Εκθεση Δράσης Ομάδας ΖΕΥΣ


Εν Αθήναις τη 12η Φεβρουαρίου 1949

O
Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ   Μ Α Ρ Γ Ε Τ Η Σ
(ο δ ό ς Ζαλοκώστα 6 τηλ 26152)
Αθήναι

Προς
Την Δ/σιν Προσωπικού (ΔΙ)
Υπουργείον Στρατιωτικών

Β. Σ. Τ. 902

‘ Περί αναγνωρίσεως μου ως Γενικού Αρχηγού’

Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω τα κάτωθι.
1) Νομίμως εξουσιοδοτημένος υπό των εν τη Μέση Ανατολή Συμμαχικών Δυνάμεων υπηρεσίας Ι. S. L. O. απεστάλην εις Μακεδονίαν. Εκεί ίδρυσα Οργάνωσιν και διηύθυνα την Συμμαχικήν υπηρεσίαν πληροφοριών και διαφυγών ‘Ζεύς’ από Αυγούστου 1942 ως Νοέμβριον 1944.
2) Η υπηρεσία αύτη οργανώθη εις τους εξής εννέα (9) ανεξαρτήτους τομείς έκαστος των οποίων είχεν ίδιον αρχηγόν παρ΄ εμού διορισθέντα.
Ι) ΤΟΜΕΥΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ δι΄ ασυρμάτου Αρχηγός Ασυρματιστής ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΣ από οκτώβριον 1942 έως Νοέμβριον 1944.
ΙΙ) ΤΟΜΕΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ πληροφοριών και ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ εις Κεντρικήν Μακεδονίαν – Ανατολικήν Μακεδονίαν.
Αρχηγοί: α) Αντ/ρχης Πεζικού ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ από Αύγουστον 1942- Σεπτέμβριον 1943.
β) Αντ/ρχης Πεζικού ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ από Σεπτεμβρίου 1942 – Νοεμβρίου 1944.
ΙΙΙ) ΤΟΜΕΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ηπείρου – Αλβανίας – Σερβίας – Βουλγαρίας
Αρχηγός: Στρατηγός ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ από Αυγουστον 1942 – Νοέμβριον 1944.
IV) ΤΟΜΕΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ Αρχηγός Αντ/ρχης Πεζικού ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ από Οκτώβριον 1943 – Νοέμβριον 1944.
V) ΤΟΜΕΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ πληροφοριακού δικτύου Χαλκιδικής και Ανατολικής Μακεδονίας.
Αρχηγός: Ιατρός ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ από Οκτωβρίου 1943 έως Νοεμβρίου 1944.
VI) ΤΟΜΕΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δυτικής Μακεδονίας
Αρχηγός: Εφ. Λοχαγός ΓΚΕΛΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ από Μάιον 1943 – Νοέμβριον 1944.
VΙΙ)ΤΟΜΕΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ.
Αρχηγός: Υποκελευστής Β. Ν. ΤΡΙΧΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ από Οκτώβριον 1942 – Νοέμβριον 1944.
VΙΙΙ)ΤΟΜΕΥΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ διά ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ οδού.
Αρχηγός: Εφεδρος Λοχαγός ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ από Αύγουστον 1942 – Νοέμβριον 1944.
ΙΧ) ΤΟΜΕΥΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Αρχηγός: Ιατρός ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ από Ιανουάριον 1943 – Νοέμβριον 1944.
Βάσει των ανωτέρω στοιχείων προκύπτει, ότι πληρούνται απολύτως οι όροι των άρθρων 3-4 (παραγρ. 3) του Α.Ν. 844/24-12-48 περί απονομής εις εμέ του Τίτλου του Γεν. αρχηγού της οργανώσεως ‘ΖΕΥΣ’, καθ΄ ότι η Οργάνωσις περιελάμβανε πολύ πλέον των εκατόν (100) μελών και διετηρήθη πολύ πλέον του ενός (1) έτους.

Διατελώ μεθ΄ υπολήψεως
Μαργέτης Γ.

Advertisements