω πυκνώσεως των δυνάμεών μας εις την περιοχήν ΒΕΥΗΣ-ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ καθίσταντο επικίνδυνοι, αφ’ ετέρου δε διότι τοιαύτας εξετέλει και η προκάτοχος ψευδοκυβέρνησις και ούτω, η νέα ηγεσία δεν θα επαρουσίαζε τι το εξαιρετικόν.
Εκ της μελέτης τίνα εκ των δύο πόλεων (ΦΛΩΡΙΝΗΣ-ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) συμφέρει εις τους συμμορίτας να προσβάλωσιν, η Μεραρχία εύρισκε την τοιαύτην της ΦΛΩΡΙΝΗΣ, διότι θα ηδύναντο ούτοι να ενεργήσωσι πλούσιαν στρατολογίαν (7.000-8.000 νέων και νεανίδων) να ανεύρωσιν πλούσιον ανεφοδιασμόν και να αποκτήσωσι μέγα βάθος του ζωτικού των χώρου διά της καταλήψεως:
ΡΑΔΟΣΙ-ΚΥΡΑΙ ΔΕΡΒΕΝ-ΚΕΛΛΗΣ.
Με τ’ ανωτέρω δεδομένα, η Μεραρχία εσχημάτισε την πεποίθησιν, ότι οι συμμορίται εντός του 1ου 10ημέρου του Φεβρουαρίου, θα επιτεθώσι προς κατάληψιν της ΦΛΩΡΙΝΗΣ.
Κατόπιν τούτου μελετήσασα τας πιθανάς κατευθύνσεις επιθέσεως και κυρίας προσπαθείας, κατέληξεν εις το συμπέρασμα ότι:
α) η κυρία προσπάθεια θα εκδηλωθή από Βορρά προς πόλιν ΦΛΩΡΙΝΗΣ, λόγω κεκαλυμμένων δρομολογίων και εγγύτητος προς την πόλιν, με ταυτόχρονον ισχυράν απασχόλησιν εκ των κατευθύνσεων ΑΛΩΝΑ και ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ.
Δ. ΑΠΟΦΑΣΙΣ
α) Ισχυρά κατοχή των Σ. Στηρίγματος της πιθανής κυρίας προσπαθείας των συμμοριτών και ταχεία συμπήρωσις της οργανώσεως τοποθεσίας.
β) Δημιουργία τοπικών εφεδρειών δι΄αμέσους αντεπιθέσεις.
γ) Δημιουργία γενικών εφεδρειών διά προπαρασκευασμένας αντεπιθέσεις.
δ) Ειδικά μέτρα επαγρυπνύσεως και ασφαλείας και επιζήτησις νωπών πληροφοριών περί της κινήσεως των συμμοριτών, προς απόκρουσιν πάσης επιθετικής ενεργείας και συντριβής τούτων.
Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Δι’ Α.Π.Φ. 200/135/18.1.49 Μεραρχίας ανεκλήθη ο Λόχος 501 Τ.Π. εξ ΑΡΝΙΣΣΗΣ εις ΑΜΥΝΤΑΙΟΝ.
Μεραρχία δι’ Α.Π.Φ. 200/146/19-1-49 αναφοράς της προς Β΄ΣΣ ητήσατο όπως Διλοχία 507 Τ.Π. εκ περιοχής ΠΡΟΛΕΜΑΪΔΟΣ-ΒΛΑΣΤΗΣ επανέλθη Ταξιαρχίαν της (περιοχήν ΒΕΥΗΣ).
Εξεδόθη η κατωτέρω Α.Π.Φ. 200/157/21-1-49 Δ/γής Μεραρχίας.

ΘΕΜΑ: Λήψις μέτρων αποφυγής αιφνιδιασμού                    Αμέσου επιδόσεως
ΠΡΟΣ: Ταξιαρχίας, Τάγματα, Λόχους Δ/σιν Μηχ/κού-Πυρ/κού Ουλαμόν Μηχ/κού-Πυρ/κού Ουλαμόν Τεθ/νων, άπαντας ΜΑΜ 701 Λ.Μ., 455Τ.Δ., 570 Λ.Π., 759ΛΟΜ, 953 ΛΕΣΑ, 48 ΕΤΠ Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
ΙΙ Μερ. ΑΠΦ 200/157/Α1

ΣΤΓ 912 τη 21-1-49
ΚΟΙΝ: Β΄ΣΣ/Α1, ΚΛ. Β΄ΣΣ/Α1
ΔΚΒ και Γ. Μερ.
Λ. Στρατηγείου
Αμερ. Αποστολή

 1. Το ατύχημα της ΝΑΟΥΣΗΣ οφείλεται κυρίως εις έλλειψιν μέτρων ασφαλείας, πλήρους επαγρυπνήσεως και εις την μη άμυναν των τμημάτων επί των θέσεων μάχης των Σημείων Στηρίγματος, υπό του εκεί Τ. Εθνοφρουράς.
 2. Το ατύχημα τούτο, πρέπει ν’ απωλέση ένα άριστον μάθημα δι’ όλους μας και να λαμβάνωμεν ανελλιπώς όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς πρόληψιν παρομοίων ατυχημάτων.
 3. Ο μεγαλύτερος εχθρός των εν αμύνη διατεταγμένων τμημάτων είναι ο αιφνιδιασμός κατά την νύκτα. Ούτος προλαμβάνεται:
  α) Διά των λαμβανόμενων μέτρων ασφαλείας και
  β) Διά της αυστηράς επαγρυπνήσεως.
 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.
  Αύτη εξασφαλίζεται διά των κατά βάθος λαμβανομένων μέτρων ασφαλείας ήτοι διά της:
  α) Τοποθετήσεως σκοπών εγγύς των θεσεων μάχης.
  β) Τοποθετήσεως ακουστικών φυλακίων εγγύς των συρματοπλεγ-μάτων.
  γ) Εγκαταστάσεως ενεδρών εις επικαίρους θέσεις και
  δ) Όπου ο εχθρός απέχει πολύ των γραμμών μας, δι’ εκπομπής περιπόλων, αίτινες αναχωρούσαι των βάσεών των τας απογευματινάς ώρας και προχωρούσαι εις βάρος 3-4 χιλιομέτρων, εγκαθίστανται ενεδρευτικώς πλησίον οδεύσεων υποχρεωτικής διαβάσεως των συμμοριτών, αποχωρούσαι εκείθεν περί το μεσονύκτιον.
 5. Μόνο διά του τρόπου τούτου καθίστανται αντιληπταί αι κινήσεις του εχθρού, επιτυγχάνεται ο έγκαιρος συναγερμός των τμημάτων και η εναρξις του σχεδίου πυρός, οπότε κάθε Σημείον Στηρίγματος καθίσταται απόρθητον.
 6. Ουδείς ηγήτωρ πρέπει να εφυσυχάζη, εάν δεν βεβαιούται ότι ελήφθη μετά σχολαστικότητος άπαντα τα ανωτέρω μέτρα ασφαλείας.
 7. ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΙΣ
  α) Άπαντες οι Αξιωματικοί, πλήν ενός όστις θα εκτελή τας υπηρεσίας της ημέρας, και οι Υπαξ/κοί, αγρυπνούν καθ’ όλην την διάρκειαν της νυκτός και εκ περιτροπής είς Αξ/κός και αριθμός τις Υπαξ/κών περιέχονται συνεχώς τας θέσεις μάχης του Σημείου Στηρίγματος και βεβαιούνται επί της καλής και κανονικής εκτελέσεως της υπηρεσίας επαγρυπνήσεως υπό των σκοπών.
  Όπου υπάρχει είς Αξ/κός, ούτος εναλλάσσεται με τους Υπαξιωματικούς εις την υπηρεσίαν ταύτην.
  β) Οι εκτός υπηρεσίας άνδρες αναπαύονται ενδεδυμένοι φέροντες και την εξάρτησίν των, έτοιμοι πάντοτε να καταλάβωσι τας θέσεις των μάχης ευθύς ως ήθελον δοθή το σύνθημα του συναγερμού.
  γ) Προς αποφυγήν υπερβολικής κοπώσεως Αξ/κών και οπλιτών κατά την ημέραν θα κατακλίνονται άπαντες υποχρεωτικώς και της 1200 έως της 1600 ώρας, εκτός του Αξ/κού και των παρατηρητών της ημέρας, οίτινες κατά τας ομιχλώδεις ημέρας πρέπει να είναι περισσότεροι.
  Ίνα τα ανωτέρω καθίστανται εφικτά, η διανομή του μεσημβρινού συσσιτίου πρέπει να λαμβάνει χώραν την 1100 ώραν.
 8. Ένα άλλο ζήτημα του οποίου η αξία δεν έχει κατανοηθή υφ’ όλων είναι η άμυνα επί των θέσεων, άνευ ιδέας υποχωρήσεως.
 9. Είς μόνον τρόπος υπάρχει να σωθή και να δοξασθή ο μαχητής εν αμύνη.
  «Άμυνα επί τόπου εν συνδυασμώ με καλήν χρήσιν των πυρών».
 10. Πάσα ιδέα εγκαταλείψεως των θέσεων μάχης άγει εις τον θάνατον και την ατίμωσιν.
 11. Είναι αποδεδειγμένον ότι τμήματα παραμείνανται εις τας θέσεις των μάχης, συνέτριψαν τον επιτιθέμενον, σχόντα ελαχίστας μάλιστα απωλείας, ενώ αντιθέτως τμήματα τα οποία κατά την διάρκειαν εχθρικής προσβολής εγκατέλειψαν τας θέσεις των υπέστησαν πλήρη καταστροφήν και ατίμωσιν, διότι από της στιγμής που έστρεψαν τα νώτα των προς τον επιτιθέμενον, παρέσχον την εικαιρίαν εις τούτον να τους εξοντώση.
 12. Τηρήσατε μετά θρησκευτικής ευλαβείας τα ανωτέρω και εστέ βέβαιοι ότι πάντοτε θα σας συνοδεύουν η Νίκη και η Δόξα.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

-Υπεβλήθη η ΑΠΦ. 200/163/22-1-49 προς Β΄ΣΣ δι’ ης Μεραρχία ητήσατο διάθεσιν αρμάτων μάχης.
-Από 22 Ιανουαρίου ήρξατο η αντικατάστασις του 501 Τ.Π. εκ περιοχής ΜΕΛΙΤΗΣ-ΒΕΥΗΣ υπό τμημάτων 507 Τ.Π.
Διά του απελευθερωθέντος Τάγματος (501) ενισχύθη το Κ.Α. υψ. 1398 (Ν.562713)-υψ. 1033 (Ν.590705) διά μιας Διλοχίας.
Η ετέρα Διλοχία του Τάγματος εγκατεστάθη εις ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΝ ως εφεδρεία Μεραρχίας με αποστολάς ως η συνυποβαλλομένη Α.Π.Φ.200/172 23-1-49 Δ/γή Μεραρχίας. Ανωτέρω εγκατάστασις των τμημάτων επερατώθη την 26.1.49.
Εξεδόθη η συνυποβαλλομένη υπ’ αριθ. Α.Π.Φ. 200/164/25-1-49 καθορίζουσα τας αποστολάς 22 Ταξιαρχίας δι’ επέμβασιν υπέρ ΦΛΩΡΙΝΗΣ.
Την 24 Ιανουαρίου έλαβεν χώραν συγκέντρωσις Δ/τών Ταξιαρχιών Ταγμάτων και Αρχηγών Οπλων εις Σ.Δ. Μεραρχίας, εις ους υπεδείχθησαν μέτρα επαγρυπνήσεως, ασφαλείας, προπαρασκευής, ετοιμότητος, κινήσεως τμημάτων, αύξησις των πυρομαχικών θέσεων και τέλος ανεπτύχθησαν αι πιθαναί ενέργειαι των συμμοριτών.
-Την 28/29 Ιανουαρίου εγένετο νυκτερινή επιδρομή κατά χωρίου ΜΠΟΥΦΙ προς σύλληψιν αιχμαλώτων.
Εξεδόθησαν αι κάτωθι Δ/γαί δι’ ων διατάσσεται η εγκατάστασις ενεδρών εις ειδικά σημεία.

ΑΠΟ : ΙΙ Μεραρχίαν/Α1 Α.Π.Φ.200/190/29-1-49
ΠΡΟΣ: 22 Ταξιαρχίαν/Α1
ΚΟΙΝ: 3-21-77 Ταξιαρχίας/Α1
Β΄ΣΣ /Α1, Αμερ. Αποστολή 1300

Καθ’ εκάστην νύκτα και μέχρι 0100 ώρας θα εγκαθίστανται κάτωθι ενέδραι(.)
508 Τ.Π. εις θέσιν (Ν.635569) (.) Λόχος ΝΥΜΦΑΙΟΥ εις θέσιν (Ν.637524). Τάγμα ΒΕΥΗΣ εις θέσιν (Ν.743680) (.) Λόχος ΜΕΛΙΤΗΣ εις θέσιν (Ν.753748) (.)
Καθ’ έκαστην πρωΐαν να αναφέρωνται αποτελέσματα(.)
– Ο –
ΜΕΡΑΡΧΟΣ

ΑΠΟ : ΙΙ Μεραρχίαν/Α1 Α.Π.Φ.200/191/29-1-49
ΠΡΟς: 3ην Ταξιαρχίαν/Α1
ΚΟΙΝ: Β΄ΣΣ /Α1/21-28 Ταξ./Α1
Λόχος Βαθμοφόρων,
Αμ. Αποστολήν 1310

Καθ’ εκάστην νύκτα και μέχρι 0100 ώρας θα εγκαθίσταται ενέδρα εκ δύο ομάδων του Λόχου Βαθμοφόρων πλαισιούμενοι υπό αναλόγων οδηγών, εις ύψωμα ΤΣΟΥΪΓΛΑΡ (Ν.668763) (.) Ομοίως εκ των σκαπανέων αεροδρομίου δύναμις ομάδος να εγκαθίστανται εις θέσιν (Ν.612716) (.)
Καθ’ έκαστην πρωΐαν αναφέρονται αποτελέσματα(.)
– Ο –
ΜΕΡΑΡΧΟΣ

ΑΠΟ : ΙΙ Μεραρχίαν/Α1 Α.Π.Φ.200/192/29-1-49
ΠΡΟς: Διλοχίαν ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ 501Τ.Π.
ΚΟΙΝ: 3-21-22 Ταξ./Α1, Β΄ΣΣ/Α1
Αμ. Αποστολήν

Καθ’ εκάστην νύκτα και μέχρι 0100 ώρας να εγκαθίσταται ενέδρα δυνάμεως Διμοιρίας εις θέσιν (Ν.602612) (.) Γνωρίσατε θέσιν ενέδρας εις Δ/την 504 Τ.Π (.)
Καθ’ έκαστην πρωΐαν ν’ αναφέρονται αποτελέσματα(.)
– Ο –
ΜΕΡΑΡΧΟΣ
ΑΠΟ : ΙΙ Μεραρχίαν/Α1 Α.Π.Φ.200/199/31-1-49
ΠΡΟΣ: 3ην Ταξ./Α1
2345

502 Τ.Π. από ΚΕΪΚΟ ΚΑΛΕ να εγκαθιστά, καθ’ εκάστην νύκτα και μέχρι 0100 ώρας, ενέδραν δυνάμεως δύο (2) ομάδων με επί κεφαλής Αξιωματικόν εις θέσιν (Ν.548757) (.)
– Ο –
ΜΕΡΑΡΧΟΣ

Την 7ην Φεβρουαρίου έλαβε χώραν εις Σ.Δ. Μεραρχίας 2α συγκέντρωσις Δ/τών Ταξιαρχιών, Ταγμάτων και Αρχηγών Όπλων εις ους ανεπτύχθησαν αι προθέσεις των συμμοριτών περί επικειμένης προσβολής πόλεως ΦΛΩΡΙΝΗΣ και ετονίσθη αυστηρά επαγρύπνησις και λήψις ειδικών μέτρων ασφαλείας, ως και οι τρόποι ενεργείας εις περίπτωσιν προσβολής.
Την 2130 ώραν της 8 Φεβρουαρίου εξεδόθη η κάτωθι Δ/γή προσωπική προς τους Δ/γάς Ταξιαρχιών.

ΑΠΟ: Δ/τάς 3-21-22 Ταξιαρχιών ΠΡΟΤΕΡ. Ο.Υ.
ΚΟΙΝ: Αμερ. Αποστολήν ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΑΠΦ 200/283/Α1/8-2-49
Ώρα 2130

Πληροφορίαι θετικής πηγής φέρουν συμμορίτας προυτιθεμένους νύκτα σήμερον ή αύριον ενεργήσωσι προσβολήν τομέως Μεραρχίας ή έξοδον εκ ΒΙΤΣΙ(.)
Άπαντες εν εγρηγόρσει(.)
ΜΕΡΑΡΧΟΣ

Κατά νυκτερινήν επιδρομήν 8/9 Φεβρουαρίου υπό τμημάτων 22 Ταξιαρχίας προς Αγ. Αθανάσιον (Ν.9173) εν συνδυασμώ μετά τοιούτων ΧΙ Μεραρχίας, συνελήφθησαν δύο ένοπλοι συμμορίται ανήκοντες αφιχθέντα συγκροτήματα εις ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ (Ταγ. ΜΑΥΡΟΥ και Επιλαρχίας ΝΕΣΤΟΡΟΣ). Ούτοι κατέθεσαν ότι εις περιοχήν ΣΚΟΠΟΣ (Ν.809770) -ΠΑΠΑΔΙΑ (Ν.8050790) αφίχθησαν ανωτέρω συγκροτήματα, ων η αποστολή είναι κατά επικειμένην ενέργειαν προσβολής ΦΛΩΡΙΝΗΣ, να προσβάλωσιν ημέτερα τμήματα εις ΒΕΥΗΝ. Να καταλάβωσι στενωπόν ΚΙΡΛΙ ΣΕΡΒΕΝ, προς παρεμπόδισιν αφίξεως ενισχύσεων εις περιοχήν ΦΛΩΡΙΝΗΣ και να ενισχύσωσι την κατά ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΝ εξ Ανατολών προς Δυσμάς.
Το Β΄ΣΣ την 10-2-49 απεδέσμευσεν Διλοχίαν 507 Τ.Π. ευρισκομένην εις ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ-ΒΛΑΣΤΗΝ και έθεσε ταύτην διάθεσιν Μεραρχίας.
Είς Λόχος ταύτης αφίχθη αυθημερόν ΒΕΥΗΝ και ο έτερος την μεσημβρίαν 12 Φεβρουαρίου μη αντικατασταθείς εγκαίρως υπό τμημάτων 77 Ταξιαρχίας, λόγω αποστάσεως.
Επίσης διετάχθη το 105 Τ.Π. (μείον Λόχος) να κινηθή την πρωίαν της 11-2-49 από ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ εις ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ ένθα παραμείνη διάθεσιν Β΄ΣΣ.
Το Τάγμα τούτο αφίχθη ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ την 1800 ώραν 11-2-49.
-Την Νύκτα της 10ης Φεβρυαρίου δύναμις Τάγματος εκ ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ προσέβαλεν τμήματα επί ΚΙΡΑΙ ΔΕΡΒΕΝ προς κατάληψιν της στενωπού.
Άπασαι προσπάθεια συμμοριτών απέτυχον. Συμμορίται εγκατέλειψεν επί πεδίου μάχης 6 νεκρούς μετά οπλισμού.
Την νύκτα της 10ης Φεβρουαρίου εξετέλεσαν νυκτερινάς ασκήσεις μετά πραγματικών πυρών όλμων και αυτομάτων εις περιοχήν ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ. Τούτο αναφέρθη εις Β΄ΣΣ δι’ Α.Π.Φ.200/230/10 2350 αναφοράς Μεραρχίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄
Α. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΝΥΚΤΟΣ 11ης ΚΑΙ 12ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Άπαντες Αξ/κοί και οπλίται έχουν προδιατεθή διά την επικείμενην επίθεσιν και επαγρυπνούν εις τα θέσεις.
Την 2225 ώραν ημετέρα ενέδρα εις περιοχήν ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ (Ν.6357) προσέβαλεν φάλαγγα συμμοριτών κινουμένην εκ ΚΑΠΑΛΙΣΚΕΤΟ προς ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΝ. Δεν κατέστη δυνατόν εξακριβωθή βάθος της φάλαγγος. Επενέβη αμέσως ημέτερον πυρ/κόν και όλμοι και εκινήθησαν τμήματα προς ενίσχυσιν της ενέδρας.
Η Χ Μεραρχία ειδοποιήθη σχετικώς και ο Διοικητής της ΙΙας Μεραρχίας εγνώρισεν τούτο αμέσως τηλεφωνικώς εις Επιτελάρχην Β΄ΣΣ.
Την 24ην ώραν της 11ης Φεβρουαρίου, ενέδρα 503Τ.Π. εγκατεστημένη εις Δυτ. διάδρομον πόλεως προς ΑΛΩΝΑ εσημείωσεν εμφάνισιν συμμοριτών δυνάμεις περίπου 100 περιβεβλημένων λευκούς χιτώνας ους και επυροβόλησεν, μεθ΄ο η ενέργεια αποσυρομένη ανέφερεν το γεγονός εις το Τάγμα της δι’ ασυρμάτου.
Επί τω ακούσματι των πυρβολισμών ο Δ/τής Μεραρχίας διέτεξε τον Επιτελήν Α1 Μεραρχίας να ερωτήση την 3ην Ταξιαρχίαν τι συμβαίνει μετ’ ολίγον η Ταξιαρχία ανέφερε το ανωτέρω γεγονός εις την Μεραρχίαν και ο Δ/τής της Μεραρχίας έθεσεν εν συναγερμώ άπαντα τμήματα τα εις περιοχήν ΦΛΩΡΙΝΗΣ ευρισκόμενα, μη παραλείψας να γνωρίση το γεγονός εις τον Επιτελάρχην του Β΄ΣΣ.
-Την 0030 ώραν της 12ης Φεβρουαρίου εις Σημείον Στηρίγματος υψ.1398 (Ν.564714) εξεράγησαν νάρκαι και διεπιστώθη μικρός αριθμός συμμοριτών εγγιζόντων το σημείον τούτο.
-Την 0130 ώραν της 12ης τρέχοντος εσημειώθη διέλευσις μικρού αριθμού συμμοριτών προ του Σημ. Στηρίγματος υψ.1017 (Ν.571803). Την αυτήν περίπου ώραν εσημειώθη προσέγγισις μικροομάδων συμμοριών εις Σημ. Στηρίγματος υψ. 1033 (Ν.590704).
Ο Αρχηγός πυρ/κού διετάχθη να εκτελέση βολάς εις προκαθορισθείσας υπόπτους περιοχάς.
-Αι προσεγγίζουσαι μικροομάδες τα διάφορα Σημ. Στηρίγματος ως διεπιστώθη εκ των υστέρων, είχον ως αποστολήν να προετοιμάσωσι την καταστροφήν του συρματοπλέγματος προς διάνοιξιν διαδρόμων.
-Την 0255 ώραν ήρχισεν το εχθρικόν πυροβολικόν να βάλη εναντίον της πόλεως εκ κατευθύνσεως ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑΣ κατ’ αρχήν και μετέπειτα εκ κατευθύνσεως Β.Δ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ. Εν συνεχεία αμέσως εξεδηλώθη επίθεσις κατά:
υψ. 1641 Σολιβότι (Ν.556722) – υψ.1033 (Ν.590704) – ΛΙΠΑΣ (Ν.570674) και ανωνύμου (Ν.5667) όπου Σ.Δ. 21 Ταξιαρχίας-υψ.1218 (Ν.545678).
Τα ανωτέρω ο Δ/τής Μεραρχίας εγνώρισεν τηλεφωνικώς εις τον Επιτελάρχην ΣΣ και ότι πρόκειται περί ισχυράς επιθέσεως και δέον να εφαρμοσθή το σχέδιον αμοιβαίας υποστηρίξεως μετά γειτονικών Μ.Μονάδων και να τεθεί εις διάθεσιν Μεραρχίας το 105 Τ.Π. ευρισκόμενον εις ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ.
Επέμβασις Πυροβολικού
Ο Δ/τής Πυρ/κού διετάχθη διά του μείζονος μέρους του πυρ/κού να εκτελή βολάς ανασχέσεως και βολάς εις προκαθορισθέντας χώρους εν τη ζώνη 3ης Ταξιαρχίας και διά του υπολοίπου υπέρ 21 Ταξιαρχίας εν ταυτώ δε διά του Μέσου πυρ/κού βολάς αντιπυροβολικού.
Επέμβασις εφεδρειών
α) Τοπικών
ι) Ο λόχος Βαθμοφόρων δυνάμεων 160 οπλιτών ετέθη από της πρώτης στιγμής εις διάθεσιν 3ης Ταξιαρχίας.
ιι) Είς λόχος της Διλοχίας 501 Τ.Π. εκ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ διετάχθη να κινηθή επ’ αυτοκινήτων διάθεσιν 3ης Ταξιαρχίας.
ιιι) Ο έτερος Λόχος διετάχθη να αχθή ΣΚΟΠΙΑΝ από ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΝ, εν αναμονή διαταγών.
ιν) Ουλαμός Τεθωρακισμένων 2ου Σ.Δ. ετέθη διάθεσιν 3ης Ταξιαρχίας ίνα χρησιμοποιηθή εν τη κατευθύνσει ΠΡΩΤΗΣ.
β) Γενικών
ι) Την 0315 ώραν διετάχθη το 508 Τ.Π. όπως κινήση αμέσως μίαν Διλοχίαν ήτις να αχθή εις ΣΚΟΠΙΑΝ, εν αναμονή διαταγών και εν συνεχεία να ανακαλέση τον εις ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΝ αποσταλέντα Λόχον και να κινηθή και ούτος εις ΣΚΟΠΙΑΝ.
ιι) Την 0320 ώραν διετάχθη 2α Ταξιαρχία να κινηθή επ’ αυτοκινήτων εκ ΒΕΥΗΣ δι’ ενός Τάγματος μετά Ουλαμού Πυρ/κού, συμφώνως τη υπ’ αριθμ. ΑΠΦ.200/164/23-1-49 Δ/γής και αχθή ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΝ. Ο Λόχος ΒΥΜΦΑΙΟΥ 509 Τ.Π. να αχθή το ταχύτερον εις ΑΝΩ ΥΔΡΟΥΣΑΝ.
-Την 0500 ώραν ερωτηθείς ο Δ/τής της 22 Ταξ/χίας εάν είναι έτοιμος να κινηθή, ανέφερεν ότι προσβάλλεται το χωρίον ΛΟΦΟΙ και τα τμήματα ΚΙΡΑΙ ΔΕΡΒΕΝ και ότι η επ’ αυτοκινήτων κίνησις είναι λίαν επικίνδυνος, διότι οπωσδήποτε ο εχθρός θα έχη ενέδρας καθ’ οδόν και ότι κατόπιν της προσβολής των ανωτέρω σημείων μόνον μίαν Διλοχίαν δύναται να κινήση.
Τω εδόθη εντολή να κινήση μίαν Διλοχίαν οδικώς μετά μεταγωγικών διά του εκ των προτέρων αναγνωρισθέντος δρομολογίου μακρά της αμαξιτής οδού, αναλόγως δε της εξελίξεως του εκεί αγώνος να προπαρασκευάση την κίνησιν της υπολοίπου Διλοχίας μετά του Πυρ/κού άμα τη έω.
Την 0405 ώραν το 105 Τ.Π. ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ, τεθέν εις την διάθεσιν της Μεραρχίας υπό Β΄ΣΣ διετάχθη κινηθή και αχθή εις ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΝ τιθέμενον υπό τας Δ/γάς της εκεί αφιχθησομένης 22 Ταξιαρχίας.
Την 0415 ώραν ο Επιτελάρχης Β΄ΣΣ ανέφερεν εις Δ/τήν Μεραρχίας ότι, ισχυραί δυνάμεις μεθ’ αρμάτων (υπόλοιπον 77 Ταξιαρχίας, Τάγμα εκ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ και έτερον Τ.Π. εξ ΕΔΕΣΣΗΣ διετάχθησαν να κινηθώσι δι’ ενίσχυσιν. Ομοίως η Χ Μεραρχία διετάχθη άμα τη έω να εκδηλώση επιθετικήν ενέργειαν προς ΓΚΛΑΒΑΤΑ-ΠΛΑΤΥ-ΚΡΕΣΤΟ συμφώνως τω σχεδίω αμοιβαίας υποστηρίξεως.
Μέχρι της 0430 ώρας άπαντες Αξ/κοί και οπλίται αγωνίζονται με απαράμιλλον γενναιότητα παρά την αφθονίαν εις πυροβολικόν, όλμους, πολ/λα και ΠΑΝΤΖΕΡ των συμμοριτών και παντού οι συμμορίται αποκρούονται με σοβαράς απωλείας.
Το Σ.Σ. του υψ.1115 (Ν.581675), ένθα η Δ.΄Πυρ/χία, πιέζεται πανταχόθεν ισχυρώς.
Προς συγκρότησιν του Σημείου τούτου, διετάχθη την 0450 ώραν ο εις ΣΚΟΠΙΑΝ αφιχθείς έτερος Λόχος 501 Τ.Π. να ενεργήση αντεπίθεσιν εν τη κατευθύνσει ΓΚΙΟΥΠΚΑ-ΛΙΠΑ και απαλλάξη της πιέσεως το Σημείον Στηρίγματος υψ.1115.
Την 0500 ώραν ανεφέρθη υπό του Διοικητού Μεραρχίας εις το ΣΣ τηλεφωνικώς ότι:
«Εχθρός πιέζει ισχυρώς από Βορρά και Δυσμών τμήματα 3ης Ταξ/χίας. Ομοίως πιέζεται ο Σ.Δ. της 21 Ταξ/χίας εις περιοχήν ΠΑΝΑΓΙΑΣ (Ν.556667).
Βομβαρδισμός πόλεως συνεχίζεται δραστικώτερος. Αξ/κοί και οπλίται μαχόμενοι ως λέοντες αποκρούουν λυσσαλέας επιθέσεις συμμοριτών».
Απόπειρα συμμοριτών διεισδύσεως εν τη πόλει ΦΛΩΡΙΝΗΣ απεκρούσθησαν αποτελεσματικώς υπό τμημάτων 759 ΔΟΜ Μεραρχίας.
Την 0505 ώραν η 22 Ταξιαρχία διετάχθη όπως 48 Τ.Ε. εξ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ κινηθή με υπαρχούσας δυνάμεις (60 ανδρών) προς ενίσχυσιν φρουράς ΚΙΡΛΙ ΔΕΡΒΕΝ και έγκαιρον ναρκαλίευσιν της οδού, άμα τη έω, προς διέλευσιν των αναμενομένων εκ ΚΟΖΑΝΗΣ ενισχύσεων.
Μέχρι της 600 ώρας οι συμμορίται παρά τας επιμόνους προσπαθείας των ουδέν ΣΣ είχον καταλάβη και εάν προς στιγμήν έθετον πόδα εις τι πολ/λείον, αμέσως οι απαράμιλλοι εις γενναιότητα Αξιωματικοί και οπλίται δι’ αντεπιθέσεως τους εφόνευαν επί τόπου ή τους απέτρεπον.
Βλέποντες οι αρχισυμμορίται ότι επλησίαζε το φως της ημέρας και ουδέν είχον επιτύχη, ενεργούν κατά μάζας, λυσσαλέας επιθέσεις και κατορθώνουν την 0700 ώραν να θέσουν πόδα επί του υψ. 1641 (Ν.Σολίσιτο) (555722) και να εξουδετερώσουν την εις υψ. 1115 τεταγμένην Πυρ/χίαν.
Αποκρουσθεισών όλων των προσπαθειών διεισδύσεως των συμμοριτών μέχρι 0800 ώρας εν τη πόλει, η Μεραρχία προωθεί τους άνδρας των β΄κλιμακίων, οίτινες έχουν επανδρώσει τα πολ/λεία εντός της πόλεως εις την παρυφήν της πόλεως και αντικαθιστούν τας εκεί μικροομάδας των μαχίμων Μονάδων.
Με τας μικρομάδας ταύτας η 3η Ταξιαρχία συγκροτεί νέας τοπικάς εφεδρείας και διά δεξιοτέχνων αντεπιθέσεων, ενισχύει τα δοκιμαζόμενα και ηρωϊκώς αγωνιζόμενα τμήματά της.
Την 0900 αφίχθη εις ΣΚΟΠΙΑΝ Διλοχία του 508 Τάγματος από ΑΝΩ ΥΔΡΟΥΣΑΝ ήτις διετάχθη να κινηθή:
Προς ΓΚΙΟΥΠΚΑ – υψ.1115
τιθεμένη υπό τας Δ/γάς του εκεί αγωνιζόμενου Υποδ/τού του 501 Τ.Π. εις έν, εδόθη εντολή άμα τη ενισχύσει του, να ενεργήση αντεπίθεσιν προς ανακατάλυψιν υψ. 1115 και εν συνεχεία να κινηθή προς ΛΙΠΑ (των εκεί τμημάτων διατηρουμένων θέσεις των και εκείθεν εις ΣΣ 21 Ταξιαρχίας, όπου εχθρός συνεχίζει ισχυράν πίεσιν.
Τάγμα συμμοριτών κινηθέν από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ προς Ανατολάς μεταξύ ΚΑΤΩ ΥΔΡΟΥΣΗΣ και ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ και στρέψαν προς Δυσμάς, μεταξύ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ και ΣΚΟΠΙΑΣ, κατέλαβεν υψ. 1181 (Ν.505608) κατόπιν αγώνος και πλήρους εξοντώσεως του εκεί ευρισκομένου ημετέρου φυλακίου.
Το τάγμα τούτο κινηθέν προς ΣΚΟΠΙΑΝ, ένθα β΄ κλιμάκια 21 Ταξιαρχίας και Διμοιρία Επιδείξεως, προσέβαλεν την 0500 ώραν τα εξωτερικά φυλάκια της Δυτικής παρυφής χωρίου τα οποία και εξουδετέρωσε.
Την 0600 ώραν ο επί κεφαλής των φυλακίων Ανθ/γός ΜΗΛΙΩΝΗΣ, Διαχειριστής του 504 Τάγματος, τίθεται επί κεφαλής 15άδος οπλιτών ενεργεί αντεπίθεσιν και επιτυγχάνει την ανακατάληψιν, ενός φυλακίου, αλλά φονεύεται και ούτω διακόπτεται η συνέχισις της προσπαθείας του.
Την 0630 ο Προσωπάρχης της 21 Ταξιαρχίας Ταγ/χης Πεζικού ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Διοικητής του συγκροτήματος ΣΚΟΠΙΑΣ, αναφέρει την κατάστασιν εις τον Δ/τήν της Μεραρχίας ζητών ενισχύσεις.
Διατάσσεται να συγκεντρώση άπαντες τους εν ΣΚΟΠΙΑ άνδρας β΄ κλιμακίων και να ενεργήση αντεπίθεσιν προς συντριβήν των συμμοριτών υποστηριζόμενος υπό των όλμων της Διμοιρίας Επιδείξεως.
Ο Αξ/κός ούτος πραγματοποιεί την εντολήν και μετά μίαν ώραν ανέφερεν ότι εφόνευσεν 15 συμμορίτας, συνέλαβεν 7 και ανέτρεψεν τους υπόλοιπους περισυλλέξας ικανόν αριθμόν οπλ/λων και ΣΤΕΝ.
Ο Δ/τής της 21 Ταξιαρχίας σκληρώς αγωνιζόμενος εναντίον τετραπλασίας δυνάμεως συμμοριτών από της 0300 ώρας, αναφέρει την 0915 ώραν εις τον Δ/τήν της Μεραρχίας τηλεφωνικώς ότι η πίεσις συνεχίζεται και ότι τα πυρομαχικά ηλαττούντο επικινδύνως και εζήτησεν την έγκρισιν να κινήση λόχος του 504 Τ.Π. από την α1 γραμμήν περιοχής ΟΣΤΡΕΒΟΥ, προς υψ. 1181 (Ν.584658) Λοποσίστ το οποίον κατέχουσιν οι συμμορίται.
Τω παρασχέθη η έγκρισις ως προς την κίνησιν του Λόχου και τω προσετέθη να αποσύρη το ταχύτερον από περιοχήν ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΑ-ΔΕΡΒΕΝ δύναμιν Λόχου, προς ενίσχυσιν του Σ.Δ. Ταξιαρχίας.
Επίσης δύναμιν Λόχου, προς ενίσχυσιν του Σ.Δ. Ταξιαρχίας.
Επίσης τω εδόθη η πληροφορία, ότι δύο λόχοι του 508 Τ.Π. και Λόχος 501 Τ.Π. υπό Υποδ/τήν Τάγματος τούτου επιτίθενται προς ανακατάληψιν υψ.1115 μεθ’ ο θα συνεχίσωσι κίνησιν ίνα ενωθώσι επ’ αυτού. Εφοδιασμός εις πυρ/κά, θα τω παρασχεθή δι’ αεροπλάνων.
Μετά την κατάληψιν του υψ. 1641 (Σολισίτο) οι συμμορίται έστρεψαν τας προσπαθείας των εναντίον του υψ. 1398 Ν.Α. Σολίσιτο (Ν.564714) και υψ. 1033.
Και εις μεν το υψ. 1398 συντρίβονται εις δε το υψ. 1033 κατορθώνουν να θέσουν πόδα εις πολ/λεία τινά, αμέσως όμως δι’ αντεπιθέσεως υπό των ημετέρων εκδιώκονται.
Την 10ην ώραν επαναλαμβάνεται η προσπάθεια των συμμοριτών προς κατάληψιν του υψ. 1033, υποστηριζόμενη υπό αφθονίας πυροβολικού και όλμων επιτυγχάνεται του πλείστου μέρους του υψώματος υπό τούτων.
Πέντε (5) Αξ/κοί και 50 άνδρες εκ των επί του Σημείου τούτου αγωνιζομένων ημιθέων έχουν τεθή εκτός μάχης. Οι ελάχιστοι υπόλοιποι με επί κεφαλής τον Δ/τήν του 501 Τ.Π. Ταγ/χην ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΝ έχουν αγκαλιάσει τας Νοτίας κλυτείς του υψώματος και αγωνίζονται μετά αφαντάστου γενναιότητος.
Έγκαιρος προσανατολισμός υπό της 3ης Ταξιαρχίας μικράς τοπικής εφεδρείας του Λόχου ΛΟΚ με επί κεφαλής τον Δ/τήν τούτου ενεργεί θαρραλέαν και ορμητικήν αντεπίθεσιν και ανατρέπει τους προς στιγμήν θέσαντες πόδα συμμορίτας επί του υψ. 1033.
Τοιουτοτρόπως το υψ. 1033 το οποίον αποτελεί την ασπίδα της πόλεως ΦΛΩΡΙΝΗΣ, είχεν περιέλθη εκ νέου ολόκληρον εις χείρας μας και οι συμμορίται είχον υποστή τοιαύτας απωλείας ώστε ανίκανοι να ενεργήσουν εκ νέου προς κατάληψίν του.
Κατά τον αυτόν χρόνον, ο Δ/τής του 503 Τ.Π. συγκεντώσας τους άνδρας β1 κλιμακίων και ενισχυθείς διά τμήματος Λόχου Βαθμοφόρων ενεργεί αντεπίθεσιν, από Γεωργικής Σχολής προς υψ. 1398 και επιτυγχάνει την ανατροπήν των ευρισκομένων συμμοριτών μεταξύ υψ. 1017 και υψ.1033 και ενισχύει τα επί υψ. 1398 αγωνιζόμενα τμήματα.
Την 1100 ώραν αι αφιχθείσαι εις ΦΛΩΡΙΝΑΝ δύο Διλοχίαι 22 Ταξιαρχίας (507 και 509 Τ.Π.) εκινήθησαν η του 507 προς υψ. 1033 και η του 509 προς υψ. 1398.
Από της 1200 ώρας η ΝΙΚΗ έχει στεφανώσει τους ήρωας Αξ/κούς και οπλίτας της Μεραρχίας και εις όλα τα σημεία ενεργούνται αντεπιθέσεις προς εξόντωσιν των συμμοριτών και σύλληψιν αιχμαλώτων.
Ο Δ/τής της 22 Ταξιαρχίας παρουσιασθείς εις την Δ/τήν Μεραρχίας την 1000 ώραν έλαβεν την εντολήν να ενεργήση επίθεσιν διά του 105 Τ.β. μείον Λόχου εν τη κατευθύνσει ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΝ-υψ. 857 (Ν.593724) τη υποστηρίξει του εκ ΒΕΥΗΣ αφιχθέντος Ουλαμού Πεδ. Πυρ/κού επειδή δε δεν ήτο δυνατόν να εκτοξεύση την επίθεσιν προ της 1430 ώρας, λόγω μη αφίξεως εις ΛΙΜΕΝΟΧΩΡΙΟΝ του 105. Τ.Π. διετάχθη να τάξη τον Ουλαμόν Πυρ/κού εις ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΝ και να λάβη καταιγιστικώς την χαράδρα ΛΑΝΙΑΤΑ και υψ.1641.
ΔΡΑΣΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Από της 0830 ώρας ήρξατο επεμβαίνουσα η Αεροπορία ήτις έβαλεν τους υποδεικνυομένους στόχους με εξαιρετικά αποτελέσματα υποβοηθείσασα το ημέτερον Πεζικόν τα μέγιστα εις την εκτέλεσιν και επιτυχίαν των αντεπιθέσεων.
Επίσης τας απογευματινάς ώρας ενήργησεν ρίψεις πυρ/κών εις Σ.Δ. 21 Ταξιαρχίας υπό δυσμενεστάτας καιρικάς συνθήκας και βαλλόμενον συνεχώς το αεροσκάφος υπό των συμμοριτών.
Άπαντα τα ριφθέντα πυρ/κά παρελήφθησαν υπό ημετέρων τμημάτων.
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
Οι Δ/γαί του εναπομείναντος πυρ/κού εν δράσει, ήτοι εις Ουλαμός Πεδ. Πυρ/κού και Πυρ/χία 151 ΜΜΠ με απερίγραπτον αυτοθυσίαν και δραστηριότητα βάλλουν συνεχώς κατά των επιτεθέμενων συμμοριτών αναπληρούντες την έλλειψιν της εξουδετερωθείσης Πυρ/χίας.
ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ
Ο ευρισκόμενος εις διάθεσιν της Μεραρχίας μοναδικός Ουλαμός Τεθ/νων χάρις εις την απαράμιλλον ανδρείαν του Διοικούντος Ιλάρχου ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ και των οπλιτών, εκινείτο συνεχώς πότε προς κατεύθυνσιν ΠΡΩΤΗΣ, προσβάλλουν τας βαθείας γραμμάς της ΜΠΑΣΔΡΟΒΙΤΣΑΣ και πότε προς ΠΙΣΟΔΕΡΙ προσβάλλουν τα Νοτίας χαράδρας του υψ. 1033 και υψ. 1398 σκορπίζων παντού τον θάνατον.
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ
Η Διοίκησις Χωροφυλακής ΦΛΩΡΙΝΗΣ μετά των οπλιτών της συμμετέχει ευθύς εξ αρχής του αγώνος και κατορθώνει να μη ριφθή ούτε είς πυροβολισμός και να τηρηθή υποδειγματική τάξις εντός της πόλεως αφ’ ενός, αφ’ ετέρου δε τας απογευματινάς ώρας ενεργεί τη εντολή της Μεραρχίας δι’ 100 Χωροφυλάκων επιθετικώς από την Ν.Δ. παρυφήν της πόλεως προς ΛΙΠΑ και επιτυγχάνει την ανατροπήν των εις την περιοχήν ταύτην συμμοριτών και την εξόντωσιν πλείστων εξ αυτών.
Την 1600 ώραν αφίκετο εις ΣΚΟΠΙΑΝ από ΑΝΩ ΥΔΡΟΥΣΑΝ έτερος Λόχος 508 Τ.Π. όστις διετάχθη να κινηθή προς εξόντωσιν των επί υψ. 1181 (Λιοποτίστ) συμμοριτών εν συνδέσμω με ενέργειαν Λόχου 506 Τ.Π. κινουμένου από ΛΙΟΥΤΑΤΟΥ.
Την 1700 ώραν ο Υποδ/τής του 501 Τάγματος μετά της Διλοχίας 508 είχεν ανακαταλάβη το ύψωμα 1115 είχεν απελευθερώσει την Α΄ Πυρ/χίαν Πεδ. Πυρ/κού, ήτις ήτο άθικτος και κηνούντο μετά του Σ.Δ. 21 Ταξιαρχίας.
Ο Δ/τής της 22 Ταξιαρχίας την 1719 ανέφερεν κατάληψιν υψ. 857 (Ν.593724) (Μονή Μάρκου).
Τοιοτοτρόπως την 1730 ώραν οι συμμορίται είχον υποστή συντριπτικήν ήτταν και εκτός του υψ. 1641 (Σολίσιτο) ουδέν έτερον σημείον κατείχον.
Είχον συλληφθή περί τους 280 συμμορίται, είχεν περιέλθη εις χείρας μας άφθονον πολεμικόν υλικόν και τα πεδία των μαχών έγεμον πτωμάτων συμμοριτών.
Από της 1800 ώρας ήρχισεν να καταφθάνουν εις ΦΛΩΡΙΝΑΝ διαδοχικώς Ουλαμός αρμάτων, τεθωρακισμένα, Στρατηγείον και Τάγμα 77 Ταξιαρχίας και εν συνεχεία έτερον Τάγμα ιδίας Ταξιαρχίας.
Η νυξ 12/13 διέρρευσεν ήρεμος.
Η 3η Ταξιαρχία διετάχθη την επομένην ενεργήση προς ανακατάληψιν υψ. 1641.
Β. ΓΕΓΟΝΟΤΑ 13ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Την 1000 ώραν η 3η Ταξιαρχία ανέφερεν ότι υψ. 1641 (ΜΠΑΣΔΡΟΒΙΤΣΑ) κατέχεται ισχυρώς και ότι προσπάθειαι Διλοχίας 509 Τ.Π. με επί κεφαλής τον Υποδ/τήν Ταγ/χην ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΝ Κ. προς κατάληψιν τούτου απέτυχον, φονευθέντος του Διοικητού της Διλοχίας.
Την 1300 ώραν ελήφθη η υπ’ αριθμ. Α.Π.Φ. 102/223/130930 Δ/γή Β΄ΣΣ δι’ ης διετάσσετο η 21 Ταξιαρχία να κινήση άπαντα επί κορυφογραμμής τμήματα από ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΑ προς υψ.1685 (Ν.521613) ΠΛΑΤΥ-ΚΟΥΛΑ.
Μεραρχία διέταξε προπαρασκευήν και εκτόξευσιν επιθετικής ενεργείας από ΚΟΥΛΟΥΛΘΟΥΡΙΑ προς υψ. 1885 (Ν.521613)-ΠΛΑΤΥ-ΚΟΥΛΑ και να ενωθή μετά των εκ Νότου ενεργούντων τμημάτων Χ Μεραρχίας.
Η Μεραρχία διέταξε Δ/τήν 77 Ταξιαρχίας διά του επί του υψ. 857 (Αγ/Μάρου) ευρισκομένου 105 Τ.Π. και δι’ ετέρου εκ ΚΑΛΔΟΡΑΧΗΣ προς ΤΡΥΠΙΑ ΠΕΤΡΑ (Ν.572741) να ενεργήση προς κατάληψιν ΜΠΑΣΑΡΟΒΙΤΣΑΣ.
Επίσης έθεσεν εις την διάθεσιν της 8ης Ταξιαρχίας 2 Ουλαμούς αρμάτων και Λόχον Βαθμοφόρων ίνα κινηθώσιν από ΑΝΩ ΚΛΕΙΝΑΙ προς ΜΠΟΥΦΙ προς υποβοήθησιν ανωτέρω ενεργείας.
Τα Τάγματα 77 Ταξιαρχίας κατόπιν σκληρού αγώνος ήχθησαν εις ΤΣΟΥΚΑΤΑ-ΤΡΥΠΙΑ ΠΕΤΡΑ διακόψαντα αγώνος λόγω επελεύσεως σκότους.
Ουλαμός αρμάτων και λόχος Βαθμοφόρων παρέμειναν Βορ. και εις ύψος ΤΡΥΠΙΑΣ ΠΕΤΡΑΣ μη συνηθείσης προχωρήσουν περαιτέρω λόγω ναρκοθετήσεως οδού και καταστροφών.
1330 ώραν αφίκετο εις Σ.Δ. Μεραρχίας Δ/τής Β΄ΣΣ.
Περί την 1330 ώραν αφίκετο εις ΦΛΩΡΙΝΑΝ επ’ αυτοκινήτων το 615 Τ. της 51 Ταξιαρχίας. Το Τάγμα τούτο διετάχθη να μεταφερθή εις ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΝ-ΜΠΕΛΛΑ ΒΟΔΑ, αφ’ ενός προς υποβοήθησιν ενεργείας Χ Μεραρχίας, εφ’ ετέρου δε προς κατάληψιν βάσεως εξορμήσεως διά την μελετωμένην επιχείρησιν προς ΚΟΥΛΑ-ΠΛΑΤΥ.
Το Τάγμα τούτο αφιχθέν μετά Α΄Πυρ/χίας 104 ΣΠΠ εις ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΝ άμα τη αποβάση του εβλήθη δραστικώς υπό συμμοριακού πυροβολικού, συνεχισθείσης της βολής καθ’ όλην διάρκειαν απογευματινών ωρών. Λόγω απωλειών δεν κατέστη δυνατή προχώρησίς του και εγκατεστάθη διά νύκτα εις περιοχήν ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ-ΣΤΕΡΝΟΒΑΛΙ (Ν.606645)-υψ. 1105 (601635).
Απογευματινάς ώρας αφίκετο ΦΛΩΡΙΝΑΝ το Τ.Σ. της 33 Ταξιαρχίας και εις ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ αι Διλοχίαι 514 (32 Ταξιαρχία) και 517 Ταγμάτων (33 Ταξιαρχία) μετασταθμεύσουσαι εκ ΒΕΥΗΣ, όπου διενυκτέρευσαν νύκτα 12/13.
Ελήφθη Α.Π.Φ. 102/226/132015 Δ/γή Β΄ΣΣ δι’ ης καθορίζεται όπως εντός αύριον εκκαθαρισθή τοποθεσία ΜΠΑΣΑΡΟΒΙΤΣΑΣ και προπαρασκευασθή υπό Χ Μεραρχίας ενεργεία προς κατάληψιν ΚΟΥΛΑ-ΠΛΑΤΥ. Μετά επίτευξιν ανωτέρω εκδηλωθή ισχυρά επιθετική ενέργεια προς ΠΙΣΟΔΕΡΙ.

Μεραρχία εξέδωσε την Α.Π.Φ. 200/237/13-2-49 Δ/γήν δι ‘ης:
α) 77 Ταξιαρχία διά δύο Ταγμάτων (105 και 612), από έω συνεχίση προσπάθειαν προς κατάληψιν ΜΠΑΣΔΡΟΒΙΤΣΑΣ.
β) 3η Ταξιαρχία, ομοίως ενεργήση από Δυτικόν Πεδινόν Διάδρομον προς ΜΠΑΣΑΡΟΒΙΤΣΑ.
γ) Συγκροτείται απόσπασμα εκ του 556, 2 Ουλαμών Τεθωρακισμένων, Ουλαμόν αρμάτων και τμήματος Μηχανικού, ίνα ενεργήση από:
ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΑΣ-ΜΠΟΥΦΙ
προς κύκλωσιν των εκ ΜΠΑΣΔΡΟΒΙΤΣΑΣ συμμοριτών και εκκαθάρισιν χωρίου ΜΠΟΥΦΙ.
Γ. ΓΕΓΟΝΟΤΑ 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Τμήματα 77 Ταξιαρχίας διά νυκτερινής ενεργείας κατάλαβον την 0100 ώραν ΤΡΥΠΙΑ ΠΕΤΡΑ (Ν.575742), ανατρέψαντα εξ εφόδου συμμορίτας.
Συμμορίται κατέχοντες ΜΠΑΣΔΡΟΒΙΤΣΑ και ΤΣΟΥΚΑΤΑ και πιεζόμενοι συνεχώς από ημετέρων κατά διάρκειαν νυκτός, εγκαταλείψαν θέσεις των και συνεπτύχθησαν προς ΜΠΟΥΦΙ.
Την 0925 ώραν ημέτερα τμήματα ανήλθον επί ΜΠΑΣΔΡΟΒΙΤΣΑΣ. Δι Α.Π.Φ.102/230/141100 Δ/γής Σ.Στρατού διατάσσεται:
α) Αναστολή επιχειρήσεως ΚΟΥΛΑΣ-ΠΛΑΤΥ.
β) Συνέχισις αποφασιστικώς της αρξαμένης υπό ΙΙας Μεραρχίας καταδιώξεως συμμοριτών προς ΠΙΣΟΔΕΡΙ και επιδίωξις καταλήψεως στενωπού εντός της σήμερον.
Κατόπιν ανωτέρω Δ/γής εκλήθησαν τας προμεσημβρινάς ώρας άπαντες Διοικηταί (3ης, 21, 22, 33, 77) και Διοικηταί Οπλων.
Εδόθησαν εις τούτους αι προφορικαί Δ/γαί και εξεδόθη η Α.Π.Φ. 200/238/141130 δι’ ης.
α) Διά των κάτωθι δυνάμεων:
-597 Τάγμα
-22 Ταξιαρχία (μείον Τάγμα)
-Δύο Ουλαμών τεθωρακισμένων και Ουλαμού αρμάτων.
συνεχίσθη αποφασιστικώς η εκδηλωθείσα ενέργεια διά 597 Τάγματος προς ΠΙΣΟΔΕΡΙ.
β) 21 Ταξιαρχία ενεργήση επιθετικώς προς κατάληψιν ΒΙΓΛΑΣ ΛΟΥΝΤΣΑ.
γ) 33 Ταξιαρχία
ι) Διά 615 Τάγματος κινηθή προς ΚΡΙΘΑΡΙΣΤΟ ΝΕΡΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ιι) Συνεχίσθη προσπάθειαν δι’ ενεργούντος 556 Τάγματος προς ΜΠΟΥΦΙ-ΚΝΟΥΤΣΑΤΑ (Ν.48730).
Απόσπασμα κινηθέν μετά τεθωρακισμένων εκ ΦΛΩΡΙΝΗΣ προς ΜΠΟΥΦΙ ήχθη Ανατολικήν παρυφήν χωρίου ΜΠΟΥΦΙ. Συμμορίται έβαλον δραστικώς διά πυρών πυρ/κού, όλμων και μυδραλλίων.
Τεθωρακισμένα παρέμειναν περιοχήν (Ν.550753) λόγω σοβαρών καταστροφών οδού μη δυνηθέντα ούτω υποστηρίξωσιν ενέργειαν τμήμάτων Πεζικού.
-597 Τάγμα κινηθέν προς ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΝ-ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ την 1635 ώραν, ήχθη εις ύψος (Ν.512704) και διεπίστωσεν ισχυράν κατοχήν υψωμάτων Νοτίως και Βορείως ΠΡΟΦ. ΗΛΙΟΥ (Ν.485695) μη υποστηριχθέν υπό αρμάτων και τεθωρακισμένων, λόγω μη άρσεως των ναρκοπεδίων.
-Μηχανικόν Μεραρχίας από πρωίας ήρξατο εργασίαν προς άρσιν ημετέρων ναρκοπεδίων και αντιαρματικών κωλυμμάτων επί οδού ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ.
Η εργασία εσυνεχίσθη φιλοτίμως καθ’ όλην διάρκειαν ημέρας και επερατώθη την 0400 ώραν της 15ης Φεβρουαρίου υπό επίβλεψιν Αρχηγού Μηχανικού Μεραρχίας. Το τμήμα τούτο του Μηχανικού έσχεν την 0200 ώραν 3 νεκρούς εκ εκρήξεως νάρκης.
Τμήματα κινηθέντα εκ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ κατέλαβον εσπερινάς ώρας υψ. 1186 (Ν.606608) και ήχθησαν εγγύτατα ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ βαλλόμενα διά πυρών πυροβολικού από ΚΟΥΛΑ-ΠΛΑΤΥ.
-Η 21 Ταξιαρχία ανασταλείσα προπαρασκευάς και εκδήλωσιν ενεργείας προς υψ. 1885-ΠΛΑΤΥ-ΚΟΥΛΑ και αναπροσαρμόσασα διάταξιν κατέλαβεν διά τμημάτων της βάσιν εξορμήσεως εις περιοχήν υψ. 1689 δι’ επιχειρήσεων προς ΒΙΓΛΑΝ.
Δ. ΓΕΓΟΝΟΤΑ 15ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
-Τμήματα 21 Ταξιαρχίας εξορμήσαντα νύκτα 14/15 Φεβρουαρίου προς ΒΙΓΛΑ ΛΟΥΝΤΣΑ, λόγω παγετώνος, δριμυτάτου ψύχους και χιόνος υπερβαινούσης το εν μέτρον εις πλείστα σημεία, δεν ηδηνύθησαν συνεχίσωσι κίνησίν των.
-597 Τάγμα ενεργούν προς ΠΙΣΟΔΕΡΙ και ευρισκόμενο βάσιν εξορμήσεως εις περιοχήν Ν. 512704 Β.Α. άλωνα την 0930 ώραν εβλήθη καταιγιστικώς υπό πυρών πυροβολικού, όλμων και αυτομάτων και ηναγκάσθη εις περιοχήν (Ν.532697) Α.άλωνα.
-Ταξίαρχος 22 Ταξιαρχίας ανέφερεν ότι γραμμή:
ΒΙΓΛΑ ΛΟΥΝΤΣΑ-ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ-ΠΛΑΚΑ.
κατέχεται ισχυρότατα υπό συμμοριτών και η τοποθεσία είναι οργανωμένη, το έδαφος χιονοσκεπές και με λίαν αποτόμους κλυτείς.
Επρότεινεν επάνοδον 597 Τ. και Ταγμάτων 22 Ταξιαρχίας εν εφεδρεία, προς διατήρησιν ηθικού διά μελοντικάς επιχειρήσεις.
Αποσταλείς από πρωΐας Επιτελής Μεραρχίας διεβίβασε προφορικήν αναφοράν Διοικητού 22 Ταξιαρχίας «Περί αδυνάτου συνεχίσεως επιχειρήσεως».
Συμμορίται μετά αποτυχίαν και τελικήν των αποχώρησιν συνεκεντρώσας απάσας σχεδόν τας δυνάμεις και άπαντα μέσα πυρός επί της φύσει και θέσει οχυράς γραμμής:
ΚΝΟΪΤΣΑΤΑΣ (Ν.480745)-ΜΠΕΛΛΑ ΒΟΔΑΣ (Ν.480744) -ΠΛΑΚΑΣ (Ν.490709) -ΒΙΓΛΑΣ ΛΟΥΝΤΣΑΣ, ως και τα Δυτικά αντερείσματα ΜΠΟΥΦΙΟΥ.
Δεν έπαυσαν δε καθ’ όλην διάρκειαν ημέρας να προσβάλωσιν δραστικώς τμήματα εις περιοχάς:
1695 (Ν.515668) Ν.Α. 1696-ΑΛΩΝΑ-υψ.1414 (Ν.518706)-ΜΠΟΥΦΙ.
Κατόπιν ανυπερβλήτων δυσχερειών δι’ επιχείρησιν προς κατάληψιν ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑ-ΠΛΑΚΑ, διετάχθη παραμονή τμημάτων θέσεις των.
Διοίκησις Μεραρχίας και προφορικώς και εγγράφως ανέφερεν ανελλειπώς εις Διοικητήν Β΄ΣΣ περί της εξελίξεως της καταστάσεως.
Το ΣΣ διά μεταγενεστέρας Δ/γής διέταξεν αναστολήν πάσης περαιτέρω ενεργείας.
Ούτω έληξεν η αρξαμένη από εσπέρας 11ης Φεβρουαρίου επίθεσις των συμμοριτών κατά ΦΛΩΡΙΝΗΣ με συντριπτικά αποτελέσματα εις έμψυχον και άψυχον υλικόν των συμμοριτών ως εις τον συννημένον πίνακα εμφαίνεται.
Παράληψις θα θεωρηθή εάν δεν αναφερθή το αμέριστον ενδιαφέρον της Αμερικανικής Αποστολής παρά τη Μεραρχία, ο Αρχηγός της οποίας, ως και πάντες οι Αξιωματικοί, παρέμενον συνεχώς παρά τω Σ.Δ. Μεραρχίας, παρακολουθούντες αγρύπνως την εξέλιξιν του αγώνος.
Ε. 16η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Διετάχθη διαδοχικώς η επανάκαμψις των τμημάτων εις χώρους συγκεντρώσεως και η μετέπειτα αναχώρησις των ξένων τμημάτων.
Την 1118 αφίκετο εις ΦΛΩΡΙΝΑΝ, αεροπορικώς, ο Αρχιστράτηγος μετά Αρχηγού της Αφρικανικής Αποστολής Στρατηγού ΒΑΝ ΦΛΗΤ και των Επιτελών του.
Τη επιθυμία του Αρχιστράτηγου έλαβεν χώραν συγκέντρωσις απάντων Αξ/κών Φρουράς ΦΛΩΡΙΝΗΣ, προς ους ο Αρχιστράτηγος ωμίλησεν συστήσας εις άπαντας την μετά πίστεως και φανατισμού συνέχισιν του αγώνος, με την βεβαιότητα ότι η τελική Νίκη είναι δική μας.
Εξήρε την σημασίαν της ΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ από Στρατιωτικής και Πολιτικής απόψεως και συνεχάρη άπαντας διά την δράσιν των.
Επηκολούθησεν σύσκεψις καθ’ ην ο Διοικητής του Β΄ΣΣ ανέπτυξεν εις Αρχιστράτηγον τας ενεργείας του ΣΣ προς ενίσχυσιν της ΙΙας Μεραρχίας.
Ακολούθως ο Διοικητής της Μεραρχίας ανέφερεν τα λήφθέντα μέτρα υπό Μεραρχίας, προ της επιθέσεως υπό των συμμοριτών και τας ενεργείας κατά την διάρκειαν του αγώνος.
Απογευματινάς ώρας ιδίας ημέρας, ο Αρχιστράτηγος, συνοδευόμενος υπό του Στρατηγού ΒΑΝ ΦΛΗΤ, του Δ/τού Β΄ΣΣ και του Δ/τού Μεραρχίας, επεσκέφθη τους τραυματίας εις Νοσοκομείον και επιθεώρησε τμήματα, άτινα έλαβον μέρος εις τον τετραήμερον αγώνα.
Την 1800 ώραν ιδίας ημέρας, ο Αρχιστράτηγος, Στρατηγός ΒΑΝ ΦΛΗΤ και Δ/τής Β΄ΣΣ ανεχώρησεν αεροπορικώς διά ΚΑΣΤΟΡΙΑΝ.
Συνημμένως υποβάλλονται:
α) Σχέδιον εις ο εμφαίνηται:
ι) Διάταξις Ημετέρων τμημάτων.
ιι) Επιτεθείσαι δυνάμεις συμμοριτών και κατευθύνσεις επιθέσεως.
β) Πίναξ απωλειών Ημετέρων και συμμοριτών.
γ) Η υπ’ αριθμ. Α.Π.Φ.200/172/23-1-49 Δ/γή Μεραρχίας.
δ) Η υπ’ αριθμ. Α.Π.Φ.200/164/23-1-49 Δ/γή Μεραρχίας
ε) Η υπ’ αριθμ. Ε.Π.380 Δ/γή Επιχειρήσεως Γενικού Αρχηγείου συμμοριτών μετά Δελτίου Πληροφοριών.

Διά την ακρίβειαν ΣΤΓ 912 τη 28-2-49
Το
Γραφείον Α1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΥ Υποστράτηγος Διοικητής
Υποβάλλεται
Β΄ΣΣ/Α1-Γεν.Επιτελ. Στρατού/Α1
Επιθεωρητήν Στρατού
Κοινοποιείται
3, 21, 22, 33, 77, Ταξ/Α1-Ι, Χ, ΧΙ Μερ./Α1
Α1, Α8, Α9, Α10, ΑΚΒ &Γ. Μεραρχίας

Αμερ. Αποστολήν-Ημερολόγιον.

ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Γραφείον Α1
ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΦΥΡΩΝ
Κατά ενεργηθείσαν υπό συμμοριτών επίθεσιν εναντίον ΦΛΩΡΙΝΗΣ από 12-15.2.49.
α) ΗΜΕΤΕΡΩΝ
1. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
-Νεκροί 4
-Τραυματίαι 17
-Αγνοούμενοι 2
2. ΟΠΛΙΤΑΙ
-Νεκροί 40
-Τραυματίαι 207
-Αγνοούμενοι 33
β) ΣΥΜΜΟΡΙΤΑΙ
-Νεκροί καταμετρηθέντες επί τόπου 702
-Συλληφθέντες-παραδοθέντες (συμ/ται-συμ/σαι) 350
γ) ΛΑΦΥΡΑ
-Όλμοι 81 χιλ. 4
-Όλμοι 60 χιλ. 1
-Α/Α τυφέκια των 20 χιλ. 1
-Οπλ/λα ΜΠΡΕΝ 90
-Μυδράλλια 15
-Πολ/λα ΜΠΡΕΝΤΑ 3
-ΣΤΑΓΕΡ » 75
-ΜΑΡΣΙΠ 45
-Τυφέκια 405
-Α/Α εκτοξευταί (ΠΙΑΤ) 1
-ΜΠΑΖΟΥΚΕΣ 440
-Πιστόλια φωτοβολίδων 1
-Νάρκαι εν γένει 126
-Χειροβομβίδες ΜΙΛΣ 210
-Βλήματα όλμου των 81 χιλ. 460
-Βλήματα όλμου των 60 χιλ. 200
-Φυσίγγια ΜΠΡΕΝ 103000
-Σταυροί καταστροφής συρμ/των 133
-Φιάλαι εμπρηστικαί 160
-Περισυνελέγησαν κτήνη 20

Διά την ακρίβειαν ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γραφείον Α1 ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Τ.Σ.Υ.

ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Γραφείον Α1
α) ΝΕΚΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

1) Ταγματάρχης ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 509 Τ.Π.(13-2-49)
2) Μον. Υπολοχαγός ΓΕΡΟΝΤΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 105 Τ.Π.(14-2-49)
3) Μον. Ανθ/γός ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 504 Τ.Π.(12-2-49)
4) Εφεδρ. Ανθ/γός ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ή ΓΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ. 502 Τ.Π.(12-2-49)

β) ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

1) Λοχαγός ΑΞΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. 501 Τ.Π. (12-2-49)
2) Εφ. Υπ/γός ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΩΝ. » » »
3) Μον. Ανθ/γός ΜΠΟΝΙΛΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ » » »
4) Εφ. » ΜΠΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔ. » » »
5) Λοχαγός ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 503 » »
6) Μον. Ανθ/γός ΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ » » »
7) Εφ. Υπ/γός ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΥΘ. 502 » »
8) Μον. » ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΛ. 570 Λ.Π. »
9) Ανθ/γός ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΜΟΕ/ΑΣΔΣΕ »
10) » ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣ. 509 Τ.Π. »
11) » ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ » » »
12) » ΖΕΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 612 » »
13) Μον. Υπ/γός ΝΙΑΝΟΥΜΑΚΗΣ ΕΥΤ. 501 » »
14) Εφ. Ανθ/γός ΚΑΤΕΡΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡ. 503 » »
15) » Υπ/γός ΜΑΝΕΛΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. 507 » »
16) » Ανθ/γός ΧΑΛΚΙΑΔΗΣ ΓΕΡ. 508 » »
17) Μον. Ανθ/γός ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜ Α.Α.22 Ταξιαρχίας (12-2-49)

γ) ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

1) Μον. Ανθ/γός ΚΑΣΤΡΙΣΙΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡ. 502 Τ.Π. (12-2-49)
2) Μον. Ανθ/στής ΚΟΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚ. 503 Τ.Π. ( » )

Διά την ακρίβειαν ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Το ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γραφείον Α1

Τ.Σ.Υ.

ΘΕΜΑ: Αποστολαί Διλοχίας 501.Τ.Π. Δι’ εκτάκτου αγγελιοφόρου

ΠΡΟΣ: 8ην Ταξ/Α1 ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΚΟΙΝ: 21-22 Ταξ./Α1, Β΄ΣΣ/Α1 ΙΙ Μεραρχία ΑΠΦ 200/172/Α1
Αμερ. Αποστολή ΣΤΓ 912 τη 23-1-49
Συνέχεια Α.Π.Φ.200/164/Α1/23-1-49 Δ/γής Μεραρχίας.
Ι. Οι αντικαθιστάμενοι δύο Λόχοι 501 Τ.Π. (ΜΕΛΙΤΗΣ και ΚΑΤΑ ΝΤΟΥΡΟΥ) να συγκεντρωθώσιν εις ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΝ Ν.6364 ως εφεδρεία Μεραρχίας, με Υποδ/τήν Τάγματος.
ΙΙ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΔΙΛΟΧΙΑΣ
α) Επέμβασις εν τη ζώνη 21 Ταξιαρχίας
β) Επέμβασις εν τη ζώνη 3ης Ταξιαρχίας
γ) Επέμβασις υπέρ 22 Ταξιαρχίας
ι) Επ’ ωφελεία 508 Τ.Π. εις ΑΝΩ ΥΔΡΟΥΣΑΝ (Ν.6660)
ιι) Επ’ ωφελεία τμημάτων ΒΕΥΗΣ-ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
δ) Ασφάλεια χωρίου ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ και εγκατάστασις ενεδρών καθ’ εκάστην νύκτα εν τη περιοχή ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ (Ν.5960).
Ο Δ/τής της Διλοχίας να έλθη εις απ’ ευθείας συνεννόησιν με τους Δ/τάς Ταξιαρχιών προς καθορισμόν των κατευθύνσεων, προς ας θα κινηθή δι’ επέμβασιν.
ΙΙΙ. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Σύνδεσμος μετά Μεραρχίας, ως ειδική Δ/γή Διαβιβάσεων.
ΙV. ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ
1) Ως γνωστόν αι προσβολαί υπό των συμμοριτών ενεργούνται συνήθως κατά την νύκτα, συνεπώς άπαντα τα τμήματα της Διλοχίας πρέπει να είναι προπαρασκευασμένα διά ταχεία κίνησιν πεζή και ενδεχομένως επ’ αυτοκινήτων.
2) Άμα τη αφίξει της Διλοχίας εις ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΝ να καθωρισθώσι τα πυρομαχικά και υλικά, άτινα δέον να παραλάβη έκαστον τμήμα μεθ’ εαυτού, κατά την κίνησίν του, εις τρόπον ώστε να μη προκύπτει ουδέ η ελαχίστη απώλεια χρόνου, διότι η επιτυχία εξαρτάται κυρίως εκ της ταχείας εκκινήσεως των τμημάτων και εγκαίρου αφίξεως εις τον χώρον μάχης.
3) Οι απαιτούμενοι ημίονοι θα ευρίσκονται εγγύτατα των τμημάτων και θα έχη καθορισθή εις έκαστον ημιονηγόν το είδος του φόρτου του. Τα πλεονάζοντα είδη θα παραμείνουν εις τας θέσεις των με ελαχίστην φρουράν.
4) Απαραίτητα πυρομαχικά και υλικά νοούμεν τα κάτωθι, εις τας εκτάκτους μετακινήσεις.
-Κατά σωλήνα όλμου 81 χιλ. βλήματα 128
– » » » 60 » » 32
-Κατά ΜΠΡΕΝ 1500
-Κατά τυφέκιον 40
-Κατά ΤΟΜΙΓΚΑΝ 200
-Χειροβομβίδες κατά Λόχον 100
-Ασύρματοι Νο 22 και 594
-Υγειονομικόν υλικόν (το προβλεπόμενον)
Τοιοτοτρόπως τα απαιτούμενα δι’ έκαστον Λόχον μετά όλμου 81 χιλ. μεταγωγικά, δεν θα υπερβαίνουν τα 24.
5) α) Έκαστος οπλίτης εις το σακκίδιόν του θα έχη πάντοτε μιας ημέρας ξηράν τροφήν εφεδρικήν ούτως ώστε να αποφεύγονται αι διανομαί κατά την ώραν την εκκινήσεως.
β) Οι άνδρες θα φέρωσιν
-Διά το ΜΠΡΕΝ τα πυρομαχικά α΄γραμμής
-Διά το τυφέκιον 100
-Διά το ΤΟΜΙΓΚΑΝ τα προβλεπόμενα.
Άπαντες οι οπλίται ανά μίαν χειροβομβίδα πλην των τυφεκιοφόρων οίτινες θα φέρωσι δύο τοιαύτας.
6) Ίνα όλα τα ανωτέρω είναι πραγματοποιήσιμα εν δεδομένη στιγμή, άμα αφίξει Διλοχίας εις ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΝ, να εκτελεσθώσιν ασκήσεις και κατά την ημέραν τε και νύκτα.
Να αναφερθή τη Μεραρχία απαιτούμενος χρόνος διά προετοιμασίαν και εκκίνησιν.
7) Λόγω ειδικών συνθηκών οι άνδρες κατά τη νύκτα, θα κατακλίνωνται ενδεδυμένοι και θα φέρωσι τα υποδήματά των.

Διά την ακρίβειαν ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Το ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γραφείον Α1

Τ.Σ.Υ.

ΘΕΜΑ: Διάταξις-Αποστολαί Δι’ εκτάκτου αγγελιοφόρου
22 Ταξιαρχίας
ΠΡΟΣ: 22 Ταξ/Α1 ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΚΟΙΝ: Β΄ΣΣ/Α1-Κ.Δ., Β΄ΣΣ/Α1 ΙΙ Μεραρχία ΑΠΦ 200/172/Α1
3-21 Ταξ./Α1 ΣΤΓ 912 τη 23-1-49
Α1-Α8-Α9Α.Κ.&Γ. Μερ.
Αμερ. Αποστολή
Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
α) Η Χ Συμμοριακή Μεραρχία αποτελούμενη εκ των 18.108 και 14 Ταξιαρχιών (μείον Τάγματος της 14 Ταξιαρχίας, όπερ παρέμεινεν εις ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ) επανήλθεν εις βάσιν της (περιοχήν ΒΙΤΣΙΟΥ).
ι) Εις περιοχήν ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΥ-ΒΕΡΜΙΟΥ-ΡΑΔΟΣΙ επί του παρόντος υπάρχουν μόνον ΓΙΑΦΚΕΣ.
ιι) Εις περιοχήν ΣΚΟΠΟΣ-ΠΑΠΑΔΙΑ δύναμις 50-60 συμμοριτών.
ιιι) Εις Ανατολικάς ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ δύναμις 250 περίπου συμμοριτών.
β) ΠΙΘΑΝΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
ι) Προσβολή ΦΛΩΡΙΝΗΣ δι΄εντυπωσιακούς λόχους.
ιι) Έξοδος ΙΧ Μεραρχίας προς προσβολήν αστικών κέντρων και λεηλασίαν.
ιιι) Οι επί ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ συμμορίται εις απασχολήσεις και λεηλασίαν χωρίων.
ΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
1) Δημιουργία εφεδρείας και ενίσχυσις τομέως ΦΛΩΡΙΝΗΣ, προς συντριβήν αποπείρας συμμοριτών.
2) Απόφραξις διαβάσεως ΑΝΩ ΥΔΡΟΥΣΑ.
3) Απαγόρευσις λεηλασίας εις τας μικροομάδας συμμοριτών και συντριβήν τούτων.
ΙΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΣ
1) Διατιθέμενα μέσα
α) 22 Ταξιαρχία
β) Ουλαμός Πεδινού Πυροβολικού
γ) 48 Τ.Ε. (τακτικώς υπό 22 Ταξιαρχίαν).
2) Διάταξις
α) Σ.Δ. Ταξιαρχίας ΒΕΥΗ μετά Ουλαμού 104 ΣΠΠ.
β) 509 Τάγμα ΒΕΥΗ
Σ.Δ. 507 Τ.Π. ΒΕΥΗΝ με Διλοχίαν, εις ας θέσεις κατέχει αντίστοιχος Διλοχία 501 Τ.Π.
-Υπόλοιπος Διλοχία 507 Τ.Π. εις ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ-ΒΛΑΣΤΗ, ως έχη σήμερον.
-508 Τάγμα ΑΝΩ ΥΔΡΟΥΣΑ.
-48 Τ.Ε. ως έχει ήδη.
3) Αποστολαί
α) Επί κατεχομένων θέσεων άμυνα μέχρις εσχάτων, εν περιπτώσει προσβολής.
β) Εν περιπτώσει προσβολής ΦΛΩΡΙΝΗΣ, άμεσος επέμβασις διά του Τάγματος ΒΕΥΗΣ, Ουλαμού Πεδ. Πυρ/κού, Διμοιρίας Πολ/λων εν τη κετευθύνσει:
ι) ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ-υψ.1049 (Ν.590704) – ΜΠΑΣΔΡΟ-ΒΙΤΣΑ (Ν.556722).
ιι) ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ-υψ.ΓΚΙΟΥΠΚΑ (Ν.595678)-υψ.1115 (Ν.581674).-ΛΙΠΑ (Ν.570674).
ιιι) ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΝ-ΦΛΩΡΙΝΑ.
Κίνησις Τάγματος ΒΕΥΗΣ μέχρις ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ επ’ αυτοκινήτων άνευ κτηνών, εκείθεν οδικώς.
ιν) Ενδεχομένως χρησιμοποίησις και του 508 Τ.Π. (ΑΝΩ ΥΔΡΟΥΣΑ) με τας αυτάς, του 509 Τ.Π. (ΒΕΥΗΣ) αποστολάς.
ΙV. ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
Άμεσος Υποστήριξις των ημετέρων τμημάτων.
V. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ως ειδική Δ/γή Διαβιβάσεων.

VΙ. ΖΩΝΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ανατολικόν: Μεθόριος – υψ.2398 (Ν.955838) – ΝΑΝΑ – ΚΑΛΥΒΙΑ (Ν.955780)-ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Ο.0068)-υψ.ΜΠΟΥΝΑΡΙ (Ο.0260)-υψ.1716 (Ο.020516)-ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ (Ο.04551)-υψ.ΤΣΑΚΟΥΛΙ (Ο.0037).
Δυτικόν: ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΝ (όχι)-ΑΝΩ ΥΔΡΟΥΣΑ-ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ-ΒΛΑΣΤΗ άπαντα ναι.
Βόρειον: Μεθόριος.
Νότιον: ΒΛΑΣΤΗ-ΚΟΜΑΝΟΣ (Ν.8831)-ΣΠΗΛΙΑ (Ν.9235), άπαντα ναι.
VΙΙ. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ
Πέρας λήψεως διατάξεως η εσπέρα της 24 Ιανουαρίου, πλην Διλοχίας 507 Τ.Π. (ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ), ήτις δέον έχει ληφθή μέχρι μεσημβρίας 27 Ιανουαρίου.
VΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ
Δι’ έγκαιρον επέμβασιν εφεδρειών ισχύουσιν αι Γενικαί οδηγίαι αναφερόμεναι εις Α.Π. 4914/Α1/Α1/23-12-48 Δ/γήν Μεραρχίας ης 22 Ταξιαρχία τυγχάνει παραλήπτης.
-Ταξιαρχία εις ΒΕΥΗΝ δέον τηρή ανάλογον αριθμόν οχημάτων, δι’ έγκαιρον μετακίνησιν Μονάδων της.

Διά την ακρίβειαν                                ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Το                                                                     ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γραφείον Α1
Τ.Σ.Υ.